پایان نامه با کلمات کلیدی امام حسین، امام سجاد، زین العابدین

دانلود پایان نامه ارشد

عبدالملک بن‌مروان(66 – 86 هجری) وفات کرد سن او را 65 سال گفتند.164
محمد بن‌حنفیه 24 فرزند داشت که 4 تای آنان پسر و بقیه دختر بوده‌اند نسل محمدبن حنفیه از دو پسر خود علی و جعفر ادامه پیدا می‌کند جعفر در واقعه یوم الحره در سال 63 هجری که مسرف بن‌عقبه به دستور یزیدبن معاویه اهل مدینه را کشت و به قتل رسید.165

فرزندان محمد بن‌حنفیه
1ـ عبدا… بزرگترین فرزند محمد بن‌حنفیه ملقب به ابوهاشم و از دانشمندان بزرگ بود این عبدا… فرزندی به نام هاشم داشت که کنیه‌اش را از او گرفته بود.166

همسران ابوهاشم عبدا…167
1ـ خلده بن‌علقمه بن‌الحویرث بن‌عبدا… بن‌خلف بن‌ابی‌اللحم از بنی‌غفار.
2ـ فاطمه بنت محمد بن‌عبیدا… بن‌العباس بن‌عبدالمطلب.
3ـ ام عثمان بنت ابی‌حدیر بن‌عبده بن‌معتب بن‌الجد بن‌مجلان من انصار.
4ـ ام الحارث بنت الحارث بن‌نوفل بن‌الحارث.
ریطه دختر عبدا… مکنی به ابوهاشم همسر زیدبن علی بن‌الحسین بن‌علی بود و فرزندش یحیی بن‌زید در خراسان کشته شد.168 بنابراین نوه‌ی امام علی به‌نام عبدا… مکنی به ابوهاشم صاحب الشیعه 4 همسر داشت که هیچ کدام از آنان فرزندان خلفای سه گانه و بنی‌امیه و بنی‌عباس نبودند.
2ـ فرزند دیگر محمد بن‌حنفیه قاسم نام داشت همسر قاسم ام یعقوب بنت جعفر بن‌یعقوب بن‌عبدا… بن‌ربیعه بن‌الحارث بن‌عبدالمطلب بوده است نسل قاسم ادامه پیدا نکرد.169 همسر قاسم نیز خاندان سه خلیفه نخست بنی‌امیه با شاخه مروانی – سفیانی و خاندان آل‌زبیر نبوده است
3ـ فرزند دیگر محمد بن‌حنفیه ابراهیم بوده است. ابراهیم 2 همسر یکی ام ولد و دیگری امامه بنت عبدا… بن‌سعید بن‌خثعمیه از انصار داشته است بنابراین همسر او نیز از خاندان خلفا سه گانه و بنی‌امیه و بنی‌عباس نبوده است.170
4ـ همسر جعفر اصغر ام ولد بود.171
5ـ همسر عون بن‌محمد بن‌حنیفه، ام سعید بنت سعید بن‌زید بن‌مالک از بنی‌عبدالاشهل بوده است. همسر این نوه‌ی امام علی نیز از خاندان خلفا نبوده است.172
6ـ حمزه و جعفر 2 فرزند محمد بن‌حنیفه در کودکی درگذشتند.173
7ـ عبدالرحمن و قاسم دو فرزند دیگر محمد بن‌حنیفه نسل‌شان ادامه پیدا نکرد.174
8ـ حسن مادرش جمال بنت قیس بن‌مخرمه بن‌المطلب بن‌عبد مناف در زمان خلافت عمربن عبدالعزیز مرد و نسل او ادامه پیدا نکرد.175
9ـ علی مادرش ام ولد نائله و فرزندان علی همگی از ام ولد بودند.176
10ـ ابراهیم مادرش مسرعه بنت عباد بن‌شیبان بن‌جابر بن‌اهیب بن‌نسیب از بنی‌مازن بن‌منصور.177
11ـ جعفر اصغر و عون که مادرشان ام جعفر بنت محمد بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب بوده است.178
12ـ و چهار دختر محمد بن‌حنفیه به نام‌های ام‌ابیها، رقیه، حبابه، ام القاسم که مادرشان شهبا ام‌عبدالرحمان بنت عبدالرحمان بن‌نوفل بوده است.

