پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، بازده سهام، بازده مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

1- اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر تغييرات قيمت سهام
ميانگين موزون قيمت با استفاده از رابطه ي (3-3) محاسبه مي شود:
(3-3)
كه در اين رابطه :
PA_t : ميانگين موزون قيمت براي كل موارد اعلان در روز t
P_it: قيمت هر سهم مربوط به اعلان سود i در روز t
V_it: حجم يا تعداد سهام مورد معامله مربوط به اعلان سود i در روز t و
: قيمت هر سهم در حجم مورد معامله سهام مربوط به اعلان سود i (جمع ريالي معاملات ) در روز t است.
2- استفاده از شاخص عملكرد غير عادي28
پس از محاسبه ي بازده غير عادي روزانه براي 22 روز دوره ي رويداد و دوره ي برآورد ، همانند بال و براون (1968) با استفاده از رابطه ي (3-4) ، شاخص عملكرد غير عادي (API) محاسبه مي شود:
(3-4)
كه در اين رابطه
N : تعداد موارد اعلان تعديل سود پيش بيني شده ي شركت هاي انتخاب شده در نمونه
eit: بازده غير عادي مربوط به هر اعلان سود شرکت i در روز t و
t : از 16 روز قبل تا 5 روز بعد از اعلان است.
3- اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر بازده سهام
در رابطه ي (3-4) (API) به جاي استفاده از بازده هاي غيرعادي روزانه (eq) از بازده هاي واقعي روزانه استفاده مي شود و با رسم نمودار مربوطه روند حركت آن در طول دوره ي رويداد مشخص مي شود. انتظار مي رود كه روند تغييرات در دوره ي رويداد نسبت به دوره ي برآورد بيشتر باشد.

4- روش مجذور بازده هاي غير عادي
همان طور كه بيور (1968) نيز اشاره كرده است، ‌براي اينكه جهت تغيير قيمت، يعني علامت بازده هاي غير عادي، در تجزيه و تحليل لحاظ نشود ( بازده هاي غير عادي منفي و مثبت يكديگر را خنثي نكنند) از مربع اين مقادير استفاده مي شود و اگر گزارش هاي سود حاوي اطلاعات باشند، مربع بازده هاي غير عادي ( ) بايد در دوره ي رويداد نسبت به دوره ي برآورد بيشتر باشد .
در اين آزمون ابتدا بازده هاي غير عادي در روزهاي دوره ي رويداد و دوره ي برآورد به توان دو رسيده و سپس ميانگين آنها با استفاده از رابطه (5-3) محاسبه مي شود:
(3-5)
در اين رابطه
: ميانگين مربع بازده هاي غير عادي براي روز t
: مربع بازده غير عادي براي اعلان سود q در روز t
t: از 16- تا 5+ و
N : تعداد كل اعلان تعديل سود شرکت ها است كه اين ميانگين براي آنها محاسبه مي شود.
3-7-1-3- آزمون هاي آماري
پس از بدست آمدن نتايج هر يك از آزمون هاي ذكر شده در بالا ، براي آزمون اينكه آيا تفاوت معني داري بين نتايج آزمون ها ( متغيرهاي آزمون شده ) در دوره ي رويداد نسبت به دوره ي برآورد و جود دارد يا خير از آزمون برابري ميانگين ها استفاده مي شود.
فرضيه آماري به صورت زير است:

آماره ي آزمون اين فرضيه نيز به صورت زير است:
(3-12)

: ميانگين متغيرهاي آزمون شده در دوره ي برآورد بر اساس نمونه
: ميانگين متغيرهاي آزمون شده در دوره ي رويداد بر اساس نمونه
م1 : ميانگين متغيرهاي مورد آزمون در دوره ي برآورد براي جامعه
2 : ميانگين متغيرهاي مورد آزمون در دوره ي رويداد براي جامعه
براي انجام اين آزمون از نرم افزار آماري SPSS استفاده ميشود كه پس از محاسبهي آماره ي آزمون و تعيين مقدار بحراني، در سطح اطمينان 95 درصد نسبت به قبول يا رد فرضيه اقدام مي شود .
لازم به ذكر است كه در آزمون شاخص عملكرد غير عادي، نتيجه ي هر روز بر روز قبل تقسيم مي شود تا (1+et) ( يعني بازده غير عادي به اضافه يك ) برا ي هر روز بدست آيد و آزمون برابري ميانگين ها براي آن انجام شود. اين آزمون نشان مي دهد كه آيا تفاوت معني داري بين بازده هاي غير عادي در دوره ي رويداد نسبت به دوره ي برآورد وجود دارد يا خير.
در آزمون اثر اعلان بر بازده سهام نيز كه از اين شاخص براي بازده سهام استفاده مي شود نيز نتيجه ي هر روز بر روز قبل تقسيم مي شود تا (1+rt) (بازده سهام به اضافه يك) براي هر روز بدست آيد و آزمون برابري ميانگينها براي آن انجام ميشود. اين آزمون نشان مي دهد كه آيا تفاوت معني داري بين بازده هاي دوره ي رويداد نسبت به دوره ي برآورد وجود دارد يا خير.
3-7-2- آزمون فرضيه در بخش دوم
در بخش دوم تمامي موارد اعلان اعم از اينكه وقفه داشته باشند يا خير مورد بررسي قرار مي گيرند. در اين بخش براي محاسبه ي بازده مورد انتظار و در نتيجه بازده غير عادي از مدل بازار استفاده مي شود. مدل بازار در فصل دوم به تفصيل شرح داده شد. در اين روش ابتدا دوره ي برآورد 180 روزه اي ( يعني 180 روز قبل از دوره ي رويداد) براي محاسبه ي ضرايب خط رگرسيون و در نظر گرفته مي شود:

در اين فرمول بازده واقعي سهمi در دوره ي t ، بازده مورد انتظار بر اساس الگوي بازار مي باشد . پارامترهاي برآوردي براي الگوي بازار و بازده واقعي پرتفوي بازار در دورهي t است.
پارامترهاي مذكور بر مبناي روش حداقل مربعات خطا (OLS) از روي رگرسيون زير و بر مبناي داده هاي تاريخي برآورد مي شوند.

پس از محاسبه ي بازده ي مورد انتظار حال مي توان بازده ي غيرعادي را محاسبه نمود:

اما همان طور كه گفتيم در بخش دوم تمامي موارد اعلان مورد بررسي قرار مي گيرند. در اين بخش براي رفع مشكل وقفه هاي معاملاتي از سه روش استفاده مي شود.
1.در روزهايي كه سهم داد و ستد نشده است ، قيمت تابلو مبنا قرار گيرد ، يعني اينكه بازده روزهاي وقفه دار صفر در نظر گرفته شود . اصطلاحا به اين روش ، روش بازده هاي يكجا (يكجا جمع شده)29 مي گويند. زيرا كل بازده چند دوره، به اولين روز معامله، يا آخرين روز يك فاصله ي چند دوره اي تخصيص مي يابد . صفرهاي زايد در سري بازده ها منجر به سوگيري آماره هاي آزمون مورد استفاده مي شود.
2.تخصيص بازده بين روزهاي معاملاتي و روزهاي وقفه ، به اين ترتيب كه كل بازده حد فاصل 2 داد و ستد به طور يكنواخت بين روزهاي مياني و اولين روز دادوستد پس از وقفه تخصيص يابد. اصطلاحا به اين روش، روش بازده هاي يكسان30 گفته مي شود . اين روش نسبت به روش قبلي كاراتر است اما در اين روش همانند روش قبلي آماره هاي آزمون به طور بالقوه سودار هستند. مينس و رمزي 31 (1993) دريافتند كه روش بازده هاي يكسان تقريبا مشابه بازده هاي يكجا جمع شده عمل مي كنند.
3.محاسبه بازده ي سهم حد فاصل روزهاي معاملاتي و مقايسه ي آن با بازار براي همان مقطع زماني. به اين روش اصطلاحا روش داد و ستد تا داد و ستد 32 گفته مي شود . در اين روش ابتدا بازده ها بين روزهايي كه مبادلات واقعي رخ داده اند محاسبه مي شوند، سپس بازده هاي مبادله به مبادله براي شاخص بازار طي دوره ي مشابه با دوره ي مربوط به سهام محاسبه مي شوند و از اين دو مجموعه، بازده هاي دادوستد تا دادوستد براي برآورد مدل بازار و بازده هاي غير عادي براي سهام طي آن دوره استفاده مي شود.
مينس و رمزي (1993) نشان دادند كه بازده هاي روش داد و ستد تا داد وستد نتايج بهتري را نسبت به ساير روش ها فراهم مي كند . بارتولدي (2006) نيز در تحقيق خود در بازار كوچك دانمارك ، نشان داد كه روش بازده هاي داد و ستد تا داد و ستد نسبت به دو روش فوق الذكر ارجحيت دارد. 33
براي آزمون اينكه آيا بين بازده هاي غير عادي دوره ي برآورد و دوره ي رويداد اختلاف معني داري وجود دارد يا خير از فرض هاي آماري زير استفاده مي شود :
1.براي کل موارد اعلان
2.براي موارد اعلان مثبت
3.براي موارد اعلان منفي

