پایان نامه با کلمات کلیدی امام سجاد، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

البیت و الصحابة، ص273، از ام کلثوم عنوان عمسر داود بن‌حسن مثنی نام برده است.
پسران امام سجاد(عليه السلام)
همان‌طور که در قسمت همسران امام سجاد آورده شد بیشتر فرزندان حضرت سجاد از کنیز بودند و منابع ازدواج بعضی از پسران امام سجاد را گزارش کرده‌اند.
گزارش ازدواج امام محمد باقر(همسرش ام فروه نوه‌ی ابوبکر)379 علی بن‌السجاد(همسرش دختر محمد بن‌حنفیه)380 حسین بن‌السجاد معروف به اصغر(همسرانش نوه‌ی زبیر بن‌العرام و دختری انصاری و نوه‌ی عمر بن‌الخطاب)381 زید بن‌السجاد(همسرش ریطه از بنی‌هاشم382 و به نقلی دیگر عاتکه دختر فضل)383
عمر بن‌السجاد (همسرانش ام موسی نوه‌ی حضرت علی و ام السحاق از قبیله بنی‌حارث)384 در منابع
آمده است و از ازدواج دیگر پسران امام سجاد با همه‌ی تلاش که صورت گرفت اصلاعی به دست
نیامد.
پنج مرد از پسران اما سجاد با هفت زن ازدواج کردند که دو زن از فرزندان خلفا بودند و پنج زن دیگر نسبشان به خلفا نمی‌رسد(سه زن نسبشان به حضرت علی و دو زن دیگر یکی از قبیله بنی‌حارث و دیگری دختری از انصار بوده‌ است.)
الف) ازدواج پسران امام سجاد (عليه السلام) با نسل خلفا
1ـ محمد معروف به محمد باقر امام پنجم شیعیان با ام فروه دختر قاسم بن‌محمد بن‌ابوبکر ازدواج کرده است. از این ازدواج دو پسر به نام جعفر الصادق(عليه السلام) و عبدالله را به دنیا آمده است.385
بعد از وفات ابوبکر محمد پسر وی به همراه مادرش اسماء بن‌عمیس به خانه‌ی حضرت علی رفتند و آن حضرت اسماء را به زنی گرفت و محمد درد امان حضرت علی(عليه السلام) بزرگ شد و از یاران صدیق آن حضرت بود. ام فروه پدرش قاسم نوه‌ی ابوبکر مادرش اسماء دختر عبدالرحمن بن‌ابوبکر(نوه‌ی دیگر ابوبکر) بوده است. محمد بن‌ابوبکر در دامان علی(عليه السلام) به‌ همراه حسن و حسین و در اثناء خلافت عمر بن‌خطاب بزرگ شد.386
بنابراین نسب ام فروه از دو طرف پدر و مادر به ابوبکر رسیده است. فرزند او امام جعفر الصادق نیز از طرف مادر به ابوبکر می‌رسد. بعضی منابع روایتی از امام صادق ذکر کرده‌اند که امام فرمود: ابوبکر دوبار مرا به دنیا آورد.387 البته مورخین و نسب شناسان شیعه در ازدواج امام محمد باقر با ام فروه تودید نکرده‌اند و تقریباً همه این ازدواج را پذیرفته‌اند.388 اما در نسبت این روایت به امام صادق تردید است لذا نسب این خبر به امام صادق محرز نیست و مشکوک است.

