پایان نامه با واژگان کلیدی یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، مدارس هوشمند، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

در مدارس عادي تحصیل می کنند، بیشتر است. یک گزارش فراتحلیل توسط جاسچیک71 (2010) از وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده، تحت عنوان مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی ارایه گردید. این گزارش شامل یافته هاي پژوهشی سال هاي 1996 تا 2008 و در سطوح مختلف تحصیلی بود و بیش از هزار مطالعه تجربی در ارتباط با آموزش به روش آنلاین را شامل می شد. یافته هاي این فراتحلیل حاکی از آن است که دانشآموزان در یادگیري با روش آنلاین نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیده بودند عملکرد بهتري داشتند. نتایج همچنان حاکی از آن بود که تأثیر آموزش الکترونیکی به تنهایی بیشتر از آموزش ترکیبی (آموزش الکترونیکی به همراه آموزش چهره به چهره) می باشد.
الیوت72 (2010) در پژوهشی تحت عنوان چند رسانه اي در مدارس، به تأثیر آموزش مبتنی بر وب انیمیشن با یادگیري علوم، زبان، خواندن و درك مطلب در دانش آموزان کلاس سوم و پنجم و هشتم دبیرستان پرداخت 1100 دانش آموز در 46 کلاس درس در شهر پالم بیچ فلوریدا و نیویورك از ژانویه تا ژوئن 2009 با استفاده از روش نیمه تجربی در یک مطالعه کنترل شده شرکت داشتند. دانش آموزان به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شده و گروه آزمایشی با استفاده از انیمیشن و گروه گواه به روش سنتی آموزش دیدند. یافته ها حاکی از آن بود که عملکرد گروه آزمایشی بیش از حد متوسط و بهتر از عملکرد گروه گواه بود.
ابوزیدان، اسماعیل، اسپین و کوموسا73 (2011) برای مشخص کردن رابطه بین فنآوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت تحصیلی و آموزش و یادگیری در مدارس ابتدایی مالزی اقدام به پژوهش مورد و شاهد نمودند. نتایج نشان داد که استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری ، موفقیت تحصیلی دانش آموزان افزایش می دهد و رابطه ای مثبت بین استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در علوم و دانش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان دادند. همچنین آنان نشان دادند استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات حین آموزش هایی که در کلاس داده می شوند ، باعث ارتقای سطح یادگیری و خروجی دانش آموزان شده است بنابراین برای افزایش سطح یادگیری باید فنآوری اطلاعات و ارتباطات توسط آموزش دهندگان و معلمان مورد توجه قرار گیرد.
تاسی، چانگ، لینگ و تاسی74 (2011) با مروری بر 46 مقاله در فاصله سالهای 1999 تا 2009 در زمینه اثر بخشی محیط های آموزشی بر پایه اینترنت، علاوه بر ارزیابی تاثیر خودکارآمدی در استفاده و کاربرد اینترنت در آموزش اینترنت محور و رابطه بین خودکارآمدی عمومی فراگیران و آموزش اینترنت محور، تاثیر خودکارآمدی فراگیران بر یادگیری آنان در محیط های بر پایه اینترنت را مورد مطالعه قرار دادندآنان به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی تاثیر مثبتی در فراگیری علم از طریق اینترنت در دانشجویان و دانش آموزان دارد.
یافته های مطالعه محمد یوسف75 (2011) بر روی دانشجویان در مالزی نیز بیانگر اثر مستقیم و غیر مستقیم خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی بود.
گرانیتو و چرنوبیسکی76 در سال 2012 مطالعه ای با هدف بررسی تاثیر فنآوری بر روی انگیزه دانش آموزان در یادگیری اطلاعات جدید و حفظ و نگهداری این اطلاعات، انجام دادند در این مطالعه افراد به سه گروه تقسیم شده یک گروه از طریق کتابهای سنتی و رایج ، یک گروه با استفاده از کامپیوتر و به گروه سوم این حق داده شد که از هر کدام از دو روش فوق که دوست داشتند انتخاب کنند پس از طی 9 هفته نتایج نشان داد که وقتی حق انتخاب داده شود ، دانش آموزان مطالب را بهتر حفظ و نگهداری می کنند بدون توجه به اینکه کدام روش (با کامپیوتر و یا روش رایج و سنتی) انتخاب شده باشد.