براي ارزيابي سطح معني دار بودن بازده غير عادي در دوره ي رويداد بايد آماره محاسبه كنيم. محاسبه ي آماره، مستلزم پذيرش فرض هايي در مورد توزيع بازده غير عادي است. در اين پژوهش يكي از آماره هايي كه براون و وارنر (1985) ذكر كرده اند، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين آماره با فرض نرمال بودن توزيع بازده غير عادي و بر مبناي بازده هاي غير عادي استاندارد شده محاسبه مي شود .
در ابتدا بازده هاي غير عادي طبق فرمول زير استاندارد مي شوند .
(3-13)
در اين فرمول بازده غير عادي استاندارد شده، بازده غير عادي كه نحوه ي محاسبه ي آن در رابطه ي (3-15) آمده است . و انحراف معيار بازده غير عادي است كه بر مبناي رابطه ي (3-16) محاسبه مي شود.:
(3-14)
اما براي حذف اثر ناهمساني واريانس در برآورد بازده غير عادي اجزاي فرمول فوق را به تقسيم مي كنيم . لذا:
(3-15)
(3-16)
در اين فرمول Ti تعداد بازدههاي محاسبه شدهي i ظرف دوره ي برآورد (180 روز ) مي باشد كه براي محاسبهي پارامترهاي ي و براي سهم به كار مي رود. وجود وقفهي معاملاتي براي سهم i موجب مي شود تا Ti كمتر از تعداد روزهاي دورهي برآورد شود .
پس از آنكه ، و در نهايت براي هر نمونه براي دوره ي رويداد محاسبه شد، آماره ي آزمون به شرح فرمول زير بر اساس N نمونه محاسبه مي شود.
(3-17)
در اين پژوهش چون كه دوره ي رويداد شامل چند روز است. براي ارزيابي معناداري بازده غير عادي بايد بازده هاي غير عادي براي دوره ي رويداد، يعني از 1- تا 1+ (3 روز) به صورت انباشته محاسبه شود.
يعني :
(3-18)
كه به ترتيب بازده هاي غير عادي استاندارد شده ي سهم i در روزهاي 1- ، 0 و 1+ ( دوره ي رويداد) و N تعداد نمونه است.
آماره ي بدست آمده از فرمول فوق را با مقدار بحراني t در سطح اطمينان 95 درصد و درجه ي آزادي n-1 (nتعداد نمونه مي باشد) مقايسه نموده و نهايتا نسبت به رد يا قبول فرض H0 اقدام مي نماييم.
3-7-3- آزمون فرضيه در بخش سوم
در اين بخش چارچوب كلي فرآيند آزمون ها، مشابه بخش دوم مي باشد با اين تفاوت كه در اين بخش براي رفع محدوديت وقفه هاي معاملاتي فقط از روش بازده هاي يكجا جمع شده (lump sum) استفاده مي شود و نيز نحوه ي محاسبه ي بازده ي غيرعادي به صورت زير مي باشد:

كه در اين فرمول ميانگين بازده هاي دوره ي برآورد ( يعني 181- تا 2- ) مي باشد.
3-8- خلاصه ي فصل سوم
در اين فصل به منظور بررسي موضوع پژوهش به جزئيات روش پژوهش و بيان فرضيه ها و تشريح متغيرها پرداخته شد. براي جمع آوري داده هاي مورد نياز از اطلاعات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد که اين اطلاعات از نرم افزار رهاورد نوين و نيز سايت اينترنتي irbourse.com اخذ شد. انجام اين پژوهش نياز به داده هاي زيادي داشت که براي جمع آوري آنها و نيز انجام محاسبات لازم اوليه و آماده سازي آنها براي انجام آزمون هاي مختلف، وقت نسبتا زيادي صرف شد. براي تسهيل انجام برخي از آزمون ها از برنامه ي نرم افزاري اي که فقط براي اين منظور نوشته شد، استفاده شده است. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از مدل ها و فرمول هايي که در پژوهش هاي پيشين استفاده شده بودند کمک گرفته شد که در اين فصل به تفصيل تشريح گرديدند.

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه
در اين پژوهش به بررسي اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده ي هر سهم بر قيمت سهام و حجم مبادلات پرداخته شده است. در اين فصل به تجزيه و تحليل دادهها پرداخته مي شود. به دليل محدوديت موجود در سنجش متغيرهاي وابسته ( ناشي از وقفه هاي معاملاتي ) و به منظور ارزيابي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بازده مورد انتظار، اعلان سود، حجم مبادلات سهام Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بازده سهام