2ـ حسین بن‌السجاد مردی فاضل و پرهیزگار بود و احادیث بسیاری از پدر بزرگوارش و حضرت سجاد و عمه‌اش فاطمه بنت الحسین و برادر بزرگوارش حضرت باقر روایت می‌کرد.(ترجمه الارشاد، ص523) حسین بن‌السجاد معروف به حسین اصغر مادرش ام ولد بود وی دوبار ازدواج می‌کند یک‌بار با نوه‌ی زبیر بن‌الجوام به نام ام خالد بنت حمزة بن‌المصعب بن‌الزبیر و یک‌بار هم با دختری انصاری به نام عبدة‌ بنت داود بن‌امامه بن‌سهل بن‌حنیف انصاری ازدواج کرد.389
ب) ازدواج درون خانداني پسران امام سجاد (عليه السلام)
1ـ زید بن‌السجاد و پس از رحلت امام محمدباقر از همه برادرانش افضل بود وی بسیاری باورع و با وجود و شجاع بود شمشیر به دست گرفت و برای خون‌خواهی سید الشهداء قیام کرد و مردم را به سوی فردی از آن محمد دعود کرد زید در کوفه با بیعت شکنی کوفیان مواجهه شد و در سال 122 هجری قمری در سن 42 سالگی390 به دست یوسف بن‌عمر الثقفی در زمان خلافت هشام بن‌عبد الملک در کوفه شهید شد.391 زید بن‌السجاد همسرش ریطه دختر ابوهاشم معروف به صاحب الشیعه (عبدالله بن‌محمد بن‌حنفیه)392 و به نقلی همسر زید عاتکه دختر فضل بوده.393
2ـ عمر بن‌السجاد مردی فاضل و بزرگوار بود و تولیت صدقات رسول خدا و امیرالمؤمنین را در دست داشت وی مردی سخاوتمند و پرهیزگار بود.394 که اخبار زیادی از پدرش و برادرش حضرت باقر و از عمه‌اش فاطمه بنت الحسین(عليه السلام) روایت کرده است.395 عمر بن‌السجاد همسرش ام موسی بنت عمر بن‌علی (نوه‌ی امام علی(عليه السلام)) و هم‌چنین ام اسحاق بنت محمد بن‌عبدالله بن‌الحارث بن‌نوفل بن‌حارث بن‌عبدالمطلب (از قبیله بنی‌حارثه) بوده است.396
3ـ علی بن‌السجاد فرزند دیگر امام سجاد بود همسرش ام ابیها بنت محمد بن‌علی بن‌ابی‌طالب (نوه‌ی امام علی) ذکر شده است.397
4ـ گزارش ازدواج عبدالله بن‌سجاد به‌ دست نیامده وی مردی فاضل و فقیه بود که تولیت صدقات حضرت رسول و تولیت صدقات امیرالمؤمنین نیز در دست ایشان بود.398

ازدواج پسران امام سجاد(عليه السلام)

1ـ حسین بن‌علی بن‌الحسین دوبار ازدواج کرد.
با تمام تلاش که صورت گرفت گزارش ازدواج تمام نوادگان امام سجاد به‌دست نیامد از گزارش پانزده ازدواج به‌دست آمده چهار ازدواج با دختران آل زبیر بوده که البته نسبشان به برادران خلیف عبدالله بن‌الزبیر می‌رسد (عمرو بن‌الزبیر، منزرین الزبیر، عمروة بن‌الزبیر، هشام بن‌الزبیر) و یک ازدواج با دختری از نسل خلیفه سوم عثمان بن‌عفان و یک ازدواج با دختری از خلیفه اول ابوبکر انجام گرفته است بنابر‌این از پانزده ازدواج پسران امام سجاد شش ازدواج با خاندان خلفا بوده است و سه ازدواج دیگر شش ازدوج با علویان، یک ازدواج با بنی‌حمع، یک ازدواج با بنی‌امیه و یک ازدواج با بنی‌الحارث بوده است.
گفتار سوم: نوادگان امام سجاد (عليه السلام)
1ـ عمر بن‌السجاد هفت پسر به نام‌های محمد، اسماعیل، موسی، عبدالله، علی، حسین و جعفر داشت.
همسر موسی عبیدة بنت الزبیر بن‌هشام بن‌عروة بن‌الزبیر بن‌العوام گزارش شده است.399
همسر جعفر الاکسبر فاطمه دختر عروة بن‌الزبیر بن‌عوام400 و همسر عمر ام ولد گزارش شده است.401
گزارش ازدواج سه فرزند از عمر بن‌السجاد در منابع آمده دو ازدواج با دخترانی بوده که نسبشان به خاندان زبیر می‌رسد اما به عبدالله بن‌الزبیر خلیفه زبیری نمی‌رسد. و یک ازدواج با ام ولد گزارش شده است. ازدواج دیگر فرزندان عمر بن‌السجاد با تمام تلاشی که انجام گرفت گزارشی به‌دست نیامد.
