پایان نامه با واژگان کلیدی of، and، Consumer، the

دانلود پایان نامه ارشد

Sons.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Akaah, I.P. & Yaprak A. (1993), Assessing the Influence of Country of Origin on Product Evaluations: An Application of Conjoint Methodology. Journal of International Consumer Marketing, Vol. 5 (2), 39-53.
Alden, D.L. (1993), Product Trial and Country-of-Origin: An Analysis of Perceived Risk Effects. Journal of International Consumer Marketing, Vol. 6 (1), 7-26.
Allport, G. (1935), Attitudes. In a Handbook of Social Psychology, ed. C. Murchison. Worcester, MA: Clark University Press.
Allred A., Chakraborty G., & Miller S.J. (1999). Measuring Images of Developing Countries: A Scale Development Study. Journal of Euro – Marketing; 8(3):29-49.
Amine, L.S. & Shin S-H. (2002), A Comparison of Consumer Nationality As a Determinant of COO Preferences. Multinational Business Review, Spring, 45-53.
Ammi, Chantal. (2007). Global Consumer Behavior. Newport Beach, ISTE.
Anderson, W.T. & Cunningham W.H. (1972), Gauging Foreign Product Promotion. Journal of Advertising Research, February, 29-34.
Askegaard, S. & Ger G. (1998), Product-Country Images: Towards a Contextualized Approach. European Advances in Consumer Research, 3, 50-58.
Bagozzi R.P., & Burnkrant R.E. (1979), Attitude Organization and the Attitude-Behavior Relationship. Journal of Personality and Social Psychology; 37:913-9.
Bagozzi, P., Baumgartner H., & Coupon Y. (1991), Usage and the Theory of Reasoned Action. Advances in Consumer Research, No 18, p. 24-27.
Bannister, J.P. & Saunders J.A. (1978), UK Consumers’ Attitudes towards Imports: The Measurement of National Stereotype Image. European Journal of Marketing, Vol. 12 (8), 562-570.
Banytė, J. Jokšaitė, E. & Virvilaitė, R. (2007), Relationship of Consumer Attitude and Brand: Emotional Aspect. ENGINEERING ECONOMICS. No 2 (52).
Batra R., & Ahtola O.T. (1990), Measuring the Hedonic and Utilitarian Sources of Consumer Attitudes. Marketing Letters; 2:159-70.
Baughn, C.C. & Yaprak A. (1993), Mapping Country-of-Origin Research: Recent Developments and Emerging Avenues. In Product-Country Images: Impact and Role in International Marketing, Papadopoulos, Nicolas, and Louise A. Heslop, New York: International Business Press.
Bem, D.J. (1967). Self-Perception: An Alternative Interpretation of Cognitive Dissonance Phenomena. Psychological Review, 74, 183-200.
Bem, D. J. (1972). Self-Perception Theory. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 6, pp.1-62). New York: Academic Press.
Bilkey W.J. Foreword In: Papadopoulos N., & Heslop L.A., editors. (1993). Product-Country-Images: Impact and Role in International Marketing. New York: International Business Press. p. xix-xx.
Bilkey, W.J. & Nes E. (1982), Country-of-Origin Effects on Product Evaluations. Journal of International Business Studies, Spring/Summer, 89-99.
Blythe, J. (2001) Essentials of Marketing, 3nd edition, Prentice Hall.
Brendl, C.M. & Higgins, E.T. (1996). Principles of judging valence: What makes events positive or negative? In Advances in Experimental Social Psychology, ed. MP Zanna, 28:95– 160. San Diego, CA: Academic.
Brengman, M. (2002), the Impact of Color in the Store Environment: An Environmental Psychology Approach. Doctoral Dissertation, University of Ghent.
Brijs K. (2006), Unraveling Country-of-Origin – Semiotics as a Theoretical Basis for a Meaning-Centered Approach towards Country-of-Origin Effects. Unpublished PhD Dissertation, Nijmegen, the Netherlands: Radboud Universiteit Nijmegen.
Bruning, E.R. (1997), Country of origin, national loyalty and product choice: The case of international air travel. International Marketing Review, Vol. 14 (1), 59-74.
Carlson E.R. (1956), “Attitude Change Through Modification of Cognitive Structure,” Journal of Abnormal and Social Psychology, 52, 256-61.
Cateora, P.R. & Graham, J.L. (1999). International Marketing, 10th. Edition, Irwin McGraw-Hill.
Cattin, P., Jolibert A., & Lohnes C. (1982), A Cross-Cultural Study of ‘Made In’ Concepts. Journal of International Business Studies, Winter, 131-141.
Chaiken, S. (1980), “Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 39 No. 5, pp. 752-66.
Chao, P. (1993), Partitioning Country of Origin Effects: Consumer Evaluations of a Hybrid Product. Journal of International Business Studies, Second Quarter, 291-306.
Chao, P. (1998), Impact of Country-of-Origin Dimensions on Product Quality and Design Quality Perceptions. Journal of Business Research, 42, 2, 1-6.
Chao, P. & Rajendran K.N. (1993), Consumer Profiles and Perceptions: Country-of-origin Effects. International Marketing Review, Vol. 10 (2), 22-39.
Chattalas, M., Kramer, T., & Takada, H. (2008), The impact of national stereotypes on the country of origin effect A conceptual framework. International Marketing Review Vol. 25 No. 1, pp. 54-74.
Chryssochoidis, G., Krystallis, A., & Perreas, P. (2007). Ethnocentric beliefs and country-of-origin (COO) effect: Impact of country, product and product attributes on Greek consumers’ evaluation of food products. European Journal of Marketing Vol. 41 No. 11/12, pp. 1518-1544.
