پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت زندگی، بهبود کیفیت، محیط زیست، مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

.

3-6-2. افزايش درآمد، سودآوري و بهبود مزيت رقابتي
توجه به تمام افراد و گروههايي که ذي‌نفع هستند، ميزان سود شرکتها را در بلند مدت افزايش خواهد داد، زيرا موجب انگيزش نيروي انساني، افزايش حسن نيت اجتماعي و اعتماد مردم به يکديگر و نيز کاهش جريمه‌ها مي‌شود. ديويد64 براين باور است که: «روز به روز باور سازمانها در اين مورد راسخ‌تر مي‌شود که ترويج اصول اخلاقي و تقويت فرهنگ مسؤولیت پذیری در سازمان موجب ايجاد مزيتهاي استراتژيک خواهد شد (ترجمه اعرابی و پارسائیان، 60:1393). مسؤولیتپذیری، مزایای بیشماری برای یک سازمان در پی دارد از جمله:
1. ترغیب به تصمیم گیری آگاهانه بر اساس شناخت بهتراز انتظارات و توقعات جامعه، فرصت های مرتبط با مسؤولیتپذیری (نظیر مدیریت بهترخطرات و تهدیدهای قانونی) وتهدیدها و خطرات مرتبط با عدم مسؤولیت پذیری.
2. بهبود اقدامات مدیریت بحران در سازمان.
3. افزایش شهرت سازمان و افزایش اعتماد عمومی.
4. بهبود و ارتقای رابطه سازمان با سهامداران خود و ظرفیت آن برای ابتکار و نوآوری، از طریق ارائه نگرش ها و دیدگاههای جدید.
5. افزایش وفاداری، صداقت و روحیه کارمندان، ارتقای ایمنی و سلامت کارگران زن ومرد وتاثیر مثبت بر توانایی استخدام، ترغیب و ابقای کارمندان(سهیلی، 7:1389).

4-6-2. استفاده از مزاياي چندگانگي
متخصصان پيش‌بيني مي‌کنند که نيروي کار به گونه‌اي روزافزون متنوع تر خواهد شد و شرکت هايي که بتوانند نيازهاي اين افراد متنوع را درک کرده، از اين تنوع به خوبي بهره گيرند، موفق خواهند بود. رعايت مسؤولیت پذیری در برخورد با اين افراد در محيط کار، مديريت آنها را تسهيل مي‌کند و اين امکان را براي سازمان فراهم مي‌سازد که از مـزاياي نيروي کار متنوع، بهـره گيرد. باسکلي65(2001) بر اين باور است که چندگانگي سازگار با برنامههاي اخلاق و فرهنگهاي اخلاقي مي‌تواند موجب شهرت و اعتبار سازمان شده و عملکرد آن را بهبود بخشد(باسکلی66، 25:2001).

5-6-2. کاهش هزينههاي ناشي از کنترل
ترويج خودکنترلي در سازمان، به عنوان يکي از مکانيزمهاي اصلي کنترل، از مباحثي است که بنيان آن بر اعتماد، اخلاق و ارزشهاي فردي قرار دارد. ترويج خودکنترلي باعث کاهش هزينههاي ناشي از روشهاي کنترل مستقيم شده و موجب بهبود سود مي‌شود. اين مستلزم تعهد کامل اعضا به تيــم، مسئوليـت پذيري همـــه اعضاي تيم و داشتن احترام و اعتماد بين آنها و مديريت است (اشنايدر و بارسو67؛ترجمه اعرابی و ایزدی، 409:1373).

6-6-2. بهبود روابط، افزايش جو تفاهم و کاهش تعارضات
يکي از نتايج بهبود اخلاق کار در سازمان، تنظيم بهتر روابط در سازمان است که اين به نوبة خود باعث افزايش جو تفاهم در سازمان و کاهش تعارضات بين افراد و گروهها شده، عملکرد تيمي را بهبود مي بخشد. (لاوسن68؛ 1381: 268).

