پایان نامه با واژگان کلیدی کمال گرایی، کمال گرایی منفی، کمال گرایی مثبت

دانلود پایان نامه ارشد

شناختی- رفتاری بود (شامل بازسازی شناختی185، ایفای نقش186 و تمرینات آرام سازی187)، 7 نفر از 9 شرکت کننده کاهش چشمگیری در کمال گرایی داشتند. مدل های مختلفی برای درمان کمال گرایی مطرح شده است اما هیچ یک از آنها با جدیت آزمون نشده است. برنز (1980) مجموعه متنوعی از مداخلات شناختی که می توانند در درمان کمال گرایی مورد استفاده قرار بگیرند، مطرح کرده است. برای مثال شناسایی مزایا و معایب کمال گرایی، یافتن منابع دیگری برای احساس لذت یا ارزشمندی و شناسایی تحریف های شناختی. هویت و فلت (2004) موضوعات مرکزی مربوط به کمال گرایی را مورد توجه قرار داده اند مانند عوامل برانگیزنده و پیش برنده کمال گرایی، در حالی که بلنکشتاین و دانکلی188 (2002) آموزش روشهای انطباقی تر ارزیابی مردم و رویدادها را، به عنوان درمان برای افراد کمال گرا پیشنهاد کرده اند. آنتونی و سویین سون189 (1998) بر اساس این قوانین، مجموعه کتابهای خودیاری را برای درمان کمال گرایی منتشر کردند که شامل مجموعه عمده ای از راهبردهای شناختی و رفتاری شامل رفتارهای روزانه افراد کمال گرا، شناسایی عوامل برانگیزنده، بررسی استانداردها و عقاید انعطاف ناپذیرکمال گرایی و طراحی اهداف و برنامه هایی برای تغییر می باشد. راهبردهای به کار گرفته شده توسط آنتونی و سویین سون بر پایه رویکردهای شناختی- رفتاری می باشند (به نقل از کیارنس و همکاران، 2008).
2-4- پیشینه پژوهشهای انجام شده
الف- پژوهش های داخلی
حاتمی و هاشمی(1390) پژوهش با عنوان رابطه میان مولفه های مختلف اهمالکاری و پنج عامل بزرگ شخصیتی پرداختند. جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بود که از طریق روش تصادفی طبقه ای از بین کلیه دانشکده ها تعداد 197دانشجوی دختر و پسر(100 دختر و 97 پسر)، برای نمونه انتخاب شدند. نتايج نشان داد بین اهمالکاری در مقاله نویسی و روان نژندی، رابطه معنادار آماری وجود دارد. علاوه بر این بین اهمالکاری در مقاله نویسی و وظیفه مداری و بین اهمالکاری در مقاله نویسی و اهمالکاری در امتحان رابطه معکوس و معنادار وجود دارد . علاوه بر این نتایج پژوهش نشان داد همبستگی بین اهمالکاری در تکالیف و روان نژندی و اهمالکاری در تکالیف با وظیفه مداری 29مثبت و معنادار است. بین اهمالکاری در تکالیف با اهمالکاری در امتحان همبستگی معکوس و بین اهمالکاری در تکالیف با اهمالکاری در مقاله نویسی همبستگی مثبت و معنادار است. بین دختران و پسران در مولفه های مختلف اهمالکاری همچون اهمالکاری در امتحان، اهمالکاری در مقاله نویسی، اهمالکاری در تکالیف و ناراحتی از اهمالکاری تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی بین دانشجویان دختر و پسر در تمایل به تغییر عادت اهمالکاری تفاوت معنادار وجود داردبین دختران و پسران در عامل های بزرگ شخصت یعنی روان نژندی، گشودگی در تجربه، توافق پذیری و برون گرایی تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی بین دانشجویان دختر و پسر در عامل وظیفه شناسی تفاوت معناداری وجود دارد.
عالیشاپور(2012) در پژوهشی با هدف بررسي رابطه اهمال كاري با ويژگيهاي شخصيتي انجام شد. نمونه پژوهش شامل 51 زن و 51 مرد دانشجو بود. يافته هاي يك بررسي نشان مي دهد كه بين وظيفه شناسي و برونگرايي با اهمال كاري رابطه منفي معنار وجود دارد و اين مولفه هاي مدل پنج عاملي مي توانند اهمال كاري را در دانشجويان پيش بيني كنند.
قاسمی، علی مدد، کرمخانی و علی مدد(1391) در پژوهشی با عنوان بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و اهمال كاري تحصيلي در دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه استان ايلام انجام دادند. جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه دانش آموزان دختر و پسر سال سوم مقطع متوسطه استان ايلام تشكيل داده اند نتايج تحليل نشان داد كه از ميان پنج ويژگي شخصيتي (روان رنجورخويي، توافق پذيري، وظيفه مداري، گشودگي در برابر تجربه و برون گرايي) دو ويژگي روان نژندي و وظيفه مداري با اهمال كاري تحصيلي ارتباط داشتند كه روان نژندي توانست به صورت مثبت و وظيفه مداري بصورت منفي اهمال كاري تحصيلي را پيش بيني كنند.
