پایان نامه با کلمات کلیدی اخلاق حرفه ای، دوره کارشناسی، میزان آشنایی، اخلاق حرفه ای حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

در پژوهشی با عنوان “رابطه جنسیت با اخلاق حرفه ای در جامعه دانشگاهی و حرفه حسابداری” به بررسی میزان تعهد دو گروه زن و مرد حسابدار به معیارهای اخلاق حرفه ای پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که جنسیت در سنین پایین بر اخلاق حرفه ای تأثیرگذار است اما با افزایش سن این تأثیرگذاری کمرنگ می شود تا جایی که می توان گفت تأثیرپذیری خود را از دست می دهد.

2-17-2- پژوهش های خارجی:
جینگ19 (2010) در پژوهشی با عنوان ” اخلاق حرفه ای حسابداری ” به بررسی تغییر روش نهادینه شدن اخلاق در حرفه به صورت فردی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که هدف نهایی، رسیدن به درجه خاصی از اخلاق حرفه ای است که به تدریج اصول و هنجارهای اخلاق حرفه ای به اخلاق کار شخص حسابدار تغییر یابد و بهبود حس عاطفی و اعتقاد به شیوه های اخلاقی ایجاد شود.
چن و همکاران20 (2013) در پژوهشی با عنوان ” درس مستقل اخلاق حرفه ای حسابداری در دانشگاه و مدل بینش اخلاق حسابداری ” به بررسی سرفصلهای با اهمیت و کم اهمیت در اخلاق از دیدگاه مربیان و اساتید حسابداری پرداختند. نتایج پژوهش مذکور بیانگر این موضوع میباشد که سرفصلهای صداقت، استقلال، بی طرفی، اخلاق شخصی، اخلاق جهانی، اخلاق چند فرهنگی، فرهنگ سازمانی، اداره امور شرکت ها، دستکاری صورت های مالی، گزینه های سهام مدیریت؛ شک و تردید حرفه ای و صلاحیت حرفه ای از جمله مهمترین موارد در آموزش اخلاق حرفه ای حسابداری میباشد.
تیلر21 (2013) در پژوهشی با عنوان ” آموزش اخلاق برای حسابداران افزوده شود؟ ” به بررسی تاثیرات مثبت آموزشهای IFAC22 درزمینه اخلاق حرفه ای حسابداری بر دانشجویان این رشته پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که واحد درسی اخلاق کسب و کار در واقع در افزایش حساسیت اخلاقی دانشجویان حسابداری موثر بوده است. نتایج همچنین نشان می دهد که زمینه تخصصی حسابداران و میزان تجربه کاری آنها نقش مهمی در میزان تغییرات حساسیت اخلاقی بازی می کند. با این حال جنسیت و آموزش قبلی اخلاق به عنوان عوامل مقاومتی در تغییر حساسیت اخلاقی می باشند.
کامیابی و همکاران (2013) در پژوهشی با عنوان ” بررسی اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی: شواهدی از کشورهای آسیایی ” به بررسی ضرورت آموزش اصول و قوانین اخلاق حرفه ای به دانشجویان رشته حسابداری پرداخته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که براساس استانداردهای ارائه شده توسط IFAC، دانشجویان حسابداری نیاز به دانستن اصول و قوانین اخلاقی دارند. باتوجه به نتایج پژوهش و اظهارات، برای اطمینان بخشیدن به جامعه می بایستی چارچوبی در زمینه اخلاق برای دانش آموزان تدوین گردد.

2-18- خلاصه ی فصل
اين فصل به بررسي پيشينة پژوهش بر نظريات مطرح شده در مورد متغيرهاي پژوهش مي‌پردازد. در این فصل در رابطه با اخلاق در حسابداری به تفصیل در قسمت های متوالی مطالب مستندی را ارایه نموده ایم. در این فصل مطالب مرتبط با اخلاق حسابداری و نتايج برخي از پژوهش های انجام شده در اين زمينه، آورده شده است.

فصل سوم
روش پژوهش

3-1- مقدمه
انتخاب روش تحقيق بستگي به اهداف، ماهيت موضوع پژوهش و امکانات در دسترس دارد و تشريح روش انتخاب شده در هر پژوهش علمي از اهميت خاصي برخوردار است. پس از آشنايي با چارچوب نظري پيرامون موضوع پژوهش و بررسي پژوهش هاي مرتبط با موضوع، با ديدگاهي وسيع تر، روش مناسب جهت انجام پژوهش انتخاب مي گردد. روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر، قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهول ها و دستیابی به راه حل مشکل ها است (هومن، 1386).
هدف از ارائه فصل جاری تشریح روش مورد استفاده در این پژوهش است. بدین منظور، ابتدا نوع و روش پژوهش،فرضیه ها، متغیرها، جامعه آماري و قلمرو پژوهش، روش نمونه گيري و حجم نمونه، ابزار گردآوري اطلاعات و نحوه تجزيه و تحليل نتایج بيان مي شود. در نهايت روش شناختي و آزمون هاي آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيه پژوهش و تحليل نتايج حاصل از آن مورد اشاره قرار مي گيرد.

