پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

3 اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از مهمترین زمینهها برای مدیریت، اعتماد سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود میباشد. زیرا، مدیریت با داشتن پشتوانه مالی از طریق جذب سرمایهگذار در شرکت قدرت تطبیق و واکنش خود را نسبت به رویدادهای داخلی و خارجی همسان میسازد. حال سرمایهگذار که کیفیت سود را به عنوان مهمترین محرک خود در انتخاب سرمایهگذاری مد نظر دارد؛ ممکن است با ابزار مدیریتی به نام تأمین مالی خارج از ترازنامه روبهرو شود، با وجود این که ابزار مورد نظر تنظیمکننده نسبت اهرمی و نسبت سودآوری شرکت است؛ سرمایهگذار با آن چگونه برخورد میکند و یا میتوان این ارتباط را به صورت یک سؤال به این شکل بیان کرد که سرمایهگذاران این ابزار مدیریتی رابه عنوان توانایی مدیریت در بالا بردن عملکرد و استفاده بهینه از سرمایه شرکت میدانند یا نوعی پنهانکاری مدیریت به منظور بالا بردن سود ودر نتیجه حفظ موقعیت شغلی و منافع خود؟ با این وجود به دلیل نبود پژوهشی که تغییرات واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود را از جنبه تأمین مالی خارج از ترازنامه رسیدگی و شناسایی کند. لذا، پژوهش حاضر ضرورت انجام را به منظور شناخت بیشتر تأثیرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر سود و متعاقباً ان چگونگی واکنش سرمایهگذاران را بااهمیت و اساسی میداند. یکی از شرایط رقابت کامل، شفافیت اطلاعات است و فقدان آن باعث پیدایش رانت میگردد. شفافیت اطلاعات را با مقداری تورش میتوان تقارن اطلاعات تعریف نمود. تقارن اطلاعات بدین معنی است که طرفین مبادلهکننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله و شرایط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. عدم تقارن اطلاعات به حالتی اطلاق میشود که یکی از طرفین مبادله کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار، اطلاعات داشته باشد. به عبارت دیگر، توزیع اطلاعات بین کلیه استفادهکنندگان از اطلاعات، ناهمسان باشد(هاشمی، 1381). مشکل عدم تقارن اطلاعات متأثر از تفاوت اطلاعاتی انگیزههای متناقض میان استفادهکنندگان از اطلاعات میباشد. این موضوع به طور بالقوه میتواند منجر به اختلال در عملکرد بازار سرمایه شود(آکرلاف، 1970). با توجه به اثرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی و متعاقباً احتمال به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار میتوان واکنش سرمایهگذاران را از این منظر سنجید. همچنین با اتکا بر اثرات فراوان تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره عملیاتی) بر متغیرهای نسبت سودآوری (بازده مجموع داراییها)، واکنش سرمایهگذاران به این نسبت به دلیل وجود کلیدیترین عدد (سود) در آن حائز اهمیت بوده و تغییرات ناشی از تأمین مالی خارج از ترازنامه در نسبت بازده مجموع داراییها را در تصمیمهای سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود، میتوان مشاهده کرد.

1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف اصلی
شناخت تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود

1-4-2 اهداف فرعی
شناخت تأثیر اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود، با توجه به سطح عدم تقارن اطلاعات
شناخت تأثیر اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود، با توجه به بازده مجموع داراییها

1-5 فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی:
تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایهگذاران، نسبت به اعلان سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیههای فرعی
اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود، با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری دارد.
اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود، با توجه به بازده مجموع داراییها تأثیر میگذارد.
1-6 تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
تأمین مالی خارج از ترازنامه1
عبارت است از نوعی تأمین مالی که بیشتر شرکتها برای جلوگیری از افزایش بیش از اندازه در اهرم مالی و نقض قراردادهای بدهی خود سعی می‌کنند، عملیات خود را با نشان ندادن بدهی و دارایی در ترازنامه تأمین مالی کنند(تقوی و همکاران، 1389: 5). از نقطهنظر پژوشهای پیشین، تأمین مالی خارج از ترازنامه از طریق نشان ندادن بدهی و دارایی بر نسبتهای اهرمی و نسبتهای سودآوری (بازده داراییها، بازده سرمایهگذاریها و بازده حقوق صاحبان سهام) و همچنین بر بازده ریسک تأثیر دارد. لذا، میتوان در پژوهش مورد نظر چگونگی تأثیر آن را بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود بررسی نمود.

