پایان نامه با کلمات کلیدی اقتصاد دانش، اقتصاد دانش محور، نیروی کار، بهره وری نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

شماره های 19و20، زمستان 1388و بهار1389، صفحات 37-60.
شاه آبادی، ابوالفضل، امیری، بهزاد(1389)، تاثیر اقتصاد دانش محور بر بهره وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه، سیاستهای اقتصادی، 84، ج7، ش1،(190)، 111-130.
شمسی، زهرا(1385)، الزامات نهادی اقتصاد دانایی محورومیزان رعایت آن در قانون برنامه چهارم توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
صادقی، مسعود،آذربایجانی کریم(1385). نقش وجایگاه اقتصاد دانش محور در تقاضای نیروی کارایران،فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران ،سال هشتم ،شماره 27،تابستان
صدیق، گلناز (1384) اقتصاد دانش محور نگاهی جدید به اقتصاد، تهران: انتشارات تدبیر اقتصاد.
طائی، حسن (1387) تحلیل بازار کار کشور از منظر دانایی،پژوهشنامه اقتصادی، بهار.
عمادزاده، مصطفی، شهنازی، روح الله (1386) بررسی مبانی شاخصهای اقتصاد دانش محور و جایگاه آن در کشورهای منتخب در مقایسه با ایران ،پژوهشنامه اقتصادی،سال ،زمستان
عمادزاده، مصطفی، شهنازی، روح الله، دهقان شبانی، زهرا (1385) بررسی مقدار تحقق اقتصاد دانش محور در ایران مقایسه تطبیقی با سه کشور همسایه، پژوهشنامه اقتصادی، شماره دوم، تابستان
فاتح راد، مهدی و تقی یاری، حمیدرضا(1384).دانشگاه کار افرین، نظام ملی نوآوری و توسعه مبتنی بر دانایی، فصلنامه تخصصی پارک ها ومراکز رشد.
کریمیان مصطفی، دوایی مرکزی اقبال، امیرحسین و کشمیری، مهدی. 7نظریه برای تبیین توسعه فناوری در اقتصاد مبتنی بر دانایی،مجموعه مقالات پنجاه ویکمین نشست رؤسای دانشگاهها ومراکزعلمی وتحقیقاتی.،سال1381،همایش اقتصاد مبتنی بر دانایی
مجله اقتصاد و مدیریت دانایی محور(1)-(5)، موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی.،درخشان مسعود،1384
معمار نژاد، عباس (1384) اقتصاد دانش بنیان ،الزامات ونماگرها،موقعیت ایران،چالش ها وراهکارها، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره اول، تابستان.
مقدم, غلامرضا, جمالی پور, هدایت اله(1387).بررسی جامعه شناختی تاثیرات تکنولوژی بر نیروی کار. مجله صنعت و دانشگاه, سال اول, شماره 1, پاییز.
مقدم تبریزی، ناهید، ولیزاده، پروین(1385)، بررسی بهره وری در اقتصاد ایران، مجله روند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 49.
نادری، ابولقاسم (1384) اقتصاد دانایی به عنوان الگوی جدید توسعه وارزیابی اقتصاد دانایی در ایران،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره 15،تابستان.
ولی زاده زنوز،پروین(1388)، بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید، مجموعه پژوهشهای اقتصادی، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،شماره40.
B. Kamara, Abdul, Bousrih, Lobna and Nyende Magidu(2007). Growing a Knowledge-Based Economy:Evidence fromPublic Expenditure on Education in Africa. Economic Research Working Paper Series. African Development Bank. No 88.December. B. Walstad, William and Rebeck, Ken (2002). Assessing the economic knowledge and economic opinions of adults. The Quarterly Review of Economics and Finance. 42.
Brain, Lin (2007). A new vision of the knowledge economy ,journal of economic surveys ,vol 21,No 3.
Brinkley, Ian(2006). Defining the knowledge economy: Knowledge economy programme report. London: The Work Foundation
