پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، پرسش نامه، داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

بسياري از دست اندرکاران اين حوزه، قابليت پيمايش در توليد داده هاي قابل اندازه گيري در مورد شمار زيادي از افرادي که نماينده ي جمعيت گسترده تري به منظور آزمون نظريه ها وفرضيه ها شناخته شده اند، وسيله اي براي جذب عناصر اصلي يک علم تلقي شده است. (برايمن، 1389: 25)
بنابراين اين تحقيق به روش پيمايشي انجام گرفته است که يکي از مشهورترين شيوه ها در انجام تحقيقات کمي است.
3-3- نحوه جمع آوري داده ها و اطلاعات تحقيق
در تحقيق حاضر کتب، مقالات علمي، گزارشات تحقيقاتي و پايان نامه هاي تحصيلي در زمينه موضوع مورد بررسي و افراد نمونه، عمده ترين منابع براي تهيه اطلاعات مباحث مربوط به ادبيات موضوع و چارچوب نظري پژوهش بوده اند بخش عمده اطلاعات از طريق پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده جمع آوري شده است. سؤلاتي طراحي شده در مورد متغيرهاي تحقيق براي ارائه پاسخگويان در قالب يک پرسشنامه درآمده است. درواقع پرسشنامه تکنيک بسيار ساختمندي براي گردآوري داده ها است که درآن از هر پاسخگويي مجموعه يکساني از پرسش ها پرسيده مي شود (دواس، 1384: 87) پس از تهيه حجم نمونه و و مشخص شدن جمعيت نمونه، جهت طراحي پرسشنامه ضمن استفاده از منابع مکتوب با صاحب نظران و اساتيد محترم مشورت به عمل آمده است و ماحصل آن پرسشنامه اي است که پس از سنجش روايي و پايايي به مرحله اجرا گذاشته شده و در اختيار پاسخگويان قرار گرفته است.

شکل (3-1) مدل طراحي پرسش نامه

مأخذ: يافته هاي تحقيق

3-4- فرضيات
1. اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر با مقبوليت آمر و ناهي رابطه معناداري دارد. ( مقبوليت دوست، پليس، همکار، خانواده، هم سن، بزرگتر، کوچکتر)
2. اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر با احساس امنيت مخاطب امر و نهي رابطه معناداري دارد.
3. اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر با نوع الفاظ آمر و ناهي رابطه معناداري دارد.
4. اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر با نحوه بيان امر و نهي رابطه معناداري دارد.
5. اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر با خصوصيات آمر و ناهي رابطه معناداري دارد.
6. اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر با اعتقادات مخاطب امر و نهي رابطه معناداري دارد.
7. اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر با نحوه عملکرد نيروهاي زير مجموعه ستاد احياء رابطه معناداري دارد.
8. اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر با شرايط پيراموني امر و نهي رابطه معناداري دارد.
9. اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر با روش هاي امر و نهي رابطه معناداري دارد.
10. اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر با تربيت مخاطب امر و نهي رابطه معناداري دارد.
11. به نظر مي رسد در امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب هم آسيب هاي معرفتي وجود دارد نظير؛ جمود در فهم، عدم توجه به مقاصد شريعت… ، و هم آسيب هاي روشي نظير؛ افراط و تفريط در برخورد ها، عدم توجه به نيازهاي جوانان… ، که هنوز به درک کامل مفاهيم قرآني نرسيده است.

3-5- واحد و سطح تحليل
واحد تحليل38 واحدي است که اطلاعات از آن گردآوري مي شود، واحدي که خصوصيات آن را توصيف مي کنيم غالبا در تحقيق پيمايشي واحد تحليل فرد است. (د واس، 1384: 41)
برايمن(1985) ضمن نگارش مطلبي پيرامون آنچه خود آن را اثبات گرايي ابزاري39 معرفي مي کند (يعني: اصطلاحي که به طور عام با ايده ي تحقيق کمي مترادف است، اما به طور خاص مرتبط با روش پيمايشي است)، به تمايل در جهت محوريت افراد براي محققان اشاره کرده است. تا حد زيادي اين تأکيد منتج از اين واقعيت است که ابزارهاي پيمايشي در مورد افراد به عنوان موضوعات مشخص تحقيق به کار گرفته مي شوند. سپس پاسخ هاي آنها به منظور تشکيل مقياس هاي کلي براي نمونه ها جمع آوري مي شوند (برايمن، 1389: 25)
با اين حال منحصر به افراد نبوده و گروه ها، سازمان ها، اجتماعات بزرگ و … مورد تحقيق قرار مي گيرند اين مورد هاي تحقيق واحد تحليل ناميده مي شوند (د واس،1384: 12)
بنابراين واحد هاي تحليل آن چيزهايي هستند که محقق براي توصيف خلاصه اي از اين گونه واحد ها و تبين تفاوت هاي ميان واحد ها به بررسي آنها مي پردازد (ببي، 1381: 200)
مشخص کردن واحد تحليل از دو لحاظ اهميت دارد: نخست اينکه آگاهي از دامنه ممکن واحد هاي تحليل به تدوين مسئله تحقيق جالب و سودمندتر و روشن ساختن دامنه انواع داده هاي مربوط کمک مي کند ، با محدود کردن خود به گردآوري داده ها از افراد و درباره افراد فقط مي توان مسائل محدودي را براي تحقيق برگزيد. دوم اينکه اگر در مورد واحد تحليل خاصي نتوانيم اطلاعات گردآوري کنيم مي توان با حفظ جهت گيري کلي در مورد مسئله تحقيق، واحد تحليل را چنان تغيير داد که داده هايي درباره آن وجود داشته باشد. (د واس، 1384: 42)
با توجه به مسئله حاضر واحد تحليل در اين پژوهش فرد مي باشد زيرا داده هاي ما از تک تک افراد بدست آمده است و سطح تحليل خرد است اما از آنجا که استنتاج جمعي است پس نتايج قابليت تعميم به جمع هاي آماري را نيز دارند.

