پایان نامه با واژگان کلیدی یکپارچه سازی، سپرده گذاران، موسسات مالی، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

معاملا تی ازقبیل صا درات وواردات کا لاوتوسل به کم نمایی سیا هه صا دراتی و گران نمایی سیا هه وارداتی وارد چرخه رسمی اقتصاد می گردد.

2-2- ب =انتقا ل پول از طریق واسطه
ما نند تبدیل وجوه نقد به ژتون و تبدیل مجد د آن، که در این صورت تشخیص ما هیت غیر قانونی ما ل مشکل می شود.
3-2- ب =تکنیک سوم پنها ن نمو دن ما لک و اقعی ما ل آلوده
طرح مطا لعا تی مبا رزه با جر م پو لشو یی مر کز پژو هش ها ی مجلس شورای اسلا می در خصوص لا یه چینی و تبدیل بیا ن می دارد.”لا یه چینی ،جدا سازی عواید حا صل از فعا لیت های مجرمانه از منشاء با فعا لیتهای مو جد آن است….. این مر حله می تواند شا مل معا ملا تی ما نند انتقا ل تلگرافی سپرده ،تبدیل سپرده به اسناد پو لی ،اوراق بها دار ،سهام سر مایه ای ،چک های مسا فرتی ،خرید مجدد کا لا ها ی پر ارزش و اسناد پولی و سر ما یه گذاری آن ها در معا ملا ت ملکی و مو سسات قانونی به ویژه در صنا یع تفریحی و جها نگردی است. “70
3- ب= ایجاد شبکه ی پیچیده
در این خصوص گفته شده “خواباندن پول،در واقع اولین اقدام برای مخفی کردن و پنهان نگهداشتن منشاء ما لکیت پول است،به طریقی که با ایجاد لا یه های پیچیده ازطریق مبادلات مالی ،ازهرنوع پیگیری حسابرسی درامان باشدودر این مرحله درواقع منشاء پول ها،گمنام و ناشناخته می شود.منظورازخواباندن،بی ارتباط کردن پول های غیرقانونی از منشاءجنایت،ازطریق ایجاد شبکه ای پیچیده ازمبادلات مالی پیاپی است که هدف آن پوشیده نگه داشتن منابع مذکور از هرگونه پیگیری حسابرسی و غیرقابل ردیابی کردن منشاء مالکیت آنها می باشد.”71
4- ب = دایرِِِِه المعا رف تخصصی حسابداری
این مو سسه ضمن بیان و تا ییدروش ها ی تطهیر درصد رالاشاره نکاتی را هم درخصوص تطهیرپول اضافه
می نماید که دانستن آن در تشخیص و شنا خت روش های تطهیر بسیا ر موثرخواهد بود .شیوه های تطهیرپو ل پیچیده و متنوع است شیو ه های پول شویی به عواملی بشرح زیر بستگی دارد :
1-4- ب = نوع خلا ف انجام شده
2-3- ب = نوع سیستم اقتصا دی
3-3- ب = نوع قوانین و مقررات کشوری که درآنجا خلا ف صورت گرفته است.
4-3- ب= نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر می شود.72
ج- مر حله ادغام
آخرین و یا به تعبیری سو مین مرحله تطهیر پول ادغا م می باشد.ادغام براساس نظرات مختلف باعنوان هاواصطلا حات مشابهی بکار می رود. که در ادامه به بعضی از آنها اشا ره می شو د.
1-ج= در هم آمیزی و یک پا رچه سازی73
ادغام یعنی فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه است و به تعبیری اگر مرحله لا یه چینی با مو فقیت انجام شودعو اید حا صل ازجرم با ید به نحو ی وارد
چرخه اقتصادی قانونی ورسمی گردد.که امکان ردیابی آن مشکل شود.این فرایند ازتکنیک های زیربهره می گیرد.
1-1 ج = سوق دارا ییها ی نا مشروع به سوی اشخاص و شر کت های که به نحوی با مجرمان در تماس هستند.
2-1- ج = تا سیس شر کت های پو ششی
2-ج=دید گاه باشگاه اندیشه در خصو ص ادغام74
این باشگاه تعا بیری چون ادغام،تر کیب،یکپارچه سازی ویا انسجام را بکارمی برد.این موسسهء حقوقی ضمن
بیان مفاهیم وویژگی های این مرحله نکا تی را گوشزد می کند که خودمی تواند پایه واسا س تصمیم گیری حقو قی و تقنینی با شد . می گو ید:
1-2-ج = دراین مرحله شنا سایی و رد یابی پول های کثیف بسیار دشوارودرحد غیرممکن است.
2-2-ج = عدم دخا لت با نک ها ومو سسات ما لی که به صورت سنتی عا د ت کرده اند هرگز به منا بع وجوه کاری ندارند و کنجکا وی نمی کنند.
3-3-ج = بیشتر فعا لیت های مجر مانه تطهیر پو ل در این مرحله است به لحا ظ علمی ممکن است روند تطهیر پو ل خا رج از این نظم و تر تیب تحقق یا بد و از تکنبک ها و فنون جد ید بهره گیری کنند.
3-ج= دیدگاه مر کز پژوهش های مجلس شورای اسلا می75
مر کز پژ وهش ها ی مجلس شو رای اسلا می بعد از طرح مر احل پو لشویی گو نه های پو لشویی را بیان
می دارد پدیده پو لشویی در یک کشور لزوما”به عو اید به دست آمده از فعا لیت های بزه کارانه یا مجرمانه انجام شده درآن کشورمحدود ومنحصرنمی شود درواقع ممکن است عواید به دست آمده ازفعا لیت های مجرمانه دیگر کشورهای جهان نیز به کشور مفروض منتقل و در آن شسته شود فلذا چها رگونه پو لشویی قا بل شنا سایی است:
1-3-ج = پو لشویی درونی: شامل پو ل های کثیف به دست آمده از فعا لیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور که در همان کشور شسته می شود.
2-3-ج = پو لشویی صا در شونده :شامل پو ل های کثیف به دست آمده از فعا لیت های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان که در داخل یک کشور مفروض شسته می شود.
3-3-ج = پو لشویی بیرونی :شامل پول های کثیف بدست آمده ازفعا لیت های مجرمانه انجام شده درسایر کشور ها که درخارج از کشور نیز شسته می شود.
4-3-ج = پو لشویی وارد شونده :شامل پو ل های کثیف بدست آمده از فعا لیت های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان که در داخل یک کشور مفروض شسته می شود.
4-ج= دید گاه یک کا رشناس حقو قی76
این کار شناس می گو ید:
مرحله ادغام یا یکپارچه سازی،آخرین مرحله زنجیره تطهیر پول را تشکیل می دهد واین مرحله است که در واقع یک مبنای مشروعیت و قانونی به اموال نا مشروع می بخشد وامکان بکار گیری آنها را به صورت جا یز ومحترمانه فراهم می کند.

