پایان نامه با کلمات کلیدی آستان قدس رضوی، مقام معظم رهبری، حاج محمد کریم خان، معانی و بیان

دانلود پایان نامه ارشد

ادویه مرکبه و نحوه ترکیب آنها در 50 باب.
آغاز: «بسمله ، الحمد لله الواحد الماجد السبوح خالق الجن والانس رب الکلائکه والروح.»
انجام: « وکلماکان اعنق کان اقوی حرا و یلبسنا وینبغی ان یوکل ممقود والله اعلم بالصواب.»
نسخ 21سطری، كاتب:نامعلوم،تاريخ تحرير :قرن 10ق.، كاغذ :نخودی آهارمهره،313گ5/26×15، عناوین به شنگرف، روی برخی عبارات به شنگرف خط کشیده شده است،نقش سجع بامهر: ظهر برگ اول چند مهر بیضوی با نقش علی رضا حکیم 1162، حواشی اوراق کمی رطوبت رسیده، جلد:تیماج عنابی ضربی با ترنج و دو سرترنج و درون جلد میشن عنابی ،اهدایی بنیاد شهید تهران فروردین 1378.

حدود الامراض(5172)(عربی)60
مؤلف: (ابومسلم) محمد بن ابي‌المجد (محمد) بن ابي‌مسلم طبيب كاشاني.
وجيزه‌اي است در بيان حدود و تعريف امراض بدن از سر تا پا بدون ذكر طريقه علاج و مداواي آنها. حدود دویست نوع از امراض تعریف شده.
ميرزا خان طبيب گيلاني در 1124ق. اين رساله را با عنوان «حلّ حدود الامراض» شرح داده است.
رساله در سال 1890 در هند چاپ سنگي شده است.
آغاز:بسمله، الحمدلله الکریم الجلیل الذی یشفی بکمال حکمته و لطفه السقیم و بتفریق اتصاله، تمت».
انجام: «فالتمکید بالجاورس المدقوق المتحول فی خرقۀ کتان».
نستعلیق شکسته، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم، عناوین به خط ثلث، 19س، 12گ 11×18، جلد مقوا با رویه پارچه، کاغذ نخودی آهار مهره، واقف ابن خاتون، تاریخ وقف 1067.

حدود الامراض = تعاريف الامراض (عربي)(41963)
مؤلف: شاه محمد اكبر بن محمد مقيم ارزاني (ـ 1134ق.)
فرهنگ اسامي بيماريها به ترتيب حروف الفبا در 28 باب است ـ كه به گفته وي در مقدمه ـ بعد از «ترجمه شرح الاسباب و العلامات = طب اكبري» (تأليف شده در 1112ق.) نگاشته است.
اين رساله توسط محمد فضل‌الدين بن محمد فياض حسيني و نيز توسط «سيد ابوالقاسم معروف به مير قدرت الله قادري» در 1202ق. با عنوان «فصول الاعراض» به فارسي ترجمه شده است.61
آغاز: «بسمله. الحمد لله المنعم المكرم المتعال الحكيم ذي الافضال و الصلوة … اما بعد فيقول العبد الاحقر محمد اكبر … انّي لما فرغت من كتاب شرح الاسباب و العلامات عن ترجماني»
انجام: «الينع بالفتح … اذا عرض الكبار يسمّي به و اذا عرض الصغار يسمّي بالوردينج كما مرّ تحقيقه في الوردينج تم»
نستعليق 20 تا 22 سطري، تاريخ تحرير: قرن 13ق.، كاغذ: نخودي آهارمهره، 31گ 25×5/14، عناوين (ابواب و امراض) به شنگرف، جلد: تيماج عنابي فرنگي با حواشي زركوب، اهدايي مقام معظم رهبری در ارديبهشت 1386.

