پایان نامه با کلمات کلیدی امام سجاد، امیرالمومنین، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

بن‌سعد بن‌العاص بن‌امیه بن‌عبدالشمس از بنی‌امیه(نسلش به خلفا بنی‌امیه نمی‌رسد ولی اموی است)
3ـ ازدواج کلثم الصماء بنت عبدالله بن‌علی بن‌الحسین بن‌علی(عليه السلام) با حسین بن‌زید بن‌علی بن‌الحسین بن‌علی(عليه السلام) کلثوم دختری به‌نام میمونه می‌آورد، وی ابتدا با مهدی عباسی و بعد از آن با عیسی‌ بن‌جعفر الاکبر بن‌منصور از بنی‌عباس ازدواج کرد فاطمه دختر دیگر کلثوم با محمد بن‌ابراهیم بن‌محمد بن‌علی بن‌عبدالله بن‌عباس از بنی‌عباس ازدواج کرد.430
4ـ ازدواج محمد بن‌عبدالله بن‌علی بن‌الحسین(نوه‌ی امام سجاد) با دختر عمویش ام سلمه بنت محمد بن‌علی بن‌الحسین.431
5ـ ازدواج یحیی بن‌زید بن‌السجاد با محبة بنت عمرو بن‌علی بن‌ابی‌طالب(نوه‌ی امام علی). یحیی در خراسان کشته شد و مادر یحیی ریطه از بنی‌هاشم و پدرش زید بن‌علی پسر امام سجاد بود که در کوفه به شهادت رسید432 یحیی 80 سال سن دات و نسلش ادامه پیدا نکرد.433
6ـ ازدواج حسین پسر زید بن‌علی بن‌الحسین(عليه السلام) حسین دو ازدواج داشت یکی با دختر عمویش خدیجه دختر عمر بن‌علی بن‌الحسین و دیگری با کلثوم بنت عبدالله بن‌علی بن‌الحسین بن‌علی(عليه السلام)434
7ـ ازدواج عیسی بن‌‌زید بن‌السجاد، عیسی دو ازدواج داشت یکی با دختر عمویش عبدة بنت عمر بن‌علی بن‌الحسین بن‌علی(عليه السلام) و دیگری عاتکه از قبیله‌ی بنی‌الحارث دختر فضل بن‌عبدالرحمن بن‌العباس بن‌ربیعة بن‌الحارث بن‌عبدالمطلب.435

نمودار ازدواج نوادگان امام سجاد با خاندان خلفا

1ـ مصعب در کتاب نسب قریش از همسر دیگری به نام کلثم بنت اسماعیل(نواده‌ی ابوبکر) نام برده است.
2ـ برای حسن الافطس دو ازدواج ثبت شده یکی با دختر خالد بن‌ابوبکر بن‌عبدالله بن‌عمر بن‌الخطاب(از نسل خلیفه دوم) و دیگری دختری به نام ام سعید از عبد مناف.

