پایان نامه با واژگان کلیدی کمال گرایی، همسانی درونی، روش نمونهگیری

دانلود پایان نامه ارشد

شدهي اجتماعي. يافتهها نشان دادند كه وجداني بودن نقشي مهم را در كمال گرايي خود مدار ايفا ميكند.
استيل193 (2007) در بررسي با عنوان فراتحليلي درباره ماهيت اهمال كاري يافته هاي به دست آمده را بدين صورت دسته بندي نمود: بين روان رنجورخويي و اهمال كاري رابطه مثبت ضعيفي وجود دارد. بين گشودگي، توافق پذيري و برونگرايي اهمال كاري رابطه معناداري وجود ندارد. بين وظيفه شناسي و اهمال كاري رابطه منفي معنادار بسيار قوي وجود دارد.
نتايج بررسي دي فابيو194 (2006) در پژوهشی با عنوان همبسته هاي اهمال كاري در تصميم سازي: صفات شخصيتي، خود پنداره يا درك ناكامي شناختي انجام داد. نمونه پژوهش از 258 دانش آموز مقطع راهنمايي تشكيل مي شد. نتایج نشان داد كه بين اهمال كاري و برونگرايي بر اساس مدل پنج عاملي شخصيتي نئو رابطه منفي معنادار وجود دارد. همچنين بين وظيفه شناسي و اهمال كاري رابطه منفي معنادار وجود دارد. اما بين روان رنجورخويي و اهمال كاري همبستگي مثبت وجود دارد.
واسكونسلوس195 (2006) در پژوهشي با عنوان كمال گرايي، خودپنداره و اهمال كاري نشان دادند كه بين كمال گرايي و اهمال كاري رابطه معنادار وجود دارد.
در مطالعه انجام شده به وسیله کاکی196(2003) رابطه منفی بین اهمال کاری آموزشی و کمال گرایی خودمدار و رابطه مثبت بین کمال گرایی اجتماع مدار با اهمال کاری آموزشی دیده شد. لای197(1986) رابطه بین کمال گرایی خود مدار و اهمال اری آموزشی یافت در حالی که باسکو198(1998) نتیجه گرفت که کمال گرایی خود مدار به طور منفی بر اهمال کاری آموزشی اثر دارد. با ارزیابی نتایج کلیه تحقیقات می توان گفت، همه ابعاد کمال گرایی با اهمال کاری آموزشی رابطه دارند (به نقل از کاپان، 2010).
استوبر و جورمن199 (2001) در پژوهشی با عنوان بررسي نگراني، اهمال كاري، و كمال گرايي انجام دادند و به واسطه آن مشخص شد كه كمال گرايي يكي از صفات اهمال كاري به شمار مي رود. بين نگراني، اهمال كاري و ابعاد مختلف كمال گرايي رابطه معنادار وجود دارد.
اونوگبیوز200 (2000) نشان داد که بین اهمال کاری و کمال گرایی در دانشجویان فارغ التحصیل رابطه وجود دارد. افراد حاضر در این مطالعه 135 دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه بودند در جنوب شرقی ایالات متحده. 6/92 درصد شرکت کنندگان زن و مابقی مرد بودند. طیف سنی دانشجویان بین 21-51 سال بود و میانگین سنی انها 26 سال بود. بر اساس نتایج 41 درصد دانشجویان اظهار داشتند که همواره در تکالیف نوشتاری دچار اهمال کاری تحصیلی هستند، در حالیکه 3/39 درصد این اهمال کاری را مختص موضوعات مورد مطالعه امتحانی می دانستند و 60 درصد اهمال خود را با مطالعات هفتگی مرتبط می دانستند.
مطالعه واتسون201(2000) نشان داد كه اهمالكاري هم به عنوان يك بعد شخصيتي در نظر گرفته شده است. در اين بررسي حدود 349 دانشجو شركت نتایج نشان داد اهمالكاري هم به عوامل وظيفهشناسي پايين و هم به اختلالات عصبي (اضطراب،افسردگي، خجالتي بودن، عمل بدون تفكر و آسيب پذيري) رابطه معناداري را نشان داده است.
استامف و پاركر202(2000) در پژوهشي بيان كردند كه بين كمال گرايي منفي و روان رنجوري رابطه وجود دارد؛ به اين دليل كه افراد روان رنجور نگران از اشتباه كردن هستند و در كارهايشان شك و ترديد دارند، با كمال گرايي رابطه دارد. همچنين، نشان دادند كه بين كمال گرايي مثبت و وجداني بودن رابطهي معنادار وجود دارد از آن جهت كه ارتباطي را بين وجداني بودن و استاندارد هاي شخصي يافتند.
فراری (1989) در تحقیق خود نشان داد که ویژگی مشترک افراد کمال گرا و اهمال کار توجه به این مسئله است که دیگران چه نظری نسبت به آنها دارند و آنها را چه طور ارزیابی می کنند. این افراد معمولاً نمی توانند تکالف خود را به اتمام برسانند زیرا به طور افراطی بر روی استانداردهای خود تمرکز می کنند و درگیر این مسئله هستند که دیگران آنها را چه طور ارزیابی می کنند. به این دلیل، یک رابطه علی بین کمال گرایی و اهمال آموزشی وود دارد(آنویباز203،2000).
