پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت حسابرسی، اندازه شرکت، انحراف معیار، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

اندازه شرکت به عنوان سنجه های ویژگی شرکت ” به عنوان متغیرهای مستقل تعریف شده اند.
توصیف یافته ها بر مبنای شاخص های آماری شامل میانگین، انحراف معیار، کمینه، بیشینه است که در جدول 4-2 به شرح زیر ارائه گردیده است.
جدول شماره 4-2: توصیف یافته های تحقیق
شرح متغیر
نماد
کمینه
بیشینه
متوسط
انحراف معیار
مدیریت سود
Yj
893
2362
1542
684
جریان نقد نسبی
X1j
0.1632-
0.3802
0.2489
0.2236
مازاد جریان نقد آزاد
X2j
38821
93693
64521
21142
کیفیت حسابرسی
X3j
متغیر کیفی است که بر مبنای آن شرکت ها دسته بندی شده است.
اهرم مالی
X4j
0.4216
0.7298
0.5103
0.4215
اندازه شرکت
X5j
2.1995
11.2884
6.1254
3.8712

با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره4-2 در ارتباط با توصیف یافته ها چنین استنباط می شود که:
1) مدیریت سود بر مبنای سنجه مجموع اقلام تعهدی در شرکت های نمونه به طور نسبی اقلا 893 و حداکثر 2362 میلیارد ریال بوده است. به طور متوسط مجموع اقلام تعهدی 1542با انحراف معیار 684 میلیارد ریال بوده است.
2) جریان نقد نسبی به عنوان یک کمیت نسبی بین صفر و یک به عنوان یکی از سنجه های عوامل موثر بر مدیریت سود به طور نسبی در شرکت های نمونه اقلا 0.1632- و حداکثر 0.3802 بوده است. به طور متوسط جریان نقد نسبی برابر 0.2489 با انحراف معیار 0.2236 بوده است.
3) مازاد جریان نقد آزاد به عنوان یکی از سنجه های عوامل موثر بر مدیریت در شرکت های نمونه اقلا 38821 و حداکثر 93693 میلیون ریال بوده است. به طور متوسط مازاد جریان نقد برابر 64521 با انحراف معیار 21142 میلیون ریال بوده است.
4) کیفیت حسابرسی به عنوان یک متغیر کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته که در ادامه نحوه ارزیابی آن مطرح و بر مبنای آن شرکت ها ی نمونه به دو دسته تقسیم شده اند.
5) نرخ مجموع بدهی ها به جمع دارایی ها یا اهرم مالی به عنوان سنجه ساختار مالی و یکی از ویژگی های شرکت در شرکت های نمونه تصادفی شرکت به طور نسبی اقلا 0.4216و حداکثر برابر 0.7298 بوده است. مقدار متوسط اهرم مالی در بین شرکت ها 0.5103 با انحراف معیار 0.4215 بوده است.
6) اندازه شرکت به عنوان یک کمیت لگاریتمی و یکی دیگر از سنجه های ویژگی های در بین شرکت ها اقلا 2.1995 و حداکثر برابر 11.2884 بوده است. مقدار متوسط اندازه شرکت در بین شرکت ها 6.1254 با انحراف معیار 3.8712 بوده است.
برای اندازه گیری متغیر کیفیت حسابرسی در تحقیق راسمین و همکاران (2014) از معیار صفر و یک استفاده می شود . در این شکل از تعریف متغیر به عنوان متغیر مصنوعی اگر موسسه حسابرسی بزرگ 1 و در غیر این صورت صفر تلقی شده است. در تحقیق حاضر برای تعریف این معیار ابتدا 50 شرکت برتر بورسی بر مبنای دسته بندی بورس وفق عملکرد سه ماهه آخر سال مالی منتهی به 29/12/1392 تعیین شده اند. سپس با فرض اینکه موسسات حسابرسی مرتبط با آن ها ملاک تعیین کیفیت حسابرسی است مشخص گردیده و طی بازه زمانی مورد مطالعه شرکت هایی که با این موسسات حسابرسی شده اند واجد کیفیت تلقی شده و بر این اساس شرکت ها به دو دسته تقسیم و در تحلیل واریانس لحاظ گردیده است.
در گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر اغلب بر پایه معیارهای قدرت نقدشوندگی سهام، میزان تاثیرگذاری شرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام می شود. شناسایی شرکت های برتر در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام، میزان تاثیرگذاری شرکت ها بر بازار و در چارچوب معیارهای سه گانه انجام می شود. میزان دادوستد سهام در تالار معاملات (تعداد و ارزش سهام دادوستد شده)، تناوب دادوستد سهام در تالار معاملات (تعداد روزهای دادوستد شده و دفعات دادوستد شده) و معیار تاثیرگذاری شرکت بر بازار (میانگین تعداد سهام منتشر شده و میانگین ارزش جاری سهام شرکت در دوره بررسی) سه معیار بورس تهران برای تعیین شرکت های فعال تر است.
بر مبنای دسته بندی بورس در سال 1392 رتبه 50 شرکت برتر بورسی تعیین و بر مبنای داده های عملکردی حسابرس آن ها در سال یاد شده مشخص گردیده است. طی جدول شماره 4-3 آورده شده است:
جدول شماره 4-3: رتبه بندی شرکت های برتر بورسی در سال 1392
رتبه
شرکت بورسی
موسسه حسابرسی
رتبه
شرکت بورسی
موسسه حسابرسی
1
پتروشیمی خلیج فارس
سازمان حسابرسی
26
بانک پارسیان
سازمان حسابرسی
2
پالایش نفت اصفهان
آگاهان و همکاران
27
گروه توسعه ملی
مفید راهبر
3
تاپیکو
آزمون رایانه
28
شیمیایی ایران
مفید راهبر
4
پالایش نفت بندرعباس
سازمان حسابرسی
29
پتروشیمی شازند
سازمان حسابرسی
5
فولاد خوزستان
سازمان حسابرسی
30
گروه بهمن
سازمان حسابرسی
6
فولاد مبارکه
آزموده کاران
31
سایپا
سازمان حسابرسی
7
صنایع مس ایران
آزموده کاران
32
پتروشیمی خارک
سازمان حسابرسی
8
نفت و گاز پارسیان
مفید راهبر
33
سرمایه گذاری دارویی
مفید راهبر
9
گروه مپنا
کاربرد ارقام
34
توسعه صنایع بهشهر
هوشیار بهمنی
10
مخابرات ایران
سازمان حسابرسی
35
سرمایه گذاری سپه
آزموده کاران
11
سرمایه گذاری غدیر
فروزان هدف
36
ایران ترانسفو
سازمان حسابرسی
12
بانک ملت
سازمان حسابرسی
37
بانک سینا
سازمان حسابرسی
13
بانک پاسارگاد
سازمان حسابرسی
38
پتروشیمی فناوران
مفید راهبر
14
بانک صادرات ایران
سازمان حسابرسی
39
بانک انصار
آزموده کاران
15
گل گهر
آزموده کاران
40
سرمایه گذاری خوارزمی
هشیار بهمن
16
ارتباطات سیار
آزموده کاران
41
نفت بهران
سازمان حسابرسی
17
پتروشیمی پردیس
هشیار بهمنی
42
فولاد خراسان
آزموده کاران
18
معدنی صنعتی چادرملو
رای مند و همکاران
43
سرمایه گذاری سایپا
سازمان حسابرسی
19
سرمایه گذاری امید
سازمان حسابرسی
44
کشتیرانی
سازمان حسابرسی
20
بانک تجارت
سازمان حسابرسی
45
صنایع آذرآب
مفید راهبر
21
پتروشیمی شیراز
سازمان حسابرسی
46
سرمایه گذاری آتیه
سازمان حسابرسی
22
ایران خودرو
سازمان حسابرسی
47
بانک اقتصاد نوین
هشیار بهمن
23
توسعه معادن و فلزات
آزموده کاران
48
سیمان فارس و خوزستان
سازمان حسابرسی
24
س. صندوق بازنشستگی
سازمان حسابرسی
49
حفاری شمال
رای مند و همکاران
25
پالایش نفت تبریز
سازمان حسابرسی
50
بانک کارآفرین
بیات رایان