حفظ الصّحه ناصری(9708)(فارسی)
مؤلف این کتاب محمد کاظم گیلانی است که آنرا بدستور ناصرالدّین شاه قاجار در موقعی که به چمن سلطانیه آمده بود در باب حفظ صحت تألیف نموده و در مقدّمهای مشتمل بر سه فصل و چهار مقاله مفصّل بر عدّهای فصول و خاتمهای شامل ده فایده بشرح زیر تدوین و بنام او تسمیه کرده است.
آغاز: «سبحانک اللهم یا قدوس یا طبیب النفوس».
انجام: «که در علم و عمل آن محفوظ و محظوظ بمانند… فراغ از تسوید و تحریر این رساله دردار المرز رشت… واقع شد در عشر اول از شهر رجب سنه سبعۀ و سبعین و مأتین بعد الالف من الهجرۀ النبویۀ».
نستعلیق مخلوط به شکسته، کاتب ظاهراً خود مؤلف در سنه مذکور، کاغذ نخودی آهاری، جلد تیماج ماشی یک لا، مختلف السطور، 108گ 13×20، واقف خان بابا مشار، تاریخ وقف اردیبهشت 1346.

حقایق الطّب(5173)(عربی)
مختصری است از حاج محمد کریم خان کرمانی در ذکر اسباب حقیقی امراض بزعم او و بیان احادیث و مباحث کلامی و فلسفی در خصوص حکم الهیئۀ متعلق بکلیّات طب نظری و شرح مختصری راجع به عالم هورقلیا مشتمل بر مقدّمه و ده باب و خاتمهای
آغاز: «بسمله. الحمدلله الذی خلق الانسان و علمه البیان و الصّلوۀ علی اعدل الکون و الامکان».
انجام: «و صفات العاقیر فقد بالغ الاطباء فیها و لاحاجۀ بنا الی ذکرها و قد فرغ من تألیف هذا الکتاب کاتبه و مولفه فی ضحوۀ یوم الاربعا من العشر الاخر من شهر رجب من شهور سنۀ اربع و ستین بعد المأتین و الالف حامدا مصلیا مستغفراً».
نستعلیق شکسته، کاتب نامعلوم، کاغذ نخودی روشن، جلد تیماج مشکی ضربی، 22س، عناوین در حاشیه و ابواب در متن به‌شنگرف، 80گ 17×28، واقف میرزا رضا خان نائینی، تاریخ وقف مرداد 1311.

حقایق اسرار الطّب= الحدود62(5076)(عربی)
تألیف مسعود بن محمد سجزی]سنجری[ طبیب(بعد از 734ق.) است در تعریف الفاظ و عبارات و اسامی و مصطلحات علم پزشکی و حدود آنها و مشتمل است بر سه فن هر فن به اقسامی و هر قسم مفصّل به فصولی
آغاز: «بسمله. قال الطبیب الفاضل و الحکیم الفاضل مسعود بن محمد السجزی انی اقتصرت فی هذا الکتاب»
انجام: «الاصابع اثنان و عشرون عضلۀ».
نسخ، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر ذی القعدۀ الحرام، سنه 988، کاغذ نخودی، 15س، 79گ 12×5/18، جلد مقوا با رویه پارچه، واقف ابن خاتون(اسدالله الخاتونی بن شیخ محمد مؤمن).

حلّ موجز قانون(10689)(عربی)
شرحی است به قال- اقول از جمال الدّین محمد بن محمد الآقسرائی(از علمای معروف عثمانی در عصر سلطان مراد بن اورخان(جلوس به سلطنت در سال 761) و بقولی نوه زاده امام فخر رازی بر موجز قانون ابن سینا از تألیفات علاء الدّین ابوالحسن علی بن ابی الحزم القرشی معروف به ابن النفیس(متوفی در 687) که مدتی جزو مدرّسین مدرسه سلسله در قرامان بوده و در عربیت و علوم شرعی و نقلی تبحّر داشته و در موضوعات تفسیر و معانی و بیان و طب صاحب تألیفات و حواشی بوده و اسامی بعضی از آنها ضمن ترجمه احوال او در ذیل طبقه ثالثه از تراجم احوال علمای عثمانی در شقائق النعمانیه مطبوع در هامش وفیات الاعیان(1: 20-22) مسطور است.
آغاز: «بسمله حمدله و بعد فان الطب علم شریف لشرف موضوعه و وثاقۀ دلائله».
انجام: «مثقال واحد و فی العسل و السکر اربعۀ مثاقیل والله اعلم بالصواب».
نستعلیق، کاتب محمد علی(نام او و پدرش را حک کردهاند)، تاریخ کتابت: 21 جمادی الاول 1046، محلّ تحریر دارالامان لار، عناوین به شنگرف، کاغذ فستقی و حنائی و نخودی، 20س، 169گ 15×26، جلد میشن لبهدار ضربی با نقش ترنج و سرترنج، واقف حاج محمد ایرانی مجرد، تاریخ وقف بهمن 1350.

حلّ حدود الامراض(5078)(عربی)
شرحی است از میرزا خان طبیب جیلانی بر رساله مختصر محمد بن ابی المجد بن ابی مسلم طبیب موسوم به حدود الامراض که شارح آن را در منتصف شهر صفر 1124 باتمام رسانیده است.
آغاز: «بسمله، الحمدلله الواحد الماجد السبوح… لما رأیت المختصر الذی الفه حکیم الکامل».
انجام: «و تفرقها بسبب رطوبات تستکن تحت القحف والله اعلم… علی احسن ترتیب و افصح ترکیب و اجود تألیف علی قدر الامکان و طاقۀ البشری و الحمدلله رب العالمین…».
کتابت به دو خط نستعلیق و نسخ در زمان تألیف شرح، عناوین به شنگرف، نیمی از نسخه کاغذ حنائی و نیمی دیگر نخودی آهار مهره، 11س، 79گ 13×18، جلد تیماج جگری، واقف آقا زین العابدین، تاریخ وقف 1166.

