پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. ايشان سالهاي 1370 تا 1373 را مورد بررسي قرار داده اند.
فرضيات پژوهش:
فرضيه ي اول: گزارش هاي سود حسابداري در بردارنده محتواي اطلاعاتي مفيد بوده و در تصميم گيري استفاده کنندگان موثر است.
فرضيه ي دوم: اعلان سود بر قيمت سهام موثر است.
فرضيه ي سوم: سود، عامل تعيين کننده ي قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.
براي آزمون فرضيه ي اول از آزمون حجم و قيمت بيور(1968)و نيز بازده هاي غير عادي تجمعي استفاده شده است و نتايج آزمون ها اين فرضيه را تاييد کرده اند.
براي آزمون فرضيه ي دوم تغييرات قيمت سهام بر اثر اعلان سود مورد بررسي قرار گرفته است.
نتيجه ي اين آزمون نشان داده است که در هفته ي مجمع يا هفته ي بعد از آن تغيير قيمت بر روي سهام شرکت وجود داشته است که فرضيه را تاييد مي کند. همچنين براي آزمون اين فرضيه از شاخص عملکرد غير عادي(API) استفاده شده است و فرضيه تاييد شده است.
براي آزمون فرضيهیسوم نيز از دو روش استفاده شده است. روش اول :چنانچه سود عامل تعيين کنندهي قيمت سهام باشد، چنانچه تغييرات سود از سالي به سال ديگر افزايش يابد، بازده غيرعادي نيز متناسب با آن بايد افزايش يابد، يعني بايد بايکديگر همسو باشند. بازده غيرعادي ما به التفاوت بازده واقعي حاصل از تغيير قيمت سهام با بازده مورد انتظار در مدل بازار است. بررسي انجام شده نشان داده است که در بسياري از موارد که سود مثبت بوده، بازده غير عادي منفي بوده است و بر عکس آن نيز وجود داشته که اين امر فرضيه ي سوم را رد مي کند. روش دوم:در اين روش به محاسبه ضريب همبستگي بين درصد تغييرات سود با بازده غير عادي پرداخته شده است که بر اساس 197 مشاهده در طول 4سال اين ضريب برابر 36%بدست آمده است که نمي تواند مبيّن اين باشد که سود عامل تعيين کننده ي قيمت سهام است و فرض سوم رد شده است.
يدالله حيدري(1379) در پايان نامه ي کارشناسي ارشد خود به بررسي ارتباط حجم معاملات سهام و تعديلات EPS پيش بيني شده پرداخته است. براي اين منظور، تعديلات سود پيش بيني شده ي مربوط به يک دوره ي 5 ساله (1373 الي 1378) را در نظر گرفته است.نمونه ي مورد بررسي شامل 90 مورد تعديل با اهميت مي باشد. نتايج حاصل از پژوهش ارتباط حجم دادوستد با تعديلات EPS را تائيد ميکند.
جهانخاني وصفاريان(1382) در مقاله اي تحت عنوان “واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردي هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران” محتواي اطلاعاتي سود برآوردي هر سهم و تاثير آن را بر قيمت و حجم دادوستد سهام مورد بررسي قرار دادند. بدين منظور تغييرات قيمت و حجم دادوستد سهام 27 شرکت که براي دوره ي پژوهش (سال هاي 1374 تا 1376) سود برآوردي هر سهم اعلام نموده اند در 4 هفته قبل و 4 هفته بعد از هفته ي اعلان را مورد بررسي قرار دادند. نتايج پژوهش نشان مي دهد که سود برآوردي هر سهم داراي محتواي اطلاعاتي بوده و باعث تغيير در قيمت و حجم دادوستد سهام در شرکتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران مي شود.
مسعود فولادي(1382) در پايان نامه ي کارشناسي ارشد خود به بررسي تحليلي ارتباط بين تغييرات اقلام صورت سود و زيان و تغييرات قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته است.
همواره اين سوالات مد نظر حسابداران بوده که آيا از نظر تجربي رابطه اي بين اجزاي سود حسابداري و قيمت سهام وجود دارد؟ آيا سود اعلام شده عامل موثري بر قيمت سهام است واعلاميههاي سود، اطلاعاتي رابه بازار منتقل مي کنند؟به طور کلي آيا سود اعلام شده، داراي محتواي اطلاعاني براي قيمت سهام است؟ وی در پژوهش خود براي پاسخ به اين سوالات به بررسي تاثير تغييرات اقلام صورت سود و زيان بر تغييرات قيمت سهام پرداخته است. به همين منظور شش مورد از اقلام صورت سود و زيان که به طور متداول گزارش مي شوند در ارتباط با قيمت سهام مورد بررسي قرار گرفته اند. به اين صورت که به ازاي اقلام سود و زيان، هفت فرضيه در اين پژوهش آزمون شده است و به منظور آزمون فرضيات پژوهش از آزمون ضريب همبستگي بين تغييرات ذکر شده وآزمون نسبت موفقيت در جامعه استفاده شده است.
