پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت حسابرسی، منافع عمومی، بهبود کیفیت، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

1976)
آثار پیشگفته یک‌طرفه نیست. به‌عنوان مثال ارتباطات حسابرس با ارکان راهبری ممکن است بر رفتار و نگرش ارکان راهبری نسبت به موارد مربوط به حسابرسی تاثیر گذارد. به‌همین ترتیب، ارکان راهبری می‌توانند بر ماهیت و تمرکز فعالیتهای حسابرس در حین اجرای حسابرسی اثر گذارند. همچنین، قوانین و مقررات ممکن است اثر مستقیمی بر فرایند تدوین استانداردهای حسابرسی داشته باشد، در عوض، کیفیت استانداردهای حسابرسی ممکن است بر ماهیت و میزان قوانین و مقررات و نظارت تاثیر بگذارد. به‌طورمشخص، این واکنشها و آثار متقابل هستند و به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم تا حد ممکن بر کیفیت حسابرسی تاثیر می‌گذارد، به‌علاوه، نگرش ارکان راهبری و اهمیتی که آنها برای گفتگوی شفاف و سازنده با حسابرسان قائلند، می‌تواند بهبود کیفیت حسابرسی را تسهیل کند، همان‌گونه که نگرش قانونگذاران و تدوین‌گران استانداردها در درک و عکس‌العمل نسبت به تغییرات محیط، بهبود کیفیت حسابرسی را تسهیل می‌کند. (جنسن، 1976)

2-2-8. نقش استانداردهاي حسابرسي در كيفيت حسابرسي
استانداردهای حسابرسی از طریق فراهم آوردن معیارهای مورد قبول و متداول برای فعالیت حسابرسی، در کیفیت حسابرسی یک نقش اساسی ایفا نموده و بر مبنای یک فرایند کاملاً درست، شفاف و قوی که در درون خود ترکیب گسترده استفاده‌کنندگان و مشاوران را دارد، شکل گرفته‌اند. این مطلب، به همراه نظارت مستقل بر فرایند تدوین استانداردها به‌وسیله هیئت نظارت منافع عمومی اطمینان می‌دهد که استانداردها از کیفیت بالایی برخوردارند. برای این‌که این استانداردها به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کنند، باید به‌موقع، نامتناقض و دقیق باشند. (اسدی و دارابی، 1391)
در ماه می 2009، هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخشی  پروژه شفاف‌سازی خود را تکمیل کرد. این پروژه شامل تجدیدنظر و تجدیدساختار همه 36 استاندارد حسابرسی و استاندارد کنترل کیفیت شماره 1، به‌منظور ارتقای شفافیت و قابل فهم بودن و لذا، تسهیل به‌کارگیری آنها بود. علاوه بر بهبود شفافیت استانداردهای حسابرسی، هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخشی بین‌المللی به اصلاح حدود نیمی از استانداردهای تدوین‌شده پرداخت. این تلاشها منجر به بهبود استانداردهای حسابرسی در زمینه‌های زیر گردید:
• دسترسی عمومی به حسابرسی، تمرکز برروی اهداف، ارتقا به یک حسابرسی متفکرانه و تاکید بر اهمیت تردید حرفه‌ای.
• جنبه‌هایی از صورتهای مالی که عموماً بیشتر در معرض خطر تحریف با اهمیت است. به‌عنوان مثال برآوردها، ارزشهای منصفانه و معاملات اشخاص وابسته.
• کیفیت شواهدحسابرسی، به‌ویژه توجه‌داشتن به تائیدیه‌ها و گزارشهای بیرونی.
• استفاده از کار دیگران، به‌ویژه در زمینه کارهای حسابرسی گروه، اطمینان از رضایت حسابرسان جهت ایجاد یک مبنای مناسب که در صورت امکان بتواند پایه و اساس استفاده از کار دیگران قرار گیرد.
