پایان نامه با کلمات کلیدی ارزیابی عملکرد، عملکرد شرکت، سودآوری، هزینه نمایندگی

دانلود پایان نامه ارشد

این حال ممکن است تصمیماتی که مدیر اخذ می‌کند کاملا با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو و همراستا نباشد؛ به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکان در اثر این عدم همسویی زیان باقی‌مانده اتلاق می‌شود (جنسن و مکلینگ، 1986).
7-2- اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی
در ادبیات به صورت گسترده تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته است؛ این در حالیست که اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی بطور مشخص تعریف نشده است. بر طبق ادبیات هفت پروکسی برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی پیشنهاد شده است که عبارتند از (وانگ36، 2010): گردش کل دارایی‌ها، نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش، نسبت هزینه‌های اداری به فروش، نوسان عایدات، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه و تبلیغات به فروش، هزینه های شناور و جریان نقد عملیاتی. طبق پژوهشی که وانگ در سال 2010 انجام داد از بین این هفت پروکسی تنها گردش کل دارایی‌هاست که با هزینه نمایندگی رابطه عکس دارد یعنی زمانیکه گردش کل دارایی‌ها کاهش می‌یابد هزینه‌های نمایندگی افزایش پیدا می‌کنند. هزینه‌های نمایندگی معمولا در دسته مخارج عملیاتی قرار می‌گیرند (آگاروال و همکاران37، 2014).
از طرف دیگر سه معیار برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفته است که به شرح ذیل می‌باشند:
تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت
تعامل بین فرصت‌های رشد شرکت و جریان نقد آزاد
نسبت کارایی
دسته اول، تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته‌اند. تحصیل شرکت‌ها، مطابق با اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت می‌باشد (جنسن38،1986).
جنسن (1986)، بیان می‌کند که ممکن است مدیران شرکت‌های دارای جریان نقد آزاد و فرصت‌های رشد پایین، به تحصیل سایر شرکت‌ها مبادرت ورزند. هدف از اینگونه تحصیل‌ها می‌تواند متنوع‌سازی فعالیت‌های شرکت از طریق تحصیل شرکت‌های فعال در سایر صنایع باشد.
باید خاطر نشان کرد که مدیران در رابطه با توزیع سود، با سهامداران دارای تضاد منافع می‌باشند و در صورت تحصیل سایر شرکت‌ها، منابع شرکت صرف خواهد شد و مدیران کمتر در معرض فشار سهامداران برای تقسیم سود قرار می‌گیرند، در نتیجه تحصیل سایر شرکت‌ها مانع کوچک شدن شرکت تحت کنترل ایشان شده، و همچنین در راستای اهدافی چون کسب قدرت برای مدیران انجام می‌گیرد.
دنیس و مک‌کنل39 (2003)، عنوان می‌کنند که تحصیل‌ها ممکن است با هدف حداکثر کردن رفاه مدیران، بجای حد‌اکثر کردن ثروت سهامداران انجام شود. تحصیل یکی از راه‌هایی است که مدیران می‌توانند وجوه را بجای توزیع بین سهامداران، مصرف نمایند. همچنین شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهند تحصیل، ثروت سهامداران را بجای افزایش، کاهش می‌دهد. برای مثال کاپلان و ویسپاچ40 (1992)، به شواهدی مبنی بر ایجاد بازده منفی عمده‌ای در دوره کوتاه مدتی متعاقب تحصیل، دست یافتند.
با توجه به شواهد موجود در ارتباط با فقدان بازده مثبت بعد از تحصیل، مک نایت و ویر41 (2008)، از تعداد شرکت‌های تحصیل شده بعنوان معیار هزینه‌های نمایندگی استفاده نمودند؛ زیرا این امر بیانگر استفاده مدیران از وجوه شرکت در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی می‌باشد (همان منبع).
دسته دوم، هزینه‌های نمایندگی را به عنوان تابعی از تعامل بین فرصت‌های رشد شرکت و جریان نقد آزاد در نظر گرفته‌اند.
جنسن (1986)، در تئوری جریان‌های نقد آزاد بیان می‌کند که مدیران بجای توزیع جریان‌های نقد آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه‌گذاری مجدد در آن شرکت دارند؛ چراکه پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آن‌ها می‌شود. از طرف دیگر احتمالا این امر بخاطر نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شرکت، موجب افزایش نظارت بازار سرمایه می‌شود؛ به عبارت دیگر انباشت جریان‌های نقد آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصیمات مدیریت می‌شود. مدیران تمایل دارند شرکت بیش از اندازه بهینه، رشد نماید؛ زیرا رشد شرکت با افزایش منابع تحت کترل مدیران، افزایش قدرت و پاداش آن‌ها همراه است.
با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران و مالکان، وجود جریان‌های نقد ایجاد شده در داخل شرکت مازاد بر نقد لازم، جهت تامین مالی پروژه‌های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت، منجر به سرمایه‌گذاری این منابع در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی گردیده، و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل اتلاف منابع خواهد شد؛ بنابراین، شرکت‌های دارای جریان‌های نقد آزاد بالا و فرصت رشد و سرمایه‌گذاری کم، دارای هزینه نمایندگی بالاتر هستند. به این ترتیب، جریان وجه نقد آزاد برای مدیریت، برای سهامداران هزینه نمایندگی است (وانگ، 2010).
از جمله تحقیقاتی که از این معیار برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی بهره جسته‌اند می‌توان دوکاس، کیم و پانترالیس42 (2000)، مک نایت و ویر (2008)، و دوکاس، مک نایت و پانترالیس43 (2005)، را نام برد.
دسته سوم، بیانگر نسبت کارایی مدیران است، که از صورت‌های مالی استخراج شده‌اند؛ این معیار اولین بار توسط آنگ و همکاران در سال 2000 مورد استفاده قرار گرفته است. آن‌ها در تحقیق خود از دو نسبت کارایی برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی استفاده نمودند. نخست نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه‌های عملیاتی شرکت توسط مدیران را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه‌های نمایندگی بکار می‌رود. یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد، هزینه‌های نمایندگی نیز بالاتر خواهند بود.
نسبت دوم، نسبت گردش دارایی‌هاست که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی‌هاست و چگونگی بهره‌وری و استفاده از دارایی‌های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیش‌تر را اندازه‌گیری می‌کند؛ این نسبت به عنوان معیار معکوسی برای هزینه‌های نمایندگی بکار می‌رود. به این ترتیب که هرچه این نسبت بالاتر باشد، هزینه‌های نمایندگی پایین‌تر خواهند بود.
محققان دیگری نیز از این نسبت‌ها به عنوان معیار سنجش هزینه‌های نمایندگی بهره جسته‌اند، که از جمله آن‌ها می‌توان به سینگ و دیویدسون44 (2003)، فلمینگ و هینی و مک کاسکر45 (2005)، فلوراکیس46 (2008)و مک نایت و ویر (2008) اشاره نمود.
در این تحقیق به پیروی از محققان مذکور، برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی از نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش سالانه استفاده می‌شود.

8-2- تعریف عملکرد
واژه عملکرد کاربرد بسیار گسترده‌ای در همه حوزه‌های مدیریت دارد. علیرغم کاربرد گسترده این واژه، نویسندگان به ندرت تعریف دقیق و روشنی از آن ارائه کرده‌اند. معمولا، عملکرد را به اثربخشی و کارایی تعبیر می‌کنند یا با این دو برابر می‌دانند. عملکرد یکی از واژه‌هایی است که شرایط آن را تعریف میکند (نیلی،2005). در گام اول منطقی است که تمامی نکاتی را که در تعاریف مختلف از عملکرد در فرهنگ‌های لغات آمده است؛ فهرست کنیم.
عملکرد یعنی انجام دادن کاری با یک هدف مشخص مثل خلق ارزش؛ نتیجه یک عمل (ارزش خلق شده، اندازه‌گیری شده)؛ توانایی انجام یا پتانسیل خلق نتیجه، بعنوان مثال رضایت مشتری بعنوان معیاری از مقایسه یک نتیجه یا الگو یا مرجع منتخب داخلی یا خارجی؛ یک نتیجه غیر منتظره در مقایسه با نتایج مورد انتظار؛ قضاوتی براساس مقایسه. (نیلی، 2005)
بیرد47 (1986) معتقد است که عملکرد، عملگراست و از آنجا که هدف مدیریت خلق جریان مستمری از ارزش است تاکنون معیار قضاوت بیش‌تر بر نتایج متمرکز است (نیلی،2005).
به نظر کهلر، عملکرد یک اصطلاح است که در مورد هدایت فعالیت‌های یک سازمان در طی زمان یا دوره به کار برده می‌شود؛ و اغلب با توجه به هزینه‌های گذشته یا پیش‌بینی شده کارایی، مسئولیت‌پذیری یا حسابدهی مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از نظر روبرت آلبانس48، کلمه عملکرد در رابطه با تلاش مدیر در جهت دستیابی به اهداف، به شکل کارا و اثربخش، بکار برده می‌شود.
به گفته اریک هل فرت، اندازه‌گیری عملکرد یک موسسه، بسیار مشکل و پیچیده است و پیچیدگی آن به این ترتیب است که سروکار آن با اموری چون بکارگیری سرمایه به شکل اثربخش، کارا و سودآوری عملیات، ارج نهادن و اطمینان دادن نسبت به انواع ادعاهایی که نسبت به موسسه وجود دارد، می‌باشد.
بطور کلی، به توانایی واحد تجاری در ایجاد درآمد عملکرد مالی گفته می‌شود. در واقع عملکرد مالی اساس بسیاری از تصمیمات تجاری است و از جمله مهم‌ترین عواملی است که اکثر اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی به آن توجه می‌نمایند. بعبارت دیگر، ارزیابی عملکرد فرآیندي است که به سهام‌داران جهت تصمیم‌گیري به منظور سرمایه‌گذاري بهینـه کمـک مـی‌کنـد. اسـتفاده‌کننـدگان گزارش‌هاي مالی با استفاده از معیارهاي مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی و برآوردي از ارزش شرکت را مشخص می‌کنند.
برای ارزیابی عملکرد مثل ارزیابی هر پدیده دیگری ابتدا باید اهداف ارزیابی مشخص شوند. جونز49 در سال 1996 اهداف مالی یک شرکت را تحت عناوین افزایش سودآوری، کاهش ریسک و قابلیت نقدشوندگی بیان نمود.
9-2- معیارهای ارزیابی عملکرد
افزایش ثروت شرکت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق پرداخت سود نقدی، نه تنها برای سهامداران حائز اهمیت است بلکه از نظر مدیران نیز به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداشی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد و حق مسلم آن‌هاست، حائز اهمیت است. همچنین از نظر دولت‌ها جهت رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و از نظر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز به منظور اطمینان از تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه تسهیلات اعطایی از نظر نرخ و میزان، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
نکته‌ای که در رابطه با این موضوع باید مد نظر قرار گیرد این است که از چه منابعی می‌توان اطلاعات مربوط و مفید جهت ارزیابی را کسب کرد. یکی از منابع مهمی که در ارزیابی عملکرد مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گزارشات مالی است که توسط خود واحد تجاری تهیه می‌شوند. صورت‌های مالی به استفاده‌کننده این امکان را می‌دهند که متوجه شوند شرکت چه منابعی در اختیار دارد، این منابع را از کجا آورده و چگونه صرف نموده است.
برای انجام ارزیابی عملکرد واحد تجاری، باید از معیارهای پذیرفته شده‌ای استفاده نمود که تا حد امکان جنبه‌های مختلف را از لحاظ محدودیت در فعالیت‌ها و امکان بهره‌مندی از منابع، مورد توجه قرار دهد. نکته اساسی در ارتباط با معیارهای ارزیابی عملکرد این است که سنجش عملکرد از چه دیدگاهی مد نظر می‌باشد؟ برخی شرکت‌ها ممکن است توجهی به آلودگی محیط زیست نداشته باشند اما در مقابل، سود قابل توجهی نیز کسب نمایند. این گروه شرکت‌ها از لحاظ مدیران و احتمالا صاحبان سهام موفق بوده‌اند ولی از دیدگاه اجتماعی عملکردی غیر قابل قبول دارند.
تاثیر دیدگاه‌های متفاوت بر تعیین معیارها باعث شد تا عده‌ای از صاحب‌نظران، معیارهای سنجش ترکیبی را پیشنهاد دهند. این معیارها نیز دارای مشکلاتی بودند، مانند تعیین مقدار و نوع ضریب به منظور کسب سود تاسیس می‌شوند؛ ولی در مواردی‌که اهداف سیاسی، اجتماعی مطرح است، قدرت سودآوری شرکت‌های خصوصی کمتر تعیین می‌شود. در حقیقت اگر قرار است شرکت‌ها بقا داشته باشد، سودآوری شرط بقای آن‌هاست. این گروه معتقدند که ضایعات زیست محیطی شرکت‌ها را باید از طریق کسب مالیات‌های بیش‌تر جبران نمود.
عبداللهی در سال 1388 خاطر نشان کرد که ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد شرکت از مهم‌ترین مسائل مالی است و عدم ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت‌ها به تخصیص غیر بهینه منابع منجر می‌گردد که این موضوع سبب زیان سهامداران و در نهایت اقتصاد در سطح کلان می‌شود. عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شرکت، امر پیچیده‌ای است و بطور معمول برای انجام آن از سنجه‌های مختلفی استفاده می‌شود.
در برخی متون همچون باسیدور50 (1997)، معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارزش شرکت، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عملکرد شرکت، بازده دارایی، هزینه نمایندگی، ساختار مالکیت