پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت حسابرسی، مدیریت سود، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

بهادار تهران بر کیفیت حسابرسی انجام داد. در این پژوهش از متغییر مجازی کیفیت حسابرسی به عنوان متغير وابسته استفاده به عمل آمده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که تاثیر استقلال هیات مدیره و درصد مالکیت موسسات نهادی غیر مالی برکیفیت حسابرسی، منفی و در مقابل تاثیر درصد مالکیت نهادی، درصد مالکیت موسسات مالی و تمام ویژگی های شرکت شامل اندازه شرکت، پیچیدگی شرکت و اهرم مالی بر کیفیت حسابرسی مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که استقلال مدیر عامل از رئیس هیات مدیره شرکت برکیفیت حسابرسی تاثیر ندارد. از یک سو، شرکت های دارای سیستمهای قوی تر حاکمیت شرکتی و نظارت مناسب تر، احتمالا توانایی بیش تری برای تحت تاثیر قرار دادن مدیریت شرکت جهت حسابرسی با کیفیت اطلاعات شرکت را دارند.از سوی دیگر، حاکمیت شرکتی مناسب توسط مدیران به این دلیل مهم پنداشته می شود تا بر کیفیت گزارشدهی مالی تاثیر بگذارد که این مهم خود تاثیر با اهمیتی بر اعتماد سرمایه گذاران و اطمینان عموم ذی نفعان نسبت به بازارهای سرمایه و خرید سهام شرکتهای عام دارد.مطالعات نشان داده اند که حاکمیت شرکتی مناسب اثرات نامطلوب مدیریت سود و نیز احتمال گزارشدهی مالی بی کیفیت ناشی از تقلب یا خطا را کاهش می دهد.به شکل سنتی حسابرس مستقل نیز نقش با اهمیتی در ارتقای اعتبار اطلاعات مالی ایفا می کند. لذا، وی در این پژوهش به دنبال این موضوع بوده که آیا بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و کیفیت حسابرسی رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ با توجه به مطالب بالا، در ادامه پژوهش این هدف دنبال می شودکه آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به تغییر در کیفیت حسابرسی(تغییر حسابرس از سایر موسسات حسابرسی به سازمان حسابرسی)می شود یا خیر؟ برای انجام این پژوهش ، تعداد 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی زمانی 1390-1382 انتخاب و فرضیه های مربوطه با استفاده از مدل های رگرسیونی حداکثر درست نمایی- لوجیت باینری( لجستیک)آزمون شده است.
رضایی و تیموری (1391)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین ریسک جریان های نقدی آزاد با متغیرهای حاکمیت شرکتی و میزان بدهی پرداختند آنها براساس نمونه ای متشکل از 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی1381 لغایت 1389 با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی) با ریسک جریان های نقدی آزاد رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین اهرم مالی با دارایی های ثابت مشهود، اندازه شرکت، فرصتهای رشد، رابطه مثبت و معنادار و بین اهرم و مالیات بر درآمد رابطه منفی و معنادار و بین استقلال اعضای هیئت مدیره و بدهی با ریسک جریان نقدی آزاد رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
حدادي و همكاران (1391)، پژوهش را با هدف بررسي رابطه بين مديريت سود و كيفيت حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. در اين پژوهش مديريت سود با استفاده از مدل تعديل شده جونز اندازه گيري شده است و وجوه نقد عملياتي از صورت هاي مالي شركت ها استخراج شده است. جامعه ي آماري مورد مطالعه اين پژوهش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. بااستفاده از روش نمونه گيري حذفي، 72 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1379 تا 1388 انتخاب و براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمون رگرسيون لجستيك استفاده شده است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه بين مديريت سود و كيفيت حسابرسي رابطه معني داري وجود دارد. همچنين بين مديريت سود و دوره تصدي گري حسابرس(دوره تداوم حسابرس)، و بين مديريت سود و تجربه حسابرس نيز رابطه معني داري وجود دارد.
نمازي و همكاران (1390)، طي پژوهشي به بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در تحقيق ايشان، جهت تعيين کيفيت حسابرسي از دو معيار اندازه حسابرس و دوره تصدي حسابرس و به منظور محاسبه مديريت سود از مدل تعديل شده جونز استفاده شده است. در اين پژوهش، تعداد 61 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1386 -1380 بررسي شده است. جهت آزمون فرضيه ها نيز از مدل هاي رگرسيوني حداکثر درست نمايي- لوجيت باينري و نرم افزار اقتصادسنجي Eviews 6 استفاده شده است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که در حالت کلي يک رابطه مثبت و ضعيف بين معيارهاي اندازه حسابرس (حسن پژوهش حسابرس) و دوره تصدي حسابرس و مديريت سود وجود دارد، ولي اين رابطه از لحاظ آماري معني دار نمي باشد. به دليل وجود مشکل هم خطي در مدل کلي، رابطه بين متغيرها به صورت جداگانه بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد که بين مديريت سود و اندازه حسابرس، يک رابطه مثبت ولي غيرمعني دار و هم چنين بين مديريت سود و دوره تصدي حسابرس رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. در اين پژوهش براي تعيين معني داري کل مدل رگرسيوني از آمار ضريب تعيين مک فادن و آماره نسبت درست نمايي استفاده شده است.
