پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، مدارس دخترانه، عشق و محبت

دانلود پایان نامه ارشد

نهي کند امر و نهي اورا مي پذيرم
– کسي که از سر خير خواهي مرا امر و نهي کند امر و نهي اورا مي پذيرم
– کسي که دوستش دارم اگر مرا امر و نهي کند امر و نهي اورا مي پذيرم
– سي که مرا امر و نهي مي کند اگر پليس باشد امر و نهي اورا مي پذيرم
– کسي که مرا امر و نهي مي کند اگر وابسته به حکومت باشد امر و نهي اورا مي پذيرم
– اگر همکارم مرا امر و نهي مي کند امر و نهي اورا مي پذيرم
– کسي که مرا امر و نهي مي کند اگرسنش بيشتر از من باشد امر و نهي او را مي پذيرم
– کسي که مرا امر و نهي مي کند اگرهم سن من باشد امر و نهي اورا مي پذيرم
– کسي که مرا امر و نهي مي کند اگرسنش کمتر از من باشد امر و نهي اورا مي پذيرم
نوع الفاظ آمر و ناهي
– بيان امر و نهي اگر تند و نيش دار باشد را نمي پذيرم
– اگر امر و نهي با ادب و احترام به شخصيت همراه باشد پذيرفته مي پذيرم
مأخذ: يافته هاي تحقيق

جدول (3-1) تعريف عملياتي متغير هاي مستقل مؤثر بر امر و نهي در حوزه حجاب
متغيرهاي مستقل
گويه هاي مربوط به هر متغيير

نحوه بيان
امر و نهي
– نهي از کم حجابي به صورت تدريجي تأثير دارد
– هنگامي که به صورت پنهاني به شکلي که ديگران نفهمند امر و نهي شود تأثير دارد
– اگر امر و نهي به شخصي که احتمال تأثير در او وجود دارد صورت گيرد پذيرفته مي شود
– امر و نهي اگر به صورت غير مستقيم باشد پذيرش دارد
– هنگام امر و نهي اگر به شرايط روحي شخص توجه شود امر و نهي پذيرش بيشتري دارد
– برخورد ها هدفدار و منظم و آينده نگر در حوزه امر به معروف و نهي از منکر سبب ارتقاء امر به معروف مي شود

خصوصيات
آمر و ناهي
– کسي که مرا امر و نهي مي کند اگر تحصيلات عاليه داشته باشد امر و نهي اورا مي پذيرم
– کسي که امر و نهي مي کند اگر انگيزه الهي در امر و نهي داشته باشد امر و نهي او پذيرش بيشتري دارد
– کسي که امر و نهي مي کند اگر کاملا آگاه به فلسفه احکام باشد باشد امر و نهي پذيرش بيشتري دارد
– امر و نهي همراه با صبر و حوصله را پذيرفته مي شود

روشهاي عملي
امر و نهي
– امر به حجاب به صورت عملي با ارائه لباسهاي زيبا هماهنگ با مد روز باشد مي پذيرم
– امر به حجاب به صورت عملي با ارائه لباسهاي در رنگهاي متنوع باشد مي پذيرم
– محيط هايي(باغ ها و پارک ها) و جود داشته باشد که بدون مانتو و روسري بتواند در آنجا ظاهر شد وضعيت حجاب بهتر مي شود
– در مدارس دخترانه بدون پوشش کامل- مانتو و مقنعه- باشيم وضعيت حجاب بهتر مي شود
– چنانچه فضايي براي رفع نياز هاي جنسي باشد وضعيت حجاب بهتر مي شود
– امر و نهي همراه با خشونت و با زور پذيرفتني نيست
– استفاده از نيروي عشق و محبت در معرفي اسلام به جوانان سبب ارتقاء امر به معروف مي شود
مأخذ: يافته هاي تحقيق

جدول (3-1) تعريف عملياتي متغير هاي مستقل مؤثر بر امر و نهي در حوزه حجاب
متغيرهاي مستقل
گويه هاي مربوط به هر متغيير