در پژوهشی که توسط گبری، سارویان و براسیول77 ( 2012) با عنوان بکارگیری دانش آموزان در کلاسهای غنی از تکنولوژی و ارتباط آن با درک معلمین از تدریس موثر انجام دادند برای طراحی و ارزیابی محیطهای آموزشی غنی از تکنولوژی و برنامه های ارتقای تدریس استادان در زمینه استفاده از تکنولوژی در تدریس شان نکاتی در بر دارد. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به 332 دانش آموز نشان دهنده چهار بعد مشغولیت شناختی و عملی، مشغولیت اجتماعی و مشغولیت انعکاسی و روشنی هدف بود. همچنین نشان داده شد که درگیری شناختی، عملی و اجتماعی دانش آموزان بطور معنی داری با درک استادان از تدریس موثر می باشد.
تحلیل منظم نمرات دانش آموزان و نتیجه آزمونهای دایره لغات در یک پژوهش در سال 2013 با عنوان تاثیر یک سیستم هوشمند آموزش زبان انگلیسی بر مبنای وب(Web) برعملکرد تحصیلی دانش آموزان نشاندهنده اثر مثبت این سیستم آموزشی روی دانش آموزان مقطع دبیرستان بود(جی، چن، دینگ، بای، یانگ، لی و کی، 2013).
مایکل هاموند78 (2013) در مقاله ای مشتمل بر اصول مطرح شده برای استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات از نظر قابلیت آن در زمینه تاثیرگذاری بر استانداردهای آموزشی و بهبود برنامه درسی و بطور کلی قابلیت آن به عنوان یک کاتالیزور برای اصلاح نظام آموزشی با دیدگاه نقادانه نسبت به استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش و یادگیری درمدارس انگلستان بیان میدارد که فنآوری اطلاعات و ارتباطات اثرکمی روی مدارس داشته هرچند این اثر بایستی در متن آنچه که از دیدگاه واقع گرایانه انتظار می رود ارزیابی شود و اثر فنآوری اطلاعات و ارتباطات نمی تواند نادیده گرفته شود. وی بیان میدارد پیشرفتهای آینده در زمینه استفاده ازفنآوری اطلاعات و ارتباطات بایستی بیشتر ارزیابی شوند و طبیعت چند بعدی تکنولوژی بایستی مد نظر قرار داده شود (هاموند، 2013).

جدول2-1 . خلاصه تحقیقات انجام شده درداخل کشور
محقق/ محققین
زمان اجرا
عنوان مقاله
نتیجه
احمد حج فروش و عبدالمجید اورنگی
1383
بررسی نتایج کاربرد فنآوري اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان هاي شهر تهران
نقش بسزای استفاده فنآوري اطلاعات و ارتباطات در تعمیق محتوايآموزش و یادگیري، فراهم نمودن فرصت تعامل، توسعه یادگیری مشارکتی
اعرابیان، خداپناهی، حیدری ، صدق پور
1383
بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان
عدم تأثير باور خودكارآمدي بر موفقيت تحصيلي دانشجويان
محمود بحرانی
1384
مطالعه انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن
بالاتر از متوسط بودن انگیزش تحصیلی دانش آموزان ایرانی و یکسان بودن سهم مشوق های درونی و بیرونی در انگیزش تحصیلی
سیمین دخت رضاخانی
1386
بررسی انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد واحد رودهن
بسیار پایین تر از حد متوسط بودن انگیزه دانشجویان، دارا بودن بیشترین همبستگی انگیزه درونی و کمترین همبستگی انگیزه بیرونی با پیشرفت تحصیلی
حسین نجفی
1387
تأثير فناوري اطلاعات بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان شهر اردبيل در سال85-1384
تفاوت معني دار بين نحوة استفاده از کامپيوتر و فناوري اطلاعات در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مقايسه با كلاس هاي سنتي
صابر منصوری
1387
مقایسه تاثیر مدارس هوشمند و عادی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان سوم دبیرستان
عدم تفاوت معنی دار انگیزش پیشرفت در میان مدارس هوشمند و عادی

حسین ابراهیم آبادی
1387
مقایسه تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکه وب و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران
اثربخشی قابل ملاحظه آموزش از طریق وب، بر انگیزش تحصیلی
علیرضا زارع داویجانی
1388
تاثیر آشنایی با فن آوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
تفاوت معنی دار بین پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که آشنایی بیشتری با ICT داشته و دانشجویانی که آشنایی کمی با ICT داشتند
زینلی پور، زارعی و زندی نیا
1388
خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی
رابطه مثبت و معنادار بین خودکارآمدی عمومی و تحصیلی با عملکرد تحصیلی
عیسی ثمری و بهزاد رسول زاده
1388
مقايسة تأثير استفاده از فنآوري اطلاعات و ارتباطات وروشسنتي، برميزان پيشرفت تحصيلي، يادگيري خود تنظيمي و انگيزة تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور
بيشتر بودن ميانگين متغيرهاي پيشرفت تحصيلي، يادگيري خودتنظيمي و انگيزش تحصيلي دانشجوياني كه از طريق ICT به ياد گيري پرداختند نسبت به دانشجوياني که به روش سنتي آموزش ديده اند.