chen, D.H.C ,Dahlman, c (2004). knowledge and Development; a cross-section approach. world bank policy Reac=search,workg paper NO 3366.
Chi-ang Lin, Brian (2006). A sustainable perspective on the knowledge economy: A critique of Austrian and mainstream views. Ecological economic, , vol. 60, issue 1.
CONCEICAO, PEDRO, V. HEITOR , MANUEL and M. OLIVEIRA, PEDRO(1998). Expectations for the University in the Knowledge-Based Economy. Technological Forecasting and Social Change 58.
National Information Technology Council (NITC) of Malaysia (2011) Third Outline Perspective Plan – Developing Malaysia Into A Knowledge-Based Economy,NITCMalaysia.AllRightsReserved, http://www.nitc.my/index.cfm?&menuid=15
Du Toit, A.S.A.(2003). Competitive intelligence in the knowledge economy:what is in it for South African manufacturing enterprises?. International Journal of Information Management 23.
Leea Hsing-fen , Miozzoa Marcela , Laredob Philippe ,(2010). Career patterns and competences of PhDs in science and engineering in the knowledge economy: The case of graduates from a UK research-based university, Research Policy 39 :869–881 .
and Economic Growth. 2011
Kuo, Chun-Chien and Yang, Chih-Hai (2008). Knowledge capital and spillover on regional economic growth: Evidence from China. China Economic Review 19.
L. Fisher, Edward . Knowledge-based Economic Analysis of Manufactming Systems. Journal of Manufacturing Systems. Volume 6/No. 2
L. Sabau, Gabriela (2010).. Know, live and let live: Towards a redefinition of the knowledge-based economy — sustainable development nexus. Ecological Economics 69.
Marshal james D (2008) developing the self in knowledge economy studies of philosophy &edu cation,vol. 27.
OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development). (2003-2005)
Quah, D. (2002) Technology dissemination and Economic Growth : Some Lessons for the New Economy; In Technology and the New Economy, (ed.) Chong-En Bai and Chi-Wa Yuen, Cambridge: MIT Press.
Regional and Sustainable Development Department(2007). Moving Toward Knowledge-Based Economies: Asian Experiences.
Shapira, Philip and Youtie, Jan(2006). Measures for knowledge-based economic development:Introducing data mining techniques to economic developers in the state of Georgia and the US South. Technological Forecasting & Social Change9
Shapira, Philip,et all(2006). Knowledge economy measurement: Methods, results and insightsfrom the Malaysian Knowledge Content Study. Research Policy, 35.
Sharma s.and j. Gupta (2004). knowledge economy and intelligent enterprises: intelligent interprises of the 21 st century: idea group publishing .
Sing, Tarlok,(1995),Total Factor Productivity in the Manufacturing Industries in India,Reserve Bank of India Working Paper,No.25.
water w , Power and kaisa , snllman (2004). The knowledge economy annual review of sociology ,vol 30.
Wong, Poh-Kam, Ping ho, Yuen and Singht, Annette(2007). Towards an ‘Entrepreneurial University’’ Model to Support Knowledge-Based Economic Development: The Case of the National University of Singapore. World Development. Vol. 35, No. 6.