نمونه ي انتخاب شده براي اين پژوهش شامل 55 شرکت از بين صنايع مختلف است و دوره ي آزمون از ابتداي سال 1376 تا پايان سال 1381 است.
ايشان با توجه به نتايج به دست آمده نشان داد که ارقام صورت سود و زيان حاوي بار اطلاعاتي بوده و سرمايه گذاران نسبت به آن واکنش نشان مي دهند وقيمت هاي سهام خيلي سريع تعديل مي شود. يعني تغييرات اين ارقام از ارقام حسابداري بر تغييرات قيمت سهام تاثير داشته است و لذا صورت سود و زيان يک منبع اطلاعاتي به هنگام به شمار مي رود که بر قيمت و حجم دادوستد سهام تاثير بسزايي دارد.
محمد رضا مرادي(1384) در پايان نامه ي کارشناسي ارشد خود به بررسي رابطه ي بين قيمت سهام با سود سهام پرداختي و سود حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
فرضيه هاي پژوهش عبارتند از 1)بين قيمت سهام و سود حسابداري رابطه ي معني داري وجود دارد و 2)بين قيمت سهام و سود سهام پرداختي رابطه ي معني داري وجود دارد. نتيجه ي نهايي که بر اساس داده هاي جمع آوري شده از بورس اوراق بهادار طي سال هاي 1377 تا 1381 به دست آمده است نشان مي دهد که رفتار قيمت سهام به تبعيت از سود سهام پرداختي و سود حسابداري در بورس تهران، خطي نبوده (به احتمال زياد)و مدل هاي رگرسيون خطي براي بيان روابط بين متغيرهاي مورد نظر مناسب نيستند. اما مدل رگرسيون خطي- لگاريتمي داراي قدرت توضيحي قابل توجهي(در حدود 45 درصد) در بيان روابط ميان متغيرهاست.
مجيد نوروزي (1384) تاثير تغيير پيش بيني درآمد هر سهم بر تغيير حجم دادوستد سهام را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که عليرغم وجود رابطه ي ميان اين دو متغير و همبستگي مستقيم آنها، تغييرات عمده در پيش بيني درآمد هر سهم به تغييرات به مراتب کوچکتري در حجم دادوستد سهام منجر مي شود.
ابوالفضل صمدي (1385) در پايان نامه ي کارشناسي ارشد خود تحت عنوان “بررسي محتواي اطلاعاتي اعلام سود برآوردي سهام در بورس اوراق بهادار تهران ” تاثير اعلام سود برآوردي بر قيمت سهام را مورد بررسي قرار داده است. بدين منظور تغييرات 25 شرکت حاوي 100 اعلام سود برآوردي در دورهي زماني 1380 تا 1384 مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه ي بررسي نشان مي دهد که ميانگين مجذور بازده غيرعادي سهام در روز اعلام به طور معناداري بزرگ تر از بازدهي سهام در دوره اي است که هيچ اخباري پخش نشده است، که اين يافته ها منطبق با پيش فرض بوده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که اولا اعلام سود برآوردي داراي محتواي اطلاعاتي بوده و موجب تغيير قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران گرديده است. ثانيا اين تغييرات براي شرکت هاي بزرگ (از نظر اندازه) بيشتر از شرکت هاي کوچک بوده و اعلام سود برآوردي براي شرکت هاي بزرگ بر خلاف پژوهش هاي انجام شده در بازارهاي ديگر، اثرات بيشتري نسبت به سود برآوردي براي شرکت هاي کوچک مي باشد.
علي، بيات(1386) در پايان نامه ي کارشناسي ارشد خود تحت عنوان”محتواي اطلاعاتي سودهاي فصلي” به بررسي تاثير اعلان سود هاي فصلي بر قيمت و حجم دادوستد سهام پرداخته است. نمونه ي پژوهش شامل 523 مورد اعلان سود فصلي طي دوره زماني 1383 تا1386 مي باشد.فرضيات پژوهش در سه بخش مورد آزمون قرار گرفته اند و به شرح زير مي باشند:
فرضيه ي اصلي: اعلان سود فصلي داراي محتواي اطلاعاتي است.
فرضيه ي فرعي اول: زمان اعلا ن سود فصلي بر محتواي اطلاعاتي آن موثر است.
فرضيه ي فرعي دوم: اندازه ي شرکت بر محتواي اطلاعاتي سود فصلي موثر است.
فرضيه ي فرعي سوم: نوع صنعت بر محتواي اطلاعاتي سود فصلي موثر است.
فرضيه ي فرعي چهارم: تعداد اطلاعيه هاي سود بر محتواي اطلاعاتي سود فصلي موثر است.
فرضيه ي فرعي پنجم: تعداد ساير اطلاعيه هاي منتشر شده در دوره ي رويداد بر محتواي اطلاعاتي سود فصلي موثر است.
نتايج حاصل از پژوهش به شرح زير مي باشد:
1-نتايج حاصل از آزمون فرضيه ي اصلي نشان مي دهد که اعلان سود فصلي محتواي اطلاعاتي چنداني ندارد.
2-نتايج آزمون فرضيه ي فرعي اول نشان مي دهد که زمان اعلا ن سود فصلي بر محتواي اطلاعاتي آن موثر است.
