پایان نامه با کلمات کلیدی آموزش ضمن خدمت، ثبت اسناد، ضمن خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

آنان را براي حل و فصل مشكلات گوناگون مدارس جلب نمايند. مردم با كسب آگاهي بيشتر از اهميت آموزش و پرورش به مشاركت در سرنوشت آموزشي و تربيتي فرزندان خود تشويق مي شوند. مدارس نيز متقابلاً از نظرات و نيازهاي مردم و اجتماع اطلاع يافته به تجديد نظر و تغيير در اهداف و برنامه هاي آموزش و پرورش ملزم مي گردند. (علاقه بند، 1380 : 79)
مدارس به دليل كاركردهاي رسمي خود مانند جامعه پذيري، فرهنگ پذيري و تربيت علمي، حرفه اي همواره زير ذره بين اجتماع قرار دارند. يعني هم نهادهاي اجتماعي و هم اولياي دانش آموزان عملكرد مدارس را تحت تأثير قرار مي دهند، از آنجا كه ادامه تحصيل موجب دستيابي به موقعيت اجتماعي بالاتر مي گردد. بنابراين تحصيل يك نوع سرمايه گذاري فرض مي شود و اولياء نسبت به سرنوشت تحصيلي فرزندان خويش حساسيت نشان مي دهند. از اين رو مديران بايد از طرفي پاسخگوي سازمان متبوعشان و از طرف ديگر جوابگوي انتظارات اجتماع پيرامونشان باشند. جلب مشاركت اوليـاي دانش آموزان در حل و فصل مشكلات دانش آموزان و مدرسه و نيز برقراري رابطه متقابل به منظور دريافت بازخوردهاي مناسب در زمينه مسائل آموزشي و پرورشي از جمله وظايف مديران محسوب مي شود. (دفتر آموزش عمومي، 1381 : 34 ـ 33)
2-5-5. تسهيلات و تجهيزات آموزشي: اجراي برنامه هاي آموزشي، ايفاي وظايف تدريس و تربيت و ارائه خدمات فرهنگي و بهداشتي به دانش آموزان، مستلزم استفاده از تسهيلات و تجهيزات ويژه است. تهيه و تدارك اين امكانات جزو وظايف مديران آموزشي است. در اين زمينه مي توان به ساختمان و تأسيسات مدرسه، زمين بازي و ورزش، آزمايشگاه، كتابخانه و وسايل و ابزار كمك آموزشي اشاره كرد. پيش بيني و تهيه و تدارك ميز و نيمكت، وسايل آموزشي، ورزشي و بهداشتي، آماده سازي ساختمان و كلاسها، نگهداري و تعمير تأسيسات تهويه، تأمين امكانات آب و برق و تلفن و ساير مواد مورد نياز، از جمله وظايف مديران مدارس در طول سال تحصيلي است(علاقه بند، 1380 :80)
2-5-6. امور اداري و مالي: از جمله وظايف مديران در امور اداري و مالي عبارتند از: آماده كردن بودجه مـــدرسه، ايجاد يك سيستم حسابرسي داخلي، نظارت بر خريدهاي مدرسه، حسابرسي پول هاي مدرسه، حساب رسي متعلقات مدرسه و نظارت بر انجام بي دردسر كارهاي اداري(شيرازي، 1373 : 333).
متمركز بودن نظام آموزشي و به ويژه نوپا بودن نظام آموزشي متوسطه، موجب افزايش حجم مكاتبات اداري و در نتيجه كاهش توجه مديران به امور آموزشي گرديده است. بيشتر مديران امور آموزشي را به معلمان واگذار كرده اند و اگر هم براي بهبود كيفيت آموزشي تصميمي مي گيرند، اغلب با دست پاچگي و بدون نظر خواهي از معلمان است. گاهي مديران به دليل عدم در نظر گرفتن «مكانيزم هاي تخصيص اعتبار» در بودجه بندي مدرسه هزينه هايي را متعهد مي گردند كه تنها راه تأمين كسري بودجه فشار آوردن بر دانش آموزان است كه اين امر به نوبه خود به كاهش بازدهي آموزشي و تيره شدن رابطه دانش آموزان با اولياي مدرسه منجر مي شود. (دفتر آموزش عمومي، 1379 : 34).
ارائهی خدمات آموزشي و فعاليت هاي مدرسه منوط به اداره مؤثر امور و تأمين منابع مالي و بودجه است. بنابراين، اداره و سرپرستي مؤثر امور گوناگون مدرسه، ثبت نام، تقسيم كار بر مبناي شرح وظايف كاركنان، ابلاغ آئين نامه ها و بخشنامه ها، صدور شيوه نامه هاي به موقع براي گردش امور و نظارت بر دفاتر و مدارك مدرسه و نگهداري آنها، از وظايف روزمره مديران مدارس به شمار مي روند (علاقه بند، 1380 : 80) .