3-2- نوع پژوهش
پژوهش هاي علمي معمولا بر اساس دو مبناي «هدف» و «ماهيت و روش» طبقه بندي مي شوند. بر اساس هدف، پژوهشهاي علمي را ميتوان به سه گروه بنيادي، كاربردي و عملي تقسيم نمود. پژوهش كاربردي با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي حاصل از پژوهشهاي بنيادي، جهت رفع نيازمندي هاي بشر و بهينه سازي ابزارها، روش ها، اشيا و الگوها در جهت توسعه‌ي رفاه و آسايش و ارتقاي سطح زندگي مورد استفاده قرار ميگيرد. بر اساس ماهيت و روش، پژوهش هاي علمي شامل پنج گروه تاريخي، توصيفي، همبستگي، تجربي و علي است. در پژوهش همبستگي رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف پژوهش تحليل ميگردد (خاکي، 1387).
با توجه به اين که انتظار مي رود از نتایج این پژوهش در جهت تربیت افراد حرفه ای و دارای اخلاق حرفه ای در موسسات آموزشی و دانشگاهها، ودرنهایت ایجاد اطمینان نسبی در جامعه استفاده شود، اين پژوهش بر مبناي هدف، کاربردي است. هم چنين از آن جا که به توصيف وضعيت متغيرها می پردازد و تاثیر بين آن ها را بررسي مي نمايد، از لحاظ ماهيت و روش از نوع توصیفی- همبستگی است.

3-3- روش پژوهش
این پژوهش به صورت پیمایشی و به منظور بررسی تاثیر دوره کارشناسی بر آشنایی اخلاق حرفه ای در جامعه دانشجویان این دوره آموزشی به اجرا در آمده است. نتایج پژوهش حاضر با توزیع پرسشنامه در بین دانشجویان سال اول و سال آخر دوره کارشناسی و پرکردن آن، گرد آوری و تجزیه و تحلیل مطالب به دست آمده است.

3-4- فرضیه های پژوهش
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص “درستکاری و بی طرفی” بیشتر است.
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رازداری” بیشتر است.
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” صلاحيت و مراقبت حرفه اي ” بیشتر است.
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” استقلال عمل ” بیشتر است.
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رعایت رفتار حرفه اي ” بیشتر است.
میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” التزام اصول و ضوابط حرفه اي ” بیشتر است.

3-5- متغير هاي تحقيق
در اين پژوهش میزان آشنایی دانشجویان انتخابی با مفاهیم متغيرهاي درستکاری، صلاحیت مراقبت حرفه ای، رازداری،بیطرفی و استقلال عمل، رعایت رفتار حرفه ای و الزام اصول و روابط حرفه ای در تطبیق با آیین رفتار حرفه ای به‌عنوان متغيرهاي پژوهش در نظر گرفته شده است که در شکل 3-1 قابل مشاهده می باشد.

شکل 3-1: متغیرهای پژوهش (منبع: محقق ساخته)
3 -6- جامعه آماري
جامعه آماري در اين پژوهش شامل دانشجویان سال اول و آخر دوره کارشناسی حسابداری در دانشگاه دولتی اصفهان، دانشگاههای آزاد واحد خوراسگان،واحد مبارکه و واحد نجف آباد می باشد.

3-7- حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه
در تحقيق حاضر براي بدست آوردن حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران با حجم جامعه 843 با برآورد واریانس و برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری احتمالی-تصادفی استفاده گرديد.(فرمول و محاسبات فصل اول بخش 1-8-1 )
400 پرسشنامه میان دانشجویان سال اول و آخر به صورت مساوی و درمیان جنسیت های متفاوت توزیع گردید که در این بین ٣٧٨ مورد(190 مرد، 188 زن- 189 سال اول، 189 سال آخر) آن پاسخ داده شد. با توجه به میزان نمونه آماری، میزان برگشت حدود ٩۴ درصد است.
حجم نمونه این پژوهش با مراجعه به دانشگاه های اشاره شده در بخش جامعه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شد و پرسشنامه مربوط همراه با توضیحات لازم جهت پر کردن ارائه شد.

