پایان نامه با کلمات کلیدی آستان قدس رضوی، مقام معظم رهبری، شاه سلطان حسین، نادرشاه افشار

دانلود پایان نامه ارشد

مرحله که بمنزله قلب وجامعین است : 1-ذکر محامد وذمایم اسب ، نه باب ، 2- آداب تربیت و شرح مسابقت وذکر سایر مراکب نه باب ، 3- درمعالجت اسب ، نه باب ، خاتمه که بمنزله ساقه است دربیان مجملی از اسبان وایلخی های پادشاه. آثار دیگر وی «اسرار الاطباء» و «درمان بواسیر» است.
برگ آخر به‌دلیل آسیب رسیدگی شدید اکثر کلمات ناخواناست.
آغاز:«بسمله، سپاس بی قیاس خداوند جهانرا که ابلق لیل و نهار چندانکه خیابان ازل را … زساحت عرش نشان نیاید.»
انجام موجود: «کتابک المنزل … قلب نبیک … نزل الذکر و ابانه .»
نستعلیق 18سطری،كاتب : نامعلوم، تاريخ تحرير: قرن 13ق.، كاغذ : نخودی ، 61گ5/10×19، برگ اول مهر خشتی به نقش « حامد حسین » ، اوراق رطوبت رسیده و آسیب دیده ازحشرات و وصالی شده ، جلد : میشن عنابی فرنگی ، خریداری آستان قدس رضوی از کتابخانه ناصریه هند ، تاریخ تهیه: نامعلوم.

معالم الشفاء(5140)(عربی)164
مؤلف: امیرغیاث‌الدین منصور دشتکی شیرازی( -948ق.)
رساله ای است شامل قواعد نظري و عملي و اغذيه و ادويه مفرده و مركبه که مؤلف آن‌را بر سه فن و هر فن را به چندین تعلیم و هر تعلیم را به چند مقاله و هر مقاله را به چندین باب و هر باب را به چندین فصل منقسم نموده.165 عناوین فنون آن از این قرار است:
– فی القواعد العقلیة النظریة.
– فی القوانین الفعلیة العملیة.
– فی الادویة و الاغذیة المفردة و المرکبة و القراباذینات.
آغاز: «بسمله اللّهم ارنا معالم الشفاء و زدنا سعادة بالقانون الکامل الذی اتی به سیدنا الخ».
انجام موجود: «و قول النبی علیه صلوة و السلم البطنة اصل کل داء و الحمیة راس کل دواء و اعط…»
نسخ، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن دهم، عناوین بشنگرف، کاغذ نخودی، جلد میشن لبه دار دولا با حاشیه زرین، صفحه اول بخط نستعلیق و کسر نویسی شده، اندازه مسطر 5/11×18، 21 س، 56گ 5/17×26، واقف نادرشاه افشار، تاریخ وقف 1145.

المعتمد فی الادویة المفردة(6850)(عربی)
کتابی است در تعریف خواص و منافع ادویه مفرده بترتیب حروف معجم از تألیفات الملک الاشرف ممهّد الدین عمر بن الملک المظفر شمس الدّین یوسف بن الملک المنصور نورالدّین عمر بن علی بن رسول سومین امیر از امرا و حکّام بنی رسول در یمن و متوفی در سنه 696، و آن چنان که خود او در مقدمه کتاب تصریح نموده فی الواقع اختصاری است از کتاب مفردات ابن بیطار(به علامت اختصاری ع در متن) و کتاب دیگر همو موسوم به المنهاج(به علامت ج) و کتاب ابوالفضل التفلیسی(به علامت ف) و کتاب ابدال زهراوی(به علامت ز) و کتاب ابن جزار(بدون علامت). سایر تألیفات او عبارتست از جواهر التیجان و طرفة الاصحاب فی معرفة الانساب و التبصرة فی علم النجوم و المغنی فی البیطرة و غیره.
آغاز: «بسمله الحمدلله الذی[ا] وجد الاشیاء بحکمته و ابدع المخلوقات باظهار قدرته.
انجام: «المختصر الجامع لقوی الاغذیة و الادویة و بالله التوفیق».
نسخ کم نقطه، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر اواخر قرن هشتم، کاغذ حنائی، عناوین و اسامی ادویه به شنجرف و زنگار، جلد تیماج ضربی با ترنج و سرترنج و جدول، دو روق ابتدا و ورق آخر نونویس(مورخ سنه 1104)، 27س، 174گ 19×27، وقفی درة السلطنه ملک زاده کوثر در آبان 1326.