نتیجه
از 24 پسر محمدبن حنفیه، پنج پسر وی به نام‌های عبدا… اصغر – عون الاصغر – طالب – عبدالرحمن – و علی اصغر در کودکی از دنیا رفتند و فرزندان دیگر به نام‌های حسن الجمال – جعفر الاکبر – حمزه – ابراهیم – قاسم – عون الاکبر (مادرش دختر محمدبن جعفر طیار فاضله‌ی سیده‌ای بود که حدیث روایت می‌کرد) عبد ا… (امام کسیسانیه و مکنی – اباهاشم مادر ام ولد بوده که نائله نامیده شده بود) عبدا… همسرش از نفلیه دختری به نام ریته داشته است که با زیدبن زین العابدین ازدواج کرده این دختر از سید‌های هاشمی بوده است و فرزندش یحیی بن‌زید بن‌علی(عليه السلام) شهید خراسان بوده است.
علی فرزند دیگر محمدبن حنفیه، همسرش علیه دختر عون المحمدیه که علامه و فاضله بوده است و مادر علی کبری بوده که نائله معروف شده بود.179
مادران جعفر اصغر و عون فرزندان محمدبن حنفیه ام جعفر دختر محمدبن جعفر بن‌ابی‌طالب بوده و از دختران محمد بن‌حنفیه ـ بریکه – ام سلمه – حماده – علیه – اسماء – ام القاسم – جمانه – رقیه – ام ابیها و ریته نام برده شده است.
سبط بن‌جوزی طالب، عون، عبیدا… و ام سلمه را از ام ولده‌های مختلف دانسته و دختری به نام لبابه که مادرش فاطمه دختر محمدبن عبدا… بن‌عباس بوده نام برده است.180
بنابر این گزارشی از ازدواج فرزندان محمدبن حنفیه با خاندان سه خلیفه نخست و امویان با دو شاخه مروانی و سفیانی و آل‌زبیر با تلاشی که صورت گرفت بدست نیامد.

فرزندان عمر الاطرف
فرزند دیگر امام علی عمرالاطرف است که نسلش فقط از یک پسر به نام محمد ادامه یافت. همسر محمد خدیجه دختر امام سجاد بوده است که برایش دو پسر به نام‌های عبدا… و عبیدا… آورد.181 و به نقل از کتاب مصعب بن‌الزبیر چهار فرزند به نام محمد عبدا…، عبیدا… و ام الکلثوم آورده است(نسب قریش ص80) عمربن علی 3 دختر به نام ام حبیب، ام موسی، ام یونس داشته است.182

فرزندان حضرت عباس
همسر حضرت عباس لبابه دختر عبیدا… بن‌عباس بن‌عبدالمطلب زنی بسیار زیبا و عاقل بوده است لبابه برای عباس عبیدا… و فضل را آورد.183 لبابه بعد از شهادت حضرت عباس با زیدبن حسن مجتبی ازدواج کرد و برایش نفیسه و حسن را به دنیا آورد و بعد از آن با ولیده بن‌عبدالملک ازدواج کرد و المجدی می‌گوید که با ولیده بن‌عتبه بن‌ابی‌سفیان ازدواج کرده است.184

