پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت زندگی، سلامت جسمی، سلامت روان، شهر کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

استثنایی شهر کرمانشاه مشغول به تحصیل می‌باشد.
دانش آموزان: پسرانی هستند که در مدارس سطح شهر کرمانشاه در مقطع دبیرستان به تحصیل می پردازند.
دانش آموزان استثنایی: پسرانی که در مدارس استثنایی در مقاطع مختلف با توجه به سن آن‌ها (همتا شدن با گروه دانش‌آموزان عادی)در سطح شهر کرمانشاه مشغول به تحصیل می‌باشندو هر کدام از اختلال های هفت گانه مطرح در این پژوهش که عبارتند از دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی، دانش‌آموزان نابینا و نیمه بینا، دانش‌آموزان ناشنوا و نیمه شنوا، دانش‌آموزان دارای اختلال رفتاری – هيجانی، دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری، دانش‌آموزان دارای اختلالات جسمی-حرکتی و دانش‌آموزان دانش‌آموزان چند معلولیتی، مبتلا می باشند
دانش آموزان عادی: پسرانی هستند که در مدارس عادی سطح شهر کرمانشاه تحصیل می کنند.

روش های تجزيه و تحليل اطلاعات
از روش هاي آمار توصيفي از جمله فراواني، ميانگين، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. و همچنین از روش آمار استنباطي آزمون لوین و آزمون t گروه های مستقل استفاده شد.

فصل چهارم
یافته های تحقیق
مقدمه
این فصل شامل دو بخش است. در بخش اول از آمار توصيفي جهت توصیف ویژگی های آزمودنی هل از جداول فراوانی و نمودار استفاده شده است. بخش دوم تحليل داده ها مبتني بر استنباط آماري صورت گرفته است. در اين پژوهش، تحليل ها به وسيله نرم‏افزار (SPSS) انجام گرفته است و باتوجه به ماهيت سئوالات پژوهش از آزمون های لوین و t گروه های مستقل استفاده شده است.

الف) توصیف داده ها
1) سن
جدول1: شاخص های توصیفی متغیرسن

سن
تعداد
دانش آموزان عادی
10-7 سال
87

11-14 سال
13

15-18 سال
0
دانش آموزان استثنایی
7-10 سال
45

11-14 سال
43

15-18 سال
12

داده های جدول (1) نشان می دهد که در هر دو گروه دانش آموز عادی و استثنایی بیشترین دانش آموزان در گروه سنی 7 تا 10 سال بودند. سایر نتایج در جدول آمده است.

2) فرزند چندم خانواده
جدول2: شاخص های توصیفی متغیر ترتیب تولد

فرزند چندم
تعداد
دانش آموزان عادی
اول
45

دوم
34

سوم
17

چهارم
4
دانش آموزان استثنایی
اول
50

دوم
31

سوم
18

چهارم
1
داده های جدول (2) نشان می دهد که در هر دو گروه دانش آموز عادی و استثنایی بیشترین تکرار از جنبه اینکه فرزند چندم خانواده مربوط به فرزندان اول می باشد. سایر نتایج در جدول آمده است.

3) در قید حیات بودن پدر
جدول3: شاخص های توصیفی متغیر حیات پدر

حیات پدر
تعداد
دانش آموزان عادی
در قید حیات
95

فوت شده
5
دانش آموزان استثنایی
در قید حیات
86

فوت شده
14

داده های جدول (3) نشان می دهد که 5 نفر از دانش آموز عادی و 14 نفر از دانش آموز استثنایی فاقد پدر می باشند.

4) شغل پدر
جدول4: شاخص های توصیفی متغیر شغل پدر

شغل پدر
تعداد
دانش آموزان عادی
بیکار
6

کارمند
33

آزاد
56

اعلام نشده
5
دانش آموزان استثنایی
بیکار
8

کارمند
28

آزاد
50

اعلام نشده
14
داده های جدول (4) نشان می دهد که در هر دو گروه دانش آموز عادی و استثنایی بیشترین تکرار از جنبه شغل پدر مربوط به دانش آموزانی است که پدرشان دارای شغل ‏ آزاد می باشد. سایر نتایج در جدول آمده است.