معجون الشفاء سکندرشاهی= طب اسکندری(44615) (فارسی)
مؤلف:یهوه (یهواه ) خان بن خواص خان یهودی(-932ق.)
یک دوره پزشکی با تطبیق آراء وتجارب حکمای هند ویونان مشتمل بر مقدمه و سه باب است. مولف آن را درسال 918 ق. بنام سکند رشاه بن بهلول شاه لودی (894- 923ق.) تالیف کرده است این اثر درسال 1294 ق. در لکهنو چاپ شده است .
نسخه حاضر ناقص الآخر است و تا اوایل قسم دوم درعلاج مرض مذکور از فصل 21 از باب سوم را شامل است
آغاز:«بسمله. حمد خدایرا که بحکمت بالغه وقدرت کامله صاحبان بستر شدم و فنا را از داروخانه»
انجام موجود : «مقداری بامنه وشکر بخوارانند از این صرع که از تلخه حادث شده باشد .»
نستعلیق 25سطری ،كاتب : نامعلوم ، تاريخ تحرير:قرن 11ق.،كاغذ : نخودی آهارمهره ، 166گ5/16×25، عناوین وجداول به شنگر ف ،روی برخی عبارات به سیاهی و شنگرف خط کشیده شده ، فواصل بین مصرعها با سه نقطه شنگرفی ، اوراق آسیب دیده ازحشرات و وصالی شده ، جلد : تیماج ضربی با ترنج و دو سرترنج و4 لچکی ، خریداری آستان قدس رضوی ازعلی اکبر سلطانی ،25/2/1390.

المغنی فی تدبیر الامراض و تعریف العلل و الاعراض(5136)(عربی)
المغنی فی تدبیر الامراض و تعریف العلل و الاعراض ضبط شده که معرفة العلل و الاعراض دقیق تر است. نویسنده کتاب همان ابن تلمیذ معروف است که بیشتر پژوهشگران او را با این نام شناسایی می کنند و در میان فهرست نگاران و دائرة المعارف نویسان ذیل نام ابن تلمیذ، از او یاد می شود. ابن تلمیذ کتابهای دیگری نیز دارد که یکی قرابادین، دیگری التلخیص النظامی، خواص مأکولات و مشروبات که نسخه عربی آن یافت نشده و تنها نسخه ترجمه فارسی آن در کتابخانه ای در ترکیه موجود است که به سال 961 ق کتابت شده و دیگر رسالة فی الفصل و چهارم زبدة فی العلم الطب. (رضوی برقعی 1384،29/203)
آغاز: «بسمله قال الحسن ابن هبة الله ابن الحسن الطبیب ان اولی ما نطق به اللسان و ثبت[برهانه] فی
الجنان الحمد له لمدبر الازمان الذی اوجد المخلوقات بقدرته».
انجام: «فی اخراجه لتامن بذلک حدوث البلیة و العفن».
نسخ درشت، کاتب نامعلوم(نام او در صحافی بریده شده)، تاریخ تحریر 12 محرم 740، کاغذ نخودی،
جداول به شنگرف و عناوین به قلم زر و برخی به شنجرف، جلد مقوا عطف و سجاف چرم، مختلف
السطور، 100گ 5/12×5/27، واقف ابن خاتون، تاریخ وقف 1067.

المغنی فی شرح الموجزالقانون166 (47025) (عربی)
مؤلف: سدیدالدین بن کازرونی (قرن 8 ق.)
متن از موجز القانن با نگارش ابن نفیس علاءالدین قرشی (-687ق.) است ، مولف دردیباچه گوید : پس از بررسی قانون ابن سینا که چکیده سخن بقراط وجالینوس و حنین اسحاق و ثابت قره و زکریای رازی است و بررسی دو شرح آن از قطب شیرازی و ابن ابی الحزم قرشی و مطالعه کامل الصناعه و کتب دیگر برآن شدم که موجز قانون قرشی را شرح کنم پس چکیده آن کتابها را برآن افزودم و آن را المغنی فی شرح الموجز نامیدم.
آغازموجود :«المعروف بالطبیب الشیرازی وکازرونی الاصل لما قال فی شرح القانون.»
آغازنسخه : «الحمد لله الذی ابدع بقدرته جواهر عقیله .»
انجام موجود : «کل مایفزر المغنی معزر اللنبی وکل ما یخفف المغنی.»
نسخه شماره5220 آستان قدس هر چند محرر1052ق. است ولی کامل می باشد.
نستعلیق29سطری،كاتب:نامعلوم،تاريخ تحرير:892ق.،كاغذ:نخودی، 81گ17×27، عناوین به شنگرف ، برگ آخر دارای دومهر دایره با رنگ شنگرف و نقش گروه صد و برخی کلمات ناخوانا ، معلق است به حواشی توضیحی و تصحیحی با رمز « صح و ص » ، آسیب دیدگی اورا ق ازحشرات و رطوبت رسیدگی ، جلد : تیماج فرنگی زر کوب عنابی ، اهدایی مقام معظم رهبری ، 13/4/90.

مفتاح الخزاین(5151)(فارسی)
تألیف حاج زین العطار مؤلف اختیارات بدیعی مذکور در حرف الف است و این نسخه مجلّد دوم یعنی قسمت مربوط به مرکبات ادویه است در 14 باب: مفرحات و معاجین و جوارشات و اطریفلات و اشربه و لعوقات و سفوفات و غیره.
آغاز: «بسمله حمدله… باب مفرحات مفرح یاقوتی خفقان و وسواس را سودمند بود».
انجام: «مفید بود ان شاءالله و الحمدلله رب العالمین».
نستعلیق، کاتب نامعلوم، تاریخ کتابت قرن دوازدهم، عناوین بشنگرف، کاغذ نخودی، صفحه اخیر نونویس، 16س، 102گ 13×19، جلد تیماج قهوه¬ای ساده، واقف نادرشاه، تاریخ وقف 1145.

مفتاح السرور عادلشاهي (22323)(فارسي)
مؤلف: محمود اياز يا محمد اياز يا نياز محمود معروف به صحت خان (ـ قرن 10ق.)167 صاحب «عالم نماي عادلشاهي».168 رساله مختصري است مشتمل بر مقدمه، سه مقاله و خاتمه در قوه باه كه از كتاب «الفيه» و كتب ديگر بهره برده است: مقدمه در بيان حكمت قواي جنسي در نهاد بشر و حيوانات، روزهاي مناسب و زيانبخش سال، طبايع مناسب و نامناسب؛ مقاله اول در نگاه داشتن قواي جنسي، بررسي امراض و بيان علاجات (6 فصل)؛ مقاله دوم در بيان ادويه مفرده و مركبه و معجونها (10 فصل)؛ مقاله سوم در بيان طعامهاي مفرده و مركبه (6 فصل)؛ خاتمه در بيان لباس و جامه‌هاي مناسب. مؤلف اين رساله را در 922ق. (يا 926ق.) پس از بازگشت عادلشاه از سركوب شورشيان تأليف كرده است.
آغاز: «بسمله. الحمدلله الفرد الصمد الذي خلق كل شيء من زوجين اثنين»
انجام: «هر روز اندام بشوريد و جامهاي پاك و سفيد و فاخر و خشبوي بپوشد … بعجله و فرصت قليله به اتمام رسيده»
نستعليق 13 سطري، كاتب: علي موسوي، تاريخ تحرير: 4 جمادي‌الاول 1312 مطابق با 5 نوامبر 1893م.، محل كتابت: لكهنو، كاغذ: نخودي، 36گ 25×17، عناوين به سرخي، جلد: مقوا، اهدايي مقام معظم رهبری در فروردين 1374.

