پایان نامه با کلمات کلیدی ارزش شرکت، افشای اطلاعات، متغیر مستقل، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

این صورت که شرکتهایی که دارای ویژگی مورد نظر بودند، انتخاب شده اند. همچنین شرکت هایی که ویژگیهای زیر نداشتند از نمونه آماری حذف شدند:
1-شرکتهايي که قبل از سال 86 مورد پذيرش قرار گرفته باشند.
2- شرکتهايي که پايان سال مالي آنها 29 اسفند ماه هر سال باشد.
3-شرکتهايي که در دوره مورد بررسي توقف معامله يا تغيير دوره مالي نداشته باشند.
4- شرکت مربوط به واسطهگری مالی نباشد.
5- شرکتهايي که داده هاي مورد نظر آنها در دسترس باشد.
با توجه به اين محدوديتها،تعداد 64 شرکت در دوره زماني مربوطه انتخاب شده اند.

10- قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی
در این تحقیق، به بررسی تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در قالب مدل هایی مجزا پرداخته خواهد شد.
ب) قلمرو زماني
قلمرو زماني در اين تحقيق از سال 1386 تا 1392 به مدت 7 سال ميباشد.
ج) قلمرو مکانی
قلمرو مكاني در تحقيق حاضر، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.

1-11 روش گردآوری اطلاعات
در تحقيق حاضر با مراجعه به منابع كتابخانهاي شامل كتب، مجلات هفتگي، ماهنامهها فصلنامهها و انتشارات مراكز تحقيقاتي و پژوهشي، پايان نامه هاي تحصيلي و جستجو در پايگاههاي اينترنتي، بخش نظري و ادبيات موضوع مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و دادههاي مورد نياز شركتها نيز از پايگاههاي اطلاع رساني سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانكهاي اطلاعاتي همانند نرم افزار تدبيرپرداز، صورتهاي مالي، يادداشتهاي توضيحي و گزارشهاي مجمع عمومي شركتها استخراج و جهت نتيجهگيري، مورد مطالعه، بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

1-12 روش تجزیه و تحلیل داده ها
بطورکلي ميتوان گفت که در تجزيه و تحليل دادهها، يک بُعد کمّي وجود دارد که آن محاسبات آماري خاص است و يک بعُد کيفي که آن تحليلها، استدلالها و استنتاجهايي است که بر روی نتايج محاسبات آماري صورت مي پذيرد تا بتوان در نهايت آن را به جامعه آماري تعميم داد. استفاده از روش هاي آماري به دو شکل توصيفي و استنباطي صورت مي گيرد(حافظنيا، 1377).که در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

متغیر های تحقیق
3-6-1 متغیر وابسته و نحوه محاسبه آن
متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن است، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت یک مسئله حیاتی مورد بررسی قرار می گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل موثر بر آنرا، می توان پاسخ ها یا راه حل هایی را برای مسئله شناخت. محقق به تعیین مقدار و اندازه گیری این متغیر و متغیر های دیگری که روی این متغیر اثر می گذارند، علاقه مند است(خاکی، 1378).
متغير وابسته در اين تحقيق عبارت است از شاخص افشاي اختياري (VDI)3،می باشد. شاخص افشاي اختياري با استفاده از چك ليستي شامل 60 مورد افشاي اختياري اطلاعات محاسبه گرديده است. به طوريكه اگر شركتها موردي را افشا نموده باشند امتياز يك و در غير اين صورت امتياز صفر دريافت خواهند كرد. در نهايت با تقسيم مجموع امتياز موارد افشا شده به كل موارد قابل افشا، شاخص افشاي اختياري بدست ميآيد.

3-6-2 متغیرهای مستقل و نحوه محاسبه آن
متغیر مستقل، متغیری است که روی متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی تأثیر می گذارد. یعنی هنگامی که متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز وجود دارد. به بیان دیگر تغییرات در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد(خاکی،1378).
متغیر های مستقل در این تحقیق عبارتند از:
3-6-2-1. ارزش شرکت
لگاريتم طبيعي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام ln(MB)، كه اين متغير نيز به عنوان مقياسي براي ارزش شركت در نظر گرفته شده است. اين نسبت از تقسيم ارزش بازار سهام در چهار ماه پس از گزارشهاي پايان سال به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در پايان سال مالي محاسبه شده است. در نهايت به منظور نرمال كردن دادهها از لگاريتم طبيعي استفاده گرديد.
3-6-2-2. ریسک شرکت
معیار ریسک بازار، ضریب β است که شدت تغییرات بازدهی سهم مورد نظر نسبت به بازده بازار یا شاخص شامل آن سهم است.(احمدپور و غلامی 1384)

متغیرهای کنترلی
متغیر های کنترلی در این تحقیق عبارتند از:
اندازه شركت (SIZE)، كه از لگاريتم طبيعي فروش خالص استفاده شده است.
اهرم مالي (LEV)، كه از نسبت بدهيهاي بلند مدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام استفاده گرديده است.
سودآوري (PROF) : براي محاسبه سورآوري از نسبت سود قبل از ماليات به فروش خالص استفاده شده است.
رشد شركت (GROWTH)، كه از نرخ رشد فروش استفاده گرديده است.