5-ج = مراحل پو لشو یی از دید گاه صا حب نظر اقتصاد ی هلند77
این صا حب نظر اقتصادی مراحل پو لشو یی را با نمو نه های ازهر مرحله به بررسی می پر دازد.و این چنین بیا ن
می دارد:
پو لشو یی شا مل سه مر حله است 1- جایگذاری 2-لایه گذاری 3- در هم آمیزی و یکپا رچه سازی( ادغام)
بعد ازاینکه مجرمین پول حا صل از فعا لیت مجرمانه خود مثلا” (فرو ش دارو ها) را بصورت قاچاق کسب نمو دند ، مجرم سعی می کند که این پو ل و سرمایه را وارد سیستم مالی نما ید مثلا”قرار دادن آن در یک حسا ب بانکی.
همچنین پو لشو یان برای کا هش جلب تو جه مجریا ن قا نون مقا دیرزیا دی پول نقد را به مقادیر کوچک تبد یل نمو ده یا بصو رت قا چا ق در کشو ردیگر سپرده گذاری می کنند. به محض جایگذاری ( استقرار) پو ل در سیستم ما لی مر حله لایه گذاری انجا م می پذیر د که شا مل مجمو عه ای از معا ملا ت با هد ف مخفی کر دن منشاء اصلی پو ل است.مثلا” جا بجایی پو ل ها و سپرده گذاری در مو سسات ما لی یا واریز پول به حساب دو ستان یا بستگان یا خرید اسناد با فا کتو رها ی صو ری بر ای پنها ن نمو ده ما لک و اقعی پو ل آلو ده.زما نی که مرحله لا یه گذاری انجا م گرفت مجرم نها یتا” قا دراست طــی یک معا مله اقتصا دی قا نونی ازاین پول استفا ده کرده وبه عنــوان یک تاجرموفق با خرید داراییهای شیک از زند گی لذت ببرد.