رمضانی ، هدایتی ، فرجی، خمسایی ، حیدری مکرر
1389
بررسی میزان انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1388
مشاهده اختلاف معنی دار بین انگیزه تحصیلی و هریک از متغیرهای آینده شغلی و دانشکده محل تحصیلات وعدم اختلاف معنادار با سن، جنس، وضعیت تاهل، محل سکونت، مقطع و رشته و ترم تحصیلی
محمود بحرانی
1388
بررسي روايي و پايايي مقياس انگيزش تحصيلي هارتر
همبستگی مثبت و معنی دار انگیزش درونی با معدل دانش آموزان و همبستگی منفی انگیزش بیرونی با پیشرفت تحصیلی
سلیمانپور، خلخالی و رعایت کننده فلاح
1389
تأثیر روش تدریس مبتنی بر فنآوري اطلاعات و ارتباطات درایجاد یادگیريپایدار درس علومتجربیسالسوم راهنمایی
تایید تأثیر روش تدریس مبتنی بر فنآوري اطلاعات و ارتباطات بر یادگیري پایدار
منصوری و قادری
1389
مقايسه مهارتهاي تفكر انتقادي دانش اموزان مدارس هوشمند و عادي مقطع متوسطه شهر تهران 89-88
تفاوت معنادار بين ميانگين مهارتهاي تفكر انتقادي دانش اموزان مدارس هوشمند و دانش اموزان مدارس عادي
دایی زاده، حسینزاده، غزنوی
1389
بررسي نقش (ICT) بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه
اثر گذاری در حد زياد استفاده از ICT در افزايش انگيزه تحصيلي و در مجموع بر پيشرفت تحصيلي
اسماعیل پور، شوکور ، نادری فر
1389
بررسی میزان افت و پیشرفت تحصیلی در هنگام ایجاد مدارس هوشمند با استفاده از الگوریتم ژنتیک
افت تحصيلي در هنگام تبديل شدن مدرسه از حالت سنتي به هوشمند
حسین پور، اللهوردیانی، مطلبینژاد، مومنی راد، محمدیانی
2011
مقایسه وضعیت آموزشی و میزان یادگیری دانش‌آموزان در دبیرستان‌های هوشمند و عادی
تفاوت معناداری بین میزان یادگیری دانش‌آموزان در دبیرستان‌های عادی و هوشمند
موسي رمضاني
1390
تأثير استفاده از روش آموزش چند رسانه اي و سخنراني بر انگيزش پيشرفت تحصيلي (انگيزش دروني و بيروني) درس عربي (3) دانشآموزان مراكز آموزش از راه دور تهران
عدم تفاوت معني دار بين ميزان انگيزش پيشرفت تحصيلي در دو گروه، همچنین عدم تفاوت معني دار بين دو گروه در ميزان انگيزش دروني و ميزان انگيزش بيروني

روحی و آسایش
1391
وضعيت انگيزه تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان
نسبتاً مطلوب بودن وضعيت نمره كل انگيزه تحصيلي ؛و نا مناسب بودن سطح نمرات انگيزه دروني دانشجويان
حکیم زاده، ابوالقاسمی، نجاتی
1391
مقایسه احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی سال سوم دبیرستان شهر اصفهان
وجود تفاوت معنی دار بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان در متغیرهای فوق به نفع مدارس هوشمند
روحي، آسايش، بطحايي، شعوري، بادله ، رحماني
1392
ارتباط خودكارآمدي و انگيزه تحصيلي در بين گروهي از دانشجويان علوم پزشكي
بهبود انگيزه تحصيلي در دانشجويان با بهبود خودكارآمدي
جمالی، نوروری و طهماسبی
1392
عوامل مؤثر بر خودكارآمدي تحصيلي و ارتباط آن با موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر سال92- 91
وجود ارتباط خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان،
خودكارآمدي تحصيلي عاملی تأثير گذار بر موفقيت تحصيلي
حیدري، وزیري و عدلی
1392
بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادي دانشآموزان آن با مدارس عادي
عدم تفاوت معنادار بین عملکرد دانشآموزان مدارس هوشمند با عادي از نظر تفکر انتقادي و وجود تفاوت معنادار در زمینه پیشرفت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس هوشمند، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، انگیزه تحصیلی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودکارآمدی، انگیزه تحصیلی، مدارس هوشمند، یشرفت تحصیلی