اعتمادي و شفاخيبري (1390)، امروزه ارايه اطلاعات حسابداري و گزارش هاي مالي قابل اتکا از نيازهاي اساسي دنياي متحول کنوني است. براي حصول اطمينان از اين امر نياز به سازوکارهايي همانند نظام راهبري مناسب در شرکت ها و ساير بنگاه هاي اقتصادي است. کميته حسابرسي يکي از ارکان اصلي نظام راهبري شرکت ها است که موجبات تقويت و سلامت گزارش گري مالي را فراهم مي نمايد و استقلال حسابرسان مستقل را ارتقا مي بخشد. بسياري از پژوهش هاي انجام شده در خصوص رابطه بين مديريت سود و جريان هاي نقد آزاد، بر مبناي نظريه جنسن (1986) بوده است. اعتمادي و شفاخيبري در پژوهش خود، تاثير جريان هاي نقد آزاد بر مديريت سود و نقش کميته حسابرسي در آن را بررسي مي نمايد که با استفاده از داده هاي 87 شرکت نمونه پژوهش، از طريق آزمون پيرسون، -t استودنت و رگرسيون چندگانه طي سال هاي 88-82 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که رابطه معنادار مستقيمي بين مديريت سود و جريان هاي نقد آزاد وجود دارد. به عبارتي جريان هاي نقد آزاد شرکت ها مي تواند محرکي براي مديريت سود تلقي شود همچنين يافت شد که شرکت هايي که داراي کميته حسابرسي هستند مديريت سود بهتري نسبت به ساير شرکت ها دارا مي باشند و همچنين به بررسي رابطه کميته حسابرسي و جريان هاي نقد آزاد و متغيرهاي کنترلي پرداخت گرديد که رابطه معناداري بين کميته حسابرسي و جريان هاي نقد آزاد با مديريت سود يافت نشد اما جريان هاي نقد آزاد، اندازه شرکت و کل اقلام تعهدي رابطه معنادار مستقيمي وجود دارد.
جبارزاده لنگرلوئی و همکاران(1389) در پژوهش تحت عنوان «بررسی رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران» به این نتیجه رسیدند که رابطه ضعیف و معکوس ولی معنی دار بین مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.
هاشمی و کمالی (1389)، در بررسی تأثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که میزان مدیریت سود در شرکتهایی که همواره درجه اهرم مالی زیادی دارند با شرکتهایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می شوند تفاوت معنیداری ندارد و همچنین جریان نقد آزاد و رشد شرکت عواملی تاثیر گذار در میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که در میزان مدیریت سود تاثیر گذار بوده است.
رضوانیراز و همکاران (1389) به بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند، نتایج تحقیق آنها حاکی از این است که هم در شرکتهای بزرگ و هم در شرکتهای دارای فرصتهای سرمایه گذاری پایین بین وجوه نقد آزاد و تغییرات تقسیم سود، رابطه مسنقیم معنی داری وجود دارد. این نتیجه حاکی از این است که مدیران شرکتهای مذکور در اتخاذ تصمیات مربوط به سیاست تقسیم سود، سه عامل مهم وجوه نقد آزاد، فرصتهای سرمایه گذاری و اندازه را مورد توجه قرار می دهند.
سيدي و همكاران (1387)، در پژوهشي با عنوان نقش حسابرسان مستقل در كاهش اقلام تعهدي اختياري رابطه بين حسابرسان مستقل و نوع اظهار نظر حسابرس با مديريت سود مورد بررسي قرار گرفته است. مديريت سود با اقلام تعهدي اختياري سنجيده شده است. در رابطه با حسابرسان مستقل و نوع اظهار نظر حسابرس، تاثير نوع موسسه حسابرسي، نوع اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسي و تعداد بندهاي شرط در گزارش حسابرسي بر روي اقلام تعهدي اختياري سنجيده مي شود. نوع موسسه حسابرسي به دو دسته سازمان حسابرسي و ساير موسسات و نوع اظهار نظر حسابرس به دو دسته مقبول و مشروط تقسيم شده است يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه فقط نوع موسسه حسابرسي با اقلام تعهدي اختياري ارتباط دارد.
ابراهیمی و همكاران(1387) در تحقیق خود در 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر نوع موسسه حسابرسی(سازمان حسابرسی و سایر موسسهها) و نوع اظهار نظر حسابرسی در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تنها نوع موسسهی حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.
حساس يگانه و همكاران (1384) در پژوهشي تحت عنوان عوامل موثر بر استقلال و شايستگي اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران در ارائه خدمات گواهي به بررسي كيفيت حسابرسي پرداختند كه نتيجه آن تعيين 7 عامل موثر زير جهت ارتقاي كيفيت حسابرسي بود:
الف) تخصص گرايي، ب) كارايي حسابرسي، ج) كشف تحريفات با اهميت، د) تضاد منافع، ه) وجود قوانين و مقررات، و) مكانيزم بازار و ز) اندازه موسسات حسابرسي.

