پایان نامه با واژگان کلیدی کمال گرایی، کمالگرایی، برون گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

98/0 از نمره فرد در کمالگرایی کاهش می یابد. ضریب تأثیر موافق بودن (353/1 – = B) با توجه به آمارة t نشان می‌دهد که موافق بودن با اطمینان 99/0 می‌تواند تغییرات مربوط به کمالگرایی را پیش‌بینی کند. اين ضريب تاثير منفي است و معناي آن اين است كه اگر يك واحد به ميزان موافق بودن اضافه شود مقدار 35/1 از نمره فرد در کمالگرایی كاهش مي‌يابد. ضریب تأثیر با وجدان بودن نیز (568/0 = B) با توجه به آمارة t نشان می‌دهد که با وجدان بودن با اطمینان 99/0 می‌تواند تغییرات مربوط به کمالگرایی را پیش‌بینی کند. اين ضريب تاثير مثبت است و معناي آن اين است كه اگر يك واحد به ميزان با وجدان بودن اضافه شود مقدار 57/0 به نمره فرد در کمالگرایی اضافه می شود.
به منظور بررسی این فرضیه که بین کمالگرایی و اهمال کاری رابطه وجود دارد از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که در جدول شماره 4-8 آمده است:
جدول 4-8- نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطهکمال گرایی و اهمال کاری دانشجویان
متغیر پیش بین
متغیر ملاک

اهمال کاری
کمال گرایی
67/0
(001/0)

همانطور که در جدول شماره4-8- مشاهده می شود بین کمال گرایی با اهمال کاری (67/0 =r) در سطح 01/0همبستگی مثبت و معنی دار بدست آمد. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بین کمال گرایی با کمالگرایی رد می شود و فرض محقق تایید می شود.
برای بررسی معناداری تفاوت در بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ ابعاد شخصیت از آزمون t گروه‌های مستقل استفاده گردید که نتایج آن در جدول 4-9- ارائه شده است:
جدول 4-9- نتایج آزمون t گروه‌های مستقل برای مقایسه ابعاد شخصیت در بین دو جنس

جنس
میانگین
تفاوت میانگین‌ها
t
درجه آزادی
سطح معناداری
روان آزردگی
دختر
پسر
29/27
19/26
104/1
072/1
298
285/0
برون گرایی
دختر
پسر
24/28
23/28
0151/0
021/0
298
983/0
گشودگی
دختر
پسر
72/24
77/23
949/0
89/1
298
059/0
موافق بودن
دختر
پسر
52/25
81/24
703/0
951/0
298
342/0
با وجدان بودن
دختر
پسر
00/31
92/29
07/1
614/1
298
108/0

نتایج جدول 4-9- نشان می دهد که بین آزمودنی‌های دختر و پسر در هیچ یک از ابعاد شخصیت ‌تفاوت معنادار وجود ندارد. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت در میانگین دو گروه تایید می شود و فرض محقق رد می شود این بدان معناست که بین میانگین نمرات دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

برای بررسی معناداری تفاوت در بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ اهمال کاری از آزمون t گروه‌های مستقل استفاده گردید. در ابتدا نتایج آزمون لون برای مشخص کردن شرط همگنی واریانس در جدول 4-10 ارائه شده است.
جدول4-10- نتایج آزمون لون برای مشخص کردن شرط همگنی واریانس
منبع
F
سطح معنی داری
فرض برابری واریانس
16/2
14/0