اجاره عملیاتی2
اجاره یک توافق یا قرارداد بین دو یا چند طرف میباشد؛ که طی این قرارداد، اجارهدهنده موافقت میکند تا دارایی را تحصیل و به مالکیت خود درآورد و از مزیتهای مالیاتی ناشی از استهلاک و اجاره آن بهرهمند شود. اجارهکننده نیز موافقت میکند که از دارایی مورد اجاره استفاده کند و حق اجاره تعیین شده توسط اجارهدهنده را بپردازد(بلکویی، 1998).
اجاره عملیاتی به عنوان مهمترین ابزار تأمین مالی خارج از ترازنامه که بر نسبتهای اهرمی و نسبتهای سودآوری (بازده داراییها، بازده سرمایهگذاریها و بازده حقوق صاحبان سهام) و همچنین بر بازده ریسک تأثیر میگذارد؛ شناخته شده است، که در پژوهش حاضر به عنوان مؤثرترین عامل از ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود رسیدگی خواهد شد.

واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود
سرمایهگذاران همواره نسبت به اطلاعات ارائه شده از سوی شرکتها واکنش نشان میدهند. بهترین مبنا برای سنجش واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود، واریانس بازده غير عادی میباشد.
در روش استاندارد پژوهشهاي رويدادي، بازده غير عادي عبارت است از تفاوت بين بازده واقعي و بازده مورد انتظار (عادي)، که در عمل یکی از روشهای سنجش بازده غير عادي روش خطاي پيشبيني الگوي بازاراست. بازده غير عادي طبق اين روش از تفاضل بین بازده واقعي سهم j در دوره رويداد با بازده پيشبيني شده (بر اساس الگوي بازار) به دست ميآيد:
(1-1) =〖 r〗_jt – E (r_jt) A_jt (1-2) r_mt + β ̂_j α ̂_j E (r_jt) (1-3) α_j+ β_jt * r_mt +e_jt = r_jt

در این فرمولها، A_jt بازده غیر عادی سهم j در دوره t، r_jt بازه واقعی سهم j در وره t، E (r_jt) معادل بازده پیشبینی شده بر اساس الگوی بازار است؛ α ̂_j وβ ̂_j پارامترهای برآوری برای الگوی بازار (به ترتیب سطح خطای آزمون و اندازه ضریب) وr_mt بازده واقعی پرتفوی بازار در دوره t است.
اگر يك سهم به صورت روزانه داد و ستد نشود، برآورد بازده مورد انتظار و سنجش بازده غير عادي آن دچار مشكل میشود، زيرا وقفههاي معاملاتي موجب ميشود تا نتوان بازده واقعي روزانه سهم را محاسبه کرد. در نتیجه پارامترهای الگوی بازار (α وβ ) دچار محدوديت ميشود. در بورس تهران و بسياري از بورسهاي كوچك، معمولاً آخرين قيمت معاملاتي (بعضاً با احتساب فرمولهاي محاسبه قيمت پاياني) به عنوان قيمت روزهاي وقفه اعلام ميشود. اگر بازده سهام از روي قيمتهاي تابلو محاسبه شود، بازده روزهاي وقفه صفر خواهد شد و براي روزهاي پس از وقفه رقم بازده نسبتاً زياد (مثبت يا منفي ) خواهد بود، زيرا بازدههاي مشاهده نشده روزهاي وقفه به اولين روز معاملاتي اختصاص مييابد(نيز و رومسی3، 1993). به بازدههايي كه بر اساس اين روش محاسبه ميشود، بازدههاي سرجمع يا تجميعي ميگويند. زيرا، بازده چند دوره در يك روز جمع ميشود(قائمی و معصومی، 1390). برای جمعآوری دادههای اولیه و محاسبه عملیاتی متغیر، از نرم افزار ره آورد نوین، اداره آمار و اطلاعات معاونت بورس استفاده میشود. بازدهها به صورت انباشته سالانه از تاریخ اعلان در نظر گرفته خواهد شد.

