پایان نامه با واژگان کلیدی of، and، the، Vol.

دانلود پایان نامه ارشد

Foundations of Consumer Behavior. New York: The Free Press.245-52.
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.
Fiske S.T., & Linville P.W. (1980), What Does the Schema Concept Buy Us? Personality and Social Psychology Bulletin; 6(4):543-57.
Ghazali M., Othman M.Said, Yahya A.Z., Ibrahim M.S., (2008). Products and Country of Origin Effects: The Malaysian Consumers’ Perception. International Review of Business Research Papers Vol. 4 No.2,91-102
Grewal, d. & Levy, M. (2008). Marketing. 1th ed, McGraw Hill.
Haddock G., & Zanna M.P. (1998), Cognition, Affect, and the Prediction of Social Attitudes. In: Stroebe W., Hewstone M., editors. European Review of Social Psychology. Chichester, UK: Wiley.
Han, C.M. (1988), The Role of Consumer Patriotism in the Choice of Domestic versus Foreign Products. Journal of Advertising Research, Vol. 28, No. 3, 25-32.
Han, C.M. (1989), Country Image: Halo or Summary Construct? Journal of Marketing Research, Vol. 26 (May), 222-229.
Han, C.M. (1990), Testing the Role of Country Image in Consumer Choice Behaviour. European Journal of Marketing, Vol. 24, No. 6, 24-40.
Han, C.M., Lee B.-W., & Ro K.-K. (1994).The Choice of a Survey Mode in Country Image Studies. Journal of Business Research, Vol. 29, No. 2, 151-162.
Han, C.M. & Terpstra V. (1988), Country-of-Origin Effects For Uni-National and Bi-National Products. Journal of International Business Studies, Vol. 19, No. 2, 235-255.
Hawkins D, Best R, Coney K. (2004). Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, 9th ed, McGraw-Hill.
Heimbach, A.E., Johansson J.K., & MacLachlan D.L. (1989), Product Familiarity, Information Processing, and Country-of-Origin Cues. Advances in Consumer Research, 16, 460-467.
Herche J. (1992). A Note on the Predictive Validity of the CETSCALE. Journal of the Academy of Marketing Science; 20(3):261-4.
Heslop L.A., Papadopoulos N., Dowdles M., Wall M., & Compeau D. (2004), Who Controls the Purse Strings: A Study of Consumers’ and Retail Buyers’ Reactions in an America’s FTA Environment. Journal of Business Research; 57(10):1177-88.
Heslop, L.A. & Papadopoulos N. (1993), ‘But Who Knows Where or When’: Reflections on the Images of Countries and Their Products. In Product-Country Images: Importance and Role in International Marketing, Papadopoulos, Nicolas and Louise A. Heslop, New York: International Business Press.
Hill, S.R. & Paphitis, k. (2011). Can consumers be racist? An investigation of the effect of consumer racism on product purchase. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.Vol. 23 No. 1, pp. 57-71.
Hini, D. Gendall, P. Kearns, Z. (1995), The Link between Environmental Attitudes and Behavior. Marketing Bulletin; 6, 22-31.
Hirschman, E.C. & Holbrook M.B. (1982), Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions. Journal of Marketing, 46 (summer), 92-101.
Hong, S.T., Wyer Jr. R.S. (1989), Effects of Country-of-Origin and Product-Attribute Information on Product Evaluation: An Information Processing Perspective. Journal of Consumer Research, Vol. 16 (September), 175-187.
Hong, S.T. & Wyer Jr. R.S. (1990), Determinants of Product Evaluation: Effects of the time Interval between Knowledge of a Product’s Country of Origin and Information about Its Specific Attributes. Journal of Consumer Research, Vol. 17 (December), 277-288.
Hooley G.J., Shipley D., Krieger N. (1988), A Method for Modeling Consumer Perceptions of Country of Origin. International Marketing Review; 5(3):67-76.
Hovard, D.J. Gengler Ch. (2001), Emotional Contagion Effects on Product Attitudes. Journal of Consumer Research, p. 189-201.
Hulland, J.S. (1999), The Effects of Country-of-Brand and Brand Name on Product Evaluation and Consideration: A Cross-Country Comparison. Journal of International Consumer Marketing, Vol. 11, No. 1, 23-40.
Hulland, J., Todiño Jr. H.S., & Lecraw D.J. (1996), Country-of-Origin Effects on Sellers’ Price Premiums in Competitive Philippine Markets. Journal of International Marketing, Vol. 4, No. 1, 57-79.
Ittersum K.v., Candel M.J.J.M., Meulenberg M.T.G. (2003), The Influence of the Image of a Product’s Region of Origin on Product Evaluation. Journal of Business Research; 56(3):215-26.
Jablonsky, S.F. & Devries, D.L. (1972), “Operant Conditioning Principles Extrapolated in the Theory of Management,” Organizational Behavior and Human Performance, 7.
Jaffe, E.D. & Nebenzahl I.D. (1984), Alternative Questionnaire Formats for Country Image Studies. Journal of Marketing Research, Vol. 21 (November), 463-471.
Jaffe, E.D. & Nebenzahl, I.D. (2001), National Image and Competitive Advantage, Copenhagen Business School Press, Copenhagen.
Javalgi R.G., Thomas E.G., & Rao S.R. (1992), US Pleasure Travellers’ Perceptions of Selected European Destinations. European Journal of Marketing; 26(7):45-64.
Jo, M.-S., Nakamoto K., & Nelson J.E. (2003), The shielding effects of brand image against lower quality countries-of-origin in global manufacturing. Journal of Business Research, Vol. 56, 637-646.