2ـ حسین بن‌السجاد معروف به اعرج فرزندانی به نام علی، حسن، محمد، ابراهیم، سلیمان و عبدالله و عبیدالله داشت.402 در میان این پسران ابراهیم با دختری به‌نام بریکه که اگرچه نسبش به خلیفه زبیری نمی‌رسد اما از خاندان آل زبیر است.403 و سلیمان با دختری به نام ام عمرو که نسبش به عمرو بن‌المنذر برادر خلیفه زبیری می‌رسد ازدواج کرد.404 عبیدالله همسر آزاد یکی ام ابیها که نسبش به علی بن‌ابی‌طالب می‌رسد و دیگری ام عبدالله که دختر کلمة بن‌عمر بن‌عبیدالله بن‌معمر ایتمی و دیگری حماده دختر عبدالله بن‌صفوان از قبیله‌ی جمع قریش داشته است.405
حسن دختری از بنی‌امیه را به نام خلیده بنت مروان بن‌عنبسة بن‌سعید بن‌العاصی بن‌امیه همسری انتخاب می‌کند این دختر نسبش به خلفاء بنی‌امیه نمی‌رسد.406
همسر محمد ام کلثوم بنت اسماعیل بن‌عبدالله بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب407 و همسر علی زینب بنت عون بن‌عبیدالله بن‌عبدالله بن‌حارث بن‌نوفل گزارش شده است.408 بنابر این حسین بن‌السجاد هفت پسر داشت که ازدواج شش نفر از آنان ثبت شده است دو ازدواج با دخترانی از خاندان آل زبیر(البته نسبشان به خلیفه عبدالله‌ بن‌زبیر) نمی‌رسد و یک ازدواج با خاندان بنی‌امیه(نسب این دختر به خلفا نمی‌رسد) و یک ازدواج با قبیله بنی‌جمع قریش و یک ازدواج با نوادگان جعفر بن‌ابی‌طالب(برادر امام علی) و یک ازدواج با قبیله بنی‌حارث ثبت شده است.
3ـ یکی از فرزندان زید بن‌السجاد(شهید کوفه در زمان هشام بن‌عبدالملک بن‌یحیی بن‌زید بود.) که در خراسان و در زمان ولید بن‌عبدالملک کشته شد 18 سال سن داشت یحیی بن‌زید با دختری علوی به نام محبة ازدواج کرد.409 یحیی دختر کوچکی داشت که بعد از پدرش مرد و پسران دیگر زید، محمد بن‌زید، حسن‌ بن‌زید، عیسی بن‌زید بوده‌اند410 محمد بن‌زید با حمادة دختر خلف بن‌جمح از قبیله بنی‌مخزوم و همسر دیگری از نوادگان جعفر‌ بن‌ابی‌طالب به‌نام فاطمه بنت علی‌ بن‌جعفر بن‌اسحاق بن‌علی بن‌عبدالله بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب داشته است.411 حسن بن‌زید با آمنه بنت عبیدالله بن‌عبدالله بن‌حسین الاصغر (نوادگان امام حسن) ازدواج کرد.412 زید دختری به نام نفیسه داشت که با ولید بن‌عبدالملک بن‌مروان ازدوج کرد و قبرش در مصر است.413 احتمان این‌که این گزارش صحت نداشته باشد زیاد است بخاطر این‌که یحیی برادر نفیسه در خراسان و در زمان ولید بن‌عبدالملک کشته شد و یحیی از مخالفان سرسخت بنی‌امیه بود و حال آن‌که طبق این گزارش خواهرش نفیسه همسر ولید بن‌عبدالملک بوده است.