بر مبنای جدول شماره 4-3 شرکت های نمونه تصادفی به دو دسته واجد کیفیت حسابرسی و فاقد کیفیت حسابرسی تقسیم شدند. بدین منظور شرکت هایی که حسابرسی آن ها توسط یکی از موسسات حسابرسی مندرج در جدول شماره 4-3 قرار گرفته انجام شده باشد دارای کیفیت حسابرسی و سایر شرکت ها فاقد کیفیت حسابرسی تلقی شده اند. بر این مبنا طی جدول شماره 4-4 تقسیم بندی شرکت های نمونه تصادفی خلاصه شده است:
جدول شماره 4-4: طبقه بندی شرکت ها بر مبنای کیفیت حسابرسی
ردیف
شرح شرکت ها
تعداد
درصد
1
واجد کیفیت حسابرسی
65
55.1
2
فاقد کیفیت حسابرسی
53
44.9
3
جمع
118
100

4-5) تحلیل پیش فرض ها:
در این تحقیق با عنایت به استفاده از 5 نمونه وابسته به عنوان شرکت های منتخب بورسی طی 5 مقطع سالانه، به تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی مرکب ترکیبی یا تحلیل داده های تابلویی استفاده شده است. بر همین اساس پیش از به کارگیری روش رگرسیونی ، پیش فرض های استفاده از این روش مورد ارزیابی قرار گرفته اند. این پیش فرض ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تابعی و مستقل، نرمال بودن توزیع باقی مانده های مدل برآوردی، ثبات واریانس ها، استقلال خطی متغیرهای مستقل، بزرگی یا به سمت یک میل کردن ضریب تعیین برآوردی و پیش فرض های استفاده از داده های تابلویی می باشد. در این بخش از شرح یافته های تحقیق به نتایج ارزیابی این پیش فرض ها اشاره شده است.