Johansson, J.K. (1989), Determinants and Effects of the Use of ‘Made in’ Labels. International Marketing Review, Vol. 6, No. 1, 47-58.
Johansson, J.K. (1993), Missing a Strategic Opportunity: Managers’ Denial of Country-of-Origin Effects. In Product-Country Images: Importance and Role in International Marketing, Papadopoulos, Nicolas and Louise A. Heslop, New York: International Business Press.
Johansson, J.K. & Nebenzahl I.D. (1986), Multinational Production: Effect on Brand Value. Journal of International Business Studies, fall, 101-126.
Johansson, J.K. & Thorelli H.B. (1985), International Product Positioning. Journal of International Business Studies, fall, 57-75.
Joseph, J.C. (2010). Theories of Attitude Formation and Change. Social Psychology of Education.
Josiassen, A. & Assaf, A. (2010). Country-of-origin contingencies: their joint influence on consumer behavior. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 22 No. 3, pp. 294-313.
Karami, M., Pourian Sh. and Olfati, O. (2011), “Iranian Consumers and Products Made in China: A Case Study of Consumer Behavior in Iran’s Market”, International Journal of China Marketing, Vol 2(1): 58-67.
Katz, D. (1960). The Functional Approach to the Study of Attitudes. Public Opinion Quarterly. P170.
Kaynak, E. & Kucukemiroglu O. (1992), Sourcing of Industrial Products: Regiocentric Orientation of Chinese Organizational Buyers. European Journal of Marketing, Vol. 26, No. 5, 36-55.
Kempf D.S. (1999), Attitude Formation from Product Trial: Distinct Roles of Cognition and Affect for Hedonic and Functional Products. Psychology and Marketing; 16:35-50.
Kinra, Neelam. (2006), The effect of country-of-origin on foreign brand names in the Indian market. Marketing Intelligence & Planning Vol. 24 No. 1, pp. 15-30.
Klein, J.G., Ettenson R., & Morris M.D. (1998), The Animosity Model of Foreign Product Purchase: An Empirical Test in the People’s Republic of China. Journal of Marketing, 62, 89-100.
Knight G.A., Spreng R.A., Yaprak A. (2003), Cross-National Development and Validation of an International Business Measurement Scale: The COISCALE. International Business Review; 12(5):581-99.
Kosterman R., & Feshbach S. (1989), Toward a Measure of Patriotic and Nationalistic Attitudes. Political Psychology; 10(2):257-74.
Kotler, P. (2003), Marketing Management, 11th ed. New Jersey Pearson Education, Inc.
Kotler, P. & Armstrong, G. (2008), Principles of Marketing, 12th ed., New Jersey: Pearson Education Inc.
Kotler, P., Haider D.H., & Rein I. (1993), Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States and Nations. New York, The Free Press.
Kraft, F.B. & Chung K.H. (1992), Korean Importer Perceptions of US and Japanese Industrial Goods Exporters. International Marketing Review, Vol. 9, No. 2, 59-73.
Laroche M., Papadopoulos N., Heslop L.A., Mourali M. (2005), The Influence of Country Image Structure on Consumer Evaluations of Foreign Products. International Marketing Review; 22(1):96-115.
Lee, D. & Ganesh, G. (1999). Effects of partitioned country image in the context of brand image and familiarity. International Marketing Review, Vol. 16 No. 1, pp. 18-39.
Li Z.G., Fu S., & Murray W.L. (1997), Country and Product Images: The Perceptions of Consumers in the People’s Republic of China. Journal of International Consumer Marketing; 10(1-2):115-38.
Liefeld, J.P. (1993), Experiments on Country-of-Origin Effects: Review and Meta-Analysis of Effect Size. In Product-Country Images: Importance and Role in International Marketing, Papadopoulos, Nicolas and Louise A. Heslop, New York: International Business Press.
Liefeld, J.P., Heslop L.A., Papadopoulos N., & Wall M. (1996), Dutch Consumer Use of Intrinsic, Country-of-Origin, and Price Cues in Product Evaluation and Choice. Journal of International Consumer Marketing, Vol. 9 (1), 57-81.
Lim, J.-S., Darley W.K., & Summers J.O. (1994), An Assessment of Country of Origin Effects under Alternative Presentation Formats. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 22, No. 3, 274-282.
Lin, L.W. & Sternquist B. (1994), Taiwanese Consumers’ Perceptions of Product Information Cues: Country of Origin and Store Prestige. European Journal of Marketing, Vol. 28, No. 1, 5-18.
Lisboa, Ana. (2007). Country of Origin: Perceptions and Attitudes of Portuguese Consumers. Global Consumer Behavior. Ammi, Chantal, Newport Beach, ISTE, 125-46.
Liska A.E. (1984), A Critical Examination of the Causal Structure of the Fishbein/Ajzen Attitude-Behavior Model. Social Psychology Quarterly;47(1):61-74.
Loudon, D.L. & Della Bitta, A.J. (1993). Consumer Behaviour: Concepts and Applications (4th ed). McGraw Hill: Auckland.
Luce, M.F., Bettman J.R., & Payne J.W. (2001), Emotional Decisions: Tradeoff Difficulty and Coping in Consumer Choice. Chicago, the University of Chicago Press (Monographs of

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی of، and، Consumer، the Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، صورت های مالی، بورس اوراق بهادار، درماندگی مالی