جدول4-9- نشان می دهد که سطح معنی داری بدست آمده بزرگتر از5 0/0 است(05/0 P≥) بنابراین شرط برابری واریانس برای استفاده از آزمون t رعایت شده است. نتایج آزمون t در جدول 4-11 ارائه شده است:
جدول 4-11- نتایج آزمون t گروه‌های مستقل برای مقایسه اهمال کاری در بین دو جنس
متغیر
جنس
میانگین
تفاوت میانگین‌ها
t
درجه آزادی
سطح معناداری
اهمال کاری
دختر
پسر
29/27
19/26
99/1-
46/1
298
14/0
جدول 4-11- نشان می دهد که آماره t معادل 46/1 می باشد که این مقدار در سطح 05/0 با درجه آزادی 298 از مقدار جدول کوچکتر است بنابراین فرض صفر تایید می شود و فرض محقق رد می شود این بدان معناست که بین میانگین نمرات دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد.
برای بررسی معناداری تفاوت در بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ کمالگرایی از آزمون t گروه‌های مستقل استفاده گردید. در ابتدا نتایج آزمون لون برای مشخص کردن شرط همگنی واریانس در جدول 4-12 ارائه شده است.
جدول4-12- نتایج آزمون لون برای مشخص کردن شرط همگنی واریانس
منبع
F
سطح معنی داری
فرض برابری واریانس
86/21
001/0
جدول4-9- نشان می دهد که سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از5 0/0 است بنابراین از ردیف با قرض نابرابری واریانس ها برای گزارش استفاده می کنیم. نتایج آزمون t در جدول 4-13 ارائه شده است:
جدول 4-11- نتایج آزمون t گروه‌های مستقل برای مقایسه کمالگرایی در بین دو جنس
متغیر
جنس
میانگین
تفاوت میانگین‌ها
t
درجه آزادی
سطح معناداری
کمالگرایی
دختر
پسر
03/120
58/123
54/3-
57/1
298
11/0
جدول 4-11- نشان می دهد که آماره t معادل 57/1 می باشد که این مقدار در سطح 05/0 با درجه آزادی 298 از مقدار جدول کوچکتر است بنابراین فرض صفر تایید می شود و فرض محقق رد می شود این بدان معناست که بین میانگین نمرات دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه
اهمال کاری یک سازه مهم است که در بیشتر موارد میتواند از طریق جلوگیری از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد، لذا لازم است اهمالکاری بیشتر مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد تا پژوهشگران بتوانند روش های مقابله ای خوبی برای کاهش اهمال کاری پیدا کنند. نگاهی به آمار این قضیه را بیشتر روشن می کند، نتایج پژوهش سولومون و راث بلوم(1984) نشان داد که 46 درصد دانشجویان در نوشتن مقالات، 27 درصد در مطالعه براي امتحان و 1/30 درصد در انجام تکالیف هفتگی اهمال کاري داشتند. هم چنین مشابه با این پژوهش نتایج مطالعه آنوگبوزي (2004) نشان داد که 7/41 درصد دانشجویان در نوشتن مقالات، 3/39 درصددر مطالعه براي امتحان و 60 درصد در انجام تکالیف هفتگی اهمال کاري دارند. هم چنین نتایج پژوهش جدیدي(2011) در دانشگاه تبریز نشان می دهد 70 درصد دانشجویان اهمال کاري تحصیلی دارند. نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که میانگین اهمال کاری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه در حد 66/91 است. با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگیهای شخصیتی(مدل پنج عاملی) و کمالگرایی با اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان انجام گرفت.
5-2- یافته های مرتبط با فرضیه های پژوهش
در این قسمت پس از بیان فرضیه های پژوهش، به نتایح به دست آمده اشاره خواهد شد و در ادامه به تبیین نتایج پرداخته خواهد شد.
نتایج پژوهش نشان داد که پنج عامل بزرگ شخصیت می توانند 33 درصد تغییرات مربوط به اهمال کاری را پیش بینی کنند. این بدان معنی است که 33 درصد اهمالکاری به ویژگی های شخصیتی بر می گردد. بر اساس برخی از دیدگاه های مطرح شده اهمال کاری یک ویژگی شخصیتی است.
نتایج پژوهش نشان داد که عامل های برون گرایی، گشودگی و موافق بودن توان پیش بینی اهمال کاری را دارند، یعنی با افزایش این سه عامل؛ اهمال کاری هم افزایش می یابد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های جانسون و بلوم (1995)، اسچونبرگ و لی (1995)، مطالعه واتسون (2000)، دي فابيو (2006)، کاگان و همکاران (2010)، اگنز، هندریکس و وندروف (2010)، حاتمی و هاشمی(1390)، عالیشاپور(2012) و قاسمی، علی مدد، کرمخانی و علی مدد(1391) همسو است. اما با نتایج پژوهش های لي، كوواكس و دانتو (1998)، دي فابيو (2006)، و لي و همكاران (2006) ناهمخوان است. استيل (2007) در پژوهشی فراتحليلي درباره ماهيت اهمال كاري يافته هاي به دست آمده را بدين صورت دسته بندي نمود که بين روان رنجورخويي و اهمال كاري رابطه مثبت ضعيفي وجود دارد. بين گشودگي، توافق پذيري و برونگرايي اهمال كاري رابطه معناداري وجود ندارد. بين باوجدان بودن و اهمال كاري رابطه منفي معنادار بسيار قوي وجود دارد. این در حالیست که در پژوهش حاضر عامل باوجدان بودن توان پیش بینی اهمال کاری را ندارد.