Cohen, A.R. (1957), “Need for Cognition and Order of Communication as Determinants of Opinion Change,” in C.I. Hovland (Ed.), The Order of Presentation in Persuasion (New Haven: Yale University Press), 79-97.
Cohen, A.R., Stotland, E. & Wolfe, D.M. (1955), “An Experimental Investigation of Need for Cognition,” Journal of Abnormal and Social Psychology, 51, 291-4.
Cordell, V.V. (1993), Interaction Effects of Country of Origin with Branding, Price and Perceived Performance Risk. Journal of International Consumer Marketing, Vol. 5 (2), 5-20.
Crisp, R.J., & Turner, R.N. (2007). Essential Social Psychology. New Delhi: Sage Publications.
Crites S.L., Fabrigar L.R., Petty R.E. (1994), Measuring the Affective and Cognitive Properties of Attitudes: Conceptual and Methodological Issues. Personality and Social Psychology Bulletin; 20(6):619-34.
d’Astous, A. & Boujbel L. (2007), Positioning Countries on Personality Dimensions: Scale Development and Implications for Country Marketing. Journal of Business Research; 60:231-9.
d’Astous, A., Voss, Z.G., Colbert, F., Caru`, A., Caldwell, M. & Courvoisier, F. (2008). Product-country images in the arts: a multi-country study. International Marketing Review. Vol. 25, No. 4, pp. 379-403.
De Pelsmacker, P., Geuens M., & Van den Bergh J. (2001), Marketing Communications. London, Prentice Hall.
Derbaix C.M. (1995), The Impact of Affective Reactions on Attitudes Toward the Advertisement and the Brand: A Step Toward Ecological Validity. Journal of Marketing Research; 32(4):470.
Derbaix, C. & Pham M.T. (1998), For the development of measures of emotion in marketing: Summary of prerequisites. In European Perspectives on Consumer Behaviour, M., Lambkin, G., Foxall, F., Van Raaij, B., Heilbrunn, London, Prentice Hall.
Derbaix, C. & Vanden Abeele P. (1998), Consumer Inferences and Consumer Preferences. The Status of Cognition and Consciousness in Consumer Behavior Theory. In European Perspectives on Consumer Behavior, M., Lambkin, G., Foxall, F., Van Raaij, B., Heilbrunn, London, Prentice Hall.
Desborde R.D. (1990), Development and Testing of a Psychometric Scale to Measure Country-of-Origin Image. Florida State University, University Microfilms International (U M I): Ann Arbor, Michigan.
Dichter, E. (1962), The World Consumer. Harvard Business Review, July/August, 113-122.
Drozdenco, R. & Jensen, M. (2009). Translating country-of-origin effects into prices. Journal of Product & Brand Management, 18/5, 371–378.
Dzever, Sam., & Quester, Pascale. (1999). Country-Of-Origin Effects on Purchasing Agents’ Product Perceptions: An Australian Perspective. Industrial Marketing Management 28, 165–175.
Eagly, A.H. & Chaiken S. (1993), The Psychology of Attitudes. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich.
Eagly, A.H. & Chaiken S. (1998). Attitude structure and function. In The Handbook of Social Psychology, ed. DT Gilbert, ST Fiske, 2:269–322. Boston: McGraw-Hill. 4th ed.
Eiser, R. & Van der Pligt J. (1988), Attitudes and Decisions. London, Routledge.
Elliott, R. (1998), A Model of Emotion-Driven Choice. Journal of Marketing Management, Vol. 14, 95-108.
Elliott, G.R. & Cameron R.C. (1994), Consumer Perception of Product Quality and the Country-of-Origin Effect. Journal of International Marketing, Vol. 2, No. 2, 49-62.
Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W. (1995), Consumer Behavior. Forth Worth: The Dryden Press.
Erickson, G.M., Johansson J.K., & Chao P. (1984), Image Variables in Multi-Attribute Product Evaluations: Country-of-Origin Effects. Journal of Consumer Research, Vol. 11 (September), 694-699.
Eroglu, S.A. & Machleit K.A. (1989), Effects of Individual and Product-specific Variables on Utilizing Country of Origin as a Product Quality Cue. International Marketing Review, Vol. 6, No. 6, 27-41.
Ettenson, R. (1993), Brand Name and Country of Origin Effects in the Emerging Market Economies of Russia, Poland and Hungary. International Marketing Review, 10 (5), 14-36.
Ettenson, R., Wagner J., & Gaeth G. (1988), Evaluating the effect of country of origin and the ‘made in U.S.A.’ campaign: A conjoint approach. Journal of Retailing, 64 (Spring), 85-100.
Etzioni, A. (1988), Normative-Affective Factors: Toward A New Decision-Making Model. Journal of Economic Psychology, 9, 125-151.
Fattah, H.M. (2006), Caricature of Muhammad Leads to Boycott of Danish Goods. The New York Times.
Fazio, R.H., Eiser, J.R., Shook, N.J. (2004). Attitude Formation through Exploration: Valence Asymmetries. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 87, No. 3, 293–311.
Fishbein, Martin. (1972).”The Search for Attitudinal-Behavioral Consistency“, in Joel B. Cohen, ed. Behavioral science

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کنندگان، انحراف معیار، مصرف کننده، نگرش مصرف کننده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی of، and، the، Vol.