همسران عبیدا… بن‌عباس بن‌علی
1ـ ام ابیها بنت عبدا… بن‌معبد بن‌العباس بوده است.185
با تمام تلاشی که صورت گرفت گزارشی از ازدواج فرزندان حضرت عباس با خاندان سه خلیفه نخست و بنی‌امیه با دو شاخه مروانی و سفیانی و آل‌زبیر و بنی‌عباس بدست نیامد نسل علویان از 5 پسر امام علی به نام‌های محمد بن‌حنفیه، حضرت عباس و اعمر الاطرف و امام حسن و امام حسین ادامه پیدا می‌کند. گزارشی از ازدواج پسران محمد بن‌حنفیه – حضرت عباس و عمرالاطرف با فرزندان و نوادگان 3 خلیفه نخست و بنی‌امیه با دو شاخه مروانی و سفیانی و آل‌زبیر و بنی‌عباس به دست نیامد.
همسر عمرالاطرف اسماء بنت عقیل بوده است. (مصعب بن‌الزبیرص 80)
ممکن است نواده‌ای از این سو(دختر یا پسر) با نواده‌ای از آن سو(دختر یا پسر) ازدواج کرده باشد که از ازدواج آنان با شش خاندان مورد نظر گزارش بدست نیامد.
بنابراین از ازدواج نوادگان پسری امام علی با خاندان سه خلیفه نخست و بنی‌امیه با دو شاخه مروانی و سفیانی آن گزارش بدست نیامد.
ب: نوادگان دختری
در میان نوادگان دختری امام علی از ازدواج علی، عون الاکبر، عباس، محمد و ام الکلثوم فرزندان حضرت زینب دختر علی و فاطمه186 با شش خاندان مورد نظر گزارشی بدست نیامد هم‌چنین از ازدواج فرزندان ام الحسن و ام هانی گزارشی بدست نیامد.187 و فرزندان رقیه کبری به نام‌های عبدا… و علی و محمد از همسرش مسلم بن‌عقیل در کربلا شهید شد و نسل مسلم بن‌عقیل منقرض شد.188
از ازدواج فرزندان میمونه، خدیجه، فاطمه، گزارشی بدست نیامد.189 ابن‌حزم همسر زینب یکی از دختران حضرت علی که مادرش ام ولد بوده را محمدبن عقیل دانسته که صاحب دو فرزند صالح به نام‌های عبدا… و عبدالرحمان بوده است عبدا… فقیه و محدث بوده و سیمای عبدالرحمان شبیه رسول ا… بوده است.190
دختر دیگر امام علی رمله کبری بنت عروه بن‌مسعود ثقفی از ابوالهیاج دو پسر داشته که درگذشتند و دختری هم داشته که همسر عاصم بن‌عمر بن‌خطاب بوده191 با تلاشی که صورت گرفت گزارشی از ازدواج دختر رمله با پسر عمر بن‌خطاب (خلیفه دوم) در منابع دیگر بدست نیامد ظاهرا این گزارش را تنها ابن‌ابی‌الدنیا آورده است هم‌چنین این منبع نام این دختر را ذکر نکرده است و ردپایی از این ازدواج در تاریخ به جای نمانده است حتی کتاب مصعب بن‌الزبیر این گزارش را نیاورده و بنابراین این گزارش بسیار مورد تردید و مشکوک است.

جدول فرزندان امام علی(عليه السلام) به همراه نام مادران و همسران و فرزندان آنان
ردیف
نام
مادر
همسر
فرزندان
1
محمد اکبر
خوله بنت جعفربن قیس بن‌حنفیه بن‌وائل
1.دختر جلد کنانی
2.فاطمه دختر محمد بن‌عبدا… بن‌عباس
3.ام عثمان دختر ابوجدیر قضاعی
عبدا… – محمد اصغر – محمد اکبر – لبابه – علی – ام سلمه – ریطه – طالب – عون – عبیدا…
2
عمرالاطرف
ام حبیب صهبا بنت ربیعه بن‌بجیر بن‌عبد بن‌تغلب بن‌وائل
اسما ءبنت عقیل ام عبدا… بنت عقیل
محمد – ام حبیب – ام موسی – ام یونس
3
عباس
ام البنین دختر حزام بن‌خالد بن‌ربیعه بن‌ولید
لبابه بنت عبیدا… بن‌عباس بن‌عبدالمطلب
عبیدا… – فضل
4
عبدا… اکبر
ام البنین دختر حزام

5
جعفر
ام البنین دختر حزام

6
عثمان
ام البنین دختر حزام

7
محمد اصغر
لیلی بنت مسعود دارمیه

8
عبیدا…
لیلی بنت مسعود دارمیه

9
امام حسن

10
امام حسین

11
زینب صغری (ام ملثوم)
فاطمه س بنت رسول ا…
عمر بن‌خطاب – محمد بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب – عون بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب
زید – رقیه
12
زینب کبری
فاطمه س بنت رسول ا…
عبدا… بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب
علی – عون –الاکبر –عباس – محمد – ام کلثوم
13
فاطمه