3-6- جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از همه اعضايي که در صدد هستيم تا يافته هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم و همه آنها در يک صفت مشترک هستند. (سرمد و ديگران، 1383: 177)
جامعه آماري در اين پژوهش را کليه افراد در حال تحصيل دانشگاه اصفهان درسال 92-1391 تشکيل مي دهند که تعداد 11510 نفر مي باشد.

3-7- حجم نمونه
محقق از بين افراد جامعه تعداد مشخصي را به عنوان نمونه بر مي گزيند و با مطالعه اين جمع محدود، ويژگي ها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخص ها و اندازه هاي آماري آن را محاسبه مي کند (حافظ نيا(1383) : 120) حجم نمونه به دو عامل کليدي بستگي دارد الف) درجه دقت نظر براي نمونه ب) ميزان تغيير در جمعيت بر حسب خصوصيات اصلي مورد مطالعه (د واس، 1384: 78)
حجم نمونه با توجه به جامعه آماري، و با استفاده از فرمول کوکران با حجم جامعه مشخص 261 نفر است.

3-8- شيوه نمونه گيري
نمونه گيري به روش هاي منظم انتخاب اطلاق مي شود در تحقيقات اجتماعي براي انتخاب افراد يا مورد هاي تحقيق بکار مي رود (بيکر، 1381: 163)
براي انتخاب نمونه آماري، شيوه هاي گوناگون نمونه گيري وجود دارد، در اين بررسي براي تعيين نمونه آماري از فرمول کوکران براي جامعه مشخص استفاده شده است.

11510 = N
06/0 = D
5/0 = q = p
95% =ضريب اطمينان
96/1 = Z
پس از جايگزين مقادير عدم احتمال مطلوب (q)، احتمال نمونه مطلوب (p)، جامعه آماري (n)، حدود اطمينان (t) و سطح اطمينان مطلوب (d)، در فرمول مربوط به برآورد حجم نمونه n يا حجم نمونه انتخاب و مشخص گرديد. لازم به ذکر است مقادير احتمال و عدم احتمال 50 به 50 در نظر گرفته شده، که اين مقدار در تحقيقات علوم اجتماعي نشان دهنده حداکثر ناهمگوني ممکن در جامعه آماري است تا از اين طريق بيشترين درصد نمونه انتخاب شود. همچنين مقدار دقت احتمالي 5% در نظر گرفته شده، که اين مقدار در علوم اجتماعي فقط خرد محسوب مي شود و پذيرش خطاي بيشتر از اين تعداد قابل پذيرش نيست ولي کمتر از آن مورد پذيرش محققان مي باشد. (رفيع پور، 1385: 382)
حجم نمونه با توجه به اينکه جامعه آماري 11510 نفر مي باشند حدود 261 نفر مي باشند.

3-9- روايي و پايايي پرسش نامه
ابزار سنجش بايد از روايي و پاياي لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده هاي متناسب با تحقيق را گردآوري نمايد و از طريق اين داده ها و تجزيه و تحليل آن ها، فرضيه هاي مورد نياز را بيازمايد و به سؤال تحقيق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمون هاي استاندارد و ميزان شده معمولا از روايي و پايايي مناسبي برخوردارند؛ از اين رو محققان مي توانند آن ها را با اطمينان به کار گيرند؛ ولي ابزار محقق ساخته فاقد چنين اطميناني هستند و محقق بايد از روايي و پايايي آن ها اطمينان حاصل کند (حافظ نيا، 1383: 155)
بعد از تهيه پرسشنامه و قبل از اجراي نهايي آن بايد هر پرسش و کليت پرسشنامه را با دقت زيادي ارزيابي کرد (د واس، 1384: 104)
به طور کلي با انجام آزمون مقدماتي مي توان به اهداف ذيل دست يافت
1. جابجايي سولات در صورت لزوم
2. رفع نکات مبهم و گنگ
3. حساسيت سولات( تقدم و تأخرها )
4. گرفتن پايايي و حذف سؤلات بي مورد
5. تغيير ساختار و ادبيات کلام
به اين منظور آزمون مقدماتي با 28 نفر از جامعه آماري انجام گرفت و به اين طريق اين پرسشنامه بعد از کد گذاري مورد تحليل قرار گرفت و قابليت هر يک از مقياس هاي بکار گرفته در آن مورد بررسي واقع شد، و تلاش گرديد گويه هايي که در حين مصاحبه براي پاسخگويان مبهم بوده به صورت واضح تري بيان شود.