عدم تقارن اطلاعاتی
طبق نظر اسكات و همكاران4 (2003) زماني كه يكي از طرفين معامله نسبت به طرف ديگر، داراي مزيت اطلاعاتي باشد، ميگويند سيستم اقتصادي از ديدگاه اطلاعات، نامتقارن است. برای تعیین سطح عدم تقارن دامنه تغییرات قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام میباشد.
براي محاسبه عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران از مدل زير استفاده شده است. اين مدل توسط چيانگ و وينكاتش5 (١٩٨٦) براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام مورد استفاده قرار گرفت. پس از وي نيز افراد ديگري در پژوهشهای خود از اين مدل بهره گرفتند. مدل ياد شده به شرح زير است:
(1-4) ((AP-BP))/(((AP+BP))/2)×100 = SPREAD it
که در آن:
:SPREAD دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام
:(ASK PRICE) AP ميانگين قيمت پيشنهادي فروش سهام شركت i در دوره t
:(BID PRICE) BP ميانگين قيمت پيشنهادي خريد شركت i در دوره t
در این پژوهش، از بهترین قیمت پیشنهای خرید و فروش استفاه خواهد شد. با توجه به بررسي نمونهاي صورت گرفته و به صورت تجربي، ميانگين فاصله بين دو اعلاميه در بورس در حدود 30 روز كاري است(قائمی و معصومی، 1390: 18). از اين رو حداكثر محدوده زماني رويداد در اين پژوهش هم 30 روز كاري در نظر گرفته میشود و از روش نوسان غیر عادی قیمت سهم برای تعیین محدوده زمانی رویداد استفاده خواهد شد. در نهایت، در صورت وجود عدم تقارن برابر 1 و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته میشود.

بازده مجموع داراییها
این نسبت بازده مجموع داراییها را اندازهگيري ميكند كه به ازاي يك واحد از منابع شركت چه مقدار سود در طي يك سال حاصل شده است. در واقع نسبت بازده مجموع داراییها، يك نسبت سودآوري را براي شركت بيان ميكند. اين نسبت براي نشان دادن قدرت سودآوري شركت، نسبت به جمع ارزش دفتري داراييها تهيه ميگردد. این نسبت از طریق تقسیم سود عملیاتی بر مجموع داراییها به دست میآید.
(1-5) (جمع دارايي ها)/ (سود عملياتي) = ROA= OP / TAS

متغیرهای کنترلی:
اهرم مالی
این نسبت بیانگر کل داراییهایی میباشد که از محل بدهیها تأمین شده است. با افزایش این نسبت ریسک مالی شرکت افزایش مییابد. بنابراین، اعتباردهندگان و سرمایهگذاران نسبت بدهی پایین را ترجیح میدهند. در پژوهش حاضر، نسبت بدهی به صورت زیر محاسبه میشود:
(1-6) (بدهی کل)/( دارایی کل) = اهرم مالی

اندازه شرکت
معياري است كه براي تشخيص بزرگ يا كوچك بودن شركتها مورد استفاده قرار گرفته است که بر تصمیم سرمایهگذاران و واکنشهای آنها به اطلاعات مؤثر است. در اين تحقيق اندازه شركت از ضرب تعداد سهام عادي منتشر شده در قيمت بازار سهام عادي به دست مي‌آید.
(1-7) قيمت بازار سهام در پايان سال * تعداد سهام عادي = اندازه شركت

خطای پیشبینی سود 6
انحرافی از پیشبینیهای سود مدیریت است که به صورت تفاوت سود واقعي و سود پيشبيني شده توسط مديران بر قدر مطلق سود پيشبيني شده توسط مديران قابل ارزیابی است. متغير خطاي پيشبيني سود برابر است با اختلاف سود (زيان) پيشبيني شده از سود (زيان) واقعي تقسيم بر قدر مطلق سود (زيان) پيشبيني شده محاسبه میشود(نمازی و شمسالدینی، 1386).

1-7 قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش حاضر در سه سطح؛ قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی به صورت ذیل ارائه میگردد:

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش حاضر در حیطه پژوهشهای رشته حسابداری قرار دارد و به شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود میپردازد.

1-7-2 قلمرو زمانی انجام پژوهش
با توجه به نوع پژوهش که کاربردی _ پیمایشی است، دوره زمانی پژوهش حاضر به صورت سالانه برای سال مالی 1387 تا 1392 در نظر گرفته شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی صورت سود و زیان، تامین مالی، مبانی نظری، مدل مفهومی