پایان نامه با کلمات کلیدی ارزش بازار، سودآوری، تسهیلات اعطایی، ریسک اعتباری

دانلود پایان نامه ارشد

است، چرا كه هدف از بانك و بانك‌داري و در نهايت همين ايجاد مطالبات مي‌باشد. ولي مديريت بايد در صدد اين باشد كه اين مطالبات معوق نشود (برادري،1386). مطالبات معوق زاييده دو بخش است: بخش اول كه ارادي و اختياري فرم وام گيرنده است و بخش ديگر كه تحت تأثير عوامل خارج از حيطة اختيار وام‌گيرندگان است كه مي‌توان به شرايط كلان اقتصادي و مالي نظير تورم، نرخ ارز، نرخ سود و . . . اشاره نمود. بنابراين نحوه مديريت و مد نظر قرار دادن عواملي كه در حيطة درون سازماني و برون سازماني بر تسهيلات و مطالبات معوق بانك‌‌ها اثر مي‌گذارند، امري ضروري است. (حيدري وهمکاران 1389).

2-10) بانکهای بورسی
در این قسمت تعدادی از بانکهای موجود در بورس بر اساس برخی از معیار ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرند :
· بانک پاسارگاد با سرمایه 23.100میلیارد ریال با ارزش بازار مبلغ 49.688 میلیارد ریال طبق آخرین قیمت سهام معامله شده بزرگترین بانک به شمار می‌آید.
بانک پارسیان با سرمایه 11.000 میلیارد ریال به لحاظ سرمایه ثبتی در رتبه چهارم و با ارزش بازاری با مبلغ 37.983 میلیارد ریال اولین بانک بورسی به شمار می‌آ ید. قیمت هر سهم این بانک با 3453 ریال در رتبه دوم و13P/E آن برابر با 7.9 و سودآوری هر سهم به مبلغ 437 ریال است . در مجموع وضعیت این بانک در جدول فوق از میانگین صنعت بانکداری در بورس بالاتر است.
بانک ملت با سرمایه 16.000 میلیارد ریال به لحاظ سرمایه ثبتی و ارزش بازار با مبلغ 34.736 میلیارد ریال دومین بانک بورسی به شمار می‌آید. قیمت هر سهم این بانک با 2176 ریال در رتبه پنجم و P/E آن برابر با 7.4 در رتبه چهارم و سودآوری هر سهم به مبلغ 294 ریال است.
بانک صادرات با سرمایه 20.164 میلیارد ریال اولین بانک بورسی به شمار می‌آید اما به خاطر پایین ترین قیمت هر سهم 1393 ریال به لحاظ ارزش بازار با مبلغ 28.088 میلیارد ریال در رتبه سوم قرار دارد. این بانک با سودآوری هر سهم 235 ریال و P/E آن با نسبت 5.9 تنها از بانک کار آفرین بالاتر است.
بانک تجارت با سرمایه 13.569 میلیارد ریال در رتبه سوم و ارزش بازار مبلغ 27.192 میلیارد ریال در رتبه چهارم قرار دارد. اما قیمت هر سهم این بانک با 2004 ریال و سودآوری هر سهم آن به مبلغ 288 ریال است. P/E این بانک با نسبت 7.2 در رتبه پنجم قرار دارد.
بانک اقتصاد نوین با سرمایه 5.500 میلیارد ریال و ارزش بازار 19.426 میلیارد ریال در رتبه پنجم قرار دارد. اما قیمت هر سهم این بانک با 3324 ریال در رتبه سوم و سودآوری هر سهم آن 503 ریال است . P/E این بانک با نسبت 5.1 تنها از بانکهای صادرات و کار آفرین بالاتر است.
بانک کار آفرین با سرمایه 4.500 میلیارد ریال و ارزش بازار 14.778 میلیارد ریال در رتبه ششم قرار دارد. اما قیمت هر سهم این بانک با 3284 ریال در رتبه چهارم و سود آوری هر سهم 645 ریال است. این بانک با نسبت P/E برابر با 5.1 از کمترین نسبت P/E برخوردار است.
بانک سینا با سرمایه 3.000 میلیارد ریال در رتبه هفتم و ارزش بازار 9.711 میلیارد ریال در رتبه هفتم قرار دارد. قیمت هر سهم این بانک با 3237 ریال در رتبه پنجم و سودآوری هر سهم آن 350 ریال است. این بانک با نسبت P/E برابر با 9.2 بعد از پست بانک از بالاترین نسبت P/E برخوردار است.
پست بانک با سرمایه 561 میلیارد ریال و ارزش بازار 3.917 میلیارد ریال به عنوان کوچکترین بانک بورسی محسوب می‌شود. در عین حال که سودآوری هر سهم این بانک 330 ریال است قیمت هر سهم با 6983 ریال و نسبت P/E برابر با 21.2 این بانک در رتبه اول قرار دارد.

