پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، بورس اوراق بهادار، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

حرکات قيمت وحجم دادوستد سهام عادي در هفته هاي حول و حوش تاريخ اعلان سود ها را مورد بررسي قرار داد. وي نشان داد که اعلان سود هاي سالانه داراي محتواي اطلاعاتي هستند. در رابطه با حجم دادوستد، بيور به اين نتيجه رسيد که ميانگين حجم دادوستدها در هفته ي اعلان بيشتر از هفته هاي ديگر است.وي نشان داد که فعاليت قيمت در هفته ي صفر از همه بالاتر است و نيز تغييرات قيمت در هفته ي قبل از اعلان بالاي ميانگين است که وي اين موضوع را نشان دهنده ي نشت اطلاعاتي يا اين واقعيت که مجله ي وال استريت اولين منبع گزارش سودها در برخي موارد نيست، دانست. همچنين فعاليت بالاي نرمال براي دو هفته ي بعد از اعلان وجود داشته است، يعني زماني که گزارش هاي سود منتشر و بوسيله ي سرمايه گزاران ارزيابي شده اند.
براون(1970) شرکت هاي استراليايي را مورد آزمون قرار داد. حرکات شاخص عملکرد غير عادي (API) مشابه پژوهش بال و براون (1968) بود. تفاوت نتيجه ي اين دو مطالعه در اين است که تغيير قيمت در طي سال براي بورس اوراق بهادار استراليا کمتر از بورس اوراق بهادار نيويورک بوده و همچنين تغيير قيمت در استراليا بيشتر در ماه اعلان سود رخ داده است. اين نتيجه مي تواند به خاطر اين حقيقت باشد که شرکتهاي استراليايي گزارشهاي خود را به جاي سه ماهه، به صورت شش ماهه منتشر ميکنند. در نتيجه مي توان حدس زد که صورت هاي مالي ساليانه، منبع اطلاعاتي مهم تري در استراليا هستند.
کيجر(1972): کيجر نيز در پژوهش خود واکنش قيمت و حجم دادوستد سهام نسبت به اعلام سود سه ماهه را مورد آزمون قرار داد. نمونه ي وي متشکل از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار نيويورک بود اين موسسات با اين معيار انتخاب شده بودند که درباره ي نمونه، هيچ گونه اطلاعات تاثير گذار بر قيمت يا حجم معاملات در اطراف زمان مورد مطالعه وجود نداشت.منظور از اطلاعات تاثيرگذار، اعلام سود سهام واعلام سهام جايزه مي باشد.کيجر در پژوهش خود کنترلي را به کار برد که در يک دورهي پنج روزه هيچ گونه اطلاعاتي درباره ي سهام در بازار منتشر نشده باشد و دوره ي پنج روزه ي مورد نظر دوره اي بود که اعلام سود سهام در وال استريت ژورنال در روز مياني آن واقع شده بود. نتايج گزارش شده ي کيجر نشان مي دهد که بازار نسبت به سود سهام واکنش دارد.
پاتل(1976) محتواي اطلاعاتي پيش بيني سود را از طريق تاثير افشاي سود پيش بيني شده بر قيمت سهام مورد آزمون قرار داد. براي اين منظور وي 336 مورد پيش بيني سود را که توسط 258 شرکت طي سال هاي 1963 تا 1968 اعلام شده بود را مورد بررسي قرار داد. فرآيند سنجشي که وي مورد استفاده قرار داد اساسا بر پژوهش سودهاي سالانه ي بيور(1968) و پژوهش سودهاي فصلي مي(1971) متکي بود. نتايج به دست آمده از پژوهش مزبور، بيان کننده ي اين واقعيت است که اعلان پيش بيني سود، تعديل قيمت سهام را به همراه دارد، لذا داده هاي پيش بيني شده داراي بار اطلاعاتي است.
فرس(1981):فرس در مورد محتواي گزارش هاي مالي ميان دوره اي در انگلستان نيز پژوهشي انجام داده است. وي در پژوهش خود از اطلاعات هفتگي بازده سهام استفاده کرد و نتايج پژوهش نشان ميدهد که انتشار گزارش هاي مالي ميان دوره اي موسسات موجب انتقال اطلاعات در خور توجهي به بازار سهام مي شود.
جنينگز و استارکس(1985):اين دو در پژوهش خود، محتواي اطلاعاتي و سرعت تعديل قيمت سهام در قبال اطلاعيه هاي سود سه ماهه را مورد آزمون قرار دادند و رابطه ي بين فرآيند تعديل قيمت سهام و محتواي اطلاعاتي زياد يا کم اطلاعيه هاي سود را مطالعه نمودند. آنها مفهوم اطلاعاتي زياد يا کم را به کمک در صد تغيير در ميانگين و انحراف معيار برآورد هاي تحليلگران در قبال ميانگين تغييرات قيمت ، عملياتي کردند. نتايج پژوهش نشان مي دهد که اطلاعيه هايي که داراي محتواي اطلاعاتي زياد هستند رابطه ي زيادي با فرآيند قيمت دارند و طول مدت تعديل قيمت در قبال گزارش هاي سه ماهه با توجه به اهميت برآورد تجديد نظر شده ي تحليل گران، افزايش مي يابد. اين مطالعه سعي بر آن داشت که پويايي فرآيند تعديل در قبال اطلاعيه هاي سود را توضيح دهد.