5) درآمد پدر
جدول5: شاخص های توصیفی متغیر درآمد پدر

درآمد پدر
تعداد
دانش آموزان عادی
کمتر از 600 هزار
6

600 هزار تا 1 میلیون
27

1 تا 2 میلیون
56

بیشتر از 2 میلیون
6

اعلام نشده
5
دانش آموزان استثنایی
کمتر از 600 هزار
7

600 هزار تا 1 میلیون
29

1 تا 2 میلیون
43

بیشتر از 2 میلیون
6

اعلام نشده
15
داده های جدول (5) نشان می دهد که در هر دو گروه دانش آموز عادی و استثنایی بیشترین تکرار از جنبه میزان درآمد پدر مربوط به دانش آموزانی است که پدرشان بین 1 تا 2 میلیون درآمد دارند، می باشد. سایر نتایج در جدول آمده است.
6) در قید حیات بودن مادر
جدول6: شاخص های توصیفی متغیر حیات مادر

حیات مادر
تعداد
دانش آموزان عادی
در قید حیات
93

فوت شده
6

اعلام نشده
1
دانش آموزان استثنایی
در قید حیات
90

فوت شده
9

اعلام نشده
1
داده های جدول (6) نشان می دهد که 6 نفر از دانش آموز عادی و 9 نفر از دانش آموز استثنایی فاقد مادر می باشند.
7) شغل مادر
جدول7: شاخص های توصیفی متغیر شغل مادر

شغل مادر
تعداد
دانش آموزان عادی
بیکار
62

کارمند
14

آزاد
6

اعلام نشده
18
دانش آموزان استثنایی
بیکار
43

کارمند
19

آزاد
10

اعلام نشده
28
داده های جدول (7) نشان می دهد که در هر دو گروه دانش آموز عادی و استثنایی بیشترین مادران بیکار می باشند. سایر نتایج در جدول آمده است.

8) درآمد مادر

جدول8: شاخص های توصیفی متغیر درآمد مادر

درآمد مادر
تعداد
دانش آموزان عادی
کمتر از 600 هزار
10

600 هزار تا 1 میلیون
11

1 تا 2 میلیون
7

بیشتر از 2 میلیون
0

اعلام نشده
72
دانش آموزان استثنایی
کمتر از 600 هزار
14

600 هزار تا 1 میلیون
15

1 تا 2 میلیون
10

بیشتر از 2 میلیون
0

اعلام نشده
61

داده های جدول (8) نشان می دهد که در هر دو گروه دانش آموز عادی و استثنایی از جنبه میزان درآمد مادر با توجه به داده های اعلام نشده می توان گفت در گروه درآمدی 600 تا 1 میلیون بیشترین تکرار وجود داشت. سایر نتایج در جدول آمده است.
9) محل سکونت
جدول9: شاخص های توصیفی متغیر محل سکونت

محل سکونت
تعداد
دانش آموزان عادی
شهر
100

روستا
0
دانش آموزان استثنایی

شهر
81

روستا
19
داده های جدول (9) نشان می دهد که هر دو گروه دانش آموز عادی و استثنایی بیشتر در شهر سکونت دارند. سایر نتایج در جدول آمده است.

10) وضعیت مسکن
جدول10: شاخص های توصیفی متغیر وضعیت مسکن

وضعیت مسکن
تعداد
دانش آموزان عادی
مطلوب
70

نامطلوب
30
دانش آموزان استثنایی
مطلوب
63

نامطلوب
37

داده های جدول (10) نشان می دهد که هر دو گروه دانش آموز عادی و استثنایی بیشتر دارای مسکن مطلوبی هستند. سایر نتایج در جدول آمده است.
11) درآمد خانواده
جدول11: شاخص های توصیفی متغیر درآمد خانواده

درآمد خانواده
تعداد
دانش آموزان عادی
کمتر از 600 هزار
7

600هزار تا 1 میلیون
20

1 تا 2 میلیون
51

بیشتر از 2 میلیون
20

اعلام نشده
2
دانش آموزان استثنایی
کمتر از 600 هزار
14

600هزار تا 1 میلیون
28

1 تا 2 میلیون
30

بیشتر از 2 میلیون
24

اعلام نشده
4
داده های جدول (11) نشان می دهد که در هر دو گروه دانش آموز عادی و استثنایی از جنبه میزان درآمد خانواده می توان گفت در گروه درآمدی 1 تا 2 میلیون بیشترین تکرار وجود داشت. سایر نتایج در جدول آمده است.
12) تعداد اعضای خانواده
جدول12: شاخص های توصیفی متغیر تعداد اعضای خانواده

تعداد اعضای خانواده
تعداد
دانش آموزان عادی
2 نفر
0

3 نفر
22

4 نفر
42

5 نفر
31

6 نفر
5
دانش آموزان استثنایی
2 نفر
1

3 نفر
25

4 نفر
42

5 نفر
28

6 نفر
4
داده های جدول (12) نشان می دهد که در هر دو گروه دانش آموز عادی و استثنایی بیشترین تکرار از جنبه تعداد اعضای خانواده مربوط به خانوارهای 3 نفره می باشد. سایر نتایج در جدول آمده است.
13) نوع کم توانی
جدول13: شاخص های توصیفی متغیر نوع معلولیت

تعداد
نوع کم توانی
دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی
32

دانش‌آموزان نابینا و نیمه بینا
13

دانش‌آموزان ناشنوا و نیمه شنوا
10

دانش‌آموزان ناسازگار
3

دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری
7

دانش‌آموزان دارای اختلالات جسمی-حرکتی
21

دانش‌آموزان دانش‌آموزان چند معلولیت
14
داده های جدول (13) نشان می دهد که در گروه دانش آموزان استثنایی بیشترین نوع کم توانی مربوط به کم توانی ذهنی و کمترین میزان (نوع) کم توانی مربوط به ناسازگاری است. سایر نتایج در جدول آمده است.

