پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، حجم مبادلات سهام، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

شده ي تحليل گران، افزايش مي يابد.
کيم و ورجيا
1991
عکس العمل قيمت و حجم معاملات سهام به اعلان هاي عمومي
1. تاثير اعلان سود بر قيمت سهام متناسب با دو مسئله است :
الف.سود غير منتظره
ب. اهميت نسبي عقايد قبل از اعلان سود مبادله کننده
2.حجم مبادلات با دو عامل مرتبط است:
الف-قدرمطلق تغيير قيمت
ب-ميزان اختلاف در دقت مبادله کنندگان.

اوپونگ
1995
محتواي اطلاعاتي گزارش هاي مالي ميان دوره اي
گزارش هاي مالي ميان دوره اي حاوي اطلاعاتي است که از جنبه ي تصميمات سرمايه گذاري در روز انتشار داراي ارزش است
چيونگ و سامي
2000
عکس العمل قيمت و حجم مبادلات سهام:مربوط به اعلان سودهاي شرکت هاي هنگ کنگ
1.تغييرات قيمت بزرگ طي چهار روز، از روز اعلان تا سه روز پس از اعلان. همچنين عکس العمل حجم با اهميت طي چهار روز، از يک روز قبل تا دو روز بعد از اعلان
2.عکس العمل بازار مشابه براي شرکت هاي بزرگ در مقايسه با شرکت هاي کوچک
عکس العمل قيمت کلي بزرگ تر براي شرکت هاي کوچک و نتايج مختلط در عکس العمل حجم زمان مقايسه ي شرکت هاي بزرگ و کوچک.
لخال
2004
نقدينگي بازار سهام و عدم تقارن اطلاعاتي حول و حوش اعلان سودهاي اختياري
که اجزاي غير منتظره ي اعلان سودهاي اختياري، اطلاعات با اهميتي را به بازار منتقل مي کنند.
عدم تقارن اطلاعات قبل از اعلان افزايش مي يابد و پس از آن کاهش مي يابد.
اسپانهولتز
2005
محتواي اطلاعاتي اعلان سود هاي سالانه در دانمارک
اعلان سود هاي دانمارک حاوي اطلاعات مربوط و جديد براي بازار سهام است
ديفوند،هونگ و ترزونت
2007
حمايت سرمايه گذار و محتواي اطلاعاتي اعلان سودهاي سالانه: شواهد بين المللي
اعلان سودهاي سالانه در کشورهاي با کيفيت سود بالاتر يا با قوانين معاملات داخلي اجباري بهتر، محتواي بيشتري دارد و اينکه اعلان سودهاي سالانه در کشورهاي با گزارش هاي مالي ميان دوره اي بيشتر، محتواي اطلاعاتي کمتري دارد.همچنين به طور ميانگين، اعلان سودها در کشورهاي با موسسات قوي حمايت از سرمايه گذار، محتواي اطلاعاتي بيشتري دارد.
پلاملي و لامبردي
2009
تحليلي بر دلايل تجديد ارائه
اکثر تجديد ارائه ها (57 درصد) به دليل اشتباهات اساسي داخل شرکت بوده است.
ديميتر پولس و استريو
2009
ارتباط صورت هاي مالي با ارزش و اثر آنها بر روي قيمت سهام
متغير حسابداري سودآوري، مربوط ترين متغير بر روي قيمت سهام است
حميد ماکويي
1374
رابطه ي سود حسابداري با قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
سود حسابداري با قيمت سهام رابطه دارد
سود حسابداري داراي محتواي اطلاعاتي است
رضوان حجازي
1375
بررسي اثر اعلان سود بر قيمت و حجم مبادلات سهام در بورس اوراق بهادار تهران
1.گزارش هاي سود حسابداري در بر دارنده ي محتواي اطلاعاتي مفيد بوده و در تصميم گيري استفاده کنندگان موثر است.
2.اعلان سود بر قيمت سهام موثر است.
3.سود عامل تعيين کننده ي قيمت در بورس اوراق بهادار تهران نيست.
يدالله حيدري
1379
بررسي ارتباط حجم معاملات سهام و تعديلات EPS پيش بيني شده
تعديلات EPS پيش بيني شده با حجم معاملات ارتباط دارد
جهانخاني و صفاريان
1382
واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردي هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران
سود برآوردي هر سهم داراي محتواي اطلاعاتي مي باشد
مسعود فولادي
1382
بررسي تحليلي ارتباط بين تغييرات اقلام صورت سود و زيان و تغييرات قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته در بورس تهران
ارقام صورت سود و زيان حاوي بار اطلاعاتي بوده وقيمت هاي سهام خيلي سريع تعديل مي شود
محمد رضا مرادي
1384
رابطه ي بين قيمت سهام با سود پرداختي و سود حسابداري شرکت ها
قيمت سهام تبلوري از اطلاعات و علائمي از کميت و کيفيت سود سهام پرداختي و به ويژه سود آتي حسابداري شرکت ها است که توسط مديران به بازار منتقل مي شود.
مجييد نوروزي