کيم و ورچيا(1991)هدف از مقاله ي خود را ، بررسي تئوريکي اين مسئله عنوان کردند که اعلان عمومي سود چگونه بر قيمت و حجم دادوستد سهام اثر مي گذارد. همچنين بيان اين موضوع که ويژگي هاي اعلان سود و عقايد مبادله کنندگان سهام در زمان اعلان سود نسبت به قيمت وحجم مبادلات سهام چيست؟
تاکيد در اين مطالعه بيشتر بر روي اختلاف در کيفيت اطلاعات پيش از اعلان است. اين مقاله از مدل “انتظارات عقلايي دو دوره اي “استفاده مي کند. مبادله کنندگان سهام براي دستيابي به پورتفوي هاي مطلوب خود بر اساس اطلاعاتي که قبل از اعلان سود در اختيار دارند عمل مي کنند.
عقايد معامله کنندگان سهام بر اثر اعلان سود تغيير کرده و باعث تشويق آنها مي شود تا مرحله ي جديدي از مبادله را شروع کنند. فرض بر اين است که معامله کنندگان سهام به صورت هاي مختلف به ميزان سود دهي يک شرکت آگاهي دارند و اين افراد در ميزان دقت با هم تفاوت دارند. بنابراين پاسخ آنها نسبت به اعلان سود متفاوت بوده و اين اطلاعات در حجم مبادلات آنها موثر است . نتايج به دست آمده به شرح زير است:
1. تاثير اعلان سود بر قيمت سهام متناسب با دو مسئله است :
الف-سود غير منتظره
ب-اهميت نسبي عقايد قبل از اعلان سود مبادله کننده
آنچه در اين قسمت اهميت دارد اين است که ميزان دقت نسبت به اطلاعات اعلان سود زياد و نسبت به اطلاعات پيش از اعلان کم مي شود.
2. اصلي ترين نتيجه اين است که حجم مبادلات با دو عامل مرتبط است:
الف-قدرمطلق تغيير قيمت
ب-ميزان اختلاف در دقت مبادله کنندگان.
اوپونگ(1995) محتواي اطلاعاتي گزارش هاي مالي ميان دوره اي را در انگلستان مورد بررسي قرار داد. وي در پژوهش خود همچنين زمان دقيق بيشترين اثر گذاري گزارشات مالي ميان دوره اي را ارزيابي کرد. نتايج پژوهش شواهدي را نشان داد که گزارش هاي مالي ميان دوره اي حاوي اطلاعاتي است که از جنبه ي تصميمات سرمايه گذاري در روز انتشار داراي ارزش است. اوپونگ در پژوهش خود روش واريانس را به کار برد که قبلا توسط بيور و پاتل نيز به کار رفته بود.
چيونگ و سامي(2000)عکس العمل قيمت وحجم دادوستد سهام به اعلان سود هاي سالانه ي شرکتهاي هنگ کنگ را بررسي کردند. اين پژوهش به پيروي از پژوهش مورس(1981) انجام شده است. مورس نتايج مشابهي را براي سهام شرکت هاي بورسي و شرکت هاي خارج از بورس يافت. چيونگ وسامي نيز عکس العمل قيمت وحجم چشمگيري حول و حوش تاريخ اعلان سودها يافتند و اين عکس العمل براي سهام شرکت هاي بزرگ همانند سهام شرکت هاي کوچک وجود داشته، که اين نتايج با نتايج مورس (1981)براي بازار امريکا سازگار است.
در اين پژوهش با استفاده از مدل بازار بازده هاي غير عادي به دست آمده اند و دوره ي رويداد 31 روز در نظر گرفته شده است.
نتايج اين پژوهش با استفاده از داده هاي مربوط به سال هاي 1992 تا 1995 به طور خلاصه به اين شرح است:
1-تغييرات قيمت بزرگ طي چهار روز، از اعلان آن تا سه روز پس از اعلان، همچنين عکس العمل حجم با اهميت طي چهار روز،از يک روز قبل تا دو روز بعد از اعلان.
2-عکس العمل بازار مشابه براي شرکت هاي بزرگ در مقايسه با شرکت هاي کوچک
3-عکس العمل قيمت کلي بزرگتر براي شرکت هاي کوچک و نتايج مختلط در عکس العمل حجم زمان مقايسه شرکت هاي بزرگ و کوچک.
لخال(2004)نيز در پژوهش خود که در بورس پاريس انجام داد نشان داده است که اجزاي غير منتظرهي اعلان سودهاي اختياري، اطلاعات با اهميتي را به بازار منتقل مي کنند و اينکه اثر شگفت آور خبرها انتظار بازار را تغيير مي دهد. نتايج پژوهش وي نشان داد که حجم دادوستد سهام در روزهاي انتشار اخبار خوب و بد، مثبت و با اهميت است. همچنين تفاوت بين قيمت خريد و فروش به طور پيوسته قبل از اعلان سودها افزايش مي يابد، به طوري که در روز قبل از اعلان به نقطه ي اوج خود مي رسد و پس از آن کاهش مي يابد. اين موضوع نشانگر اين است که عدم تقارن اطلاعات قبل از اعلان افزايش مي يابد(يعني سرمايه گذاران مطلع مي توانند با داشتن اطلاعات محرمانه قبل از اعلان دست به مبادله بزنند) و پس از آن کاهش مي يابد.