افراد داری ویژگی شخصیتی گشودگی(باز بودن) افرادای هستند با ویژگی هایی همچون تنوع طلبی، علایق وسیع و گسترده، عقل گرا و دارای نگرش های باز و خلاقانه هستند یعنی در زندگی به نبال راه حل های متفاوتی هستند و انعطاف پذیری در باورها و افکارشان دارند برخی از پژوهش ها به رابطه منفی این ویژگی شخصیتی با اهمال کاری اشاره کرده اند اما نتایج پژوهش حاضر این رابطه را مثبت گزارش می کند در تبیین این نتیجه باید اشاره کرد که این افراد چون تنوع طلب هستند ممکن است همزمان به انجام کارهای دیگری بپردازند و یا به فکر انجام کارهای دیگری باشند و این سبب به تاخیر افتادن کارهای دیگر می شود.
در مورد افراد دارای ویژگی برون گرایی هم باید گفت که این افراد که دارای شاخصه اجتماعی بودن و معاشرتی بودن هستند ممکن است در زندگی تا حدودی ویژگی های کما گرایی هم پیدا کنند و دوست داشته باشند که در انجام کارها از دیگران پیشی بگیرند و اگر به این هدف خود نرسند که در زندگی هر فردی پیش می آید احساس می کنند از اعتبارشان کاسته می شود بنابراین خود این شکست ها باعث به تعویق انداختن کارها و اهمال کاری می شود. همچنین باید در نظر داشت که افراد برون گرا چون ارتباطات اجتماعی وسیعی دارند ممکن است که به خاطر دیگران کارها را به تعویق بیندازند و یا انتظار داشته باشند که دیگران کارها را برایشان انجام دهند.
در مورد متناقض بودن نتایج این پژوهش با پژوهش های پیشین باید به نقش عوامل فرهنگی اشاره کرد، زیرا که در جامعه پژوهش حاضر با توجه به اینکه اهمالکاری همیشه صفتی نکوهیده و ناپسند به حساب نمی آید بلکه در جاهایی با ضرب المثل هایی همچون عجله کار شیطان است توجیه نیز می شود و این نگاه فرهنگی سبب می شود که رابطه مثبت ویژگی های مثبت شخصیت با اهما کاری توجیه شود.
نتایج پژوهش نشان داد که نقش برون گرایی در پیش بینی کمال گرایی مثبت است یعنی با افزایش برون گرایی کمال گرایی نیز در افراد افزایش می یابد، این ممکن است یه علت این قضیه باشد که فرد برون گرا سعی می کند کارهای خود را خوب انجام دهد، عالی باشد و بهترین باشد که محبوبیت خود را در جمع دوستان خود از دست ندهد.
نتایج نشان داد که نقش گشودگی در پیش بینی کمال گرایی منفی است یعنی افزایش گشودگی با کاهش کمال گرایی همراه است. این شاید بدین علت است که افراد با ویژگی گشودگی چون دارای نگاهی تنوع طلبانه هستند ممکن است راحت تر شکست را بپذیرند و این قضیه یعنی کمال گرایی پایین است.
نتایج پژوهش نشان داد که نقش ویژگی شخصیتی موافق بودن در پیش بینی کمال گرایی منفی است یعنی افزایش آن با کاهش کمال گرایی همراه است، افراد دارای این ویژگی سازگاری بالایی دارند و می توانند به راحتی با شکست های خود سازگار شوند بنابراین این ویژگی سبب کاهش مولفه هایی همچون نگرانی از شکست می شود .
نتایج نشان داد که نقش باوجدان بودن در پیش بینی کمال گرایی مثبت است یعنی با افزایش این ویژگی، کمال گرایی نیز در افراد افزایش می یابد. این ویژگی به وظيفه شناسي مربوط است به تمايل فرد براي منظم بودن و کارآمدي، قابليت اعتماد و اتکا، خودنظمبخشي، پيشرفتمداري، منطقي بودن و آرام بودن بر ميگردد و همه این ویژگی ها خود به نوعی به کمال گرایی مرتبط هستند. بنابراین این رابطه قابل تبیین است.
برخی یافتهها نشان دهنده رابطه کمالگرایی با مشخصههای خودشیفتگی، خودسرزنشگری، خودانتقادگری، احساس گناه، سهل انگاری و تعلل در انجام دادن کارها، افسردگی و نورزگرایی در ارتباط است( بشارت، 1383). اما تا کنون پزوهشی در مورد ویژگی های شخصیتی الگوی پنج عاملی و کمال گرایی انجام نشده است.
ویژگی شخصیتی روان آزرده، به تمايل فرد براي تجربه اضطراب، تنش، ترحمجويي، خصومت، افسردگي و عزت نفس پايين برميگردد، یعنی افردی که این ویژگی شخصیتی را دارند همواره پریشان و نگران هستند و این خود همپوشانی زیادی با کمال گرایی دارد یعنی افراد کمال گرا نیز همواره پریشان و نگران هستند و تنش بالایی را تجربه می کنند، و این تبیین این نتیجه است که روان آزردگی با کمال گرایی رابطه مثبت دارد.
نتایج پژوهش نشان داد که بین کمالگرایی و اهمال کاری رابطه مثبت وجود دارد، یعنی با افزای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انحراف معیار، کمالگرایی، ابعاد شخصیت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کمال گرایی، ویژگی های شخصیتی، کمالگرایی