7-2. پیامدهای رعایت اصول مسؤولیتپذیری اجتماعی در سازمان
1) جلوگیری از غفلت مدیریت سازمان نسبت به محیط: بر خلاف دیدگاه سسنتی وظیفه سازمانها تنها سود رسانی نیست بلکه تمام سازمانها در قبال محیط و فضای کسب و کار خود چه در منطقه و چه در جهان، مسؤولیت هایی دارند. آنها باید سعی کنند تا به توسعه همه جانبه اقتصادی برای خود، کشورشان و توسعه پایدار جهانی دست یابند (خلیلی عراقی و یقین لو، 32:1383).
2) ایجاد مدیریت اثر بخش: مدیریت موثر در عصر ما مدیریتی است که از محدود اندیشی سازمان خود را رها ساخته و به جامعه و محیط های وسیعتری بیندیشد و به عبارت دیگر علاوه بر مسؤولیت سازمانی، مسؤولیت اجتماعی نیز احساس نماید (الوانی و قاسمی،3:1377 ).
3) افزایش عظمت، اعتبار و شهرت سازمان و بهبود چهره عمومی سازمان: سازمان باید احساس اجتماعی و ارزشهای انسانی را به حدی گسترش دهد تا با ارزشهای اقتصادی اش همراه شود، به نحوی که گویی به اندازه ای که از منطق و عقلش استفاده میکند. به همان اندازه از وجدان و قلبش هم استفاده میکند. در بلند مدت، عظمت و اعتبار و شهرت یک سازمان به اندازهای که به عقل و منطقش بستگی دارد به قلب و عاطفهاش وابسته است(دیویس و سی فردریک69،1984: 13-4(.
4) ارئه خدمت موثر به مردم: عدم احساس مسؤولیت در قبال مردم مانع از خدمت موثر مدیران به ایشان میشود (الوانی و قاسمی، 1377 :45).
5) مانع گریبان گیری شدن مشکلات جامعه به سازمان: سازمانها اگر به اهداف اجتماعی خود حرمت ننهند،آلودگی محیط، فقر و بیماری، تبعیض و نابسامانی، محیطشان را فرا خواهد گرفت و اگر با اندکی دور اندیشی به قضیه ننگرند، این مشکلات آخر الامر گریبان خودشان را خواهد گرفت. زمانی که آلودگی محیط جامعه را فرا گرفت سازمان نیز به عنوان جزئی از آن دچار آلودگی خواهد شد (پوررشیدی و جلالی جواران، 3:1388).
6) ایجاد توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت: مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان روی نحوه برخورد سازمان با ارباب رجوع، کارکنان، سرمایه گذاران و سهامداران و سایر موسسات و شرکتهای رقیب و به طور کلی جامعه نظر دارد. و به طور خلاصه، مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان تلاشی است در جهت ایجاد تعادل و توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت است(گریفن70، 81:1993).
7) مانع وارد شدن خسارت جبران ناپذیر به جامعه و بهبود وضع جامعه: مسؤولیتپذیری با ورود خود به سازمان، یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه میکند که بر اساس آن سازمانها به فعالیتهایی اقدام میکنند که وضع جامعه را بهتر کند (الوانی و قاسمی، 18:1377).
8) فراهم شدن زمینه ایجاد پاسخگویی اجتماعی در سازمان: مسؤولیتپذیری پیش فرض پاسخگویی اجتماعی است؛ یعنی مدیران، اول باید مسؤولیت اجتماعی خود را بشناسند، سپس در جهت آن اقدام کنند تا زمانی که چنین مسؤولیتی(مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان) در سازمان وجود نداشته باشد هیچ پاسخگویی از طرف سازمان در برابر جامعه وجود ندارد (طوسی، 2:1377).
9) موفقیت، ادامه بقا سازمان و توسعه پایدار سازمان: از لحاظ تاریخی سازمانها با رویکرد ایجاد سود برای سهامداران خود پایدار مانده اند. اما امروزه این رویکرد به هیچ وجه برای تضمین بقا کافی نیست. در دنیای مدرن، سازمان ها با هر اندازه و در هر بازاری، باید برای بقا خود، رضایت جامعه را کسب و حفظ نمایند و این رضایت فقط در صورتی حاصل میشود که جوامع باور داشته یاشند که عملیات سازمان ها تاثیر سود مندی بر انسان و و محیط زیست باقی می گذارد، (پوررشیدی و جلالی جواران، 4:1388).
10) مانع از بین رفتن ارزشهای انسانی و اخلاقی: سازمانها همچون سایر افراد و موسسات عضوی از جامعه هستند و بودن این عضویت لازمهاش این است که با توجه به مسؤولیت فردی هر عضو، اقدامات سازمانی به نحوی انجام گیرد که نظام اخلاقی پابرجا مانده، و منافع دیگر اعضای جامعه حفظ شود، به عبارت دیگر سازمانها می باید خودشان را به حساسیت های جامعه و ارزشها و هنجارهای اخلاقی آن متعهد بدانند واخلاقاً خود را نسبت به عملیاتشان مسئول بدانند(الوانی و قاسمی، 39:1377).
11) برقراری تعادل بین مسؤولیتپذیری قدرت سازمانی: مسؤولیتپذیری سازمانها میتواند عاملی برای توازن قدرت باشد. سازمان از قدرت اجتماعی زیادی برخوردار است و این قدرت می تواند روی محیط، مصرف کنندگان، اوضاع جامعه و بسیاری از بخشهای دیگر اجتماعی تاثیر بگذارد. بنابرین لازم است که میزان قدرت سازمانها با مقدار مسؤولیت شان برابر باشد (پوررشیدی وجلالی جواران، 5:1388).
12) بهبود کیفیت زندگی افرادجامعه: مشارکت سازمان در حل مشکلات اجتماعی میتواند کمک زیادی در خلق کیفیت زندگی بهتر افرادباشد. به عنوان مثال، وقتی که سازمانها به نیازهای کارکنان شان توجه داشته باشند، به طور غیر مستقیم روی ثبات خانوادهها و نحوه زندگی آنها تاثیر میگذارند و این تاثیر باعث ایجاد زندگی بهتر برای افراد می گردد (الوانی و قاسمی، 40:1377).
13) کاهش دخالتهای دولت: کارول(1979) باور دارد که بی توجهی به مسؤولیت های اجتماعی موجب افزایش دخالت دولت و در نتیجه کاهش کارایی می شود . اگر شرکت داوطلبانه به برخی مسؤولیت های اجتماعی و اخلاقی خود عملکند، می تواند به سود مورد نظر خود دست یابد (هانگر و ویلن، 15:1384).
14) باعث هماهنگ شدن سازمانها با تغیرنیازها و توقعات عمومی: چون که نیازهای عمومی و انتظارات جامعه از سازمانها تغیر یافتهاست، سازمانها بایستی مشارکت بیشتری با جامعه داشته باشند. انتظارات جامعه از سازمان به طور ناباورانهای از دهه 1960 به بعد یکباره افزایش یافته و برای اینکه سازمانها فاصله میان انتظارات جامعه و پاسخدهی خود را کم کنند و خود را با جامعه هماهنگ کنند، لازم است که بر میزان مشارکت اجتماعی خود بیفزایند (الوانی، قاسمی، 35:1377). تغیر توقعات عمومی است که باعث مشارکت اجتماعی سازمان ها می گردد. بنابرین چون انتظارات عمومی تغیر یافته است، از سازمان ها انتظار میرود که مشارکت بیشتری در مسائل اجتماعی داشته باشند. تا از این طریق، هم بهتر مورد پذیرش جامعه قرار بگیرند و هم در بلند مدت به موفقیت بیشتری نائل شوند(پوررشیدی وجلالی جواران، 5:1388).