4ـ محمد بن‌السجاد معروف به محمدباقر امام پنجم شیعیان فقط از طریق جعفر الصادق نسلش ادامه یافت و جعفر الصادق فرزندی به نام اسماعیل آورد که در زمان حیات پدر از دنیا رفت و مادر اسماعیل فاطمه بنت الحسین بن‌الحسین بن‌علی‌بن‌ابی‌طالب(عليه السلام) بود و موسی فرزند جعفرالصادق امام شیعیان شد و مادر موسی و محمد دیباج(لقبی که شیعه به‌خاطر خوش چهره بودن او داده بود) و اسحاق، ام ولد بود.414
5ـ عبدالله بن‌ارقط پسری به نام اسحاق داشت همسر اسحاق عایشه بنت عمر بن‌عاصم بن‌عمر بن‌عثمان بن‌عنفان(از نسل خلیفه سوم) بود.415 ظاهراً اسحاق همسر دیگری هم به نام کلثوم بنت اسماعیل بن‌عبدالرحمن بن‌القاسم بن‌محمد بن‌ابوبکر الصدیق(از نسل خلیفه اول) هم داشته است.416 اسحاق داماد دو خلیفه بوده است مصعب بن‌الزبیر در کتاب نسب قریش گزارش ازدواج اسحاق با نوه‌ی عثمان بن‌عفان(خلیفه سوم) را به نقل از کتاب چهرة انساب العرب آورده است اما گزارش ازدواج با نوه‌ی ابوبکر در کتاب جمهره نیامده ظاهراً مصعب این گزارش را اضافه کرده است. پسر دیگر عبدالله به نام محمد بود که با دختر عمویش ام سلمه بنت محمد بن‌السجاد ازدواج کرد.417 عبدالله دختری به نام کلثم الصماء داشت که او نیز با پسر عمویش حسین بن‌زید(علوی) ازدواج می‌کند البته ابن‌کلثم دختری به نام میمونه می‌آورد که ظاهراً با مهدی عباسی و بعد از آن با عیسی بن‌جعفر از بنی‌العباس ازدواج می‌کند.418 دختر کلثم به‌نام فاطمه عروس عباسیان می‌شود.419
6ـ علی بن‌السجاد پسری به نام حسن الافطس داشته که با جویریه دختر خالدبن ابوبکر بن‌عبدالله بن‌عمر الخطاب ازدواج می‌کند.420 و همسر دیگرش ام سعید بنت سعید بن‌محمد بن‌جُبیر بن‌مطعم بن‌عدی بن‌نوفل بن‌عبدمناف(از نوادگان خلیفه دوم) گزارش شده است.421
گزارشی از ازدواج‌های نوادگان امام سجاد با نسل خلفا و خاندان آل زبیر
1ـ ازدواج اسحاق بن‌عبدالله ارقط با عایشه بنت عمربن عاصم بن‌عمر بن‌عثمان بن‌عفان بن‌ابی‌العباس بن‌امیه422(نسل خلیفه سوم) و به نقلی کلثم بنت اسماعیل بن‌عبدالرحمن بن‌القاسم بن‌محمد بن‌ابی‌بکر صدیق همسر دیگرش بوده است.423
2ـ ازدواج موسی بن‌عمر بن‌علی بن‌الحسین با عبیدة بنت الزبیر بن‌هشام بن‌عروة بن‌الزبیر بن‌العوام.424
3ـ ازدواج جعفر الاکبر بن‌عمرو بن‌علی بن‌الحسین با فاطمه دختر عروة بن‌الزبیر بن‌عوام.425
4ـ ازدواج سلیمان بن‌حسین بن‌علی بن‌الحسین(عليه السلام) با ام عمرو دختر عمرو بن‌الزبیر عمروه بن‌الزبیر بن‌العوام.426
5ـ ازدواج ابراهیم بن‌حسین بن‌علی بن‌الحسین(عليه السلام) با بریکة بنت عبیدالله بن‌محمد بن‌المندر بن‌الزبیر العوام.427
6ـ ازدواج نفیسه دختر زید بن‌سجاد(عليه السلام) با ولید بن‌عبدالملک بن‌مروان.
7ـ ازدواج حسن الافطس با بویریه دختر خالد بن‌ابوبکر بن‌عبدالله بن‌عمرالخطاب(نسل خلیفه دوم)
گزارشی از ازدواج‌های نوادگان امام سجاد با خارج از خاندان آل زبیر و نسل خلفا
1ـ ازدواج عبیدالله بن‌الحسین بن‌علی بن‌حسین(عليه السلام) با حماده بنت عبدالله بن‌صفوان بن‌عبدالله بن‌صفوان بن‌امیه از قبیله‌ی بنی‌جمع428 بعضی منابع حماده دختر عبدالله بن‌عبیدالله بن‌ابی‌الفضل العباس دانسته اندو همسر دیگرش ام ابیها که نسیش به علی‌ بن‌ابی‌طالب می‌رسید و ام عبدالله دختر طلحة‌ بن‌عمر بن‌عبیدالله بن‌معمر التیمی را همسر عبیدالله دانسته‌اند.429
2ـ ازدواج حسن بن‌حسین بن‌علی بن‌الحسین(عليه السلام) با خلیده بنت مروان بن‌عنبسة

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امام سجاد، امام حسین، امام صادق Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امام سجاد، امیرالمومنین، امام صادق