ابوسعید پسر عقیل – سعیده بن‌اسوه – منذربن عبیده بن‌زبیر عوام
حمیده – بره – خالده – عثمان – کثیره
14
رقیه کبری
ام حبیب بنت ربیعه
مسلم بن‌عقیل
عبدا… – علی – محمد
توضیحات: نسل مسلم بن‌عقیل منقرض شده است
15
ام الحسن یا ام الحسین
ام سعید بنت عروه مسعود ثقفی
جعده بن‌عویره المخذومی – جعفر بن‌عقیل – عبدا… بن‌زبیر
حسن – علی – حبیب
توضیحات: ازدواج با عبدا… بن‌زبیر محل بحث و بررسی است
16
رمله کبری
ام سعید بنت عروه مسعود ثقفی
ابو الهیاج – عبدا… ابی‌سفیان بن‌حارث بن‌عبدالمطلب – معاویه بن‌مروان بن‌حکم بن‌عاص
عبدالکریم و دختری که نام او آورده شده است امام عروس عمر بن‌خطاب شده است
17
زینب صغری
ام سعید بنت عروه
محمدبن عقیل

18
رقیه صغری
ام سعیدبنت عروه
مسلم بن‌عقیل

19
فیسه
درباره نام مادرش پراکندگویی کرده اند
کثیربن عباس بن‌عبدالمطلب
توضیحات:به روایت دیگرتمام بن‌عباس بن‌عبدالمطلب
20
ام هانی
عبد الرحمن بن‌عقیل
محمدـ عبدالرحمن ـ مسلمـ ام الکلثوم

21
امامه
صلت بن‌عبدالله بن‌نوفل بن‌حارث بن‌عبدالمطلب
نفیسه

22
میمونه
عبدالله بن‌اکبربن عقیل
عقیل

23
خدیجه
عبدالرحمن بن‌عقیل ـ ابوالسابل عبدالرحمن بن‌عبدالله بن‌عامربن کریزبن عبدالشمس
سعدی ـ عقیل

جدول نوادگان امام علی(عليه السلام) به همراه نام پدر و همسرانشان
نام
همسر
نام پدر
توضیحات
عبدالله مکنی به ابوهاشم

محمد بن‌حنفیه

عون بن‌محمدبن حنفیه
نوه طلحه
محمد بن‌حنفیه

محمد اصغر

اولادی از او باقی نمانده
محمد اکبر

لبابه

علی

ام سلمه

ریطه

ریطه مادریحیی بن‌زید بن‌علی است که در خراسان کشته شد
محمد
خدیجه دختر امام سجاد
عمرالاطرف
همسردیگرمحمدعمرالاطرف مخزومیه بوده است
ام حبیب

عمرالاطرف

ام موسی

ام یونس

علی

زینب کبری

عون

زینب کبری

عباس

زینب کبری

محمد

زینب کبری

ام کلثوم

زینب کبری

ام کلثوم
قاسم بن‌محمد بن‌جعفر
عبدا… بن‌جعفر

هر خانه نشانه یک ازدواج ثبت شده در تاریخ است و چنانچه یک نفر چند ازدواج داشته برای هر ازدواج یک خانه رنگ شده است.رنگ سبز ازدواج با خاندانهایی غیر از شش خاندان مورد (خلفا و فرزندان و نوادگان)و رنگ قرمز ازدواج با خلفا و فرزندان و نوادگان آنان را نشان می دهد .این نمودارها حد اکثری است و گزارش تمام ازدواجها قبل از صحت و سقم آورده شده است.تفاوت خانه های سبز با خانه های قرمز در این است که احتمال زیاد تر شدن خانه های سبز هست ( ازدواج فرزندان و نوادگان ائمه در کتابهای دیگر یافت شود) اما درمورد خانه های قرمز این احتمال وجود ندارد بلکه ممکن است بعد از بررسی صحت و سقم آنان از تعداد خانه ها کم شود اما قطعأ زیاد نمی شود.

نتیجه
از زمان حضرت علی(عليه السلام) تا نوادگان آن حضرت (فرزند – نوه) گزارش 46 ازدواج بدست آمد که تنها 5 ازدواج با خاندان سه خلیفه نخست – بنی‌امیه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی علمای شیعه، منابع تاریخی، تاریخ ولادت، امیرالمومنین Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امام حسین، منابع تاریخی، امام سجاد، امام صادق