بوسكو و کاوسس204 (1998) در پژوهشي در راستاي بررسي رابطه بين كمال گرايي خودمحور و اهمال كاري تحصيلي در محيطهاي آموزشي 112 دانشجو (33 مرد و 79 زن) را مورد بررسي قرار داد. نتايج نشان داد كه كمال گرايي خود محور تاثير منفي بر اهمال كاري تحصيلي دارد.
لي، كوواكس و دانتو205(1998)يك رابطه بين وظيفهشناسي پايين و اهمالكاري پايين را در دانش آموزان بين 7 تا11 سال پيدا كردند. شركت كنندگان در بررسي شامل 149 دختر و 130 پسر در پايه هاي سوم تا پنجم كه از سه مدرسه متفاوت بودند، نتيجه اينكه در تناسب با تحقيقات قبلي بر روي دانشجويان، اهمالكاري با وظيفه شناسي به صورت منفي با هم ارتباط داشتند.
اسلد و اونز206(1998) در پژوهشي براي بررسي اين موضوع كه كدام يك از صفات شخصيتي با كمال گرايي رابطه دارد، خاطر نشان ساختند كه كمال گرايي مثبت با وجداني بودن (وظيفه شناسي) در ارتباط مي باشد و ممكن است كه بعضي از اشكال خاص اين بعد را در بر بگيرد.
فرري و موتز207(1997) در بررسي رابطهي كمال گرايي و انعطاف پذيري(که یکی از ویژگی های شخصیتی است) در مورد 108 دانشجو به اين نتيجه رسيدند كه افرادي كه به آساني نميتوانند فعاليت خود را به فعاليت ديگري تغيير دهند و افرادي كه نميتوانند به آساني با محيطهاي جديد سازگار شوند، به كمال گرايي گرايش دارند. اين افراد براي كنار آمدن با اثرات فشارهاي رواني زندگي مشكل دارند و ممكن است سبك زندگي سفت و سختشان، آنان را از سازش يافتن با تغييرات پيش بيني ناپذير زندگي باز دارد.
جانسون و بلوم208(1995) در يك كار پژوهشي بر روي بزرگسالان جوان نشان دادند كه بين رواننژندي، وظيفه مداري و اهمالكاري رابطه وجود دارد. همه ابعاد وظيفهمداري با اهمالكاري داراي رابطه معكوس بود و خودنظم دهي در بين اين عوامل در مقايسه با عوامل ديگر پيشبيني كننده قويتري بود و ارتباط ميان اهمالكاري و روان نژندي ضعيفترين بود و در بين اين ابعاد تكانشگري و آسيبپذيري پيشبيني كننده قويتري براي اهمالكاري بودند.
اسچونبرگ و لی209(1995)همچنين به بررسي رابطه بين ابعاد مدل پنج عاملي و ويژگيهاي اهمالكاري پرداختند كه نتايج مشابهي را بدست آوردند نتايج پژوهش آنها نشان داد ارتباط منفي ميان بعد فعاليت برون گرايي و ارتباط مثبتي ميان بعد خيالپردازي گشودگي با اهمالكاري وجود دارد.
فلت و همکاران (1992) دریافتند که بین کمال گرایی اجتماع مدار و اهمال کاری آموزشی رابطه وجود دارد اما رابطه اندکی بین کمال گرایی خود مدار با اهمال کاری آموزشی وجود دارد. به طور مشابه، نتایج تحقیقات سادلر210 و ساکس211 (1993) نشان داد که بین کمال گرایی اجتماع مدار و اهمال کاری آموزشی رابطه وجود دارد. مارتین و همکاران (1993) در مطالعه خود بر روی دانشجویان نشان دادند که بین بعد اجتماعی کمال گرایی و اهمال کاری آموزشی رابطه مثبت و بین بعد شخصی کمال گرایی و اهمال کاری آموزشی رابطه منفی وجود دارد.
هيويت و فلت212(1991) در پژوهشي نشان دادند كه ابعاد شخصيتي روان رنجور خويي و وجداني بودن رابطهي مثبت با كمالگرايي دارند و ابعاد شخصيتي برون گرايي و توافق پذيري رابطهي منفي با كمال گرايي دارند؛ آنها رابطهي معناداري را بين باز بودن به تجربه و كمال گرايي نيافتند.
فراست و همکاران(1990)در پژوهشي در زمينهي رابطهي بين ويژگيهاي شخصيتي و كمال گرايي نشان دادند كه روان رنجوري و برون گرايي با كمال گرايي منفي در ارتباط ميباشند، بدين معني كه روان رنجوري با كمال گرايي منفي رابطهي مثبت معنادار دارد و برون گرايي با كمال گرايي منفي رابطهي منفي معنادار دارد.