تاثير تغيير پيش بيني درآمد هر سهم بر تغيير حجم مبادلات سهام در بورس تهران
عليرغم وجود رابطه ي ميان تغيير پيش بيني درآمد هر سهم و تغيير حجم مبادلات و همبستگي مستقيم آنها تغييرات عمده در پيش بيني درآمد هر سهم به تغييرات به مراتب کوچکتري در حجم مبادلات سهام منجر مي شود
ابوالفضل صمدي
1385
بررسي محتواي اطلاعاتي اعلام سود برآوردي سهام در بورس اوراق بهادار تهران
1.سود برآوردي داراي محتواي اطلاعاتي
2. تغييرات قيمت براي شرکت هاي بزرگ بيشتر از شرکت هاي کوچک مي باشد.
مجتهد زاده، ويدا و نرگس نظري تنها
1387
بررسي رابطه ي بين تغييرات عايدي پيش بيني شده ي هر سهم با تغييرات قيمت سهام
1.تعديل عايدي هر سهم داراي محتواي اطلاعاتي است.
2. با افزايش ميزان تغيير در سود پيش بيني شده ي هر سهم، تغيير پذيري قيمت سهام نيز افزايش مي يابد.
علي بيات
1386
محتواي اطلاعاتي سودهاي فصلي
اعلان سود فصلي داراي محتواي اطلاعاتي نيست
قائمي و رحيم پور
1389
اعلان سودهاي فصلي و نقد شوندگي سهام
در طول دوره ي مورد مطالعه، پس از اعلان هاي سود فصلي نقدشوندگي سهام افزايش قابل ملاحظه اي نداشته است.

2-11- چارچوب نظري پژوهش
داشتن محتواي اطلاعاتي اعلان تعديل سود پيش بيني شده به اين معناست که اعلان تعديل اطلاعات جديد و مناسبي را به بازار منتقل مي کنند و باعث تغيير در انتطارات سرمايه گذاران مي شوند، که در نتيجه سرمايه گذاران نسبت به آنها واکنش نشان مي دهند.اين واکنش سرمايه گذاران يا همان واکنش بازار به گزارش سودها را مي توان در تغييرات قيمت و حجم مبادلات سهام مشاهده کرد.
از زمان بال و براون و بيور(1968) پژوهش های عملي در مورد واکنش بازار به سودها (محتواي اطلاعاتي سودها)شروع شد وتا زمان حال نيز ادامه داشته است. نتيجه ي اکثر پژوهش های انجام شده در اين زمينه نشان دهندهي اين است که سودها اطلاعات جديدي را به بازار منتقل ميکنند و سرمايهگذاران به آنها واکنش نشان مي دهند. براي مثال بال وبراون، 1968، بيور 1968، اوپونگ، 1995، اسپانهولتز 2005 و نيز رضوان حجازي ،1375 يدالله حيدري1379 مسعود فولادي 1382،مجيد نوروزي 1384 و… که سود ها ي سالانه ، سودهاي فصلي و سود هاي پيش بيني شده و تعديل در سود پيش بيني شده را بررسي نموده اند.
اين پژوهش نيز به بررسي رابطه ي بين اعلان تعديل سود پيش بيني شده ي هر سهم با قيمت سهام و حجم دادوستد پرداخته است و توجه خود را به واکنش سرمايهگذاران به اعلان تعديل سود پيشبينيشدهي هر سهم که در حرکات قيمت و حجم دادوستد سهام عادي حول و حوش روز اعلان منعکس شده ، معطوف کرده است.براي اين منظور از پژوهش هاي انجام شده ي قبلي کمک گرفته شده است.در آزمون حجم از روشي مشابه روش بيور(1968) استفاده شده است.و در آزمون هاي قيمت از روش هايي مشابه روش بال و براون (1968) و نيز بارتولدي و همکاران(2006) کمک گرفته شده است.

فصل سوم:روش شناسی

3-1- مقدمه
در اين پژوهش به برررسي رابطهی بين اعلان تعديل سود پيش بيني شده با قيمت سهام و حجم مبادلات پرداخته شده است . در اين فصل متدولوژي پژوهش يا روش پژوهش تشريح مي گردد . روش پژوهش مجموعه اي از قواعد، ابزارها و راه هاي معتبر نظام يافته براي واقعيت ها، كشف مجهولات و دستيابي به راه حل مسائل و مشكلات است. اين پژوهش از نوع رويدادي است و تغييرات قيمت و حجم مبادلات سهام را حول و حوش روز اعلان تعديل سود پيش بيني شده ي هر سهم بررسي كرده است . پس از مقالات بيور (1968) ، بال و براوان ( 1968) و فاما ، فيشر ، جنسن و رل (1969) روش شناسي رويدادي در امور مالي و حسابداري به طور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد. كانون اين روش در سنجش عملكرد غيرعادي دارايي مالي در حول و حوش رويدادی خاص است.
در اين فصل با توجه به اصول روش علمي پژوهش ، فرضيه هاي پژوهش، جامعه و نمونه ي آماري و روش گرد آوري داده ها و چگونگي بررسي و آزمون فرضيه هاي پژوهش بيان مي شود.