3- نتايج آزمون فرضيه ي فرعي دوم در بخش اول نشان مي دهد که اندازه ي شرکت تاثير چنداني بر محتواي اطلاعاتي سود هاي فصلي ندارد، اما نتايج بخش سوم تا حدودي بيانگر محتواي اطلاعاتي بيشتر براي شرکت هاي کوچکتر است.
4-نتايج آزمون فرضيه ي فرعي سوم نشان مي دهد که نوع صنعت بر محتواي اطلاعاتي سود فصلي موثر است.
5-نتايج آزمون فرضيه ي فرعي چهارم نشان مي دهد که تعداد اعلان سودها بر محتواي اطلاعاتي اعلان سودهاي فصلي موثر است و هر چه تعداد اين اعلان ها کمتر باشد محتواي اطلاعاتي آن بيشتر است.
6-نتايج آزمون فرضيه ي فرعي پنجم نشان مي دهد که تعداد ساير اطلاعيه هاي منتشر شده در دوره ي رويداد بر محتواي اطلاعاتي سود فصلي موثر است.
مجتهد زاده، ويدا و نرگس نظري تنها(1387) در مقاله اي به بررسي رابطهي بين تغييرات سود پيشبينيشدهي هر سهم با تغييرات قيمت سهام پرداختند. فرضيه هاي پژوهش عبارتند از 1)انتشار (گزارش) اعلاميه هاي تعديل سود پيشبينی شدهی هر سهم داراي محتواي اطلاعاتي است و بر تصميم گيري استفادهکنندگان اثر دارد و2)رابطه ي معناداري بين تغييرات سود پيش بيني شده ي هر سهم و تغييرات قيمت سهام وجود دارد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها، وجود رابطه ي معنادار بين تغييرات سود پيشبيني شده ي هر سهم و تغييرات قيمت سهام را نشان مي دهد و بررسي معادلات رگرسيون براي آزمون فرضيه ها نشان مي دهد که اين رابطه، مستقيم است يعني با افزايش ميزان تغيير در سود پيش بيني شده ي هر سهم، تغيير پذيري قيمت سهام نيز افزايش مي يابد.
قائمي و رحيم پور(1389) در مقاله اي تحت عنوان “اعلان سودهاي فصلي و نقد شوندگي سهام”تاثير اعلان سودهاي فصلي بر نقدشوندگي سهام را مورد بررسي قرار داده اند. در اين پژوهش، از نسبت مؤثر شكاف بين قيمت عرضه و قيمت تقاضا به عنوان معيار نقدشوندگي بازار استفاده شده است. بر مبناي مدل بازار، ميزان نسبت شكاف مؤثر غيرعادي قيمت عرضه و قيمت تقاضا و ميانگين غيرعادي انباشتهي آن، در بازه زماني 20 روز قبل تا 20 روز پس از اعلان و بازه زماني 10 روز قبل تا 10 روز پس از اعلان سود فصلي بررسي شده است. نمونهي مورد بررسي شامل 555 مورد اعلان سود فصلي شركتها در طول سالهاي1384 تا 1387 است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه در طول دوره ي مورد مطالعه، پس از اعلان هاي سود فصلي نقدشوندگي سهام افزايش قابل ملاحظه اي نداشته است.

نمايه 2-1:خلاصه ي پيشينهي پژوهش
نام پژوهشگر
سال
موضوع پژوهش
نتيجه ي پژوهش
اشلي
1962
اثر سود و سود تقسيم شده بر قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس سهام
همچنين قيمت سهام نسبت به تغيير سود و سود سهام واکنش معني داري از خود بروز مي دهد.
بال و براون
1968
يک ارزيابي عملي از ارقام سود حسابداري
اعلان سود ها محتواي اطلاعاتي دارند
بيور
1968
محتواي اطلاعاتي سود هاي سالانه
اعلان سود ها محتواي اطلاعاتي دارند
کيجر
1972
اثر اعلان سود هاي 3 ماهه بر قيمت سهام و حجم معاملات
بازار نسبت به سود سهام واکنش دارد
پاتل
1976
رابطه ي بين پيش بيني سود و رفتار قيمت سهام، با رويکردي تجربي
اعلان پيش بيني سود، تعديل قيمت سهام را به همراه دارد
فرس
1981
محتواي اطلاعاتي گزارش هاي مالي ميان دوره اي
انتشار گزارش هاي مالي ميان دوره اي، اطلاعات درخور توجهي را به بازار منتقل مي کند
جنينگز و استارکس
1985

محتواي اطلاعاتي و سرعت تعديل قيمت سهام در قبال اطلاعيه هاي سود سه ماهه
اطلاعيه هايي که داراي محتواي اطلاعاتي زياد هستند رابطه ي زيادي با فرآيند قيمت دارند و طول مدت تعديل قيمت در قبال گزارش هاي سه ماهه با توجه به اهميت برآورد تجديد نظر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، بورس اوراق بهادار، بازار سهام Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، حجم مبادلات سهام، بورس اوراق بهادار