حل الموجز63(عربی)(14948)
مؤلف: جمال الدین محمد بن محمد بن امام فخرالدین رازی آقسرانی طبیب(متوفای بعداز770ق.)
وی از بزرگان علماء روم که درعلم شرعیه وعقلیه دست داشت و درعهد سلطان مرادخان اورخان در شهر آقسرای از شهرهای قونیه درمدرسه سلسله یا مسلسله مدرس بود و بعد از سال 770ق. وفات یافت ،این کتاب شرح موجز القانون ابوالحسن قرشی معروف به ابن نفیس ودر 4 فن است ، 1- درقواعد علمی وعملی طب 2- درادویه واغذیه مفرده ومرکبه 3- درامراض مختصه اعضاءبدن 4- درامراض غیر مختسه واسباب وعلامات وعلاجات آن ، این شرح باعنوان قال ، اقول است و مطالب آن ازکتب معتبر مانند : القانون ، الکامل ،الحاوی الکبیر ،مؤلفات نجیب الدین سمرقندی و امثال آن اقتباس شده است.
آغاز: «بسمله،حمدله، وبعد فان الطب علم شریف لشرف موضوعه و وثاقه دلائله.»
انجام موجود: «والمراد بمقابله الاسباب ان یکثر الغداء ان کان السبب قله ویصلح کیفیه الدم.»
نستعلیق 24سطری، كاتب:نامعلوم، تاريخ تحرير :قرن 12ق.، كاغذ :نخودی آهارمهره،220گ24×17، عناوین به شنگرف، روی برخی عبارات به شنگرف ومشکی خط کشیده شده است ،اوراق دارای حواشی با رموز مختلف، حاشیه اغلب اوراق وصالی شده ورطوبت رسیده ، اوراق میانی نونویس و برخی از اوراق میانی افتاده است ،جلد: گالینگور قهوه ای با عطف وگوشه تیماج قهوه ای ،وقفی محمد باقر سبزواری، 13/11/1369.
خِرقِه بَخیِه(12736)(فارسی)
مختصری است در بیان علل و علاج ضعف قوه باه و موضوعات دیگر مربوط به آن مشحون به کنایات و تشبیهات و ایهامات و استعارات فراوان ادبی در سی فصل معنون به«بَخیِه» از مرتضی قلی خان شاملو صاحب منصب شمشیر برداری و حاکم هرات و قم از جانب شاه سلیمان(1105-1077) و یکی از مشاهیر خطّاطان عصر صفویه. پدرش حسن بیگ64 از بزرگان امرای طایفه شاملو و صاحب سیف و قلم و اباعن جد صاحب مناصب و مقامات عالیه بوده و چنان که در عموم کتب تذکره و تواریخ آن عهد مسطور است در زمان شاه عباس ثانی و شاه سلیمان مذکور حکومت هرات و بیگلربیگی ایالت خراسان غالباً بعهده او(و قبل از او بعهده پدرش حسین بیگ و بعد از او بعهده پسر دیگرش عباسقلی خان) مفوّض بوده و بموجب قول صاحب تذکره نصرآبادی دیوان شعری داشته که بالغ بر سه هزار بیت بوده است.
آغاز: «بسمله سبحان الله رنگ امیزی بساط و سپاس حکیمی که خرقه معرفت را بر قامت صحیح مزاجان درست اعتقاد بریده».
انجام: «قماش دو رویه ظاهر و باطن آرایش آستین خرقه شهوت باد».
بلافاصله بعد از آن رساله تشریح منصوری است.
کتابت رساله اول شکسته و رساله اخیر نستعلیق، تاریخ تحریر«خرقه» شنبه 24 شعبان 1231 و رساله تشریح ذی حجه 1233(این رساله دارای پنج شکل مربوط به تشریح استخوانها و غیره است)، کاغذ نخودی، عناوین بشنگرف، جلد تیماج عنابی یک لا، 11س، 133گ 5/14×21، واقف حسین کی استوان، تاریخ وقف آبان 1348.

خلاصه التجارب65(فارسی)(16760)
از تألیفات حکیم بهاء الدّوله میر قوام الدین قاسم رازی از اطبای قرن نهم هجری که آنرا در سنه 907 در شهر طرشت از قراءِ ری تألیف نموده است. کتاب مفصّلی است مشتمل بر تقریباً همه مباحث و موضوعات علوم پزشکی در بیست و هشت باب: 1- دربیان آنچه دانستن آن موقوف علیه حفظ صحت و دفع مرض است ، 4- در تدابیر آنچه بزینت بدن متعلق است ، 20 – دربیان احوال امراض مقعده و شرح و اسباب و علامات و معالجات آنها ، 28- دربیان بعض الفاظ غریبه . اين كتاب چندين مرتبه در هند چاپ شده است.66
آغاز: «بسمله حمد بلا احصا حکیمی را که بکمال حکمت و وفور عنایت و قدرت ماهیت اشرف انسانی را از خزانه جود خلعت وجود پوشانید».
انجام: «و رب گل سرخ و سایر ادویه را نیز باین طریقه می‌توان گرفت…»
نستعلیق 23سطری، كاتب:نامعلوم ، تاريخ تحرير :قرن 10ق.، كاغذ:حنایی سمرقندی آهارمهره،171گ24×12، عناوین به شنگر ف ، روی برخی عناوین به شنگر ف خط کشیده شده ، یادداشت مالکیت عبدالغفور المازندرانی ، و مالکیت حاجی میرزا محمد عبدالوهاب طباطبائی در ربیع الثانی 1319.،حواشی اوراق رطوبت رسیده ، جلد: مقوا با عطف میشن قهوه ای ،خریداری آستان قدس رضوی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، فتحعلی شاه قاجار، کریم خان زند Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سلطان محمد، زین العابدین، رحمه للعالمین، ناصرالدین شاه