تصریح و برآورد مدل
با توجه به ادبیات موضوعی تحقیق، مدل های تصریح شده برای براي آزمون فرضيه هاي پژوهش به شرح زیر می باشند:
مدل اول:
〖VDI〗_it= α + β_1 〖MTBR〗_it+ β_2 〖SIZE〗_it+ β_3 〖LEV〗_it+ β_4 〖PROF〗_it+ β_5 〖GROWTH〗_it+ ε_it

مدل دوم:
〖VDI〗_it= α+ β_1 〖RISK〗_it+ β_2 〖SIZE〗_it+ β_3 〖LEV〗_it+ β_4 〖PROF〗_it+ β_5 〖GROWTH〗_it+ ε_it

که در اینجا :

: نشان دهنده شاخص افشای اختیاری شرکت i در زمان t
: نمایانگر ارزش شرکت i در زمان t ،
: بیانگر ریسک شرکت i در زمان t ،
:نشان دهنده سود آوری شرکت i در زمان t ،
: بیانگر اندازه شرکت i در زمان t ،
: نشان دهنده رشد شرکت i در زمان t
: بیانگر اهرم مالی شرکت i در زمان t ،
: جمله خطا
همچنین در مدل فوق، جزء ثابت و ، ، ، ، و ضرایب متغیر مستقل میباشند.

خلاصه فصل
در این فصل طرح کلی تحقیق ارائه شد. بدین منظور ابتدا موضوع تحقیق تشریح گردید و سپس ضرورت انجام تحقیق مطرح گردید. پس از آن اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق بیان شد و در ادامه روش تحقیق و معرفی متغیرهای تحقیق توضیح داده شد و در نهایت مدل به کار گرفته شده در پژوهش به صورت مختصر ارائه شد.

فصل دوم

2-1 مقدمه
عملکرد موثر بازار های سرمایه بستگی به این دارد که چه میزان اطلاعات در بین فعالان بازار سرمایه به اشتراک گذاشته می شود(هو4، 2003). در سال های اخیر، کیفیت اطلاعات افشا شده در گزارشات سالانه شرکت ها به طور قابل ملاحظه ای توجه محققان را به خود جلب کرده است. برخی شرکت ها فقط اطلاعاتی که توسط قانون ملزم به افشای آن شده اند را افشا می نمایند اما برخی دیگر ممکن است اطلاعات مالی مازادی نیز به عموم عرضه نمایند.
افشاي اطلاعات توسط شركت ها يكي از ابزار مهم مديران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملكرد و هدايت شركت به سرمايهگذاران، اعتبار دهندگان و ساير ذينفعان مي باشد. امروزه افشای اطلاعات توسط شرکتها نقش حیاتی را در عملکرد کارایی بازار سرمایه ایفا می کند (هيلي و پالپو، 2001).
شرکت ها افشای اطلاعات را از طریق صورتهاي مالی، یادداشت های توضيحي، گزارش مجمع عمومي، رسانهها و سايتهاي اينترنتي انجام می دهند. علاوه بر این برخی از شرکتها علاوه بر افشای حداقل اطلاعات بر اساس استانداردهای مربوط و سایر قوانین و مقررات به افشای اضافي اطلاعات به صورت اختياري میپردازند. از این رو میتوان افشای اطلاعات توسط شرکتها را به دو دسته افشای اجباری و اختیاری تقسیم نمود.
با توجه به اهميت افشاي اطلاعات در بازارهاي سرمايه، تحقيقات بسياري در اين رابطه صورت گرفته است كه به بررسي عوامل موثر بر افشاي اطلاعات، چه به صورت اجباري و چه به صورت اختياري پرداختهاند. همچنين تحقيقات زيادي نيز در رابطه با پيامدهاي اقتصادي افشاي اطلاعات در بازارهاي سرمايه انجام شده است. هر گاه سخنی از افشا به میان می آید، خود به خود این سول پیش می آید که چه چیزی رفتار افشای شرکت را تعیین می نماید؟ شرکت از افشای اطلاعات خصوصی چه انگیزه ای دارد؟ به نظر می رسد که ریسک و ارزش شرکتها نقشی تعیین کننده در میزان افشای اطلاعات داشته باشندو با توجه به اینکه یکی از اهداف مدیریت افزایش ارزش شرکت می باشد و بر اساس تحقیقات مختلف انجام شده در این زمینه افشای اطلاعات با کاهش عدم تقارن اطلاعات ، کاهش هزینه های نمایندگی ، کاهش هزینه های معاملات ، افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا برای سهام شرکت ، می تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.بنابراین باتوجه به مطالب فوق می توان انتظار داشت که مدیریت از طریق افشای کامل و مناسب اطلاعات به یکی از مهمترین اهداف خود که افزایش ارزش شرکت می باشد دست پیدا کند. اما باید به این نکته نیز توجه نمود که افشای اطلاعات به تنهایی نمی تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و عوامل دیگری نیز در این زمینه موثر هستند که عبارتند از اندازه شرکت، ریسک شرکت، اهرم مالی ، سودآوری و رشد شرکت . ( فروغی ، آدینه 1391).
ازسوی دیگر سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است . از عوامل موثر در انتخاب و انجام سرمایه گذاری ، توجه سرمایه گذاران به ریسک و بازده است.سرمایه گذاران می کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد. بنابراین شرکتها باید در کنار تمرکز بر سود، بر ریسک نیز به عنوان عامل محدود کننده حداکثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند.با توجه به اهميت افشاي اطلاعات در بازارهاي سرمايه، تحقيقات بسياري در اين رابطه صورت گرفته است كه به بررسي عوامل موثر بر افشاي اطلاعات، چه به صورت اجباري و چه به صورت اختياري پرداخته اند. همچنين تحقيقات زيادي نيز در رابطه با پيامدهاي اقتصادي افشاي اطلاعات در بازارهاي سرمايه انجام شده است. در اين فصل ابتدا به مباني نظري تحقيق پرداخته ميشود و در نهايت به برخي از تحقيقات خارجي و داخلي انجام شده در اين زمينه اشاره خواهد شد.