اعتقادات مخاطب امر و نهي
– کم حجابي نشانه با فرهنگي است و امر و نهي پذيرفته نيست
– کسي که به حجاب اعتقاد ندارد امر به آن را نمي پذيرد
– کسي که حجاب اجباري توسط حکومت را قبول ندارد امر به آن را نمي پذيرد
– کسي که دين اسلام را قبول ندارد و امر و نهي به دستورات آن را نمي پذيرد
– کم حجابي يک نوع اعتراض به سياست هاي حکومتي مي باشد
– درک درست از احکام اسلامي در بين توده مردم و لزوم اجراي آن احکام در جامعه اسلامي سبب ارتقاء امر به معروف مي شود

نحوه ي عملکرد نيروهاي مرتبط
– هماهنگي بين ستاد احيا امر به معروف و نهي از منکر و گشت ارشاد در اثربخشي امر و نهي تأثير دارد
– عملکرد صحيح دستگاههاي فرهنگي در اثربخشي امر و نهي تأثير دارد
– عملکرد صحيح نيروي بسيج در اثربخشي امر و نهي تأثير دارد
– وجود بخشي در ادارات تحت عنوان امر به معروف و نهي از منکر در اثربخشي امر و نهي تأثير دارد
– هماهنگي بين ارگان هاي امر به معروف و نهي از منکر سبب ارتقاء امر به معروف مي شود

شرايط پيراموني
امر و نهي
– مديريت مد لباس در سطح کشوري در ابتدا و سپس در سطح جهاني سبب ارتقاء امر به معروف مي شود
– با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي منطقه اي امر و نهي صورت گيرد پذيرش بيشتري دارد
– اگر با توجه به سياست هاي بين المللي امر و نهي شود امر و نهي پذيرش بيشتري دارد
– با توجه به شرايط حکومت امر و نهي شود امر و نهي پذيرش بيشتري دارد
– اگر با توجه به قائده آسان گيري در امر دين امر و نهي شود امر و نهي پذيرش بيشتري دارد
– با توجه به فرهنگ منطقه اي امر و نهي شود امر و نهي پذيرش بيشتري دارد
– با استفاده از تجارب تاريخي امر و نهي شود امر و نهي پذيرش بيشتري دارد

مأخذ: يافته هاي تحقيق

جدول (3-1) تعريف عملياتي متغير هاي مستقل مؤثر بر امر و نهي در حوزه حجاب
متغيرهاي مستقل
گويه هاي مربوط به هر متغيير

تربيت مخاطب امر و نهي
– تشويق ارزش ها در محيط خانواده و مدرسه در پذيرش امر و نهي تأثير دارد
– تربيت ديني خانوادگي صحيح پذيرش امر و نهي را بيشتر مي کند
– معرفي آسيب هاي ناشي از کم حجابي اسلامي سبب ارتقاء امر به معروف مي شود
– برگزاري دوره هاي آموزش عقايد در جامعه و تقويت عقايد مذهبي اسلامي سبب ارتقاء امر به معروف مي شود
– آگاهي و شناخت نسبت به امر به معروف و نهي از منکر در جامعه سبب ارتقاء امر به معروف مي شود
– معرفي الگوي مشخص (چادر يا مانتو) درکليه اماکن دولتي و غير دولتي سبب ارتقاء امر به معروف مي شود
مأخذ: يافته هاي تحقيق

3-12- مکان پژوهش
به منظور مديرت بهتر پژوهش، دانشگاه اصفهان جهت انجام اين پژوهش در نظر گرفته شد.

3-13- زمان پژوهش
زمان در نظر گرفته شده براي اين پژوهش از بهمن ماه سال 1390 تا 20 اسفند سال 1391 در نظر گرفته شده است.