جدول ازدواج نوادگان امام سجاد با خارج از خاندان خلفا

ازدواج‌های نسل سوم امام سجاد نیز درون خاندانی بوده است.436
1ـ عُلیه بنت حسین بن‌زید بن‌علی بن‌الحسین(عليه السلام) و مادرش کلثم دختر عبدالله بن‌علی بن‌الحسین(عليه السلام) با عبدالله بن‌جعفر بن‌محمد ازدواج کرد.
2ـ فاطمه دختر محمد بن‌ارقط با علی بن‌جعفر بن‌محمد بن‌علی بن‌الحسین(عليه السلام) ازدواج می‌کند.
3ـ زینب دختر دیگر محمد بن‌ارقط(نوه‌ی امام سجاد) دو ازدواج درون خاندانی یکی با حمزه پسر عمویش(حمزه بن‌عبدالله بن‌الحسین بن‌علی(عليه السلام)) و دیگری با محمد بن‌عبدالله بن‌داود بن‌حسن بن‌حسن بن‌علی(عليه السلام) داشته است.
4ـ خدیجه دختر اسحاق بن‌عبدالله بن‌علی بن‌الحسین(عليه السلام) سه ازدواج داشته است.
یکی با پسر عمویش عبدالله بن‌محمد بن‌علی بن‌الحسین(عليه السلام) و دیگری با عباسیان فردی به‌نام محمد بن‌ابراهیم بن‌محمد بن‌علی بن‌عبدالله بن‌العباس و سومین ازدواج با فردی هاشمی به‌نام عبدالرحمن بن‌القاسم بن‌اسحاق بن‌عبدالله بن‌جعفر بن‌علی(عليه السلام)
5ـ فاطمه دختر حسین بن‌زید بن‌علی(عليه السلام) دو ازدواج یکی با محمد بن‌ابراهیم بن‌محمد بن‌علی بن‌العباس و دیگری عیسی بن‌جعفر بن‌المنصور داشته است.
6ـ کلثم دختر حسین بن‌زید بن‌علی بن‌الحسین(عليه السلام) دو ازدواج درون خاندانی یکی با شخصی به‌نام محمد بن‌محمد بن‌زید بن‌علی که با ابوالسرایا از کوفه خارج شد و دیگری با علی بن‌الحسین بن‌علی بن‌عمر بن‌علی بن‌الحسین(عليه السلام) ازدواج کرد.
7ـ ام الحسن دختر دیگر حسین بن‌زید بن‌علی بن‌الحسین(عليه السلام) با فردی از خاندان حسنی به‌نام حسن بن‌عبدالله بن‌حسن بن‌جعفر بن‌حسن بن‌حسن بن‌علی(عليه السلام) ازدواج کرد.
8ـ زینب دختر عیسی بن‌زید بن‌علی بن‌الحسین(عليه السلام) دو ازدواج درون خاندانی داشته یکی با فردی به‌نام سلیمان بن‌جعفر بن‌ابراهیم بن‌محمد بن‌علی بن‌عبدالله بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب و دیگری با فردی هاشمی به‌نام الحسن بن‌علی بن‌جعفر بن‌اسحاق بن‌علی بن‌عبدالله بن‌جعفر437
طبق تحقیقی که انجام شد ازدواج تمام دختران امام زین‌العابدین با خارج از خاندان خلفا انجام گرفته است و بیش‌تر آنان علوی بوده‌اند و از هفت ازدواج پسران امام سجاد تنها دو ازدواج به ابوبکر و آل زبیر می‌رسد و از پانزده ازدواج نوادگان امام سجاد شش ازدواج علوی و سه ازدواج با خاندان‌های بنی‌جمع از قریش، بنی‌الحارث و بنی‌امیه بوده است. و حتی ازدواج‌هایی که از نسل سوم اما گزارش شده دورن خاندانی بوده است.

نتیجه
گزارش ازدواج امام سجاد با دخترانی از نسل خلفای نخستین (ابوبکر، عمر، عثمان) بنی‌امیه با دو شاخه‌ی مروانی و سفیانی و آل زبیر به‌دست نیامد.
گزارش ازدواج دختران امام سجاد با پسرانی از نسل خلفای نخستین، بنی‌امیه(مروانی، سفیانی) و خاندان آل‌زبیر با تمام تلاشی که انجام شد به‌دست نیامد.
از مجموع گزارش هفت ازدواج پسران اما سجاد، دو ازدواج با نسل خاندان خلفا انجام شده یکی ازدواج امام محمد باقر(فرزند امام سجاد) با فروه نوه‌ی ابوبکر، یک ازدواج حسین بن‌سجاد با ام خالد(نوه‌ی زبیر بن‌العوام) پنج ازدواج دیگر درون خاندانی بوده است(سه ازدواج با دختر عموهای‌شان دختر عمرالاطرف، دختر محمد بن‌حنفیه و نوه‌ی محمد بن‌حنفیه)438 و دو ازدواج دیگر یکی از بنی‌الحارث و دیگری از بنی حنیف انصاری بوده است.
از مجموع 22 گزارش به‌دست آمده از ازدواج نوادگان امام سجاد گزارش هشت ازدواج با خلفا به‌دست آمده (پنج ازدواج با خاندان آل زبیر، یک ازدواج با خلیفه‌ی اموی ولید بن‌عبدالملک، یک ازدواج با نوه‌ی خلیفه‌ی اول ابوبکر، یک ازدواج با نوه‌ی خلیفه‌ی دوم عمر بن‌الخطاب و یک ازدواج با نوه‌ی خلیفه‌ی سوم عثمان بن‌عفان)
گزارش چهارده ازدواج درون خاندانی بوده است(یک ازدواج از بنی‌جمع قریش یک ازدواج از قبیله‌ی بنی‌تمیم یعنی قبیله‌ی خلیفه‌ی اول، یک ازدواج با بنی‌امیه اما از نسل خلفا نبوده است، یک ازدواج از قبیله نوفل یک ازدواج از قبیله‌ی بنی‌مخزوم، یک ازدواج با قبیله‌ی عبد مناف، یک ازدواج با ام ولد، پنج ازدواج با علویان، دو ازدواج با نوادگان جعفر بن‌ابی‌طالب برادر امام علی(عليه السلام).