3-2- فرضيه ها
با توجه به مباني نظري که در فصل دوم بيان شد، يکي از عوامل موثر بر تصميم گيري سرمايه گذاران سود پيش بيني شده ي هر سهم مي باشد. فرض بر اين است که اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر قيمت سهام تاثير مي گذارد و متعاقب آن حجم هاي متفاوتي از مبادلات را رقم ميزند.
در اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخي براي اين سوال مي باشيم که” آيا اعلان تعديل سود پيش بيني شدهي هر سهم، قيمت و حجم دادوستد سهام را تحت تاثير قرار مي دهد؟”
به منطور يافتن پاسخي براي اين سوال و بر اساس تئوري هاي بيان شده، فرضيه هاي پژوهش به شرح زير مطرح مي شود:
1- اعلان تعديل سود پيش بيني شده ي هر سهم باعث تغيير در قيمت سهام مي شود .
2- اعلان تعديل مثبت سود پيش بيني شده ي هر سهم باعث تغيير در قيمت سهام مي شود .
3- اعلان تعديل منفي سود پيش بيني شده ي هر سهم باعث تغيير در قيمت سهام مي شود.
4- اعلان تعديل سود پيش بيني شده ي هر سهم باعث تغيير درحجم معاملات مي شود.
5- اعلان تعديل مثبت سود پيش بيني شده ي هر سهم باعث تغيير درحجم معاملات مي شود.
6- اعلان تعديل منفي سود پيش بيني شده ي هر سهم باعث تغيير درحجم معاملات مي شود.
به طور کلي فرضيه هاي فوق به دنبال بررسي تغييرات قيمت سهام و حجم مبادلات در اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده به بازار مي باشند. پرسش کلي اين است که آيا اعلان تعديل EPS پيشبينيشده داراي محتواي اطلاعاتي مي باشد ؟
3-3- داده ها
جامعه ي آماري پژوهش، كليه ي موارد اعلان تعديل سود پيش بيني شده ي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است كه از ميان آنها ، مواردي كه واجد شرايط لازم براي انجام پژوهش بوده اند به عنوان نمونه انتخاب شده اند.
ابتدا كليهي اطلاعيه هاي اعلان تعديل سود پيش بيني شده ي کليه ي شركت هااز طريق آرشيو خبري نرم افزار تدبير پرداز براي دوره ي زماني پژوهش ( 1/1/84 تا 29/12/88) استخراج شده اند که تعداد آنها 9750 اطلاعيه بوده است. سپس نمونه ها از بين موارد اعلان تعديل سودي انتخاب شده که فاقد موارد زير بوده است:
1-وقفه هاي معاملاتي بيش از 60 روز در دوره ي 181 تا 2 روز قبل از اعلان.
2-وقفه ي معاملاتي در دوره ي يک روز قبل تا يک روز پس از اعلان
3- افزايش سرمايه حول و حوش زمان اعلان
نهايتا پس از اعمال محدوديت هاي فوق 294 مورد به عنوان نمونه انتخاب گرديد،که در پيوست (الف) آورده شده است.
3-4- قلمرو
اين پژوهش محدود به شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و از بين اعلاميههاي مختلفي که در بورس انتشار يافته، صرفا به اعلاميه هاي مربوط به تعديل سود پيش بيني شدهي شرکت ها (در سال هاي 1384 تا 1388)، پرداخته شده است.
3-5- روش جمع آوري و منابع اطلاعات
در اين پژوهش براي جمع اوري اطلاعات و داده ها از دو روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است . در بخش كتابخانه اي ، مباني نظري و پيشينه ي پژوهش عمدتا از مقالات متعدد اخذ شده از اينترنت و نيز كتاب ها ، پايان نامه ها و مجلات تخصصي فارسي و لاتين كه در دسترس بودند جمع آوري شده است. در بخش ميداني، به منظور جمع آوري داده هاي مورد نياز از قبيل تاريخ اعلان تعديل سودهاي پيش بيني شده، آمار معاملات ( شامل آخرين قيمت، تعداد معامله ، ارزش بازار و جمع معاملات ) براي دوره ي رويداد، شاخص بازده نقدي و قيمت، نوع صنعت شركت و افزايش سرمايه و ساير اطلاعيه هاي شركت از بانك اطلاعاتي نرم افزار رها ورد نوين و سايت اينترنتي irbourse.com استفاده گرديده است.
3-6- نحوه ي محاسبه ي متغيرها
متغيرهاي اين پژوهش شامل قيمت سهام ، بازده سهام ، بازده غير عادي سهام، بازده بازار، حجم مبادلات سهام ، جمع ارزش معاملات است . در ادامه متغيرهاي مورد استفاده در اين پژوهش تعريف و نحوه ي محاسبه ي آنها ارائه مي شود :
بازده سهام : بازده سهام به طور پيوسته و با استفاده از رابطه ي (3-6) محاسبه مي شود:
Rit =ln[p_t/p_(t-1) ]

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بازده مورد انتظار، اعلان سود، حجم مبادلات سهام