• ارتباطات و گزارشگری حسابرس، برای تاکید بر اهمیت گفتگوهای سازنده و آزاد میان حسابرسان و ارکان راهبری و مدیران اجرایی و همچنین رسیدن به این اطمینان که موضوعهای مهم به طریقی شفاف ومعنی دار مورد توجه کاربران قرار می‌گیرد.
در یک زمینه گسترده‌تر، استاندارد حسابرسی 220 و استاندارد کنترل کیفیت شماره 1، چارچوب کنترل کیفیت را در دو سطح، سطح کار حسابرسی و سطح موسسه حسابرسی، پایه‌ریزی کرده‌اند. این دو استاندارد اشاره به حیطه‌های فراوانی دارند که حسابرسان و موسسه‌های آنان می‌توانند در چارچوب آنی در جهت ارتقا و حفظ کیفیت حسابرسی گام بردارند. این حیطه‌ها عبارتند از:
• مسئولیتهای مدیریت برای کیفیت درون موسسه،
• برآوردن الزامات اخلاقی مربوط،
• پذیرش و ادامه کار،
• منابع انسانی،
• اجرای کار، و
• نظارت.
طبق استاندارد کنترل کیفیت 1، هر موسسه حسابرسی برای کسب اطمینان معقول از این‌که الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی رعایت می‌شود و گزارشها مناسب شرایط موجود صادر می‌شود، باید سیستم کنترل کیفیت مناسبی را طراحی و برقرار ‌کند.
هر موسسه حسابرسی مکلف به استقرار یک سیستم کنترل کیفیت طراحی‌شده برای کسب اطمینان معقول از این موضوع است که موسسه و کارکنان آن، الزامات استانداردهای حرفه‌ای و قانونی و مقرراتی را رعایت می‌کنند و گزارشهای حسابرسی، مناسب شرایط موجود توسط موسسه یا مدیرمسئول کار صادر می‌شود.
هر چند، برای دستیابی کامل به اهداف استانداردهای حسابرسی، عامل مهمی که باید در نظر گرفت افرادی هستند که حسابرسی را انجام می‌دهند. در واقع میزان دانش و تجربه و نحوه برخورد آنها با صاحبکاران است که تفاوت بزرگی را در کیفیت حسابرسی ایجاد می‌کند. به‌طور عمده، اجرای موثر بسیاری از الزامات استانداردهای حسابرسی متکی به صلاحیت شخصی- قضاوت حرفه‌ای استوار است. فرد یا افرادی که مسئولیت اجرایی سیستم کنترل کیفیت به آنان واگذار می‌شود، باید تجربه کافی و مناسب و توانایی و اختیار لازم را برای پذیرش مسئولیت داشته باشند. تحقق این امر منوط به به‌کارگیری افرادی است که نه‌تنها به‌طور کامل و مناسب آموزش دیده‌اند، بلکه به‌طور مستمر در صدد ارتقای تواناییهای حرفه‌ای خود هستند. لذا جستجوی این‌گونه افراد و به‌کارگیری نظرات آنان توسط استفاده‌کنندگان در جهت ارتقای کیفیت حسابرسی است. (استاندارد کنترل کیفیت 1)
حسابرسی مستقل نقش عمده‌ای در حمایت از کیفیت گزارشگری مالی و منافع عمومی ایفا می‌نماید. بنابراین کیفیت آن متاثر از تعداد زیادی محرکهای مستقیم و غیرمستقیم است که از مهمترین مسایل مدنظر تدوین‌گنندگان استانداردهای حسابرسی محسوب می‌شود. در ادبیات کاربردی، کیفیت حسابرسی از طریق میزان تطابق آن با استانداردهای حسابرسی تعریف شده است. استانداردهای حسابرسی با فراهم نمودن معیارهای مورد قبول حسابرسی، نقشی اساسی در ارتقای کیفیت حسابرسی و توانایی حسابرسان در پیشگیری و کشف تحریفهای بااهمیت دارد. (حدادی، 1391)
علاوه بر رعایت استانداردهای حسابرسی و اعمال مراقبتهای حرفه‌ای که در حفظ ویژگیهای واقعی کیفیت حسابرسی سهم قابل‌ملاحظه‌ای دارد، شایستگی و حسن شهرت حسابرسان، فرایند حسابرسی و عوامل محیطی نیز تاثیر بسزایی بر کیفیت حسابرسی دارند. طراحی و استقرار یک سیستم کنترل کیفیت مناسب توسط موسسات حسابرسی جهت اطمینان از براورده شدن الزامات و اهداف استانداردهای حرفه‌ای و همچنین به‌کارگیری افراد متخصص، مجرب و ذیصلاح در فرایند حسابرسی، از وظایف اجتناب‌ناپذیر آنها محسوب می‌شود. (حدادی، 1391)

2-2-9. كيفيت حسابرسي رويكرد صفر و يكي يا رويكرد طيف نگري؟
در ادامه تقسيم بندي فرانسيس (2011) از كيفيت حسابرسي توضيح داده مي شود كه به درك بهتر عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي كمك مي كند و فرصت هاي تحقيقاتي خوبي را در اين زمينه معرفي مي كند.

