پایان نامه با واژگان کلیدی of، and، Consumer، the

دانلود پایان نامه ارشد

the Journal of Consumer Research).
Lutz R.J. (1978), A FUNCTIONAL APPROACH TO CONSUMER ATTITUDE RESEARCH. Advances in Consumer Research Volume 5, Pages 360-369.
Lutz R.J. (1981), The Role of Attitude Theory in Marketing. In: Kassarjian H.H., Robertson T.S., editors. Perspectives in Consumer Behavior. Glenview, Il: Scott, Foresman and Company. p. 233-50.
Magnusson, P., Westjohn, S.A. & Zdravkovic, S. (2011). “What? I thought Samsung was Japanese”: accurate or not, perceived country of origin matters. International Marketing Review, Vol. 28 No. 5, pp. 454-472.
Maheswaran, D. (1994), Country of Origin as a Stereotype: Effects of Consumer Expertise and Attribute Strength on Product Evaluations. Journal of Consumer Research, Vol. 21 (September), 354-365.
Maio GR, & Olson JM, (Eds.). (1999). Why We Evaluate: Functions of Attitudes. Mahwah, NJ: Erlbaum
Mano, H. & Oliver R.L. (1993), Assessing the Dimensionality and Structure of the Consumption Experience: Evaluation, Feeling, and Satisfaction. Journal of Consumer Research, Vol. 20 (December), 451-466.
Martin, I.M. & Eroglu S. (1993), Measuring a Multi-Dimensional Construct: Country Image. Journal of Business Research, Vol. 28, No. 3, 191-210.
McCracken, G. (1987), Advertising: Meaning or Information?. Advances in Consumer Research, 14, 121-124.
McGuiness, David. (2008), Country of Origin Effects and Consumer Knowledge: A Study of Country of Origin Effects and Consumer Knowledge Among Taiwanese Beer Consumers. Special Topics in Marketing Research, National Chiao Tung University.
Mihailovich, P. (2006), “Kinship branding: a concept of holism and evolution for the nation brand”, Place Branding, Vol. 2, pp. 229-47.
Moore, Karl & Pareek, Niketh (2006), Marketing: The Basics, 1th ed. New York: by Routledge.
Mullins J.w., Walker O.C., Boyd H.W. & Larreche J.C. (2008). Marketing Management: A Strategic Decision Making Approach, 6th ed, McGraw Hill.
Murray SL, Haddock G, Zanna MP. (1996). On creating value-expressive attitudes: an experimental approach. See Seligman et al 1996, pp. 107–33.
Nagashima, A. (1970), A Comparison of Japanese and U.S. Attitudes Toward Foreign Products. Journal of Marketing, 34 (January), 68-74.
Nagashima, A. (1977), A Comparative ‘Made in’ Product Image Survey Among Japanese Businessmen. Journal of Marketing, July, 95-100.
Nebenzahl I.D., Jaffe E.D., Usunier J.-C. (2003). Personifying Country of Origin Research. Management International Review; 43(4):383-406.
Obermiller, C. & Spangenberg E. (1989), Exploring the Effects of Country of Origin Labels: An Information Processing Framework. Advances in Consumer Research, Vol. 16, 454-459.
Obermiller C., Spangenberg E.R., Perkins A.W. (1999), Predicting the Effects of Country of Origin as an Information Cue. Asian Journal of Marketing; 7(1).
Olson, J. M., & Zanna, M. P. (1993). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 44, 117–154.
Oyeniyi, Omotayo. (2009). Analysis of Nigerian Consumers Perception of Foreign Products. BULETINUL University Petrol – Gaze din Ploiesti Vol. LXI: 18 – 26.
Papadopoulos, N. (1993), What Product and Country Images Are and Are Not. In Product-Country Images: Importance and Role in International Marketing, Papadopoulos, Nicolas and Louise A. Heslop, New York: International Business Press.
Papadopoulos, N. & Heslop L.A. (1993), Product-Country Images: Importance and Role in International Marketing. New York: International Business Press.
Papadopoulos, N., Heslop L.A., & Berács J. (1990), National Stereotypes and Product Evaluations in a Socialist Country. International Marketing Review, Vol. 7, No. 1, 32-47.
Papadopoulos N., Heslop L.A., IKON Research Group. (2000), A Cross-national and Longitudinal Study of Product-Country Images with a Focus on the U.S. and Japan. Cambridge: Marketing Science Institute; 1-67.
Parameswaran, R. & Pisharodi R.M. (1994), Facets of Country of Origin Image: An Empirical Assessment. Journal of Advertising, 23 (1), 43-56.
Patterson, P., & Tai, Siu-Kwan. (1991). Consumer Perceptions of Country of Origin in the Australian Apparel Industry. Marketing Bulletin, 2, 31-40, Article 4.
Pavlov, I. P. (1927). Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex. Translated and Edited by G. V. Anrep. London: Oxford University Press.
Peak, Helen. (1955), “Attitude and Motivation,” in M. R. Jones (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation (Lincoln: University of Nebraska Press), 149-89.
Pecotich, A. & Rosenthal M.J. (2001), Country of Origin, Quality, Brand and Consumer Ethnocentrism. Journal of Global Marketing, Vol. 15 (2), 31-60.
Peter J. Paul, Olson Jerry C. (2010). Consumer behavior & marketing strategy, 9th ed, McGraw-Hill.
Peterson, R.A., Hoyer W.D., & Wilson W.R. (1986), the Role of Affect in Consumer Behavior: Emerging Theories and Applications. Toronto, Lexington Books.
Peterson, R.A. & Jolibert A.J.P. (1995), A Meta-Analysis of Country-of-Origin Effects. Journal of International Business Studies, Vol. 26, No. 4, 883-900.
Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). Communication and Persuasion: Central and Peripheral Routes to Attitude Change. New York: Springer-Verlag.
Petty RE, Wegener DT, Fabrigar LR. (1997). Attitudes and attitude change. Annul. Rev. Psychol. 48:609–47
Phau, I. & Prendergast, G. (2000), “Conceptualizing the country of origin of brand”, Journal of Marketing Communications, Vol. 6 No. 3, pp. 159-70.
Prendergast, Gerard P., Tsang, Alex S.L., Chan, Cherry N.W. (2010). The interactive influence of country of origin of brand and product involvement on purchase intention. Journal of Consumer Marketing, 180–188.
Reierson, C. (1967), Attitude Changes toward Foreign Products. Journal of Marketing Research, November, 385-387.
Richins M.L. (1997), Measuring Emotions in the Consumption Experience. Journal of Consumer Research; 24(2):127.
Robertson, T.S., Zielinski, J., & Ward, S. (1984), Consumer Behavior. (Glenwood, IL: Scott, Foresman and Company).
Robnik, M., Brijs, K. & Vanhoof, K. (2009). Ordinal Evaluation: A New Perspective on Country Images. Proceedings of Industrial Conference on Data Mining, ICDM, Leipzig.
Rogers, T.M., Kaminski P.F., Schoenbachler D.D., & Gordon G.L. (1994), The Effect of Country-of-Origin Information on Consumer Purchase Decision Processes When Price and Quality Information Are Available. Journal of International Consumer Marketing, Vol. 7 (2), 73-109.
Rosenberg, M.J. (1956), “Cognitive Structure and Attitudinal Affect,” Journal of Abnormal and Social Psychology, 53, 367-72.
Rosenberg, M.J. & Hovland C.I. (1960), Cognitive, Affective and Behavioral Components of Attitudes. In Attitude Organization and Change: An Analysis of Consistency Among Attitude Components, M.J., Rosenberg, C.I., Hovland, W.J., McGuire, R.P., Abelson, J.W., Brehm, New Haven, Conn.: Yale University Press.
Rossiter, J.R. & Percy L. (1997), Advertising Communications & Promotion Management. London, McGraw-Hill.
Roth, K.P., & Diamantopoulos, A. (2008). Advancing the Country Image Construct. (OENB), project number 12288.
Roth M.S., & Romeo J.B. (1992). Matching Product Category and Country Image Perceptions: A Framework for Managing Country-of-Origin Effects. Journal of International Business Studies; 23(3):477-97.
Saghafi, M.M. & Puig R. (1997), Evaluation of foreign products by US international industrial buyers. Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 12 (5), 323-338.
Samiee, S. (1994), Customer Evaluation of Products in A Global Market. Journal of International Business Studies, Vol. 25, No. 3, 579-604.
Sarnoff, I. & Katz, D. (1954), “The Motivational Bases of Attitude Change,” Journal of Abnormal and Social Psychology, 49, 115-24.
Sauer, P.L., Young M.A., & Unnava H.R. (1991), An Experimental Investigation of the Processes behind the Country of Origin Effect. Journal of International Consumer Marketing, Vol. 3 (2), 29-59.
Schaefer, A. (1997), Consumer Knowledge and Country of Origin Effects. European Journal of Marketing, 31 (1), 56-72.
Schatz R.R., Staub E., Lavine H. (1999), On the Varieties of National Attachment: Blind versus Constructive Patriotism. Political Psychology; 20(1):151-74.
Schiffman, Leon G. & Kanuk, Leslie L. (2008). Consumer Behavior. 9th ed. Harlow: Pearson Education.
Schlegel R.P., & DiTecco D. (1982). Attitudinal Structures and the Attitude-Behavior Relation. In: Zanna M.P., Higgins E.T., Herman C.P., editors. Consistency in Social Behavior. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
Schooler, R.D. (1965), Product Bias in the Central American Common Market. Journal of Marketing Research, 2 (November), 394-397.
Schooler, R.D. & Sunoo D.H. (1969), Consumer Perceptions of International Products: Regional vs. National Labeling. Social Science Quarterly, March, 886-890.
Schooler, R.D., Wildt A.R., & Jones J.M. (1987), Strategy development for manufactured exports of third world countries. Journal of Global Marketing, 1 (Fall/Winter), 53-68.
Secord, Paul F. & Backman, Carl W. (1964). Social Psychology. McGraw-Hill, New York.
Shankarmahesh, M.N. (2006). Consumer ethnocentrism: an integrative review of its antecedents and consequences. Int. Mark. Rev., 23(2):146-172.
Shimp, T.A. & Sharma S. (1987), Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, Vol. 24 (August), 280-289.
Skinner, B. F. (1938). The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis. Cambridge, Massachusetts: B.F. Skinner Foundation.
Skinner, B. F. (1974), About Behaviorism. New York: Knopf.
Smith, M. Brewster. (1947), “The Personal Setting of Public Opinions: A Study of Attitudes toward Russia,” Public Opinion Quarterly, 11, 507-23.
Smith, M. Brewster. (1949), “Personal Values as Determinants of a Political Attitude,” Journal of Psychology, 28, 477-86.
Smith M.B., Bruner J.S., & White R.W. (1956), Opinions and Personality (New York: John Wiley and Sons, Inc.
Solomon Michael.R, (2006). Consumer behavior: a

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی of، and، Consumer، the Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، صورت های مالی، بورس اوراق بهادار، درماندگی مالی