فصل سوم
روششناسی پژوهش

3-1- روش پژوهش
طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میباشد. طرحهای همبستگی برخلاف پژوهشهای علی که در آنها به دنبال کشف رابطهی علت و معلولی بین پدیدهای مختلف میباشند به بررسی رابطه بین متغیرهای مختلف میپردازند، لذا در طرحهای همبستگی از روی ویژگیهای یک متغیر به ویژگیهای متغیر دیگری پی برده میشود.
3-2- متغیرهای پژوهش
متغیر ملاک: اهمال کاری
متغیرهای پیشبین: ویژگیهای شخصیتی( روانآزردگی، برون گرایی، گشودگی ، موافق بودن و با وجدان بودن)، کمالگرایی
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند و سابقه مشروطی نداشتند، بود.
3-4- حجم نمونه و روش نمونهگیری
روش نمونهگیری پژوهش حاضر روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای است. که با توجه به فرمول کوکران، 300 نفر، اما با توجه به امکان ریزش 330 نفر انتخاب شدند. به این ترتیب که از بین رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به صورت تصادفی13 رشته و از هر رشته 1 کلاس به صورت تصادفی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند و در پایان با حذف پرسشنامههای ناقص ومخدوش دادههای مربوط به 300نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-5- ابزارهای پژوهش
3-5-1- مقیاس ارزیابی اهمال کاری: این مقیاس توسط سولومون و راث بلوم (1984) برای بررسی اهمال کاری درسی در سه حوزه آماده کردن تکالیف213، آمادگی برای امتحان214 و تهیه گزارش نیم سالی215، ساخته شده و شامل 21 گویه است. در مقابل هر گویه، طیف چهار گزینه ای از «به ندرت» (نمره ی 1) تا «تقریباً همیشه» (نمره 4) قرار دارد. افزون بر 21 سؤال مذکور، 6 سؤال (سؤال های 7،8،18،19،26،27 ) برای سنجش دو ویژگی (احساس ناراحتی نسبت به اهمال کار بودن) و (تمایل به تغییر عادت اهمال کاری) در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است بنا به پیشنهاد سازنده این مقیاس، در محاسبه روایی و پایایی، این 6 سؤال منظور نخواهد شد. برای تعیین پایایی مقیاس 21 سؤالی از ضریب آلفای کرونباخ و برای احراز روایی از روش تحلیل عاملی و همبستگی گویه با نمره کل استفاده شده است که نتیجه ی آن برای محاسبه ی روایی 88/0 و برای پایایی 91/0 بوده است. اعتبار این آزمون را جوکار (1386) با استفاده از روش تحلیل عاملی بررسی کرد که برای روایی 80/0 و برای پایایی 89/0 محاسبه شد. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه، 79/0 به دست آمد.
3-5-2- مقیاس کمال گرایی : مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست216 (فراست ،1990) به منظور ارزیابی ابعاد مختلف کمال گرایی ساخته شده است این آزمون 35 عبارت و دارای 6 زیر مقیاس : نگرانی در مورد اشتباهات217 ، تردید نسبت به اعمال218 ، انتظارات والدین219 ، استانداردهای فردی220 ، ونظم ترتیب221 است ، به علاوه نمره ی کمال گرایی کلی از طریق جمع کردن نمره ی همه ی 35 عبارت آزمون به دست می آید نمره ی بالا دراین آزمون به دست می آید نمره ی بالا در آزمون حاکی از کمال گرایی بالای فرد در حیطه ی مورد نظر است. پرسشنامه به صورت 5 گزینه ی است که شامل : کاملا مخالفم نمره 1، مخالفم نمره 2، نظری ندارم نمره 3، موافقم نمره ، 4 و کاملا موافقم نمره 5 را کسب می کند.
پایایی فراست و همکاران (1993) میزان ضریب همسانی درونی زیر مقیاس آزمون بین 73/0 تا 93/0 ضریب همسانی درونی کل آزمون را 90/0 گزارش کردند. در یک نمونه ی استرالیایی نیز ضریب همسانی درونی زیر مقیاس های آزمون 77 تا 90/0 و ضریب همسانی درونی 91/0 بوده است (لیند – استیونسون و هیرن،1999).
اعتبار همگرا و افتراقی مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست نیز از طریق رابطه مثبت معنادار این آزمون با مقیاس کمال گرایی و برنز (1980) مقیاس خود ارزیابی آزمون باورهای غیرمنطقی جونز (1968) و زیر مقیاس کمال گرایی پرسشنامه اختلالات خوردن فلت، بلانک اشتاین و گری(1998) به اثبات رسیده است. نتایج پژوهش اشتوبر (1998) ضریب آلفای کرونباخ 90/0 گزارش کرده است. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه، 82/0 به دست آمد.
3-5-3- پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت مککری و کاستا (NEO)222: در این پژوهش به منظور بررسی ویژگیهای شخصیتی از فرم کوتاه آزمون نئو(NEO) مککری و کاستا (1989) که دارای 60 سوال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کمال گرایی، کمال گرایی منفی، کمال گرایی مثبت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انحراف معیار، کمالگرایی، ابعاد شخصیت