پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، محتوای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

افرادی كه اطلاعات بيشتری در خصوص تحولات بازار دارند، قرار میدهند.
آقایی و همکاران (1388) به بررسي تأثير مديريت سود، اندازه شركت و نسبت هاي سودآوري بر ساختار سرمايه پرداختند. در این تحقیق براي تجزيه و تحليل داد ها، از روش مدل رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. همچنین نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام به عنوان متغير وابسته و اقلام تعهدي اختياري، بازده داراي ها، بازده سرمايه و اندازه شركت به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده اند. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه اقلام تعهدي اختياري رابطه معناداري با نسبت بدهي دارد. همچنين بين بازده سرمايه و ساختار سرمايه رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
واعظ و ترکی (1387) در تحقیقی به بررسی وجود يا عدم وجود حباب قيمتی در بازار سهام ايران پراختند و به این نتیجه رسیدند که بایستی از ورود سرمایههای صرفاً مبادله شده با انگیزه سفتهبازی جلوگیری شود، که این خود مانعی برای ایجاد حبابهای سفته بازی در بازار سهام میشود. يافتههای اين تحقيق نشان میدهد که قيمت سهام از مسير تعادلی بلندمدت (ارزش حال سودهاي آتي مورد انتظار) منحرف شده، بنابراين در بازار سرمايه ايران وجود حباب قيمت را اثبات ميکند.
قاليباف اصل و نادری (1385) طی تحقیقی با عنوان بررسی واكنش بيش از اندازه سرمايهگذاران در بورس اوراق بها دار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرايط ركود و رونق پراختند. نتايج نشان داد كه واكنش بازار نسبت به اطلاعات جديد با تأخير همراه بوده است كه ميتواند ناشي از وجود اشكالاتی در تفسير اطلاعات توسط سرمايهگذاران، نامناسب بودن وضعيت اطلاع رسانی، عدم وجود تجزيه و تحليلگران مالی در بورس تهران و غيره باشد. ولی به هر حال اين امر مؤيد حساسيت بازار نسبت به اطلاعات جديد است. نتايج حاصل از آزمون فرضيههای تحقيق نشان ميدهد كه در برخی شرايط، بازار نسبت به اطلاعات جديد يك واكنش بيش از اندازه يا كمتر از اندازه كوتاهمدت و ضعيف را نشان داده است. اما، از لحاظ آماری معنادار نبوده است. در شرايط بازار رونق، سرمايهگذاران نسبت به اطلاعات خوب شركت، واكنش مثبت كمتر از اندازه و نسبت به اطلاعات بد، واكنش منفی كوتاهمدت داشتهاند. ولی، بعد از اعلان خبر به دليل وجود بازار رونق، روند حركتی قيمت سهام مثبت بوده است. در نهایت، نتايج به دست آمده حاكی از آن است كه سرمايهگذاران در كوتاهمدت نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرايط ركود و رونق، واكنش بيش از حد نداشتهاند.
خوشطینت و راعی (1383) در تحقیقی با عنوان تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیمگیری سرمایهگذاران با هدف بررسی این موضوع که چنانچه اطلاعات حسابداری اجتماعی در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد، در تصمیمگیری آنها مؤثر خواهد بود یا خیر. و در صورت مثبت بودن جواب، تأثیر به چه میزان است؛ بررسی شد وبه این نتیجه رسیدند که گزارشگری اطلاعات حسابداری اجتماعی، تأثیری مابین 26 تا 38 درصد در تصمیمات سرمایهگذاران خواهد داشت.

2-3-3 بخش سوم: پیشینه اعلان سود
2-3-3-1 پیشینه خارجی
لاندسمن (2012) با تحقیقی در کشورهایی که دستورالعمل IFRS را تصویب کردهاند و کشورهایی که استاندارد داخلی را حفظ کردهاند؛ سعی در بررسی اینکه چگونه محتوای اطلاعات اعلان سود به عنوان یکی از ابعاد کیفیت حسابداری افزایش مییابد، میپرازد. همچنین شرایط و مکانیزمهایی که بر اساس آن بکارگیری IFRS منجر به تغییر در محتوای اطلاعات سود میشود را مورد ارزیابی قرار دادند، که به همین منظور و ادغام محتوای اطلاعات سود، نوسانات بازه غیر عادی و حجم معاملات غیر عادی در طی دوره سه روزه اطراف اعلان سود را بررسی کردند.