همسران امام سجاد(عليه السلام)
1ـ ام عبدالله دختر امام حسن و دو زن از قبیله ثقفیه.

فرزندان امام سجاد(عليه السلام)
1ـ خدیجه همسر محمد بن‌عمر الاطرف.
2ـ ام الحسن همسر داوود بن‌علی بن‌عبدالله بن‌عباس بن‌عبدالمطلب.
محمد بن‌معاویة بن‌عبدالله بن‌جعفر.
3ـ عبدة حسین الاثرم از خاندان حسنی.
نوح بن‌ابراهیم محمد بن‌طلحة بن‌تیمی.
4ـ فاطمه همسر داود بن‌حسن مثنی.
علی بن‌الحسین الاثرم (از خاندان حسنی)
5ـ علیه
عبدالله بن‌عبدالله بن‌جعفر (نوه‌ی جعفر بن‌ابی‌طالب برادر امام علی).
6ـ ام کلثوم داود بن‌الحسن بن‌مثنی.
7ـ امام محمد باقر ام فروه نوه‌ی ابوبکر خلیفه‌ی اول.
ام خالد بنت حمزة بن‌مصعب بن‌الزبیر(نوه‌ی زبیر بن‌العوام).
8ـ حسین بن‌سجاد
عبدة بنت داود بن‌امامه بن‌سهل بن‌حفیف انصاری.
9ـ زید بن‌السجاد ریطه دختر ابوهاشم(عبدالله بن‌محمد بن‌حنفیه) صاحب الشیعه.

ام موسی بنت عمر بن‌علی(نوه‌ی امام علی).
10ـ عمر بن‌سجاد
ام اسحاق بنت محمد بن‌عبدالله بن‌الحارث(از بنی‌حارث).
11ـ علی بن‌السجاد ← ام ابیها دختر محمد بن‌علی بن‌ابی‌طالب(نوه‌ی امام علی).

نوادگان امام سجاد(عليه السلام)
1ـ موسی بن‌عمر بن‌سجاد ← عبیدة بنت الزبیر بن‌هاشم بن‌عروة بن‌الزبیر(نوه‌ی زبیر).
2ـ جعفر الاکبر بن‌عمر بن‌السجاد ← فاطمه بنت عروة بن‌الزبیر بن‌عوام(نوه‌ی زبیر).
3ـ محمد بن‌عمر بن‌سجاد ← همسرش ام ولد.
4ـ ابراهیم بن‌حسین بن‌سجاد ← بریکه بنت عبیدالله بن‌محمد بن‌منذر بن‌الزبیر(نوه‌ی زبیر).
5ـ سلیمان بن‌حسین بن‌بحار ← ام عمرو بنت عمر بن‌الزبیر بن‌عمرو بن‌الزبیر(نوه‌ی زبیر).
همسرش محاده از قبیله‌ی بنی‌جمع قریش
6ـ عبیدالله ام ابیها که نسبش به علی بن‌ابی‌طالب می‌رسد.
ام عبدالله بنت طلحة بن‌عمر بن‌عبیدالله بن‌معمر التیمی
7ـ حسن بن‌حسین‌ بن‌سجاد، همسرش از بنی‌امیه است اما نسبت آن به خلفا نمی‌رسد. فلیده بنت مردان بن‌عنبة بن‌سعید بن‌العاص بن‌امیه
8ـ محمد بن‌حسین بن‌سجاد ← همسرش ام کلثوم بنت اسماعیل بن‌عبدالله بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب.
9ـ علی بن‌حسین بن‌سجاد ← همسرش زینب بینت عولا بن‌عبیدالله بن‌عبدالله بن‌حارث بن‌نوفل.
10ـ یحیی بن‌زید بن‌سجاد ← همسرش حجة از علویان بود.
عنادة بنت خلف بن‌حفص از قبیله‌ی بنی‌مغزوم.
11ـ محمد بن‌زید بن‌سجاد همسرش فاطمه بیت علی بن‌جعفر بن‌اسحاق بن‌علی بن‌عبدالله بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب
(نوادگان جعفر بن‌ابی‌طالب).
12ـ حسن بن‌زید، همسرش آمنه بنت عبیدالله بن‌عبدالله بن‌حسین الاصغر(نوادگان امام حسن).
13ـ نفیسه دختر زید بن‌سجاد، همسرش ولید بن‌عبدالملک بن‌مروان.
14ـ اسحاق‌ بن‌عبدالله ارقط
عایشه (نوه‌ی عثمان خلیفه سوم) بنت عمر بن‌عاصم بن‌عمر بن‌عثمان بن‌عفان.
کلثم(نوه‌ی ابوبکر خلیفه اول) کلثم بنت اسماعیل بن‌عبدالرحمن بن‌القاسم بن‌محمد بن‌ابی‌بکر.
15ـ محمد بن‌عبدالله ارقط، همسرش ام سلمه بنت محمد بن‌سجاد (دختر عمویش).
16ـ کلثم الصماء بنت عبدالله ارقط، همسرش حسین بن‌زید(علوی) پسر عویش.
17ـ حسن بن‌علی بن‌السجاد(حسن الافطس)
همسرش جویریه دختر خالدبن ابوبکر بن‌عبدالله بن‌عمر الخطاب(از نوادگان خلیفه دوم)
ام سعید بنت سعید بن‌محمد بن‌حُبیر بن‌مطعم از بنی‌عبد مناف
همسران امام سجاد(عليه السلام)

0

فرزندان امام سجاد(عليه السلام)

نوادگان امام سجاد(عليه السلام)

فصل ششم:
روابط سببی امام باقر و امام صادق(عليهما السلام)
و فرزندانش با خلفا

گفتار اول: امام باقر (عليه السلام)
وی ابو جعفر محمدبن علی بن‌الحسین بن‌علی بن‌ابی‌طالب(علیه السلام) است مادرش عبدالله دختر حسن بن‌حسن بن‌علی(علیه السلام) است.(57-114ه.ق)
لذا آن حضرت از دو جهت هاشمى و علوى بودند، و قبر شريفش در بقيع كنار قبر پدر بزرگوار و عم گرامي‌اش حضرت امام حسن(عليهم السلام) واقع شده است، مدت چهار سال در زمان جدش امام حسين(علیه السلام) و سى نه سال هم در حيات پدرش زندگى كرد و هجده سال پس از پدرش امامت كرد ايشان معاصر با وليد بن‌عبدالملك و سليمان بن‌عبدالملك و عمر بن‌عبد العزيز و يزيد بن‌عبدالملك، هشام بن‌عبدالملک بودند و در هنگام خلافت هشام بن‌عبدالملك از دنيا رفتند.439
جابر روایت می‌کند که روزی نزد رسول خدا رسیدم حضرت فرمود: ای جابر می‌بینم تو زنده می‌مانی تا یکی از فرزندان مرا به نام محمدبن علی ملاقات کنی سلام مرا به او ابلاغ کن و نیز در وصییتی که امیرالمومنین علی به فرزندان خود نموده از حضرت او نام برده است و او را وصی خود شمرده است.440
اعلام الورى، ص265 می‌نویسد فرزندان امام باقر(عليه السلام) هفت نفر بودند: 1- ابو عبدالله جعفر بن‌محمد(عليه السلام) كه امام باقر كنيه او را داشت (ابا جعفر) 2- عبدالله بن‌محمد كه مادر اين دو ام فروه دختر قاسم بن‌محمد بن‌ابىبكر 3 و 4 ابراهيم و عبيدالله كه از خود نسلى نگذاشتند مادر آن‌ها ام حكيم دختر سيد بن‌مغيره ثقفى بود 5 و 6 على و زينب كه مادر آن‌ها كنيزى بود 7- ام سلمه كه او نيز از كنيزى بود.
دراعلام الورىآمده فقط يك دختر داشت به‌نام زينب كه كنيه‏اش ام سلمه بود ارشاد می‌نویسد كه امامت در هيچ يك از فرزندان حضرت باقر ادامه پیدا نکرد مگر در ابى عبدالله جعفر بن‌محمد(عليه السلام) برادرش عبد الله داراى فضل بود و مرد صالحى به‌شمار مي‌رفت.
كشف الغمه می‌نویسد- سه فرزند پسر داشت و يك دختر اسم فرزندانش جعفر ملقب به صادق و عبدالله و ابراهيم و ام سلمه بود بعضى بيش از اين ذكر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امام سجاد، امام صادق Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امام صادق، فرهنگ اسلامی، حوزه علمیه، جمال الدین