نتیجه گیری:
ازمباحث فرایند پول شویی استنباط می شود که مراحل رائج ومهم پول شویی همان مراحل سه گا نه سرمایه گذاری ،تبد یل ،ادغام ،می باشد .هرچند نباید ازاین موضوع غا فل شد با پیشرفت تکنولوژی ،تعدد روش ها و فنون و وسعت کسب در آمد های نا مشروع ،روش های تطهیر با شیو ه های متناسب با تغییر ،تغییر خو اهد کرد .لازم است قو انین و مقررات متناسب با تغییر و نیاز سنجی تغییر کرده تا راه کشف منا بع نا مشروع بهترمورد شنا سایی قرار گیرد
نکته حا ئز اهمیتی که وجود دارد آن است که متا سفانه تاکنون نتوا نستند حجم پو لهای نا مشروع را شنا سایی کنند . تا بر اساس این شنا سایی مبا د رت به تطهیر نمایند. استفاده از قوانین مدرن ،مقررات اداری نو ظهور ،آموزش کا رکنان مو سسات مالی و اداری ،ایجاد نظارت و بازرسی های نا محسوس ،می شود منابع درآمدهای نامشروع را مو رد شنا سایی قرار داد و از حجم پو ل های نا مشروع کا ست.

گفتار دوم
روش های تطهیر
درمباحث گذشته اهداف،عوارض،فرایند پول شویی را مورد بررسی قرار دادیم اشاره شد مجرمان پول شویی برای اهدافی دست به این اقدام می زنند به لحاظ اهمیت مو ضوع و پیشگیری و شناخت بیشتر عوارض پو لشویی را بیان کردیم گفتیم مجرمان طی سه مرحله اقدام مجرمانه خود را لباس مشروعیت وقانونی ورسمی بودن می پوشند د ر این گفتار تلا ش خواهد شد روش های که مجرمان بزه پول شوبی برای تطهیربکارخواهند بست بیان شود.لازم به ذکر است بیان این روش ها به منزله همه روش ها نیست بلکه بخش و گوشه ای از روش ها ی تطهیر می باشد. فلذا ما در این گفتاربه هفت روش تطهیر پرداخته ودرادامه به شرح و بسط و توضیح هر یک از آنهاخواهیم پرداخت.همچنین به جهت اهمیت موضوع این گفتاررا بیشتر بحث خواهیم کرد.
الف = استفاده از مو سسا ت ما لی و اعتباری
ب = انتقا لا ت الکترونیکی و اینتر نتی
ج = پنا هگاه های ما لیاتی
د= استفاده از پو ششهای تجاری مشروع
و= خرید اوراق سها م
ی= انتقال وجوه به خارج از کشور
ه = خرید وفروش آثار هنری