یافتههای حاصل از مقایسه تک متغیری نشان میدهد که شرکتهایی از کشورهایی که IFRS اتخاذ کردده اند، افزایش بیشتری در محتوای اعلان سود نسبت به شرکتهایی غیر از کشورهایی کهIFRS را اتخاذ نکردهاندغ تجربه کردهاند، به همان اندازه که برای ارزش دو نوسانات بازه غیر عادی و حجم معاملات غیرعادی اندازهگیری شده است. نتایج حاصل از آزمونهای چند متغیره به طور کلی، آزمونهای تک متغیری را تأیید میکند. هر دو برآورد در سطح کشور و آزمون در سطح شرکت با استفاده از مخلوط، نمونه کامل نشان میدهد که شرکتها در کشورهایی که در حال اتخاذ IFRS هستند؛ افزایش بیشتری در نوسانات بازده غیر عادی و حجم معاملات غیر عادی نسبت به شرکتها در کشورهای که غیر از IFRS را اتخاذ نموهاند، تجربه کردهاند.
همچنین در این تحقیق به خاطر صحت آزمون نمونه ، به استثنای مشاهدات از انگلستان و ژاپن با استفاده ازآزمون های اضافی، نمونههای تصادفی شرکتهای هم اندازه از هر کشور که IFRS و غیر IFRS را پیاده سازی میکند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج هر دو آزمون اضافی ارتباط مثبتی بین تصویب اجرای IFRS و محتوای اعلان سود توسط نوسانات بازده غیر عادی وحجم معاملات غیر عادی اندازهگیری شده است. در ادامه تحقیق همچنین، دلیل افزایش پاسخ سرمایهگذاران به اعلان سود را بررسی میکند که آیا واکنش سرمایهگذاران به اعلام سود به دنبال یک روند رو به کاهش پس از سال تصویب است و یا اینکه اثرات نوسانات و حجم معامله، آشنا نبودن شرکتکنندگان در بازار با استانداردها را نشان میدهد. نتایج این آزمون بیانگر این است که افزایش قابل توجه در محتوای اطلاعات پس از تصویب دستورالعمل IFRS در تمام سال پس از تصویب با نوسانات بازده غیر عادی و در یک سال پس از تصویب باحجم معاملات غیرعادی همراه است. بنابراین میتوان گفت که تصویب IFRS افزایش کلی بازده محتوای اطلاعات را به دنبال دارد.
لاندسمن همچنین نقش اجرا را به عنوان یک شرط مؤثر بر میزان تاثیر تصویب IFRS بر بازده محتوای اطلاعاتی را با تمرکز بر اجرای قانونی ونظارت بر آن بررسی میکند و نتایج تحقیق نشان میدهد که کشورهایی با اجرای قانونی قوی تغییر در محتوای اطلاعاتی بیشتری را تحت تصویب IFRS در مقایسه با شرکتهای در کشورهایی با اجرای ضعیف، تجربه میکنند. در نهایت در این پژوهش اثرات مستقیم و غیرمستقیم سه مکانیسم تغییر در تاخیر گزارش، تغییرات در زیر تحلیلگری و تغییر در پرتفوی سرمایهگذاری خارجی به عنوان مکانیسمهای افزایش بازده محتوای اطلاعات به دنبال تصویب دستورالعمل IFRS را بررسی میشود. تصویب IFRS منجر به کاهش زمان پایان دوره واعلان سود میشود که با محتوای اطلاعاتی بیشتری همراه است. تصویب دستورالعمل IFRS افزایش در مورد زیر تحلیلگر و پرتفوی سرمایهگذاری خارجی را به دنبال دارد که منجر به افزایش محتوای اطلاعاتی میشود.
دیفوند (2011) در پژوهشی به بررسی حفاظت از سرمایهگذار و محتوای اطلاعات اعلان سود سالانه با استفاده از مدارک و شواهد بینالمللی پراخت. ایشان پژوهش خود را با دو هدف؛ بررسی تفاوتهای بین کشوری در واکنش سرمایهگذاران به اعلان سود سالانه و شناسایی تفاوت در محیط گزارشگری مالی در سطح کشور که ارزشمندی اطلاعیه را تحت تأثیر قرار میدهد. در نهایت به این نتیجه رسید که اعلام سود سالانه در کشورهای با درآمد با کیفیت بالاتر یا اجرای قوانین تجارت داخلی بهتر آموزندهتر هستند، در حالی که اعلان سود سالانه در کشورهای که مکرر گزارشگری مالی موقت دارند، کمتر آموزنده است. همچنین دریافت که به طور متوسط​​، اعلان سود در کشورهای با نهادهای حفاظت از سرمایهگذار قوی، آموزندهتر هستند.
دایلمن و اوفنهیمر (1984) در تحقیقی که جامعه آماری آن شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار نیویورک بوده است و طی سالهای 1969-1977 سود نقدی اعلام کرده بودند، به این نتایج رسیدند که :
بازده غیر عادی در قبل و بعد از روز اعلان سود سهام نقدی وجود دارد.
در روز اعلان همه چهار گروه آزمایش بازده غیر عادی معناداری تجربه کردند.