شيرازي (1373)، نيز وظايف مديران را در هفت گروه به صورت زير طبقه بندي كرده است:
– پرسنل آموزشي:
• كمك به طرح خط مشی ها و برنامه ها در ارتباط با معلمين
• استخدام معلمين، جلب افراد شايسته به مدرسه
• انتخاب و تعيين وظايف معلمين
• تهيه برنامه زماني وظايف معلمين
• در ميان گذاشتن اهداف مدير با معلمين
• مشاوره و بازديد از كلاسهاي درس معلمين
• تشخيص نقاط ضعف و قوت معلمين
• كمك به حل مشكلات معلمين در كلاس درس
• ارزشيابي كار معلمين
• بهبودي كار معلمين
• هماهنگي كار معلمين
• ايجاد انگيزه، شرايط و فرصت براي رشد حرفه اي معلمين
• تقويت مهارت هاي مختلف معلمين
• بهبودي حس همكاري در ميان معلمين
– پرسنل دانش آموزي:
• فراهم ساختن خدمات مشاوره اي و راهنمائي
• بكارگيري روشهاي براي آماده سازي دانش آموزان
• ايجاد روشهاي حضور و غياب
• ايجاد خط مشی ها و روندهايي براي مقابله با مشكلات انضباطي ـ رفتاري دانش آموزان
• اتخاذ تصميمات و روش هايي براي ايمن سازي ساختمان و حياط مدرسه
• توسعه و هماهنگي برنامه هاي فوق آموزشي
• رسيدگي به مسائل انضباطي دانش آموزان
• اتخاذ تصميمات و روندهاي منظم براي ارزشيابي مستمر از گزارش پيشرفت دانش آموزان
• مشورت و همكاري با مقامات انتظامي و قضائي در ارتباط با تخلفات و جرمهاي نوجوانان
– رهبري مدرسه و محله:
• توسعه و اجراي خط مشي و روندهايي براي جلب مشاركت والدين و مردم محله در مدرسه
• مشورت با والدين
• رسيدگي به شكايات والدين
• كمك به انجمن اولياء و مدرسه و ديگر گروههايي كه والدين تشكيل مي دهند
• شركت در نهادهاي محلي به نمايندگي از طرف مدرسه
• همكاري با ديگر نهادهاي محلي
• كمك به بررسي مستمر برنامه ها و خط مشي ها در جهت توسعه محله در رابطه با خدماتي كه مدرسه فراهم مي كند.
– توسعه و بهبود تدريس و مواد درسي:
• كمك به شكل دهي اهداف برنامه هاي درسي
• كمك به تعيين محتوي و سازماندهي دروس
• هماهنگي برنامه هاي درسي با زمان، امكانات فيزيكي و پرسنل موجود
• تهيه منابع مالي، مادي براي رفع نيازهاي آموزشي معلمين در كلاس
• ايجاد تسهيلات براي راهنمايي و سرپرستي آموزشي
• ايجاد تسهيلات براي آموزش ضمن خدمت پرسنل آموزشي
– مديريت امور مالي – اداري:
• آماده كردن بودجه مدرسه
• ايجاد يك سيستم حسابرسي داخلي
• نظارت بر خريدهاي مدرسه
• حسابرسي پولهاي مدرسه
• حسابرسي متعلقات مدرسه
• نظارت بر انجام بي دردسر كارهاي اداري
– ساختمان مدرسه:
• تعيين منابع و توسعه ساختمان مورد نياز دانش آموزان
• توسعه يك برنامه جامع براي توسعه و بهبودي منظم تشكيلات مدرسه
• اجراي برنامه ها براي رشد و بهبودي منظم تسهيلات مدرسه
• توسعه يك برنامه كاراي استفاده و نگهداري از ساختمان مدرسه
• نظارت بر كار خدمتكاران و سرايداران مدرسه
– وظايف عمومي:
• سازماندهي و برگزاري جلسات و كنفرانس ها
• برخورد مناسب با درگيري هاي حساس بين فردي
• جهت دهي وظايف و كار معاونين مدير
• تبليغ و آگاه سازي مردم از كار مدرسه
• تشخيص نقاط قدرت و ضعف برنامه هاي مدرسه
• حضور در مناسبت ها چون صبحگاه ها، نمايش ها، مسابقات ورزشي
• جوابگويي به مكاتبات
• آماده كردن گزارش براي مديريت ناحيه آموزشي
• حضور در جلسات مديران
• ثبت اسناد مدرسه
• زمان بندي برنامه هاي مدرسه (شیرازی،1373: 334 ـ 333).