ب) بررسی سئوالات
سئوال اصلی: آیا بین کیفیت زندگی دانش آموزان استثنایی و عادی تفاوتی شهر کرمانشاه وجود دارد؟
جدول14: شاخص های توصیفی متغیر کیفیت زندگی

گروه
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
کیفیت زندگی
دانش آموزان ‏عادی
3.243
259/.
100

دانش آموزان ‏استثنایی
2.827
196/.
100
جدول (14) میانگین و انحراف استاندارد کیفیت زندگی دو گروه دانش آموزان ‏عادی و استثنایی را نشان می دهد. بر این اساس میانگین کیفیت زندگی دانش آموزان ‏عادی و استثنایی به ترتیب 3.243 و 2.827 بدست آمده است.
جدول 15: آزمون لوین برای همگنی واریانس ها

F
Sig
کیفیت زندگی
1.309
254/.

به منظور بررسی فرضی همگنی واریانس ها، آزمون لوین استفاده شد. نتایج نشان می دهد f به دست آمده در سطح 05/0 ≤ P معنادار نیست.
جدول 16: تفاوت میانگین های کیفیت زندگی دو گروه

تفاوت میانگین ها
t
df
sig
کیفیت زندگی
416/.
12.782
198
000/0
به منظور بررسی تفاوت میانگین های کیفیت زندگی دانش آموزان عادی و استثنایی از آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. نتایج جدول (16) نشان می دهد 78/12= t در سطح 001/0 ≤ P معنادار می باشد. لذا فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می شود به عبارتی کیفیت زندگی دانش آموزان عادی بیشتر از دانش آموزان استثنایی است.

سئوال های اختصاصی:
سئوال اختصاصی اول: چه تفاوتی بین سلامت جسمی دانش آموزان پسر استثنایی و عادی وجود دارد؟
جدول 17: شاخص های توصیفی متغیر سلامت جسمی

گروه
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
سلامت جسمی
دانش آموزان ‏عادی
3.172
372/.
100

دانش آموزان ‏استثنایی
2.826
257/.
100
جدول (17) میانگین و انحراف استاندارد سلامت جسمی دو گروه دانش آموزان ‏عادی و استثنایی را نشان می دهد. بر این اساس میانگین سلامت جسمی دانش آموزان ‏عادی و استثنایی به ترتیب 3.172 و 2.826 بدست آمده است.
جدول18: آزمون لوین برای همگنی واریانس ها

F
Sig
سلامت جسمی
3.313
061/.
به منظور بررسی فرضی همگنی واریانس ها، آزمون لوین استفاده شد نتایج نشان می دهد f به دست آمده در سطح 05/0 ≤ P معنادار نیست.
جدول19: تفاوت میانگین های سلامت جسمی دو گروه

تفاوت میانگین ها
t
df
sig
سلامت جسمی
345/.
7.572
198
000/0
به منظور بررسی تفاوت میانگین های سلامت جسمی دانش آموزان عادی و استثنایی از آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. نتایج جدول (19) نشان می دهد 57/7= t در سطح 001/0 ≤ P معنادار می باشد. لذا فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می شود به عبارتی سلامت جسمی دانش آموزان عادی بیشتر از دانش آموزان استثنایی است.

سئوال اختصاصی دوم: چه تفاوتی سلامت روان دانش آموزان پسر استثنایی و عادی وجود دارد؟

جدول20: شاخص های توصیفی متغیر سلامت روان

گروه
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
سلامت روان
دانش آموزان ‏عادی
3.240
374/.
100

دانش آموزان ‏استثنایی
2.846
365/.
100

جدول (20) میانگین و انحراف استاندارد سلامت روان دو گروه دانش آموزان ‏عادی و استثنایی را نشان می دهد. بر این اساس میانگین سلامت روان دانش آموزان ‏عادی و استثنایی به ترتیب 3.240 و 2.846 بدست آمده است.
جدول21: آزمون لوین برای همگنی واریانس ها

F
Sig
سلامت روان
1.430
233/.

به منظور بررسی فرض همگنی واریانس ها، آزمون لوین استفاده شد نتایج نشان می دهد f به دست آمده در سطح 05/0 ≤ P معنادار نیست.
جدول22: تفاوت میانگین های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت زندگی، آموزش و پرورش، سلامت کودک، خانواده ها Next Entries مقاله رایگان با موضوع هزار و یک شب، اندیشه اسلامی