جدول (2-1): خلاصه پژوهشهای داخلی انجام شده در زمینه موضوع پژوهش

سال انتشار
پژوهشگر (پژوهشگران)
متغير مورد بررسي
مدل
مدل رياضي
نتایج
1393
نادري و همكاران
نوع مالکیت، مدیریت سود و کیفیت حسابرسی
همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون
DAit = αi + α1Mit + α2SIZEit + α3LEVit + εit
کیفیت حسابرسی با مدیریت سود رابطه معکوس و معنی داری دارد و نوع مالکیت با مدیریت سود رابطه معنی داری ندارد.

1393
آذين فر و همكاران
کیفیت حسابرسی و مدیریت سود
رگرسيون و تحليل واريانس
DAit = b0 + b1FCFit+ B2FCF*InACit+B3Sizeit+ B4InACit +B5TAit+Eit
اندازه ی موسسات حسابرسی بیانگر، کیفیت حسابرسی موسسات نمی باشد و همچنین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود رابطه معناداری دارد.
1392
بحريني و همكاران
کیفیت حسابرسی و مدیریت سود
رگرسيون مركب
REM = a0+a1*BigAudit+a2Lev+a3*LMVE+a4MTB+a5E+a6ROA
کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی رابطه معناداری از نوع مثبت دارند.
1392
ديلمي
کیفیت حسابرسی
مدل های رگرسیونی حداکثر درست نمایی- لوجیت باینری
Y=a0+a1*BigAudit+a2Lev+a3*LMVE+a4MTB+a5E+a6ROA
حاکمیت شرکتی مناسب اثرات نامطلوب مدیریت سود را كاهش مي دهد.
1391
رضایی و تیموری
جریان نقدی آزاد
رگرسيون خطي چندگانه
FCFi,t=β0+β1LEVi,t+β2conci,t+β3DEPENDINGi,t+β4INISTi,t+β5SIZEi,t+εi,t LEVi,t=α0+α1FCFi,t+α2TANGIi,t+α3TAXi,t+α4GROWTHi,t+α5SIZEi,t+α6PRO FITi,t +α7RISKi,t+ α8Indi,t +εit
رابطه مثبت و معنادار و بین اهرم و مالیات بر درآمد و بین استقلال اعضای هیئت مدیره و بدهی با ریسک جریان نقدی آزاد رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
1391
حدادي و همكاران
مديريت سود و كيفيت حسابرسي
رگرسيون لجستيك
ACCt = a1 þ a2 CFO t þ a 3 CFO tA1 þ a 4 CFO tþ1 þ a 5 DRV t þ a 6 PPE t þ a 7 ROA tA1 þ a 8 DCFO t þ a 9 Dum DCFO t þ a 10 DCFO t  Dum DCFO t þ
بين مديريت سود و كيفيت حسابرسي رابطه معني داري وجود دارد.
1390
نمازي و همكاران
کيفيت حسابرسي و مديريت سود
مدل هاي رگرسيوني حداکثر درست نمايي- لوجيت باينري
TAEMit =

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، هموارسازی سود، قلام تعهدی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، مدیریت سود، کیفیت حسابرسی