اسپانهولتز(2005) محتواي اطلاعاتي اعلان سود هاي سالانه در دانمارک رابررسي کرده است. بازار سهام دانمارک يک بازار کوچک معرفي شده است. در اين پژوهش از روش تحقيق رويداد استاندارد استفاده شده است. محتواي اطلاعاتي اعلان سودها به وسيله ي ارزيابي بازده هاي غير عادي حولوحوش تاريخ اعلان آزمون شده است. دوره ي رويداد 11 روز در نظر گرفته شده است، يعني 5روز قبل و 5 روز بعد از تاريخ اعلان و دوره برآورد از 185- تا 6- در نظر گرفته شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد که اعلان سود هاي دانمارک حاوي اطلاعات مربوط و جديد براي بازار سهام است که مشابه يافته هاي قبلي در بازار هاي سهام بزرگ است.
ديفوند،هونگ و ترزونت(2007) به بررسي محتواي اطلاعاتي اعلان سود ها در کشور هاي مختلف پرداختند. هدف آنها از اين پژوهش اينگونه ذکر شده است:1- آزمون تفاوت هاي بين کشورها در واکنش سرمايه گذاران به اعلان سودهاي سالانه با استفاده از روش پژوهش رويدادي و2- شناسايي تفاوت ها در محيط گزارش گري مالي کشورها که بر محتواي اطلاعاتي اعلان سودها اثر مي گذارد.
با استفاده از داده هاي مربوط به بيش از 50000 اعلان سود سالانه در 26 کشور طي دوره ي 1995 تا 2002 آنها دريافتند که اعلان سودهاي سالانه در کشورهاي با کيفيت سود بالاتر يا با قوانين معاملات داخلي اجباري بهتر، محتواي بيشتري دارد و اينکه اعلان سودهاي سالانه در کشورهاي با گزارش هاي مالي ميان دوره اي بيشتر، محتواي اطلاعاتي کمتري دارد.همچنين به طور ميانگين، اعلان سودها در کشورهاي با موسسات قوي حمايت از سرمايه گذار، محتواي اطلاعاتي بيشتري دارد.
پلاملي و لامبردي(2009) در پژوهشي تحت عنوان “تحليلي بر دلايل تجديد ارائه”، تعديل هاي سود پيشبيني شده ي هر سهم را از سال 2003 تا 2006 را تحليل نموده و بيان کردند که هر تجديد ارائه به يکي از اين چهار دليل مي باشد:1.اشتباهات داخلي شرکت 2.دستکاري هاي عمدي (مديريت سود)3.پيچيدگي معاملات4.برخي خصوصيات استانداردهاي حسابداري. طبق اين پژوهش اکثر تجديد ارائه ها ي سال 2003 تا 2006(57 درصد)به دليل اشتباهات اساسي داخل شرکت بوده است.
ديميتر پولس و استريو(2009) در پژوهشي با عنوان “ارتباط صورت هاي مالي با ارزش و اثر آنها بر روي قيمت سهام”با بررسي 101 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن و براي يک دوره ي زماني 10 ساله به طور همزمان اثر اقلام تعهدي، سود هر سهم و شش نسبت خاص به عنوان شاخصي از دستکاري در صورت هاي مالي را بر قيمت سهام بررسي نمودند. نتايج پژوهش آنها نشان داد که متغير حسابداري سودآوري، مربوط ترين متغير بر روي قيمت سهام است و هر چه مديران در دارايي هاي جاري کمتر سرمايه گذاري کنند، اثر بهتري بر روي قيمت سهام آنها خواهد داشت.
2-10- پژوهش هاي انجام شده در ايران
حميد ماکويي(1374)به بررسي رابطه ي سود حسابداري با قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. فرضياتي را که در اين پژوهش آزمون کرد عبارتند از:
فرضيه اول: سود حسابداري با قيمت سهام رابطه دارد.
فرضيه دوم: سود حسابداري داراي محتواي اطلاعاتي مي باشد.
که با نمونه ي 30 تايي از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اين فرضيات آزمون شده اند.
براي بررسي رابطه ي سود حسابداري با قيمت سهام از ضريب همبستگي بين سود مورد انتظار و بازده غير عادي استفاده شده است و فرضيه تاييد شده است. در بررسي فرضيه ي دوم از بازده غيرعادي تجمعي استفاده شده است که براي 12 ماه از t-11 تا t-0 محاسبه انجام شده است. نتيجه ي حاصل تاييد فرضيه ي دوم را در پي داشته است.
رضوان حجازي(1375) در رساله دکتراي خود به بررسي اثر اعلان سود بر قيمت وهمچنين حجم دادوستد سهام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بازده مورد انتظار، سود سهام، بازار سهام Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران