پایان نامه با کلمات کلیدی ارزیابی اقتصادی، روابط اقتصادی، تحلیل اقتصادی، ارزش اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

– مدلسازی اقتصادی و مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..146
6-1-1- تحلیل و ارزیابی اقتصادی سیستم های کاهش و بازیابی گاز فلر…………………………………………………………………………………147
6-2- نتایج محاسبات ارزیابی سرمایه گذاری راهکارها و سناریوهای ارائه شده………………………………………………………………………….154
6-2-1- تجزیه و تحلیل اقتصادی و مالی سناریوهای بازیافت……………………………………………………………………………………………………157
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..159
7-1- نتایج وبحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………160
7-2- پیشنهادات تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………164
پیوست الف- الگوها و جزئیات نمونه از اجزای سیستم فلر…………………………………………………………………………………………………………167
پیوست ب – روابط اقتصادی اجکتور…………………………………………………………………………………………………………………………………………….169
منابع و مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..170
Abstract…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….177

فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان صفحه
شکل 1- طرح مفهومی کلی از بازیابی,تصفیه و استفاده مجدد از گازهای ارسالی به فلر از واحدهای مختلف یک کارخانه فرآیندی مانند پالایشگاه,جهت مصارف گوناگون موجود در واحدها………………………………………………………………………………………………………………07
شکل 2- تصویر ماهواره ای از فلرینگ در نقاط مختلف جهان در سال2009……………………………………………………………………………….10
شکل 3- تصویر ماهواره ای از فلرهای موجود در ایران در سال2008…………………………………………………………………………………………..10
شکل 4- نمودار تحلیل ارزش اقتصادی بازیافت گاز فلر بر مبنای (Million BTU/$2)………………………………………………………….13
شکل 5- اجزاء تشکیل دهنده یک نمونه سیستم فلر مرتفع با عامل اختلاط کننده بخار…………………………………………………………….25
شکل 6- ظرف مایع گیر سیستم فلر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
شکل 7- شماتیک نوک آتشخان یک فلر مجهز به عامل اختلاط بخار…………………………………………………………………………………………..28
شکل 8- سه قسمت اصلی سیستم فلر……………………………………………………………………………………………………………………………………………32
شکل 9- شمای کلی از یک نمونه واحد بازیافت گازهای فلرFGRU…………………………………………………………………………………………..39
شکل 10- نمایی از سیستم روتور کمپرسور با رینگ مایع…………………………………………………………………………………………………………….41
شکل 11- مقایسه پارامتر عدد متان برای سوخت های گازی متداول…………………………………………………………………………………………..42
شکل 12- بازیابی غشائی LPG و هیدروژن از گاز فلر………………………………………………………………………………………………………………….44
شکل 13- شماتیک سیکل بازیابی گاز مایع طبیعی از گاز فلر با روش غشائی……………………………………………………………………………..45
شکل 14- نمای کلی از راه کارهای بازیافت و بکارگیری گازهای فلر…………………………………………………………………………………………….49
شکل 15- شماتیک کلی واحد بازیافت گاز فلر………………………………………………………………………………………………………………………………52
شکل 16- شماتیک محاسبات دبی سنج التراسونیک تاخیر زمانی………………………………………………………………………………………………..60

فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان صفحه
شکل 17- نحوه قرار گرفتن مناسب اندازه گیرها در سیستم بازیافت گاز فلر……………………………………………………………………………….62
شکل 18- نمونه ای عمومی از سیستم بازیابی گاز فلر…………………………………………………………………………………………………………………..65
شکل 19- فشار ورودی سیستم بازیابی گاز فلر(API 521)………………………………………………………………………………………………………….66
شکل 20- الگوریتم جامع طراحی سیستم بازیابی گاز فلر……………………………………………………………………………………………………………..69
شکل 21- نمایش مقطعی از یک نمونه جت پمپ مایع…………………………………………………………………………………………………………………73
شکل 22- نمایش مقطعی از یک نمونه اجکتور گاز……………………………………………………………………………………………………………………….73
شکل 23- طرح شماتیک اجزای اصلی یک اجکتور………………………………………………………………………………………………………………………..74
شکل 24- طراحی مفهومی سیستم بازیابی اجکتوری گاز فلر……………………………………………………………………………………………………….82
شکل 25- طرح شماتیک از سیستم بازیابی گاز فلر اجکتوری با استفاده از جت کمپرسور مایع………………………………………………..83
شکل 26- نمونه ای از جت کمپرسور گاز جهت بازیابی گاز فلر…………………………………………………………………………………………………….84
شکل 27- نمونه ای از یک سیستم یکپارچه تنظیم گاز پرفشار نصب شده بر روی اجکتور گازی……………………………………………….86
شکل 28- طرح شماتیک واحد بازیابی گاز فلر توسعه داده شده مبتنی بر سیستم جت کمپرسور گاز………………………………………87
شکل 29- منحنی طراحی تجربی بهینه برای اجکتورهای تک مرحله ای…………………………………………………………………………………….90
شکل 30- طرح شماتیک مشخصات طراحی و تعیین وضعیت کارکرد اجکتور……………………………………………………………………………..91
شکل 31- حجم کنترل برای جریان یک بعدی……………………………………………………………………………………………………………………………..94
شکل 32- پروفیل فشار برای جریان ایزنتروپیک داخل یک نازل همگرا- واگرا…………………………………………………………………………….97
شکل 33- حداکثر دبی جرمی جریان در مقابل فشار سکون برای قطرهای مختلف گلوگاه، با گاز طبیعی در T0=300K…….99
شکل 34- اشکال نازل و دیفیوزر برای جریان های مادون صوت و مافوق صوت………………………………………………………………………..101
شکل 35- نسبت های خواص در خروجی از نازل برای اعداد ماخ مختلف…………………………………………………………………………………103
فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان صفحه
شکل 36- نازل مافوق صوت اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
شکل 37- طرح شماتیک مدل اجکتور سطح مقطع- ثابت…………………………………………………………………………………………………………107
شکل 38- حجم کنترل برای استخراج مدل اختلاط سطح مقطع- ثابت……………………………………………………………………………………108
شکل 39- حجم کنترل برای تحلیل منطقه فعل و انفعال اولیه در مدل اختلاط سطح مقطع- ثابت………………………………………112
شکل 40- مدل جریان اجکتور فشار- ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………….114
شکل 41- حجم کنترل محفظه اختلاط فشار- ثابت…………………………………………………………………………………………………………………..115
شکل 42- فلوچارت روند طراحی اجکتور گاز بکار رفته در برنامه کامپیوتری…………………………………………………………………………….119
شکل 43- الگوریتم عملیاتی سیستم آنالیز آنلاین و برنامه کامپیوتری مصرف گاز فلر………………………………………………………………134
شکل 44- واحد بازیافت گازهای ارسالی به فلر پالایشگاه شمالی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ازدیاد برداشت، صادرات گاز، نفت و گاز، دبی جریان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی آلاینده ها، زیست محیطی، محیط زیست، ظرفیت حرارتی