8-2. اصول مسؤولیتپذیری در سازمان
مسؤولیت پذیری، تعهد تصمیم گیرندگان برای اقداماتی است که به طور کلی علاوه برتأمین منابع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه رانیز فراهم می آورد. در این تعریف عناصر چندین وجود دارد:
1. مسؤولیتپذیری یک تعهد است که موسسات باید در قبال آن پاسخگو باشند.
2. موسسات مسئولند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تأمین نیازهای کارکنان خود، تولید کردن محصولات زیان آور و نظائر آن که به سلامت جامعه لطمه میزند، بپرهیزند.
3. سازمانها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند این قبیل اقدامات عبارتند از: کمک به فرهنگ کشور و موسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی به طور کلی.
4. چون سازمان تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمانهای مربوطه ملزم به جبران آن باشند .به عبارت ساده ، سازمانها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر که در آن قرار دارند عمل کنند چون نظام های فرعی کل نظام اجتماعی را شکل می دهند(الوانی و قاسمی، 19:1377).

1-8-2. جمع بندی ده بعد اصلی از اصول بیان شده در مورد مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان
– تعهد به جامعه
– مشارکت ذینفعان
– بهبود کیفیت زندگی
– توسعه اقتصادی
– پیاده سازی کسب وکار اخلاقی
– قانون مداری
– اقدامات داوطلبانه
– حقوق بشر
– حفاظت از محیط زیست
– شفافیت و پاسخگویی(شفیعی71، 26:1383).

9-2. مدل مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان از دید کارول(1979)
چارچوب کارول (1979) به عنوان پر استفاده ترین چارچوب نقل قول شده است او عنوان کرده که تکایف اجتماعی هر بنگاه را می توان از چهار منظر مشاهده کرد که پرداختن به آنها موجب ارتقای کیفیت شهروندی هربنگاه است.
شکل(1-2): مدل کارول (1979)از مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان

1-9-2. تعهدات اقتصادی
به طور کلی بنگاهای اقتصادی به عنوان واحدهای اقتصادی در جوامع برای نیل به اقتصاد بهتر شکل گرفتهاند و تولید کالا و خدمات اولین و بهترین هدف بنگاهای اقتصادی می باشد به همین دلیل نقش اولیه و اصلی بنگاها تولید کالا یا خدماتی است که جامعه از آنها انتظار دارد واین فرایند موجب تولید سود برای بنگاها می باشد. باید توجه داشت که اهداف و فعالیت های بنگاهها در سایه فعالیت های اقتصادی معنی پیدا می کند و اگر فعالیت های اقتصادی سودده نباشند دیگر فعالیتهای وی، مورد سوال قرار می گیرد (کارول، 1979).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کسب و کار، محیط زیست، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بعد شناختی، بعد عملکردی، بهبود عملکرد، مهارتهای اجتماعی