پایان نامه با کلمات کلیدی ، پور،1382،، 9).، هست(رفیع

دانلود پایان نامه ارشد

نظیر: بدن ها، نگرش ها، باورها، تفسیرها، کردارهای اجتماعی– فرهنگی، متن ها، گفتمان ها و … ساخته شود( Mason,2002 ).
انسانها بطور فردی یا جمعی علاقمند به کسب شناخت و اطلاعات جدید هستند. دوانگیزه مهم موجب این علاقه می شود: یکی نیاز و یافتن راه حل های مناسب برای رفع نیاز و دیگری کنجکاوی. از زمانی که علم و شاخه های مختلف آن رشد نمود و سازمان یافت، مهمترین مسئله هر رشته علمی یافتن روشهای مناسب کسب شناخت بود، تا حدی که پیشرفت هر علم به میزان پیشرفت روشهایش وابسته بوده و هست(رفیع پور،1382، 9). انسان براي جستجو و پيدا کردن حقيقت پديدارهاي جهان، پيش از خود شناخت به روش شناخت محتاج است. نقاط عطف تحول علمي در اثر تحول در روششناسي به وجود آمده است و بدون تحول روششناسي، شناخت متحول نخواهد شد(خواستار،1387، 64).
ر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، کسب و کار، مدیریت ارتباط Next Entries دانلود پایان نامه درباره نسبت بدهی، جریان نقدی، ساختار سرمایه، سودآوری