2-2-9-1. كيفيت حسابرسي از منظر قانوني: يك رويكرد صفر و يكي
در ديدگاه قانوني ادعا مي شود كه تنها دو حالت وجود دارد: 1) قصور حسابرسي و 2) عدم قصور حسابرسي. قصور حسابرسي وقتي رخ مي دهد كه حسابرس در واقع مستقل نيست، يا علي رغم ناتواني در گردآوري شواهد كافي و قابل اطمينان طبق استانداردهاي حسابرسي، گزارش مقبولي را صادر كند. در مقابل، حسابرسي خوب يا عدم قصور حسابرسي حالتي است كه حسابرس، استانداردهاي حسابرسي را رعايت كند و در رابطه با صورت هاي مالي صاحبكار، گزارش صحيحي را در سطح مناسبي از ريسك حسابرسي صادر نمايد. (فرانسيس، 2011)
تعداد دعاوي موفق عليه حسابرسان يا تعداد اقدامات بورس عليه حسابرس مي تواند معياري براي اندازه گيري كيفيت حسابرسي در رويكرد صفر و يكي فوق در نظر گرفته شود. شواهد موجود نشان مي دهد كه دعاوي موفق تا حدي نادر بوده است، زيرا قضيه قبل از اين كه وارد مراحل رسمي و دادرسي شود، توسط حسابرسان حل و فصل مي شود و يا قبل از اين كه كار به مرحله محاكمه برسد، حسابرسان به قضيه فيصله مي دهند. از طرف ديگر، با توجه به اين كه بورس منابع لازم براي پيگرد همه موارد را در اختيار ندارد و در بسياري از موارد خواهان (شاكي) به دليل هزينه هاي قابل توجه دادرسي از انجام اين كار اجتناب مي ورزد، نرخ واقعي حسابرسي ها با كيفيت پايين در اين رويكرد كم نمايي مي شود. (فرانسيس، 2011)
در واقع اتخاذ رويكرد صفر و يكي موجب مي شود كه طيف حسابرسي به دو طبقه ساده كوتاه شود: 1) قصور حسابرسي ( كه در كمتر از يك درصد پيش مي آيد) و 2) عدم قصور (باقي مانده طيف). يعني كليه موارد عدم قصور را همگن سازي كرده و در يك طبقه واحد قرار مي دهد. بنابراين ، رويكرد صفر و يكي و معيارهاي اندازه گيري فوق در مورد كيفيت حسابرسي چندان قانع كننده نيست و بايد كيفيت حسابرسي را به عنوان يك طيف در نظر بگيريم. (فرانسيس، 2011)

2-2-9-2. كيفيت حسابرسي به عنوان يك طيف
محدوديت هاي رويكرد صفر و يكي به شرح پيش گفته موجب مي شود كه درصدد تدوين چارچوبي براي اندازه گيري كيفيت حسابرسي در قالب يك طيف ( از حسابرسي بي كيفيت تا حسابرسي با كيفيت بالا) بر آييم. در اين رويكرد بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي كدامند؟ به عبارت ديگر، واحدهاي تجزيه و تحليل كيفيت حسابرسي كدامند؟ فرانسيس (2011) شش واحد تجزيه و تحليل براي كيفيت حسابرسي را برشمرده كه در ادامه توضيح داده مي شود.