بايد خاطر نشان كرد كه در اكثر موقعيت ها يك مدير به تنهايي مسئوليت انجام فعاليت هاي فوق را به عهده ندارد. بسياري از اين مسئوليت ها بين دو يا سه مدير (مدير و معاونين) و ديگر مديران و سرپرستان در ناحيه آموزشي تقسيم و انجام مي شوند. اما در هر صورت او يا در انجام اكثر فعاليت هاي فوق شركت مي كند و يا اگر فعاليت ها به كس يا كسان ديگري تفويض شده اند، مسئول است كه از اجراي آنها اطمينان حاصل نمايد.

2-6. شيوه‌ي‌ انتخاب‌ مديران‌ آموزشي:‌
شيوه‌ي‌ انتخاب‌ مديران‌ آموزشي‌ به‌شيوه‌ي‌ اداره‌ي‌ آموزش‌ و پرورش‌ هر كشور(متمركز، غيرمتمركز، يا حد فاصل‌ اين‌ دو) مربوط مي‌شود. بنابراين‌ مديران‌ آموزشي‌ممكن‌ است‌ به‌ يكي‌ از طرق‌ زير واجد قدرت‌ و اختيار مدير شوند و اين‌ وظيفه‌ را برعهده‌ گيرند.
1. انتخاب‌ مدير از بين‌ گروه‌ همكار در سازمان‌هاي‌ آموزشي‌ و توسط آنان‌
2. انتصاب‌ به‌سمت‌ مديريت‌ (مدير انتصابي)‌
3. شيوه‌ي‌ انتخابي‌ – انتصابي‌
4. شيوه‌ي‌ مديريابي‌ و انتصابي‌
در ايران‌ معمولا مديران‌ عالي‌، مياني‌ و اجرايي‌ (مدارس‌) آموزش‌ و پرورش‌ با شيوه‌ي‌ دوم‌ و چهارم‌ منصوب‌ مي‌گردند. به ‌نظر مي‌رسد كه‌ در سازمان‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ به ‌لحاظ ماهيت‌ فعاليت‌ اين‌ سازمان‌ها و تأثير عميقي‌ كه‌ شخصيت‌ و خلاقيت ‌اخلاقي‌، عملي‌ و تجربي‌ مديران‌ آموزشي‌ در تحقق‌ اهداف‌ سازمان‌ دارد، شيوه‌ي‌ سوم ‌شيوه‌اي‌ مناسب‌ باشد و بهتر است‌ كه‌ مديران‌ مختلف‌ آموزش‌ و پرورش‌ به ‌ويژه‌ مديران ‌مدارس‌ به ‌شيوه‌ ی انتخابي‌ – انتصابي‌ منصوب‌ گردند (صافي‌، 1380).
2-7. نحوه‌ ی انتخاب‌ و انتصاب‌ مديران‌ آموزش‌ و پرورش‌ در ايران:‌
امروزه‌ به ‌كارگيري‌ مديران‌ و برنامه‌ريزان‌ شايسته‌ و داراي‌ شرايط لازم‌ براي‌ كاميابي ‌يك‌ سازمان‌ و يك‌ ملت‌ و شايد كل‌ دنيا بيش‌ از هر روز ديگر ضروري‌ به ‌نظر مي‌رسد و همان‌طور كه‌ كومبز يادآور مي‌شود، اگر قرار است‌ تحولي‌ در عرصه‌ي‌ تعليم‌ و تربيت ‌پديد آيد، اين‌ تحول‌ و دگرگوني‌ بايستي‌ از مديريت‌ آموزشي‌ آغاز گردد (عسگريان‌،1376). لذا گزينش‌، انتخاب‌ و به‌كارگيري‌ بهترين‌ و داناترين‌ و آگاه‌ترين‌ انسان‌ها براي‌ساختن‌ فرداي‌ بهتر يكي‌ از مهم‌ترين‌ و خطيرترين‌ اقدام‌هايي‌ است‌ كه‌ بايد صورت ‌پذيرد؛
در ايران‌ شيوه‌ي‌ رايج‌ انتخاب‌ و انتصاب‌ مديران‌ تا سال‌هاي‌ اخير آن‌ بود كه‌ به‌ويژه ‌رؤساي‌ آموزش‌ و پرورش‌ و مديران‌ مدارس‌ از ميان‌ فرهنگيان‌ با تجربه‌ و خوش‌ سابقه ‌برگزيده‌ مي‌شدند. در دو دهه‌ي‌ قبل‌ از انقلاب‌ احراز پست‌ها و مناصب‌ مديريت‌ بيشتردر سايه‌ي‌ وابستگي‌ها و بر پايه‌ي‌ روابط صورت‌ مي‌گرفت‌ (علاقه‌بند، 1377).
پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ بنا به‌ مقتضيات‌ سياسي‌ و مصالح‌ انقلاب‌، انتصاب‌ مديران‌ هم‌چون‌ بوروكراسي‌هاي‌ باستاني‌ بيشتر براساس‌ ارتباط هاي‌ خويشاوندي‌ و آشنايي‌هاي‌ قبلي‌ صورت‌ مي‌گرفت‌ و ضابطه‌ي‌ عمده‌ در اين‌ امر مورد اعتماد بودن ‌افراد بود. به‌ تدريج‌ با تثبيت‌ انقلاب‌ اسلامي‌، ضرورت‌ اثربخشي‌ و كارآيي‌ مديران‌ در نتيجه‌ي‌ برخورداري‌ آنان‌ از دانش‌ مديريت‌ و تجربيات‌ منظم‌ مديريتي‌ خودنمايي‌ كرد و مطرح‌ شد. لذا از جمله‌ اهداف‌ فعلي‌ كشور در مبحث‌ نيروي‌ انساني‌ و اشتغال‌،آموزش‌ مديران‌ و به ‌كار گماردن‌ افراد با تجربه‌ و واجد صلاحيت‌ علمي‌ در پست‌هاي ‌كليدي‌ است‌ (دفتر آموزش عمومي، 1379 : 34).
سیدعامری (1381) مي‌نويسد: مديريت‌ جامعه‌ و توانايي‌هاي‌ آن‌ نه‌ فقط براي‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ بلكه‌ براي‌ رشد و گسترش‌ اسلام‌ در جهان‌ امروز حياتي‌ واساسي‌ است‌ وي‌ هم‌چنين‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ افرادي‌ كه‌ براي‌ مديريت‌ آموزش‌ كافي‌نديده‌اند و مهارت‌هاي‌ لازم‌ را كسب‌ ننموده‌اند، اغلب‌ به‌سمت‌هاي‌ مديريت‌ منصوب ‌مي‌شوند پس‌ موفقيت‌ آينده‌ كشور ما به ‌عنوان‌ ام‌القراي‌ جهان‌ اسلام‌ متكي‌ به ‌مديريت ‌متخصص‌ و توجه‌ و بهره‌گيري‌ از تغييرات‌ محيط پوياي‌ جهان‌ امروز در الگوي‌مديريت‌ خويش‌ مي‌باشد.
در راستاي‌ اهداف‌ عالي‌ انتخاب‌ افراد شايسته‌ به‌مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ درسال‌ 1369 آيين‌نامه‌ي‌ انتصاب‌ مديران‌، پيش‌نهاد و تصويب‌ شد و طبق‌ آن‌ داشتن‌ليسانس‌ از شرايط لازم‌ براي‌ مديران‌ مي‌باشد. در سال‌ 1375 آيين‌نامه‌ جديد انتصاب‌ مديران‌ و نحوه‌ي‌ نصب‌ و عزل‌ مديران‌ آموزش‌ و پرورش‌ به ‌تصويب‌ شوراي‌ عالي‌آموزش‌ و پرورش‌ رسيده‌ و به ‌موجب‌ آن‌ تمامي‌ مديران‌ مقاطع‌ آموزشي‌ بايستي‌ با آيين‌نامه‌ هماهنگ‌ باشند و در انتصاب‌ جديد از آن‌ پيروي‌ مي‌كنند. (دفتر آموزش عمومي، 1379 : 34).

2-8. انتخاب‌ و انتصاب‌ صحيح‌ مديران‌ و فوايد آن:‌
شكي‌ نيست‌ كه‌ مديران‌ نقش‌ تعيين‌ كننده‌ در اثربخشي‌ مدارس‌ ايفا مي‌كنند. بنابراين‌ بايستي‌ انتخاب‌ مديران‌ براساس‌ معيارهاي‌ اصولي‌، منطقي‌ و قابل‌اندازه‌گيري‌ صورت‌ پذيرد.
بهرنگي‌ (1374) معتقد است‌ كه‌ مراكز آموزشي‌ نبايستي‌ در اختيار كساني‌

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت کلاس، هدف گذاری، روابط انسانی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط انسانی، هدایت و رهبری، شناخت انسان