فصل سوم

متدلوژی تحقیق

3-1- مقدمه

شاخصهای اقتصادی نحوه عملکرد یک سیستم اقتصادی را به تفسیر می کشند. در اقتصاد شاخصهای گوناگونی وجود دارند که هر کدام نشانگر عملکرد بخشی از اقتصاد می باشد. هر کدام از شاخصها از طرق گوناگون قابل محاسبه است و با محاسبه آنها بررسی چگونگی عملکرد سیستم اقتصادی یک منطقه با سهولت بیشتری همراه خواهد بود.
با توجه به بیان مفاهیم بهره وری نیروی کار و اقتصاد دانایی محور و بررسی ویژگی ها و محورهای اقتصاد دانایی محور به اهمیت محاسبه این شاخص برای اقتصاد در ایران پی می بریم.برای محاسبه این شاخص روشهای متفاوتی موجود می باشد که از دیدگاههای متفاوتی سرچشمه می گیرد. در این فصل به محاسبه این شاخص پرداخته می شود.

3-2- سنجش اقتصادداناییمحور در تقابل با سنجش اقتصاد سنتی
فرآیندهای تولید دانش ، توزیع دانش ، انتقال وکاربرد آن چهار فرآیند اساسی در اقتصادهای مبتنی بر دانش هستند. حجم وچگونگی رابطه این فرآیندها متمایزکننده اقتصادهای مدرن از اقتصادهای سنتی میباشند. در اقتصادهای سنتی حجم این فرآیندها اندک و رابطه بین آنها خطی است، یعنی ابتدا دانش تولید میشود، آنگاه توزیع شده و منتقل میگردد و درنهایت مورد استفاده قرار میگیرد. بین استفاده از دانش و تولید آن رابطه مستقیمی وجود ندارد بلکه یک رابطهی غیر مستقیم یک طرفه به واسطه انتقال دانش شکل گرفته است که ضامن هیچگونه پویایی نیست.

شکل3-1- چگونگی فرايندهاي توليد دانش، توزيع دانش، انتقال و کار برد آن.

در اقتصادداناییمحور، سه فرآیند اول در رابطه متقابل با یکدیگر، دانش را شکل داده وگسترش میدهند.
فرایند چهارم به مصرف صنایع وبخشهای مدرن اقتصاد میرسد، در واقع پویایی فرایند چهارم ورابطه متقابل با سه فرآیند اول دانش ضامن ظهور و توسعه اقتصادداناییمحور است. دانش از طریق دو کانال از فرایند تولید دانش به فرایندهای توزیع وتبدیل دانش جریان مییابد، دانش جريان يافته به فرآيند تبديل بعد از غنيسازي به فرآيند استفاده از دانش جريان پيدا ميکند. دانش جريان يافته به فرايند توزيع طي سطوح مختلف آموزشي بين افراد جامعه منتشر ميشود.
اقتصاددانایی داراي جريانهاي بازخوردي از دانش است، بدين معني که دانش از ساير فرايندها به فرايند توليد دانش نيز جريان مييابد . در واقع يکي از کانالهاي اساسي جريان دانش جريان آن از فرايند استفاده به فرايند توليد است. دانشي که در اين کانال جريان مييابد دانش چگونگي و در رابطه با مسائل فرايند استفاده ميباشد. اين جريان پويايي سيستم اقتصادي و متمايزکننده اقتصادهاي سنتي از اقتصادهاي مبتني بر دانش است. (عمادزاده و شهنازی، 1386)
برای انتقال به اقتصاددانایی محور (KBE)35 نیاز به استراتژیهای بلند مدت است، که تأکید آن بر محورهای اقتصادداناییمحور است که در ابتدا سیاستگذاران دولتی نیاز دارند که نقاط قوت وضعف کشور را شناسایی کنند. سپس برای دستیابی به اهداف و مکانیسم مناسب که امکان نظارت بر پیشرفت در برابر مجموعه اهداف رهبران وسیاستگذاران را فراهم میکند، برای گسترش سیاستهای مناسب و سرمایهگذاریها تلاش نمایند.
در اقتصاد سنتی شاخصهای مهمی همچون تولید ناخالص داخلی(GDP)، تولید کل، سرمایهگذاری، مصرفکل، اشتغال و سایر نرخها جهت بررسی عملکرد اقتصادداخلی و جهانی، به کار گرفته شده است، اما شاخصهای مذکور به دلایل متعددی در سنجش اقتصاد مبتنی بر دانش ناتوانند.
از جمله این دلایل میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1- در شاخصهای سنتی فرمول یا شاخصهای بیانگر اثر دانش به عنوان نهاده تولید در محصول وجود ندارد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نیروی کار، اقتصاد دانش، تحقیق و توسعه، بهره وری کل عوامل Next Entries منابع تحقیق درباره قلام تعهدی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، بازده سهام