پایان نامه با واژگان کلیدی کمال گرایی، ویژگی های شخصیتی، کمالگرایی

دانلود پایان نامه ارشد

ش کمال گرایی میزان اهمال کاری نیز افزایش می یابد. نتایج پزوهش حاضر در این بخش با پژوهش های اونوگبیوز (2000)، استوبر و جورمن (2001)، واسكونسلوس (2006)، کاکی (2003)، مولوی(1390)، گورویی، خیر و هاشمی (1390)، شاطریان محمدی، پاکدامنساوجی و شاه محمدی(1390)، و سپهریان(1390) همخوان است.
در تبیین نتایج می توان به این نکات اشاره کرد، چون افراد با کمال گرایی بالا دارای این ویژگی هستند که گرایش و علاقه زیادی به قانون همه یا هیچ است، دارند که به موجب آن، نتایج انجام کار به شکل موفقیتها یا شکستها حاصل میشوند یعنی فکر می کنند که موفقیت برای آنان همه چیز زندگی است و اهمیت زیادی برای آن قایل هستند بنابراین این افراد از شکست اجتناب می کنند بدین معنی که با کارهای به نسبت سنگین روبرو نمی شوند چون از شکست هراس دارد بنابراین چنین افرادی در کارهایی که فکر می کنند ممکن است با شکست مواجه شوند از انجام آن کارها سرباز زده یا آن را به تعویق می اندازند یعنی اهمال کاری بالا در انان وجود دارد، این بدان معنی است که اجتناب از شکست در افراد کمال گرا سبب اهمال کاری در آن ها می شود.
از سوی دیگر برخی نظریه پردازان، کمالگرایی را شیوهای از زندگی میدانند که افراد برای رهایی از اضطراب اساسی آنرا به کار میبندند یعنی فرد کمال گرا گرایش بالایی به بی عیب و نقص بودن خود و کارهایش دارد، کوچکترین اشتباه خود را کناهی نابخشودنی می داند و مضطربانه انتظار پیامدهای شوم از شکست خود دارد بنابراین؛ این فرد جهت دور بودن از اضطراب و عدم مواجه با اضطراب ناشی از کم کاری خود، ممکن است برای اینکه فرصت زیادی داشته باشد که تمام جوانب را بررسی کند و یا اینکه بگوید با زمان بیشتر سعی بیشتری کرده است کارهای خود را به تعویق اندازد، و این همان بعد دیگری از اهمال کاری است.
نکته سوم این است که فرد کمال گرا اعتقاد دارد که باید کاملاٌ شایسته، لایق و با هوش بوده و در تمام امور زندگی اجتماعی و فردی پیشرو باشد این پیشرو بودن نیازمند زمان زیاد برای برنامه ریزی است و همین برنامه ریزی ها که زمان می برد خود به تعویق انداختن بیشتر کارهاست. فرد کمال گرا فکر می کند که همواره یک راه حل دقیق، کامل و درست برای مشکلات انسانی وجود دارد و اگر این راه حل کامل پیدا نشود، فاجعهآمیز خواهد بود و برای پیدا کردن راه حا کارها مرتب به تعویق می افتد و اهمالکاری افزایش می یابد.
نکته چهارم این است که فرد کمال گرا که از شکست اجتناب میکنند در مقابل انتقادگری دیگران آسیبپذیرند. بنابراین کمالگراها، حوزههای مختلف فعالیت و روابط اجتماعی را تهدید کننده، تحمیلی و ناحمایتگر تلقی میکنند یعنی از دیگران مشورت نمی گیرند و از همفکری انان وحشت دارند زیرا می ترسند که با انتقادآنان مواجه شده و این عدم مشورت و نبود حمایت اجتماعی افرادکمال گرا سبب به تعویق افتادن کارهای آنان خواهد شد.
نتایج پژوهش نشان داد که بین آزمودنی‌های دختر و پسر در هیچ یک از ابعاد شخصیت ‌تفاوت معنادار وجود ندارد.
برای تبیین نتایج این فرضیه می توان گفت که با توجه به سن و جامعه آماری پژوهش که تقریبا از لحاظ سنی در یک حدود یکسان هستند و دارای ارزش های فرهنگی یکسانی هستند قابل پیش بینی است که در ویژگی های شخصیتی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشته باشد.
نتایج پژوهش نشان داد که بین آزمودنی‌های دختر و پسر در اهمالکاری ‌تفاوت معنادار وجود ندارد.
این نتایج با نتایج پژوهش های سپهریان(1390)، عبد خدایی، فاتحی و پور غلامی(1390)، محمد، شیریت، عیسی و مصطفی (2013) همخوان است. برای تبیین نتایج فرضیه باید به این کته اشاره کرد که اهمالکاری سازه ای است که به عوامل متعددی بستگی دارد و این عوامل ممکن است که نقش جنسیت را کمرنگ کند.
نتایج پژوهش نشان داد که بین آزمودنی‌های دختر و پسر در کمالگرایی ‌تفاوت معنادار وجود ندارد.
در مورد علل کمال گرایی دلایل متعددی وجود دارد با توجه به پیشینه ذکر شده، تاکنون در مورد علل کمال گرایی به نقش جنسیت اشاره ای نشده است. همچنین با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی در کمال گرایی می توان به دلایلی که در فرضیه چهارم مورد استناد قرار گرفت هم اشاره نمود.
5-3- محدودیتهای پژوهش
در مورد محدودیت های پژوهش هم باید گفت که چون نمونه پژوهش یک نمونه دانشجویی بود برای تعمیم نتایج به سایر جامعهها باید با احتیاط برخورد کرد.
5-4- پیشنهادها
5-4-1- پیشنهاد پژوهشی:
1- پیشنهاد میشود ارتباط سایر متغیرهای روانشناختی با اهمال کاری مورد بررسی قرار گیرد.
2- پیشنهاد میشود ارتباط اهمال کاری با متغیرهای عملکرد شغلی و تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد.
3- از آنجایی که پژوهش حاضر در نمونه دانشجویی انجام گرفت پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی در نمونههای آماری دیگری نیز انجام گیرد.
5-4-2- پیشنهاد کاربردی:
1- با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت، افرادی که در مورد دانشجویان به کار مشاوره ای مشغولند میتوانند نقش کمال گرایی و ویژگی های شخصیتی را در اهمال کاری دانشجویان مورد نظر داشته باشند.
2- با توجه به اهمیت اهمال کاری در انجام به موقع وظایف پیشنهاد میشود راهکارهای کاهش
اهمال کاری به دانشجویان آموزش داده شود.