مفتاح الشفا(9781)(فارسی)
تألیف محمدکاظم بن غیاث الدّین محمدبن محمدهاشم طبیب طهرانی و بنام شاه سلطان حسین صفوی است که مؤلف آن را به اقتفای جدّ خویش در کتاب مفتاح الخزاین به‌جهت جمع بین احادیث اسلامی و طب یونانی و مباحث ادویه مفرد و مرکب در مقدّمهای در بیان شرافت علم طب و مجملی از توجیهات احادیث شریفه و سه مقاله و خاتمه بشرح زیر تألیف نموده است:
آغاز: «بسمله الحمدلله الذی خلق الانسان و اعطاه العلوم».
انجام: «فصل اول آداب مریض و عیادت کننده وعلاج مریض» (ناقص).
نستعلیق، کاتب نامعلوم، تاریخ کتابت قرن دوازدهم، عناوین بشنگرف، کاغذ نخودی، صفحه اخیر نونویس، 16س، 102گ 13×19، جلد تیماج قهوه‌ای ساده، واقف نادرشاه، تاریخ وقف 1145.

مفتاح الشفاء= ترجمه طب الائمه169 (فارسی) (30887)
مؤلف: فیض الله عصاره شوشتری(قرن 11ق.)
مؤلف با فتح علی خان پسر واختشوخان حاکم شوشتر معاصر بود و تألیف این کتاب را به اشارت او انجام داد واین کتاب مبتنی است بر یک مقدمه در تعریف طب و بیان موضوع ، اقسام وغایت آن ، و 5باب وخاتمه (درعوذات ورقیات متفرقه )
آغاز موجود:«…مطلب مطلب اول درتدبیر ماکولات کیفیت اکل دروقت آن .»
آغاز نسخه کامل:« بسمله. شيرين کاران شربتخانه ‌سخن آرايي…»
انجام: «واذا بلغ المرام هذاالمقام فلنختم الکلام حامدین لله الملک العلام مصلین علی اکرم الرسل واشرف الانام وعلی عترته الطاهرین الکرام الماجدین العظام.»
نسخ 15سطری، تاریخ کتابت : 5شنبه 16 جمادی الاول 1095.، کاغذ: نخودی فرنگی آهارمهره ، 160گ4/18*13، عناوین وگوی به شنگرف ، برخی اوراق دارای حاشیه ، اوراق آسیب دیده ازحشرات و حواشی برخی رطوبت رسیده و وصالی شده، جلد: مقوا با عطف و گوشه تیماج قهوه ای ، وقفی دکتر فریدون مقتدری، 1383.

مفتاح الشفاء(19733) (فارسي)
مؤلف: ميرزا محمدكاظم بن محمد صائب خوانساري170 (قرن 12ق.)
كتابي است مشتمل بر دو مطلب و چند فصل: مطلب اول در تدبير مسافران؛ مطلب دوم در درمان برخي از امراض. مؤلف در اين رساله نكات و مسائل مهم را از كتب معتبر استخراج و تجربيات خانوادگي خود را به همراه شرح حال 12 نفر از علماي اصولي و 12 نفر از اخباريين درج كرده است.
آغاز: «بسمله. حمدله. چنين گويد گم‌گشته بيابان (ديار) سرگرداني و مبتلا به رنج ـ هيچ مداني … غرض از تحرير اين وجيزه آن است كه بعضي برادران»
انجام: «اين مختصريست از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، زین العابدین، شاه طهماسب Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی زین العابدین، قطب الدین شیرازی، آستان قدس رضوی، مقام معظم رهبری