پایان نامه با کلمات کلیدی ، پور،1382،، 9).، هست(رفیع

دانلود پایان نامه ارشد

نظیر: بدن ها، نگرش ها، باورها، تفسیرها، کردارهای اجتماعی– فرهنگی، متن ها، گفتمان ها و … ساخته شود( Mason,2002 ).
انسانها بطور فردی یا جمعی علاقمند به کسب شناخت و اطلاعات جدید هستند. دوانگیزه مهم موجب این علاقه می شود: یکی نیاز و یافتن راه حل های مناسب برای رفع نیاز و دیگری کنجکاوی. از زمانی که علم و شاخه های مختلف آن رشد نمود و سازمان یافت، مهمترین مسئله هر رشته علمی یافتن روشهای مناسب کسب شناخت بود، تا حدی که پیشرفت هر علم به میزان پیشرفت روشهایش وابسته بوده و هست(رفیع پور،1382، 9). انسان براي جستجو و پيدا کردن حقيقت پديدارهاي جهان، پيش از خود شناخت به روش شناخت محتاج است. نقاط عطف تحول علمي در اثر تحول در روششناسي به وجود آمده است و بدون تحول روششناسي، شناخت متحول نخواهد شد(خواستار،1387، 64).
ر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت ارتباط، بازاریابی، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری Next Entries دانلود پایان نامه درباره نسبت بدهی، جریان نقدی، ساختار سرمایه، سودآوری