پایان نامه با کلمات کلیدی اعداد و ارقام

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه

شکل3-1: نقشه جغرافيايي استان ايلام 96
شکل3-2- نقشه توپوگرافي منطقه مرکزي آبدانان بررسي شده به روش نمونهبرداري و پيمايشي فشرده 97
شکل3-3- نقشه توپوگرافي منطقه مرکزي آبدانان بررسي شده به روش نمونهبرداري تصادفي ساده 98
شکل3-4-نقشه توپوگرافي منطقه مرکزي آبدانان بررسي شده به روش نمونهبرداري سيستماتيک 98
شکل3-5- نقشه توپوگرافي منطقه مرکزي آبدانان بررسي شده به روش نمونهبرداري با احتمال متغيير 99
شکل3-6- نقشه توپوگرافي منطقه مرکزي آبدانان بررسي شده به روش نمونهبرداري خوشهاي 107
شکل4-1- نمودار نقطهاي تعداد محوطههاي باستاني يافته شده در بررسي منطقهاي 107
شکل 4-2- نمودار نقطهاي فاصله روستاهاي اطراف تا مرکز شوش 108
شکل4-3- نمودار هيستوگرام دادهها و چندبرفراواني(خطوط شکسته) 115
شکل4-4- فراواني نسبي درصدي تراکمها 117
شکل4-5- نمودار چندبر فراواني 118
شکل 4-6 – عدم وجود همبستگي خطي 120
شکل4-7- نمودار ضريب همبستگي مثبت کامل 120
شکل4-8- نمودار ضريب همبستگي منفي کامل 120
شکل4-9- نمودار ضريب همبستگي منفي 121
شکل4-10- نمودار ضريب همبستگي مثبت 121
شکل4-11- نمودار ضريب همبستگي غير خطي 121
شکل4-12 نمودار فراواني دوگانهي عنصر نقشي و شيوهي بيان سفال دورهي نوسنگي زاگرس مرکزي با سه هويتهاي فرهنگي متفاوت 147
شکل 4-13فراواني دوگانهي عنصر نقشي و شيوهي بيان سفال دورهي مس و سنگ زاگرس مرکزي با سه هويتهاي فرهنگي متفاوت 147
شکل4-14- موقعيت تپه چشمه رجب نسبت به سدسيمره 167
شکل4-15- نمايي از تپه چشمه رجب، ديد از غرب 168
شکل4-16- نمايي از تپه چشمه رجب 168
شکل4-17- تصوير سفالهاي بهدست آمده از ترانشه چشمه رجب 169
شکل4-18-تصوير سفالهاي بهدست آمده از ترانشه چشمه رجب 170
شکل4-19- تصوير سفالهاي بهدست آمده از ترانشه چشمه رجب 171

فصل اول:

کليات

1-1- تعريف مسئله و فرضيات
سرزمين پهناور ايران از لحاظ اطلاعات باستانشناسي و فرهنگي بسيار غني است.اين کشور مهمترين مکاني است که در آن به راحتي مي توان اولين استقرارهاي بشر،چگونگي توليد غذا(منشاءکشاورزي و دامپروري)،روستانشيني و …راپيگيري کرد.به منطور پيگري اين اهداف و بسياري ازاهداف ديگر،اين خاک بارها موردکاوش قرار گرفته است.مسلم است که سرزمين ايران مي تواند پاسخگوي اين سوالها و سوال هاي بيشتري که در آينده مطرح خواهند شد،باشد.اما حجم داده هاي باستانشناسي اين سرزمين بسيار بالا است و امکان کاوش تمام مناطق و بررسي کل داده ها نيست.بنابراين استفاده از روشهاي رياضي وآمار به قلمرو باستانشناسي براي تعيين مکانهاي مناسب وهماهنگ با اهداف کاوش و يا تجزيه وتحليل داده هاوتفسير مناسب براي چگونگي فرهنگها و روابط بين فرهنگهاي مناطق همجوار،مي تواند بسيار موثر باشد.
بر اين اساس سوالات مورد نظر در اين تحقيق به شرح زير ارائه مي شود:
1- اندازه نمونه ها در جامعه آماري در مطالعات ميداني باستان شناسي چگونه انتخاب شودکه پاسخگوي اندازه جامعه آماري آن منطقه باشد؟
2- چگونه مي توان با اجراي روشهاي آماري بر روي سفالهاي دوره خاصي از يک منطقه ميتوان به روابط فرهنگي آن منطقه با مناطق همجوار پي برد؟
بر اساس مطالعات اوليه مي توان فرضيه هاي زير را ارائه کرد:
1- انتخاب تعداد و ميزان نمونه ها بسته به نوع کار ميداني(اعم از بررس يا کاوش)و همچنين با توجه به جمعيت جامعه آماري متفاوت است.
2-به نظر مي رسد با انتخاب نمونه مناسب از جامعه ي آماري سفالهاي دوره اي خاص،از منطقه اي خاص ودسته بندي و تفسير داده ها در غالب اعداد و نمودار هاي آماري ميتوان سفالهاي محلي و غير محلي را از هم تميز داد و به روابط فرهنگي محل با مناطق همجوار پي برد.
1-2 – هدف و ضرورت تحقيق
اگر بپذيريم که درجه علمي بودن هر تخصص به ميزان بهره گيري ان از رياضيات بستگي دارد،در مرتبه بندي ميزان اين بهره گيري خواهيم ديد که باستان شناسي درقعر جدول قرار دارد (امير لو).بويژه باستان شناسي ايران که بهره بسيار ناچيزي از علوم پايه دارد.دليل اين امر به کم توجه به لزوم استفاده از علوم تاثير گذار بر باستان شناسي و همچنين عدم استفاده از متخصصان علوم رياضي درجريان پ‍‍ژوهشهاي باستاني،برمي گردد.مسلم است استفاده از روشهاو معادلات رياضي وآماري در پ‍‍ژوهشهاي باستاني مي تواند کمک بسيار زيادي به استاندارد سازي وعلمي کردن اين رشته بنمايد.
امروزه در مطالعات باستان شناسي نتيجه گيري هاي باستان شناسانه بر مبناي مطالعات کمي استوار است و با ستان شناسان به زبان آماري و رياضي،نتايج مطالعات خود را ارائه مي دهند. با توجه به اهميت استفاده از روش هاي آمار و رياضي در مطالعات باستان شناسي، استفاده از اين روش ها هنوز به شکل مدون در مطالعات ميداني باستان شناسي در ايران متداول نگرديده و اميد است اين پايان نامه باستان شناسان ايراني را با استفاده از اين روش ها آشنا ساخته و مقدمه اي براي کارهاي آتي در اين زمينه باشد.

1-3- پيشينه تحقيق:
استفاده از روشهاي رياضي و آمار در پ‍‍ژوهشهاي باستانشناسي در دهه 1960 با شکل گيري باستان شناسي نوين در آمريکا توسط لوئيس بينيفورد،صورت گرفت و بعد از آن در کشورهاي آمريکائي و اروپايي استفاده از اين روشها ادامه يافت.در ايران بجز چند مقاله از آقاي عنايت اله اميرلو و مقالات دکترنيکنامي وچاپ کتاب درسي با عنوان روشهاي تحليل کمي درپ‍‍ژوهشهاي باستان شناسي(دکتر نيکنامي1387) کار ديگري صورت نگرفته است.

1-4- روش اجراي تحقيق:
اجراي طرح بر اساس بررسي اسناد و داده هاي بدست آمده از کاوش هاي علمي باستان شناسي، مطالعه ي کتابخانهاي، تجزيه و تحليل و آناليز دادهها، مطالعات ميداني، بررسي باستان شناختي و در صورت لزوم کاوش در منطقه و پيمايش منطقه اي و جمعآوري دادهها، صورت خواهد گرفت.

فصل دوم:

آمار و ضرورت کاربرد آن در پژوهشهاي باستان شناسي

2-1-آمار
خاصيت ثبت و نمايش اطلاعات عددي بيش از هر علم ديگري آمار را وارد زندگي افراد جامعه کردهاست. هر روزه از طريق اخبار و اطلاعات منتشر شده از سوي ارگانهاي دولتي و خصوصي با سير عظيمي از آمار و ارقامي روبهرو ميشويم ، که نرخ افزايش و يا کاهش بيکاري در جامعه ، درصد افزايش بيماريهاي خاص، خشکسالي و يا افزايش جمعيت نسبت به سال قبل و … را نشان ميدهد.ارزش ثبت و اعلام اين اعداد و ارقامها زماني روشنتر ميشود که دولتها بعد از اعلام اين ارقام و درصدها جلسات رسمي درخصوص کنترل برهان و يا افزايش بهرهوري از وضعيت موجود تشکيل ميدهند.بنابرين علم آمار تدبيري است مناسب براي گردآوري ارقام و اطلاعات به منظور رسيدن به مقصودي معين، و ابزاري است مفيد براي تعبير و تفسير اين اطلاعات به منظور تصميمگيري صحيح و منطقي ( هومن، 1375: چ ). با اين اوصاف ميتوان آمار را يک روش دانست که به نظم منطقي و استدلال آماري به تجزيه و تحليل دادهها و در نهايت استنباط و نتيجهگيري ازاين تجزيه و تحليلها ميپردازد.
به نظرميرسد ، کلمه آمار1 ازکلمه لاتين2 “استاتيوس” يا از کلمه ايتاليايي “استاتيستيا3” که همگي به معناي دولت هستند استخراج شده باشد.( نيکوکار و چلويان، 1378: 3). بنابراين و با توجه به اطلاعات موجود ميتوان گفت منشاء علم آمار به زمان تشکيل اولين دولتها مربوط ميشود، زمانيکه حکمرانان اوليه براي جنگها و کشورگشايهاي خود احتياج به جمعآوري سرباز و مالياتهاي کلان ازسرزمينها و دولتهاي تابع خود داشتند. تا قرن 12 و 13 ميلادي که شالوده اصلي علم آمار، بهويژه شاخه احتمالات آن شکل گرفت، آمار براي سرشماري ، اخذ ماليات و .. بهکار ميرفت( هومن، 1375: چ ) از اين تاريخ به بعد است که علم آمار به عنوان يک روش عملي تکامل پيدا کرد تا جايي که در سال 1660 آمار جديد نيز پيريزي شد.
امروزه علم آمار به دو شاخهي اصلي آمار توصيفي وآمار استنباطي تقسيم ميشود. هدف آمار توصيفي خلاصه کردن کمي اطلاعاتي است که در مورد يک جامعه ملموس به وسيله يک بررسي فراگير جمعآوري شده است(کالت، 1375: 25). مانند سرشماري سالانهاي که به برآورد جمعيت کشورها منجر ميشود. علاوه بر خلاصه کمي دادهها آمار توصيفي ميتواند روي صفت و يا صفات خاصي از دادهها تمرکز کرده و با تبديل صفت به عدد، آنها را به به کمک جداول و نمودارها تحليل کند وبا اين کار به بررسي وضعيت دادههاي مورد مطالعه بپردازد در حالي که آمار استنباطي به نمونه برداري و استنباط از جامعه نمونه برداري شده علاقه مند است.
در حالت کلي وبدون توجه به شاخههاي مختلف علم آمار مي توان ويژگيهاي زير را براي آن برشمرد
– آشنايي و استفاده از علم آمار امکان شناخت متغييرها و صفات مهم تصميمگيري در مورد داده را براي تصميم گيرنده فراهم ميکند.
– کار آمار جمع آوري، تجزيه، تحليل و نتيجه گيري از داده است. بنابراين با طي کردن فرايند علمي آماري ميتوان از داده‌هاي خام اوليه به نتايج ارزشمندي از جامع مورد مطالعه دست يافت. اين ويژگي آمار براي بسياري از علومي مانند باستانشناسي که به نوعي با حجم انبوهي از داده ها سروکار دارند ميتواند مفيد باشد.
– به کمک آمار ميتوان به تصميمگيري و استنباط در مورد جامعه مورد مطالعه پرداخت. اين ويژگي آمار مي تواند در شکلگيري و اثبات فرضيههاي علوم مختلف بسيار مؤثر باشد.
2-2- باستان شناسي و تحولات عمده آن
از زمان تشکيل اولين انجمن رسمي باستانشناسي توسط عده اي از عتيقه جويان انگليسي در کافه کوچکي در لندن تحت عنوان انجمن عتيقه بازان انگليسي تا کنون باستانشناسي دست خوش تغييرات زيادي شده و مکتب هاي فکري مختلفي را تجربه کرده است. امروزه در حالي که تنها 200 سال از عمر باستانشناسي مي گذرد باستان شناسي اروپا و آمريکاي شمالي روند روبه رشدي را طي کرده،ديويد کلارک در مقاله اي از سال 1973اين فرايند تکاملي را در سه مرحله آگاهي ،خود آگاهي و خود آگاهي انتقادي مطرح کرده است.چنين پيشرفتي در باستانشناسي دنياي غرب بيش از هر چيز نتيجه رشد مباني نظري آن است.چرا که رشد فکري و نظري رشد عملي را به دنبال دارد و عمل مناسب نتيجه تفکردرست و منطقي است.
کاميار عبدي درمقدمه ترجمه کتاب مباني باستانشناسي نظري کن.آر.دارک پيدايش و تحول چارچوب باستانشناسي نظري را به پنج مرحله تقسيمبندي کرده است.1)پيدايش و تحول چارچوب باستانشناسي در سالهاي پيش از1850. 2)شکلگيري مفاهيم زير بنايي باستانشناسي در سالهاي بين1850 تا 1918. 3)نظريه پردازي در باستانشناسي اروپا و آمريکا 1918 تا 1968. 4)لويس بينفورد،ديويد کلارک و نهضت (باستانشناسان جديد) در دهه 1960. 5)باستانشناسي نظري در سالهاي اخير (عبدي، 1387: 7).
در اينجا بطور خلاصه تحولات 5 دوره باستانشناسي نظري را مرور ميکنيم
2-2-1-پيدايش و تحول چارچوب نظري باستانشناسي پيش از 1850
مراحل اوليه باستانشناسي و در واقع انگيزه اصلي ايجاد اين شاخه علمي با عتيقه جويي همراه بوده است و نخستين باستانشناسان در واقع عتيقه جوياني بودند که براي يافتن اشيا قيمتي وارد کشورهاي قديمي تر و شهرهاي باستاني ميشدند. اين افراد بيشتر از طبقه اشراف و ملاکين بودند. همانطور که برايان فاگان در کتاب سرآغازدرآمدي بر باستانشناسي چنين بيان ميکند: در عصر “رونسانس” مردمي که از رفاه و ثروت برخوردار بودند به يونان و ايتاليا سفر کرده و به مطالعه آثار عتيقه و گردآوري نمونههاي هنر دوران کلاسيک همت گماردند (فاگان، 1382: 73). البته قديميترين مدرک مبني بر به کارگيري آثار مادي براي مطالعه گذشتههاي دوربه قرن هشتم قبل از ميلاد باز ميگردد، يعني زمانيکه فرمانرواياني از بابل به حفاري در بناهاي اداري دست زده تا به پيشينه آن پي ببرد(عبدي، 1387: 6). با اين حال اولين حفاري باستانشناسي در نيمه اول هجده در محلهاي مهم پمپي و هراکلونيوم براي بدست آوردن آثار قيمتي قديمي انجام شد. يکي از مهمترين تحولات اين دوره نظريه جنجال برانگيز قدمت انسان و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی استان لرستان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کتاب مقدس، عام و خاص