الف) نرمال بودن توزیع متغیرها:
ارزیابی نرمال بودن توزیع داده ها را می توان بر مبنای ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد از بین آماره های توصیفی نشان داد. نتایج مربوط به محاسبه این ضرایب طی جدول شماره 4-5 خلاصه شده است:
جدول 4-5: ضرایب چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق
ردیف
شرح متغیر
نماد
ضریب چولگی
ضریب کشیدگی
1
مدیریت سود
Yj
2.1335
1.2547
2
جریان نقد نسبی
X1j
3.6253-
1.9857
3
مازاد جریان نقد آزاد
X2j
8.3854
3.1854
4
کیفیت حسابرسی
X3j
متغیر کیفی است.
5
اهرم مالی
X4j
1.2385
0.3257
6
اندازه شرکت
X5j
0.09563
0.1254
7
مدیریت سود
Yj
2.7604
3.1487

با عنایت به مقادیر محاسبه شده که در جدول 4-5 مشتمل بر ضرایب چولگی و کشیدگی خلاصه شده است، اندازه شرکت که به عنوان یک کمیت لگاریتمی به جهت به سمت 0.1 میل کردن تقریبا نرمال است. به استثنای اندازه شرکت سایر متغیرها در نمونه تصادفی از کشیدگی و چولگی بالا برخوردار بوده و نمی توان نرمال بودن آن ها را پذیرفت.
در عین حال برای قضاوت نسبت به نرمال بودن توزیع متغیرها در سطح جامعه آماری از آزمون ناپارامتریک کولموگروف- اسمیرونوف استفاده شده است. در اين آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیر در مقابل نرمال بودن توزیع آزمون می شود. این آزمون را غالبا در تحقیقات مشابه فقط در مورد متغیرهای وابسته انجام داده اند، ولی در این تحقیق هم برای متغیر وابسته و هم برای متغیرهای مستقل انجام شده است.
نتیجه آزمون به طور خلاصه در جدول خروجی آزمون كلموگروف- اسميرونوف يا K-S در نرم‌افزار آماری برای این متغیر به شرح جدول 4-5 است. این آزمون به صورت هم زمان، هم برای متغیرهای مستقل و هم برای متغیر وابسته صورت گرفته است:
جدول شماره 4- 6 : نتايج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر های تحقیق
متغیر
آماره K.S
سطح معناداری
نتیجه
مدیریت سود
Yj
8.98514
0.0102
توزیع نرمال نیست.
جریان نقد نسبی
X1j
9.1665
0.0089
توزیع نرمال نیست.
مازاد جریان نقد آزاد
X2j
6.1025
0.0341
توزیع نرمال نیست.
کیفیت حسابرسی
X3j
متغیر از نوع کیفی است.
اهرم مالی
X4j
8.1274
0.0170
توزیع نرمال نیست.
اندازه شرکت
X5j
0.9821
0.1254
توزیع نرمال است.
با توجه به اینکه سطح معنی دار در جدول شماره 4-6 به ازای متغیرها به استثنای اندازه شرکت به عنوان یک کمیت لگاریتمی به سمت صفر میل کرده و کمتر از 5 درصد است ، فرض H1 مبنی بر نرمال نبودن توزیع متغیر ها به استثنای اندازه شرکت پذیرفته می شود. بر مبنای تحقیقات مشابه یا مرتبط، در این تحقیق با استفاده از لگاریتم مربع مقادیر، متغیر وابسته نرمالیزه شده است . پس از نرمالیزه کردن متغیر های غیر نرمال، مجددا آزمون نرمال بودن توزیع این متغير ها انجام و نتایج به دست آمده در جدول شماره4-7 خلاصه شده است:
جدول شماره 4- 7 : نتايج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر های تبدیلی
متغیر
آماره K.S
سطح معناداری
نتیجه
مدیریت سود
Yj
0.9948
0.1403
توزیع نرمال است.
جریان نقد نسبی
X1j
0.91246
0.1240
توزیع نرمال است.
مازاد جریان نقد آزاد
X2j
0.7154
0.1054
توزیع نرمال است.
کیفیت حسابرسی
X3j
متغیر از نوع کیفی است.
اهرم مالی
X4j
0.7514
0.1162
توزیع نرمال است.
اندازه شرکت
X5j
0.9821
0.1277
توزیع نرمال است.
با توجه به جدول شماره4-7و ، از آن جهت كه سطح معناداری متناظر با آماره Z کولموگروف- اسمیرونوف برای کلیه متغیرها بیشتر از 05/0 است فرضیه H0 پذیرفته شده لذا با اطمینان 95% می توان گفت متغیر های مستقل و وابسته تبدیلی، در شرکت های منتخب بورسی از توزیع نرمال برخوردار شده اند. در نتیجه پیش فرض نرمال بودن توزیع متغیرها جهت استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی را نمی توان رد کرد.

ب)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه آماری، کیفیت حسابرسی، رگرسیون، داده های تابلویی Next Entries تحقیق با موضوع ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، دارایی ها