2-10-1) در ادامه برخی از شاخصی های مالی در بین بانکها به صورت دقیق تر مقایسه شده است:
2-10-1-1) حجم و ترکیب درآمدها :
در این بخش مبالغ پیش بینی جمع درآمدها و تفکیک درآمدها برای سال 1389 آورده شده است:
بانک ملت بیشترین درآمد را برای سال 1389پیش بینی نموده از این منظر بانک پارسیان و تجارت در رتبه های بعدی قرار دارند. به لحاظ ارزش ریالی درآمدهای غیر مشاع، بانک ملت و به لحاظ سهم درآمدهای غیر مشاع از کل درآمدها بانک صادرات در رتبه اول بانکهای مورد ارزیابی قرار دارند، با مقایسه نسبت ارزش بازار به جمع درآمدهای پیش بینی سال 1389 می‌توان گفت که بانک ملت در بازار ارزان ترین بانک و پست بانک گران ترین بانک ارزش گذاری شده است.

2-10-1-2)حجم و نحوه جذب سپرده ها:
در این قسمت مبالغ پیش بینی حجم سپرده ها و سایر معیارهای مربوط برای سال 1389 آورده شده است :
بانک ملت بیشترین جذب سپرده را برای سال مالی 1389 پیش بینی نموده است. از این منظر بانک صادرات و پارسیان در رتبه های بعدی قرار دارند. این بانک اگرچه بالاترین مبلغ سود پرداختی را به سپرده های سرمایه‌گذاری خود داده است اما توجه به نسبت سود پرداختی به سپرده های سرمایه‌گذاری به جمع کل منابع، نشان می‌دهد که بانک ملت به ارزان قیمت ترین منابع و بانک پارسیان به گران قیمت ترین منابع نسبت به سایر بانکها دسترسی دارند.
همانند معیار قبلی با مقایسه نسبت ارزش بازار به جمع کل سپرده های پیش بینی شده سال 1389بانکها می‌توان گفت بانک ملت در بازار ارزان ترین و بانک کار آفرین گران ترین بانک ارزش گذاری شده است.
2-10-1-3) نحوه اعطاي تسهيلات:
همچنین مبالغ پیش بینی تسهیلات اعطایی و سایر معیارهای مربوط برای سال 1389 آورده شده است:
نکته 1 : نرخ متوسط سود تسهیلات اعطایی که از تقسیم جمع سود تسهیلات اعطایی بر حجم تسهیلات پس از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بدست آمده است با نرخ مؤثر تسهیلات اعطایی (به دلیل تفاوت در محاسبات) برابر نیست اما می‌تواند معیاری برای مقایسه توان سود آوری از تسهیلات بین بانکها باشد.
نکته 2: محاسبه هزینه مطالبات مشکوک الوصول در بانکها طبق دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات، بخشنامه شماره مب /2823 بانک مرکزی ابلاغیه در تاریخ 1385.12.05 انجام می‌شود.
بانک ملت به لحاظ حجم تسهیلات پس از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، جمع درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی در رتبه اول قرار دارد بانکهای تجارت، پارسیان و صادرات در رتبه های بعدی قرار دارند. از نظر نرخ متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای کار آفرین، پارسیان و اقتصاد نوین به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و بانکهای ملت، پست بانک و تجارت در رتبه های آخر جای گرفته اند.
نرخ متوسط تسهیلات اعطایی پایین بانک تجارت می‌تواند نشان از این امر داشته باشد که نسبت به بانک کار آفرین از عقود مبادله‌ای نسبت به عقود مشارکتی بیشتر استفاده می‌کند و بیشتر تحت فشار دولت برای اعطای تسهیلات تکلیفی قرار دارد اما با مقایسه درصد هزینه مطالبات مشکوک الوصول به حجم تسهیلات بالای این بانک نیز نسبت به سایر بانکها به مدیریت نا مناسب بانک تجارت در اعطای تسهیلات (با نرخ سود و احتمال بازگشت پایین) می‌توان پی برد.

2-10-1-4) مقدار و ترکیب هزینه ها :
مبالغ پیش بینی هزینه اداری و پرسنلی، هزینه مطالبات مشکوک الوصول و نسبت حاشیه سود خالص برای سال1389 در این بخش آورده شده است:
مقایسه ارقام نشان می‌دهد بانکهای پارسیان، اقتصاد نوین و کار آفرین از نظر کنترل هزینه ها و نسبت حاشیه سود خالص بهتر از بانکهای دیگر عمل نموده اند. از این منظر وضعیت بانک صادرات بهتر از دو بانک ملت و تجارت است.