2-2. تعريف افشا
افشا5 در لغت به معني آشكار كردن اطلاعات به مفهوم وسيع كلمه است و طبق فرهنگ لغت كهلر(Kohler & Erclouis, 1975, p176) افشا عبارت است از نمايش واضح يك واقعيت يا يك وضعيت در ترازنامه و يا صورتهاي مالي ديگر و يادداشتهاي همراه آنها و يا در گزارش حسابرسي. در سطح معنايي، كلمه افشا به معني انتشار اطلاعات است، اما حسابداران اغلب تمايل به استفاده محدود از اين واژه به معناي انتشار اطلاعات صرفا مالي واحد تجاري، در گزارشهاي سالانه دارند. دقيقترين ديدگاه افشاي اطلاعات شامل بحثهاي مديريت، تجزيه و تحليل،‌يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي و صورت حسابهاي مكمل ميشود(هندريكسنو ونبردا6، 1992).
انجمن حسابداري آمريكا7 نيز افشا را به صورت «جريان اطلاعات از قلمرو خاص به قلمرو عام» تعريف كرده است(AAA, 1977,p19). افشا در حسابداري واژهاي فراگير بوده و تقريباً تمامي فرايند گزارشگري مالي را در بر ميگيرد و به عنوان يكي از اصول اساسي تحت عنوان اصل افشا شناخته ميشود. اصل مزبور ايجاب ميكند كه صورت هاي مالي به گونهاي تهيه و ارائه شوند كه از لحاظ هدفهاي گزارشگري مالي، قابل فهم، آگاه كننده و حتيالامكان كامل باشند. به بيان ديگر گزارشگري مالي بر ارائه اطلاعات كافي و مفهوم در صورت هاي مالي تاكيد دارد و خواستار افشا اطلاعات مربوط در صورتهاي مزبور به گونه اي است كه از يك طرف، امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه را براي استفاده كنندگان صورت هاي مالي فراهم كند و از طرف ديگر باعث گمراهي آنان نشود.
به هر حال از نظر مخاطبين، افشاي اطلاعات مالي براي دريافتكنندگان ثانويه گزارشهاي مالي نظير كاركنان، مشتريان عمده، نهادهاي دولتي و جامعه نيز مد نظر قرار گرفته است، اما به طور كلي چنانچه سرمايهگذاران كانون توجه حسابداري باشند، ميتوان افشا را به عنوان ارائه اطلاعات لازم براي عملكرد بهينه بازار كارآمد سرمايه تعريف كرد (هندريكسن و ون بردا، 1992).

2-3- هدف از افشاي اطلاعات
یکی از هدفهای اصلی گزارشگری مالی تامین اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری است. دستیابی به این هدف مستلزم افشای مناسب اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط ميباشد. هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي اهداف گزارشگري مالي را ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی افشای اختیاری، بورس اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعات، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، افشای اطلاعات، صورت های مالی