Abstract
Present study aims to determine the relation between personal characteristics and perfectionism and dereliction of studies. As the results, 300 samples were selected among B.A students of Kermanshah Azad university students in 2013. Samples were selected in clustering model. Data was gathered using Sulmon and Rath Blum (1984) evaluation scales and Mac Cray and Kasta (1989) 5 main personality factors questionnaire. Data was analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis. Results showed that among 5 main personality factors being extrovert, outgoing and agreeable could predict dereliction, and, also, all 5 factors could predict perfectionism. Results showed that there was a positive, meaningful relation betweenperfectionism and dereliction. Study results can be used to decrease procrastination among students.
Key words: personal characteristics, perfectionism, dereliction of education

منابع

آقا تهرانی، مرتضی (1385). اهمال کاری (بررسی علل و راهکارهای درمان). قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
ابوالقاسمی، عباس؛ احمدی، محسن؛ کیامرثی، آذر(1386). بررسی ارتباط فراشناخت و کمال گرایی با پیامدهای روان شناختی در افراد معتاد به مواد مخدر. مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره 5، شماره 2، صص79-73.
ابوالقاسمی، عباس؛ احمدی، محسن؛ کیامرثی، آذر(1386). بررسی ارتباط فراشناخت و کمال گرایی با پیامدهای روان شناختی در افراد معتاد به مواد مخدر، مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره 5، شماره 2، صص79-73.
– اتکینسون، ریتال و همکاران (1382 ). زمینه ی روانشناسی هیلگارد ( جلد اول )، ترجمه براهنی و همکاران. تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1971).
احتشامزاده، پروین؛ مکوندی، بهنام؛ باقری، اشرف .(1389). رابطه بخشودگی، کمالگرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آنها. یافتههای نو در روانشناسی،136-123.
الیس و جیمز نال، (1382) . روان شناسی اهمال کاری، غلبه بر تعلل ورزیدن. ترجمه محمد علی فرجاد، تهران: رشد.
بختیارپور، سعید؛ حافظی، فریبا؛ بهزادی شینی، فاطمه (1388). رابطه بین جایگاه مهار، کمال گرایی و خودکارآمدی با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانشجویان. مجله یافته های نو در روان شناسی، شماره 5، صص 52-35.
بخشی سورشجانی(1388). بررسی رابطه کمال گرایی با افسردگی و عملکرد تحصیلی و رابطه دو متغیر اخیر با وضعیت اجتماعی اقتصادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره نوزدهم. صص 60-37.
بشارت، محمدعلی (1383). بررسی رابطه کمال گرایی و حرمت خود در دانش آموزان پیش دانشگاهی.مجله روانشناسان ایرانی، سال اول، شماره 1، صص21-30 .
بشارت، محمدعلی(1384). بررسی رابطه کمال گرایی و موفقیت ورزشی. مجله حرکت، شماره 23، صص65-51.
بشارت، محمدعلی؛ جوشن لو، محسن؛ میرزمانی، سید محمود (1386). رابطه سبک های دلبستگی و کمال گرایی. مجله دانشور رفتار، سال چهاردهم، شماره 25، صص18-11.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کمال گرایی، کمالگرایی، برون گرایی Next Entries منابع پایان نامه درمورد آزمون فرضیه، تحلیل داده، مدل رگرسیون