پایان نامه با کلمات کلیدی اثرات ثابت، داده های ترکیبی

دانلود پایان نامه ارشد

وPanel انجام میشود.
در داده های ترکیبی اثرات زمانی و مقطعی داده ها و همچنین اثرات همزمان آنها آزمون می شود.طبق مدل اثرات ثابت–زمانی برای هر یک از سال‌های یک عرض از مبدا و طبق مدل اثرات ثابت–مقطعی برای هر یک از این شرکت‌ها یک عرض از مبدا ارائه می‌شود.حال برای اینکه ببینیم این عرض از مبدا‌ها از لحاظ آماری باهم تفاوت معنادار دارند یا خیر، آزمون چاو را به کار می‌گیریم.
بنابراین فرضیهH_( 0) وH_( 1) به صورت زیر مطرح می شود:
〖 H〗_( 0):عرض از مبداها با هم تفاوت دارند↔ مدل اثرات ثابت زمانی یا مقطعی یا هر دو که مقادیر ثابت مدل (عرض از مبدا) در هریک از حالت های فوق به شرح زیر می باشد:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، کارایی فنی، هیئت مدیره، مدیریت سود Next Entries منابع مقاله درمورد قراردادهای نفتی، تامین مالی، توازن منافع، تعدیل قرارداد