همه گروهها (به جزء یک گروه ) بعد از روز اعلان به مدت یک ماه بازده غیر عادی داشتند.
نرخ بتا برای شرکتهایی که سود سهامشان افزایشی بوده، کاهش پیدا کرد. بنابراین ریسک این شرکتها از نقطه نظر سرمایهگذاران کاهش پیدا کرد
نتایج بازده غیر عادی که از دو راه محاسبه شود تفاوت های معناداری با هم دارند ، بنابراین نمیتوان نتایج شرکتهایی که از دو راه مختلف بازده غیر عادی را محاسبه کردهاند، مقایسه کرد.
جیانگ و همکاران به بررسی اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوري از نظر زمان و مقدار پرداختند. طبق نتایج تحقیق، هر میزان سطح مالکیت نهادي افزایش مییابد، عدم تقارن اطلاعات کمتري بین مدیران شرکت و سایر اشخاص مرتبط در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکتهایی که میزان مالکیت بین شرکتی در آنها بیشتر است، قیمت بازار سهام اطلاعات مرتبط با سودآوري آینده شرکت را سریعتر از شرکتهایی که مالکیت بین شرکتی کمتري دارند، در بر میگیرد.

2-3-3-2 پیشینه داخلی
خانی و قجاوند (1391) در تحقیقی باعنوان تاثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی، تأثير طيف رقابتي بازار از رقابت ناقص تا رقابت كامل بر رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه سرمايه سهام عادي مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان میدهد كه در سطح رقابت كامل، معيارهاي اندازهگيري عدم تقارن اطلاعاتي ارتباط معناداري بر هزينه سرمايه ندارد، همچنين، نتايج نشان ميدهد كه بازار رقابت ناقص به عنوان يك عامل مؤثر بر رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه سرمايه سهام عادي خواهد بود.
نظری و همکاران (1391) رابطه ي بين عدم تقارن اطلاعاتي با ميزان سود تقسيمي شركتها را مورد بررسي قرار دادند. با این انتظار كه هر چه عدم تقارن اطلاعاتي ميان مديران و بازارهاي مالي بيشتر باشد، شركتها به ميزان بيشتري از سودهاي تقسيمي به منظور علامتدهي به بازار استفاده نمايند. نتايج نشان ميدهد كه بين عدم تقارن اطلاعاتي و سياست تقسيم سود رابطه مستقيمي وجود داشته و اين نتايج با تئوري علامتدهي سياست تقسيم سود مطابقت دارد.
ثقفی و همکاران (1391) با هدف بررسی میزان محتوای اطلاعاتی موجود در اعلان سودهای فصلی شرکتها برای تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان در بورس اوراق بهادار تهران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که اعلانهای فصلی سود به صورت متوسط 9 تا 17 درصد از کل اطلاعات سالانه تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکتها را تشکیل میدهد و این موضوع نشاندهنده این است که نقش اعلانهای فصلی سود برای سرمایهگذاران و سایر ذینفعان، ارائه اطلاعات به موقع نیست، بلکه نقش آن افزایش قابلیت اتکاء منابع اطلاعاتی به موقعتر است. همچنین نتایج وجود ارتباط مثبت و معنادار میان محتوای اطلاعاتی موجود در اعلان سود های فصلی با متغیر های نسبت فرصت های رشد، کیفیت و ماهیت سود و ارتباط منفی ومعناداری با اندازه، اهرم مالی وعمر شرکت در این پژوهش بدست آمد.
فدایینژاد و خرمنیا (1391) در تحقیقی به بررسی محتواي اطلاعاتی افشاي اطلاعات سود شرکتها و اثرآن بر نقد شوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد در مورد اخبار بد منتشر شده از سوي شرکت، هر سه فرضیه تحقیق مبنی بر باارزش بودن اطلاعات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی بازار تأیید شده است و در مورد اخبار خوب فقط فرضیه سوم تحقیق مبنی بر افزایش نقد شوندگی بازار تأیید گردیده است.
قائمی و همکاران (1390) در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر برمحتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی، عامل زمان اعلان، اندازه شركت، نوع صنعت، تعداد اعلانهای سود و تعداد ساير اطلاعيههای شركت واكنش بازار به اعلان سودهای فصلی شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتايج نشان ميدهد، هر چه سودهای فصلی زودتراعلان شود؛ محتوای اطلاعاتی بيشتری خواهد داشت. نوع صنعت و تعداد ساير اطلاعيهها در دوره رويداد بر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی مؤثر است. همچنين هر چه تعداد اعلان های سود توسط شركتها كمتر باشد، بار اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی كمترخواهد بود.
وکیلیفرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اثرات ثابت، رگرسیون، انحراف معیار، آزمون فرضیه