2-10-1-5) کارایی شعب و پرسنل:
در این قسمت تعداد پرسنل و شعب و معیارهای کارایی پرسنل و شعب مقایسه شده است:
بانک صادرات با دارا بودن 2919 شعبه و 27435 نفر پرسنل از بالاترین تعداد شعبه و پرسنل برخوردار است .در عین حال که سرانه هزینه اداری و پرسنلی شعب و پرسنل این بانک از سایر بانکها پایین تر است، کارایی شعب و پرسنل این بانک به لحاظ جذب سپرده، اعطای تسهیلات و ساختن سود، ناکاراترین شعب وپرسنل را دارا می‌باشد . تعداد بالای شعب و پرسنل نسبتاً کم هزینه بانک صادرات علاوه بر بالا بودن داراییهای ثابت بانک نشان از آن دارد که بهبود مدیریت در این بانک می‌تواند در بلند مدت پتانسیل های رشد سودآوری این بانک را نسبت به سایر بانکها افزایش دهد، مخصوصاً که در مجمع فوق العاده اخیر ادغام بانکهای صادرات استانی به تصویب رسیده .
شعب و پرسنل بانکهای کار آفرین، پارسیان و اقتصاد نوین نسبت به سایر بانکها به ترتیب جزء کاراترین بانکهای بورسی محسوب می‌شوند. اگرچه ملکی یا استیجاری بودن شعب بر ارزش واقعی بانک تاثیر خواهد داشت با تقسیم ارزش بازار به شعب هر بانک به این نتیجه می‌رسیم که بازار سرمایه نیز به هر شعبه بانکهای کار آفرین، پارسیان و اقتصاد نوین قیمت بالاتری داده است. (سنگینیان‌،1390)

2-11) ریسک اعتباری
سبد وام قسمت عمدۀ دارايي‌هاي بانك‌هاي تجاري را تشكيل مي‌دهد. تخصص محوري اين بانك‌ها جذب سپرده از سرمايه‌گذاران و اعطاي وام به متقاضيان وجوه است.سپرده‌هاي جذب‌شده بانك را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسيدهاي معين متعهد مي‌كند و اين در حالي است كه وام‌هاي پرداخت‌شده بانك را در معرض نكول وام‌گيرندگان قرارمي‌دهد. بنابراين، بررسي اعتبار متقاضيان براي تصميم‌گيري در زمينۀ اعطاي وام به آن‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.ريسك اعتباري از اين واقعيت ريشه مي‌گيرد كه طرف ‌قرارداد نتواند يا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شيوۀ سنتي، تأثير اين ريسك با هزينۀ ريالي ناشي از نكول طرف قرارداد سنجيده مي‌شود. زيان‌هاي ناشي از ريسك اعتباري ممكن است قبل از وقوع واقعي نكول از جانب طرف قرارداد،ايجاد شود. بنابراين، ريسك اعتباري را مي‌توان به‌عنوان زياني محتمل تعريف كرد كه در اثر يك رويداد اعتباري اتفاق مي‌افتد. رويداد اعتباري زماني واقع مي‌شود كه توانايي طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغيير كند. با اين تعريف، تغيير ارزش بازار بدهي به‌خاطر تغيير رتبه‌بندي اعتباري (يا تغيير آگاهي بازار از توانايي طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نيز مي‌توان به‌عنوان ريسك اعتباري در نظر گرفت. (رادپور،1390)

2-11-1) ریسک و مدیریت ریسک اعتباری:
ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت های مهم نظام بانکی تلقی می‌شود.برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و سود مبلغ اعتبار را برای دریافت کننده تسهیلات تعیین کرد.شانس اینکه وام گیرنده نتواند وام را باز پرداخت کند‌،ریسک اعتباری یا ریسک عدم بازپرداخت شناخته می‌شود.تعریفی که کمیته بال سوئیس از ریسک اعتباری ارائه می‌دهد به این شرح است:”ریسک اعتباری عبارت است از امکان بالقوه اینکه قرض گیرنده از بانک و یا از طرف حساب وی در اجرای تعهدات خود در مقابل بانک در مدت مشخصی ناتوان شود”.(صفری و همکاران‌،1389)
همانند ريسك بازار، بررسي‌هاي ريسك اعتباري را مي‌توان در دو سطح انجام داد:
بررسي وام‌ها ومشتريان به‌صورت انفرادي كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است؛
بررسي ريسك اعتباري سبد وام كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است.
ارزيابي و سنجش توان بازپرداخت مشتريان اعتباري به‌صورت انفرادي و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دريافتي آنها را “اعتبارسنجي”14 گويند. اعتبارسنجي، نظامي است كه به وسيلة آن بانكها و مؤسسات اعتباري با استفاده از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضي، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وي را ارزيابي نموده و به او امتياز خاص خود را مي‌دهند. اين روش ابزاري عيني براي مديريت ريسك اعتباري بانك‌ها بوده و مشتريان اعتباري را بي‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كيفي و كمّي طبقهبندي مي‌نمايد. مدل‌هاي اعتبارسنجي را ميتوان به دو گروه عمده تقسيم نمود:

2-11-1-1) مدلهاي اعتبارسنجي پارامتري مانند:
مدل احتمال خطی15
مدلهاي پروبيت و لوجيت16
مدلهاي مبتني بر تحليل مميزي17
2-11-1-2) مدلهاي اعتبارسنجي غيرپارامتري مانند:
برنامهريزي رياضي
درختوارههاي طبقهبندي (الگوريتمهاي تقسيمبندي بازگشتي)18
مدلهاي نزديكترين همسايگان19
فرآيند سلسله مراتب تحليلي
سيستمهاي خبره
شبكههاي عصبي مصنوعي
بانك‌هاي موفق در سطح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بانک های خصوصی، بانک انصار، بانکداری الکترونیک، انقلاب اسلامی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رتبه بندی، افزایش قیمتها، تسهیلات اعتباری، قدرت خرید پول