الف : استفاده از مو سسات ما لی و اعتباری
استفاده از مو سسات ما لی و اعتباری یکی از راحت ترین و سهل ترین روش تطهیر می باشد. معمولا”موسسات مالی واعتباری براساس قوانین و مقررات اداری سنتی اداره می شوند موسسا ت وظیفه خودرا در دریــافت وجــوه و پرداخت آن می دانند به لحاظ با لا بردن مو جو دی و خدمات خود تلا ش دارند مشتر یان بیشتر ی راجذب نما یند.به اینکه از چه منا بعی،ازکجا،این پول تا مین شده و بدست آمده است. توجهی ندارند.و پرداختن به آنرا یک نوع دخا لت ،بی حرمتی به مشتری،و بعضا”به تصور اینکه موسسه درارزیابی عملکرد نمی تواند مشتریان راراضی نگه داشته و نسبت به جذ ب بیشتر سپرده گذاران خوب عمل نکرده موردعتاب وعقاب قرارمی گیرد. مع الوصف تلا ش قریــب به اتفاق مو سسا ت جذب وجوه و سپرده های زیاد می باشد درادامه باهم دید گاهها وچگونگی استفاده مجرمان پول شویی از مو سسات ما لی و اعتباری را مرور خو اهیم کرد.
1-الف=استفاده از بانک های فاسد78
در بسیاری از کشورها افتتاح حساب با نام غیرواقعی جرم محسوب نمی شود. بنا براین قاچاقچیان بین المللی مو اد مخدر می تو انند با همکاری بر خی از بانکها حسابهای جعلی افتتاح و با واریز پو ل نقد به آنها نسبت به انتقا ل وجــه به خا رج از کشور اقدام نما یند این گو نه با نکها برای جلب سر مایه ها ی کلا ن سپرده گذاران نا سالم از اخذاوراق شناسایی کا مل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقا مات دولتی خود داری می کنند وبدین وسیله بهترین امکا ن را دراختیار قاچاقچیان مو اد مخدر برای پو لشویی قرار می دهند.

2-الف =استفاده از مو سسا ت ما لی غیر بانکی79
یکی دیگرازروش های تطهیر پول استفا ده ازموسسا ت ما لی غیربانکی می باشد مهمترین این موسسا ت مالی
عبارتنداز:
1-2-الف =بنگاه های معا ملا تی
2-2-الف =کا رگزاران اوراق مشتقه
3-2-الف =مو سسات لیزینگ و بیمه و غیره
3-الف موسسات مالی و اعتباری واسطه های مالی
وظیفه واسطه های ما لی آن است که موجبا ت تلا قی پس انداز کنندگان وجوه و سرما یه گذاران را فراهم آورندانواع مو سسات ما لی،شر کت های سرما یه گذاری ،شرکت های بیمه،صند وق با زنشستگی،صند وق هـا ی قـــرض الحسنه،صندو ق ها ی پس اند از،وام مسکن،صند وق رهنی،صندوق استقراضی،صرافیها،شرکت ها ی مضاربــه ای و صند وق ها ی اما نات،تقریبا”کلیه خد ماتی که توسط با نک ها،سایرمو سسات ما لی ارائه می گردد . به طور بالقوه واجد این خصیصه هستند که تو سط مجرمین سازمان یا فته در راستا ی تطهیر جهت دهی می شوند.

3-الف = روش ها و تکنیک مو سسات ما لی 80
از میان تما م فعا لیت ها ی بانک ها و موسسات ما لی می تو ان به تکنیک ها ی زیر اشا ره کرد :
1-3-الف =تصفیه پو ل: یعنی تبدیل پول ها ی کوچک به اسکنا س ها ی بزرگ ،هد ف مجرمین ازاین کارد و مورد مهم است.
1-1-3-الف= شاید ذرات مواد روی آن با شدو این مهم سبب تحت تعقیب قرارگرفتن می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پولشویی، اعمال مجرمانه، موسسات مالی، توسعه اقتصادی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی