پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

بودن در الگوی رگرسیون ……………………………………………………………………………………………..49
3-7-12 آزمون معنادار بودن برای معادله رگرسیون …………………………………………………………………………………………..49
3-7-13 آزمون معنادر بودن ضرایب ………………………………………………………………………………………………………………50
3-7-14 آزمون خود همبستگی جملات خطا …………………………………………………………………………………………………..50
3-7-15 مفهوم سطح معناداری ………………………………../…………………………………………………………………………………………..50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
4-2 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-3 تحلیل فرضیههای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….54
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
5-2 نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
5-3 پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………60
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی (حاصل ازپژوهش) …………………………………………………………………………………………………60
5-3-2 پیشنهادها برای تحقیقهای آتی ……………………………………………………………………………………………………………..61
5-4 محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..62
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
ضمائم و خروجی نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………………………………68 Abstract …………………………………………………………………………………………………………………………………..I

فهرست جداول شماره صفحه
جدول 2-1 ارتباط تأمین مالی خارج از ترازنامه با نسبتهای مالی………………………………………………………………………………15
جدول 3-1 چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………40
جدول 4-1 یافتههای توصیفی پژوهش ………………………………………………… ……………………………………………………………….52
جدول 4-2 بررسی نرمال بودن دادههای مطالعه………………………………………………………………………………………………………..54
جدول 4-3 خروجی حاصل از تخمین دستوری مطالعه برای فرضیه اول …………………………………………………………………….56
جدول 4-4 خروجی حاصل از تخمین دستوری مطالعه برای فرضیه دوم …………………………………………………………………….57

چکیده:
یکی از روشهای تأمین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته است، روش تأمین مالی برون ترازنامهای میباشد؛ که شرکت از طریق ابزارهای این روش، نقدینگی خود را افزایش میدهد. همچنین استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. باتوجه به اثرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی و متعاقباً احتمال به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار میتوان واکنش سرمایهگذاران را از این منظر سنجید. همچنین با اتکا بر اثرات فراوان تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره عملیاتی) بر متغیرهای نسبت سودآوری (بازده مجموع داراییها)، واکنش سرمایهگذاران به این نسبت، به دلیل وجود کلیدیترین عدد (سود) در آن حائز اهمیت بوده و تغییرات ناشی از تأمین مالی خارج از ترازنامه در نسبت بازده مجموع داراییها را در تصمیمهای سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود، میتوان مشاهده کرد. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود میباشد. در این پژوهش، تعداد 274 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده حذف سیستماتیک در قلمرو زمانی 1387 تا 1392 انتخاب گردیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با توه به ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی میباشد. همچنین از نظر دادهها، کمی و از نظر زمان اجرای پژوهش، مقطعی میباشد. روش برآورد مدل بر اساس دادههای تلفیقی بوده که شامل اطلاعات سری زمانی و دادههای مقطعی میباشد. برنامه نرم افزاری مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزار Eviews8 میباشد. در این پژوهش از اجاره عملیاتی به عنوان ابزار تأمین مالی خارج از ترازنامه استفاده شده است و نتایج حاصل از دو فرضیه پژوهش بیانگر آن است که اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایهگذاران با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری ندارد. اما در فرضیه دوم، اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود با توجه به بازده مجموع داراییها تأثیر مثبت و معناداری دارد.
واژههای کلیدی: اجاره عملیاتی، واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود، عدم تقارن اطلاعات، بازده مجموع داراییها

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
یکی از مهمترین تصمیمهای مدیریت مالی، اتخاذ تصمیمهایی در مورد نحوه تأمین مالی برای شرکت میباشد؛ که شامل تصمیمهایی همچون ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آنها است. حال شرکتها برای تأمین مالی راههای مختلفی از قبیل وام بانکی، استقراض خارجی، انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و…. میباشد که یکی از روشهای تأمین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته، روش تأمین مالی برون ترازنامهای میباشد که شرکت از طریق استفاده از ابزارهای متفاوت که این روش دارا میباشد، تأمین مالی میکند. به طور کلی، شرکت از طریق ابزارهای این روش نقدینگی شرکت را افزایش میدهد. یعنی شرکت میخواهد ضمن تحصیل دارایی، آن دارایی و بدهی مربوط به آن در ترازنامه نشان داده نشود و همچنین استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. با این وجود مسیر واکنش سرمایهگذاران به این ابزار مدیریتی حائز اهمیت ویژه میباشد.
در این فصل پس از تشریح موضوع پژوهش، به بیان مسأله و اهمیت و اهداف آن پرداخته می‌شود و در ادامه فرضیههای پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای استفاده شده در پژوهش ارائه گردیده است. در انتها قلمرو پژوهش حاضر بیان میشود.

1-2 بيان مسأله
همواره سرمایهگذاران به دنبال اطلاعاتی کامل و دقیق از صورتهای مالی هستند؛ تا این اطلاعات را در تصمیمگیریهای خود مد نظر قرار دهند. یکی از مهمترین و حتی اگر واقعبینانه به شرایط نظاره کنیم، میتوان گفت مهمترین عامل مؤثر بر تصمیم و واکنش سرمایهگذاران نسبت به اطلاعات، اطلاعات مربوط به سود میباشد. از آنجا که ابزارهای مختلفی بر میزان سود تأثیر میگذارند و یا تأثیر داده میشوند؛ در پژوهش حاضر به دنبال این هستیم که تأمین مالی خارج از ترازنامه که هم یکی از ابزارهای مدیریت است و هم یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان سود، چگونه اثری بر واکنش سرمایهگذارانی آگاه نسبت به اعلان سود میگذارد. تأمین مالی خارج از ترازنامه، نوعی تأمین مالی است که بیشتر شرکتها برای جلوگیری از افزایش بیش از اندازه در اهرم مالی و نقض قراردادهای بدهی خود سعی میکنند، عملیات خود را با نشان ندادن بدهی و دارایی در ترازنامه، تأمین مالی کنند(تقوی و همکاران، 1389: 5). مدیریت شرکت از طریق ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه همچون اجاره عملیاتی، برون سپاری، فروش حسابهای دریافتنی، تأمین مالی پروژههای خاص، تبدیل داراییها به اوراق بهادار و کالای امانی میتواند موجب افزایش سودآوری، کاهش ریسک و پایین آوردن اهرم مالی شرکت شود. البته، در ایران به جز اجاره عملیاتی و کالای امانی از دیگر ابزارها استفاده نمیشود و از این دو مورد فقط اطلاعات مربوط به اجاره عملیاتی در دسترس میباشد(مرادزادهفرد، 1388). برخی شیوههای تأمین مالی برون ترازنامهای علاوه بر تأثیر روی ترازنامه، اثر مثبتی نیز روی عدد سود گزارش شده دارند. این شیوه تأمین مالی به خصوص هنگامی بیشتر استفاده میگردد که پاداش مدیران بر اساس سود گزارش شدهی سالانه بوده و میزان آن با سود رابطهی مستقیمی داشته باشد. از طرفی نشان ندادن دارایی در ترازنامه به دلیل انجام تأمین مالی برون ترازنامهای و منظور نکردن استهلاک دارایی در سود (زیان) موجب افزایش سود و از سویی دیگر، موجب افزایش نرخ بازده مجموع دارایی میشود. برخی شیوههای تأمین مالی برون ترازنامهای منافعی از نقطه نظر مالیاتی دارند. بنابر نوع عامل بهوجود آورنده این شیوه تأمین مالی، موارد مذکور میتوانند مورد توجه واقع شوند. در صورتی که ساختار تأمین مالی برون ترازنامهای اثر مالیاتی داشته باشد، تأثیر مستقلی بر جریانهای نقدی و در نهایت ثروت سرمایهگذاران (سهامداران) دارد. البته ممکن است که به صورت غیر مستقیم یا منفی بر ثروت سرمایهگذاران (سهامداران) تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، میتوان به هنگامی اشاره کرد که سهامداران متأثر از تغییرات ظاهری به وجود آمده از حسابداری ساختگی، سهام خود را بفروشند(دستگیر و سلیمانیان، 1386). در نهایت این سؤال مطرح است که آیا تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود با توجه به متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی و بازده مجموع داراییها تأثیر میگذارد؟

1-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، رگرسیون، مالی رفتاری، تحلیل داده Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، سودآوری