3-8- ابزار جمع آوری داده ها
سوالات پرسشنامه این پژوهش متغير هايي با مقياس ترتيبي هستند يعني در آن نمرات تعلق گرفته به پاسخ ها، بيان كننده شدت و ضعف آن صفت هستند و نتيجه اندازه گيري پرسشنامه به صورت كمي نيز به شكل عدد بيان مي شود. نمره هر سوال پرسشنامه نيز بوسيله ارزش گزينه پاسخ انتخاب شده، به صورت يك عدد مشخص مي شود. پرسشنامه این پژوهش بر اساس مقياس5 گزينه‌اي ليكرت درجه‌بندي شده است كه براساس طيف نظري “کاملا مخالف، مخالف، نه موافق و نه مخالف، موافق و کاملا موافق” مي‌باشد كه بصورت زير نمره گذاري و استفاده گرديد.
الگوی اول
کاملا موافقم
موافقم
نه موافق و نه مخالف
مخالفم
کاملا مخالفم
1
2
3
4
5

الگوی دوم
کاملا موافقم
موافقم
نه موافق و نه مخالف
مخالفم
کاملا مخالفم
5
4
3
2
1

از مجموع 17 سوال پرسشنامه، سوالات 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10،11، 12، 13، 14 و 15 از الگوی اول و مابقی از الگوی دوم تبعیت می کند. پرسشنامه توزیع شده دربین دانشجویان در پیوست شماره یک قابل مشاهده می باشد.
سپس متناسب با تعداد سؤالات مربوط به هر فرضيه براي تك‌تك پاسخگويان مجموع نمره محاسبه گرديده است.

3-9- روايي پرسشنامه
در علوم انسانی و رفتاری بیشترپژوهش ها براساس پرسشنامه صورت می گیرد. موضوع کنترل کیفیت نتایج یک پرسشنامه دامنه وسیعی از موضوعات مختلف را دربرمی گیرد. اگر پرسشنامه را مانند یک آزمون فرض شود به طور کلی می توان گفت یک آزمون خوب باید از ویژگی های مطلوبی مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیرو تفسیر، روایی و پایایی23 برخوردار باشد تا به نتایج درستی منجرشود. در بین این ویژگی ها روایی و پایایی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
زماني آزمون داراي روايي است كه سوالات آزمون محتواي كامل صفتي كه آزمون براي اندازه گيري آن ساخته شده است را در بر گيرد. مثلا فردي كه در موضوعي خاص تبحر دارد و صاحب تجربه است مي تواند تعيين كند كه اين پرسشنامه اهداف مهم و محتواي آن موضوع را شامل مي شود يا نه، چون روايي محتوا جنبه عقلي و منطقي دارد و نتيجه را نمي توان به صورت يك ضريب عددي تعيين نمود و بر اساس روشهاي آماري صورت نمي گيرد. به منظور حصول اطمینان ار روایی پرسشنامه، سوالهای پرسشنامه با نظر متخصصان و صاحبنظران در چند مرحله اصلاح و نهایی شد.

3-10- اعتبار يا پايايي
منظور از اعتبار آزمون، دقت اندازه گيري و ثبات و پايايي آن است. منظور از دقت اندازه گيري اين است كه نمره كسب شده توسط فرد در اين پرسشنامه تا چه حدي ميتواند بيانگر نمره حقيقي وي باشد. كمترين صورت تحليل اعتبار از طريق آلفاي كرونباخ بدست مي آيد كه فرمول آن چنين است:
a = (n / (n-1))*(1-(si2 / (st2 )))

كه در آن si2 واريانس سوال i ام، n تعداد سوالهاي تست، st2 واريانس كل تست يا به عبارت ديگر واريانس ستون (مجموع امتيازات سوالها در ماتريس داده ها) است. روش آلفای کرونباخ در شرایطی که نمرات سوالات نه تنها برای گزینه های دو جوابی بله و خیر، بلکه برای گزینه های چند جوابی مانند طیف پنج گزینه ای لیکرت24 نیز قابل استفاده می باشد.در هر پژوهش و یا پایان نامه ای که بر اساس پرسشنامه تهیه و تنظیم می شود، بایستی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردد تا از یک سویه نبودن سوالات اطمینان حاصل گردد. این کار وقتی پیش نمونه یا پیش آزمون گرفته می شود انجام می پذیرد. ضریب روائی کرونباخ برای پذیرش مقیاس های نگرش سنج، میزان بیش از 70% می باشد.
3-11- روشهاي تجزيه و تحليل آماري و آزمون فرضیه ها
براي تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش حاضر از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. جهت تشريح و تلخيص داده هاي جمعآوري شده از آمار توصيفي (ميانگين، دامنه و میانه) و براي تحليل و آزمون فرضيه هاي پژوهش از آمار استنباطي بهره گرفته شده است.پس از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حسابداران، اخلاق حرفه‌ای، نظام ارزشی، منافع عمومی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سطح معنادار، آزمون فرضیه، رفتار حرفه ای، سطح معنی داری