3-9-1- روايي پرسش نامه
منظور از روايي اين است که محتواي ابزار گردآوري اطلاعات يا سولات مندرج در ابزار دقيقا متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد يعني اينکه همه داده هاي گردآوري شده از طريق ابزار، مازاد بر نياز تحقيق نباشد و هم اينکه داده هاي مورد نياز در رابطه با سنجش متغير ها در محتواي ابزار حذف شده باشند، يا به عبارت ديگر عين واقعيت را نشان دهد. ( حافظ نيا، 1383: 155 )
در اينجا از نظر متخصصان براي تعيين روايي صوري استفاده شده است. روايي صوري بخشي از روايي محتوايي است که در آن موارد سطح دشواري ، ميزان عدم تناسب و ابهام سؤلات مورد بررسي و اصلاح قرار مي گيرد.

3-9-2- پايايي پرسش نامه
قابليت پايايي (اعتماد) يکي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري است که نشان دهنده اين است که ابزار اندازه گيري تاچه ميزان نتايج يکساني را در شرايط مشابه به دست مي دهند يکي از روش هاي محاسبه قابليت پاياي ضريب آلفاي کرون باخ است که براي محاسبه آن ابتدا بايد واريانس نمرات در سوال پرسشنامه و واريانس کل آزمون را محاسبه کرد و سپس با استفاده از فرمول زير مقدار آن را محاسبه نمود. (بازرگان، 1376: 169 )

ra =ضريب آلفاي كرون باخ
j = تعداد سوال هاي پرسشنامه
S2j = واريانس مربوط به سوال
S2 = واريانس كل آزمون
لازم به ذکر است چنانچه ضريب آلفاي کرون باخ بيش از 7/0 محاسبه گردد، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي مي شود.

3-10- سنجش متغير ها
معمولا در هر تحقيق که در پي آزمون فرضيه اي اساسي يا رابطه اجتماعي است مشاهده و سنجش سه گروه از عوامل متغير است:
نخست متغير وابسته يا معلول است که در پي مشاهده و توصيف آن هستيم
دوم متغير يا متغير هاي مستقل که به منزله عامل علّي در نظر گرفته شده است
سوم متغيرها يا ساير متغير هاي مستقل اند که بايد کنترل گردند تا مبادا رابطه اي را که مي خواهيم با استفاده از طرح آزمايشي بسنجيم پنهان بدارند (ميلر، 1380: 381)
در اين پژوهش به بررسي متغير هاي مستقلي همچون مقبوليت، نحوه بيان، نوع الفاظ و خصوصيات آمر و ناهي و همچنين احساس امنيت، اعتقادات و تربيت مخاطب امر و نهي، و روش هاي عملي در اين حوزه، عملکرد نيروهاي مرتبط وشرايط پيراموني امر و نهي پرداخته شده است و امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب به عنوان متغيير وابسته پژوهش است.

3-11- تعريف عملياتي متغير هاي مستقل و وابسته
متغير اصطلاحي است براي توصيف کردن چيزهايي که تغير مي کنند (بيکر، 1381: 166)
همچنين متغير در زبان جامعه شناسي هر پديده اي را مي رساند که مقدار آن در هر مورد خاص تفاوت مي يابد(ساروخاني، 1388: 124) منظور از متغير وابسته متغير يا متغير هايي است که در جريان يک تحقيق متأثر از متغير يا متغير هاي ديگر است (همان منبع: 128) و يا مي توان گفت متغيري که مورد پيش بيني عيني قرار مي گيرددر فرايند تحقيق تحت تأثير متغير هاي ديگر قرار دارد (ساعي، 1387: 359).
جدول (3-1) تعريف عملياتي متغير هاي مستقل مؤثر بر امر و نهي در حوزه حجاب
متغيرهاي مستقل
گويه هاي مربوط به هر متغيير
احساس امنيت مخاطب امر و نهي
– کسي که با او احساس راحتي وآرامش دارم مرا امر و نهي کند امر و نهي اورا مي پذيرم

مقبوليت آمر و ناهي
– کسي که با او نسبت خانوادگي دارم مرا امر و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره 1/α)، تداخلی، )┤ Next Entries منبع تحقیق درباره نقاط بهینه، شبیه سازی