الف) نهاده هاي حسابرسي
دو نهاده اصلي در فرآيند حسابرسي عبارتند از: 1) افراد تيم رسيدگي و 2) آزمون هاي حسابرسي كه به منظور گردآوري شواهد انجام مي شوند. كيفيت حسابرسي وقتي افزايش مي يابد كه كار رسيدگي به افراد شايسته محول شود. در حالي كه ممكن است ما به گونه اي منطقي فرض كنيم كه شايستگي حسابرسان بر اساس الزامات آموزش عمومي و گواهي نامه هاي حرفه اي تعيين مي شود، اما واقعيت اين است كه شناخت بسيار اندكي از افرادي كه كار حسابرسي را انجام مي دهند، در اختيار داريم. اين موضوع چه اهميتي دارد؟ همان طور كه در ادبيات روان شناسي اجتماعي بحث مي شود، ويژگي هاي فيزيولوژيكي و شناختي مي تواند عملكرد آن ها را تحت تاثير قرار دهد، جالب اين جاست كه در 20 سال گذشته تحقيقات اندكي راجع به اين موضوع انجام شده است. (فرانسيس، 2011)
يكي از تحولات اخير، تجزيه و تحليل شريك امضا كننده گزارش حسابرسي به منظور ارزيابي تاثير ويژگي هاي وي بر كيفيت حسابرسي است. كري و سيمنت (2006) اثرات دوره تصدي حسابرسان در شركت صاحب كار را مورد مطالعه قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه كيفيت حسابرسي با افزايش دوره تصدي حسابرس در شركت صاحب كار كاهش مي يابد. نتيجه تحقيق آن ها نشان داد كه بي طرفي حسابرسان به واسطه روابط بلندمدت با يك صاحب كار كاهش مي يابد. در مقابل چن و همكاران (2008) به شواهدي در اين خصوص در تايوان دست نيافتند.
همچنين علي رغم اهميت بنيادي شواهد حسابرسي در زمينه كيفيت حسابرسي شناخت ما از آن كافي نيست و فرصت هاي تحقيقاتي خوبي در اين زمينه وجود دارد. قابليت اتكا و مربوط بودن شواهد گردآوري شده دو موضوع مهمي هستند كه ما بايد نسبت به آن شناخت كسب كنيم.
دليل ديگر براي دشواري ارزيابي قابليت اتكاي شواهد يا تعيين تاثير آن بر صحت صورت هاي مالي از اين مساله ناشي مي شود كه حسابرسان تقريبا به ندرت با خطاها يا تقلب هاي با اهميت مواجه مي شوند. به عبارت ديگر حرفه حسابرسي پايگاه داده خوبي براي كمك به حسابرسان در اختيار ندارد تا بر اساس آن تعيين شود كه اگر مجموعه خاصي از علائم از سيستم كنترلي صاحب كار مشاهده شود، آيا احتمال خطا در صورت هاي مالي با اهميت است يا خير. متاسفانه ريسك طرح دعاوي حقوقي عليه حسابرسان باعث مي شود كه از به اشتراك گذاشتن اين نوع اطلاعات اجتناب ورزند. (كري و سيمنت، 2006)
ب) فرايند حسابرسي
فرايند حسابرسي نحوه به كار گرفتن نهاده هاي حسابرسي را نشان مي دهد. فرايند حسابرسي شامل تصميمات و قضاوت هايي است كه حسابرسان در رابطه با برنامه ريزي، گردآوري شواهد و تفسير شواهد به منظور احراز الزامات گسترده استانداردهاي حسابرسي اتخاذ مي كنند تا شواهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت حسابرسی، گزارشهای مالی، گزارشگری مالی، بازده سهام Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، هموارسازی سود، قلام تعهدی