3-14- روش هاي آماري
وقتي افزايش يا کاهش يک متغير با افزايش و کاهش متغير ديگر همراه باشد اين دو متغير را همبسته مي گويند … ظريب همبستگي يک شاخص آماري است که وجود يا عدم وجود ، شدت و جهت رابطه بين دو. متغير را نشان مي دهد… ضريب همبستگي پيرسون براي متغير هاي فاصله اي يا نسبي به کار مي رود، وقتي هر دو متغير فاصله اي يا نسبي باشند از اين ظريب استفاده مي شود (افشاني، 1387: 90 و 89) ضريب همبستگي اتا ( Eta ) به منظور متغير هاي رتبه اي و يا متغير هاي اسمي مورد استفاده قرار مي گيرد.
در اين پژوهش در سنجش تمامي متغير ها- به غير از احساس امنيت -در اثر بخشي امر به معروف و نهي از منکر از آزمون پيرسون استفاده شده است و تنها در سنجش احساس امنيت در اثر بخشي امر به معروف و نهي از منکر از آزمون اتا (Eta) استفاده شده است. در بخش مربوط به آسيب ها و آفت ها، آسيب ها و آفت هاي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب -که در مصاحبه هاي اوليه مطرح شده است – جهت بررسي مطرح نموده و فراواني و نمودار آن ها نشان داده شده است.

3-15- استخراج
پس از پايان يافتن تحقيق و جمع آوري پرسشنامه ها، کار ورود داده ها به کامپيوتر شروع شد، به همين منظور ابتدا پرسشنامه ها کدگزاري شدند و با استفاده از کتاب آموزش کاربردي SPSS در علوم اجتماعي و رفتاري نوشته دکتر عليرضا افشاني و چندين کتاب ديگر و همچنين ياري دوستان داده ها در کامپيوتر ثبت شدند. با استفاده از نرم افزار 16 SPSS به ثبت و انجام محاسبات آماري و آزمون هاي مورد نياز و رسم نمودارها و … پرداخته شده و به موازات ورود اطلاعات عناوين سوالات و متغير ها در سيستم ثبت شدند و به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه
تجزيه و تحليل دادهها فرايندي چند مرحلهاي است که طي آن دادههايي که از طريق به کارگيري ابزارهاي جمع آوري در نمونهي (جامعه) آماري فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندي، دستهيندي و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينهي برقراري انواع تحليلها و ارتباطها بين اين دادهها به منظور آزمون فرضيهها فراهم آيد. در واقع تحليل اطلاعات شامل سه عمليات اصلي ميباشد: ابتدا شرح و آماده سازي دادههاي لازم براي آزمون فرضيهها؛ سپس تحليل روابط ميان متغيرها: و در نهايت مقايسه نتايج مشاهده شده با نتايجي که فرضيهها انتظار داشتند. در اين فرايند دادهها هم از لحاظ مفهومي و هم از لحاظ تجربي پالايش ميشوند و تکنيک هاي گوناگون آماري نقش به سزايي در استنتاجها و تعميمها به عهده دارند (کيوي و کامپنهود، 1387: 63). تجزيه و تحليل براي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بسياري از تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمعآوري شده از موضوع مورد تحقيق است، تجزيه و تحليل اطلاعات از اصليترين و مهمترين بخشهاي تحقيق محسوب ميشود. دادههاي خام با استفاده از نرم افزار آماري مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار ميگيرند . براي تجزيه و تحليل دادههاي جمع آوري شده آمار تحليلي به دو صورت آمار توصيفي و استنباطي مطرح ميگردد . ابتدا با استفاده از آمار توصيفي، شناختي از وضعيت و ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان حاصل ميشود و در ادامه در آمار استنباطي اين تحقيق به بررسي وضعيت متغيرها ميپردازيم، نهايتاً با استفاده از تحليل رگرسيوني چند متغيره عوامل مؤثر بر اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب را بررسي ميکنيم. تجزيه و تحليل دادههاي آماري اين تحقيق به وسيلهي نرم افزار 16 spss انجام ميشود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، پرسش نامه، داده ها و اطلاعات Next Entries منبع تحقیق درباره شبیه سازی، جمع آوری اطلاعات، محدودیت ها