مولوی(1390) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه کمال گرایی منفی و مثبت با خود ناتوان سازی، اهمال کاری آموزشی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دوره دبیرستان شهر کرمانشاه انجام داد. نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن بود که بین کمال گرایی منفی و خود ناتوان سازی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد اما بین کمال گرایی مثبت با خودناتوان سازی رابطه منفی معنادار وجود ندارد.هم چنین بین کمال گرایی منفی و اهمال کاری آموزشی رابطه مثبت و معنادار و بین کمال گرایی مثبت و اهمال کاری آموزشی رابطه منفی و معنادار دیده شد. بین کمال گرایی منفی و عملکرد تحصیلی رابطه منفی معنادار یافت نشد اما بین کمال گرایی مثبت عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار یافت شد.
گورویی، خیر و هاشمی (1390) در پژوهش به منظور بررسي رابطه ي كمالگرايي و خودپنداره ي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي اهمال كاري تحصيلي در دانشجويان انجام گرفت. نمونه پژوهش حاضر شامل 187 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول بودند كه به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. نتايج پژوهش نشان داد كه در بين متغيرهاي پژوهش (كمال گرايي خود مدار، خودپنداره ي تحصيلي و اهمال كاري تحصيلي) رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. همچنين كمال گرايي خودمدار پيش بيني كننده بهتري نسبت به اهمال كاري تحصيلي، براي خودپنداره ي تحصيلي بود و كمال گرايي جامعه مدار نتوانست اهمال كاري تحصيلي و همچنين خودپنداره ي تحصيلي راپيش بيني كند.
شاطریان محمدی، پاکدامنساوجی و شاه محمدی(1390) در پژوهشی با عنوان رابطه کمال گرایی و باورهای انگیزشی با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران انجام دادند. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 1388-89 بود. در کل 234 دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی به روش تصادفی انتخاب شدند. یافته نشان داد که متغیر کمال گرایی به طور کلی و مولفه های تلاش برای عالی بودن، نیاز به تایید، نظم و سازماندهی، هدفمندی، تمرکز بر اشتباهات و نشخوار فکر در مقیاس کمال گرایی پیش بینی کننده اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان بودند.
سپهریان(1390) در پژوهشی که با هدف بررسي ارتباط اضطراب و كمال گرايي با اهمال كاري تحصيلي و پيش بيني اين دو متغير در تعامل با متغير جنسيت به منظور پيش بيني ميزان اهمال كاري تحصيلي دانشجويان بود. نمونه مورد مطالعه 310 دانشجوي پسر(157) و دختر(153) دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان مشهد را شامل بود كه به شيوه تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند . نتايج، نشان دهنده اين واقعيت بود كه اضطراب پيش بيني كننده معناداري براي اهمال كاري تحصيلي است. همچنين بر طبق نتايج مشخص شد كه كمال گرايي و سال تحصيلي دانشجويان پيش بيني كننده معنادار اين متغير به طور كلي نيست. به علاوه تفاوت هاي يافت شده بين ميزان اهمال كاري تحصيلي دانشجويان پسر و دختر وگروه هاي مختلف بر اساس رشته تحصيلي آن ها معنادار نبود.
عبد خدایی، فاتحی و پور غلامی(1390) در پژوهشی با هدف بررسی ارتباط بین اهمال کاري با کمال گرایی و خودکارآمدي در کارکنان بیمارستان شهرستان فراشبند انجام دادند. نمونه پژوهش 150 نفر ( 90 مرد و 60 زن) از کارکنان بیمارستان شهرستان فراشبند می باشد که به روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین اهمال کاري با کمال گرایی و خودکارآمدي کارکنان رابطه معناداري وجود دارد. همچنین میان کارکنان زن و مرد از لحاظ میزان کمال گرایی تفاوت معناداري وجود دارد، ولی از نظر میزان اهمال کاري و خودکارآمدي میان کارکنان زن و مرد تفاوت معناداري مشاهده نشد
نصری، شاهرخی و ابراهیم دماوندی(1391)در پژوهشی با هدف پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس کمال گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان صورت گرفت. نمونه شامل 385 دانشجو (189 دختر و 196 پسر) بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. یعنی با افزایش میزان کمال گرایی در دانشجویان میزان اهمال کاری تحصیلی نیز در آنها افزایش می یابد.
شیخی، فتحآبادی و حیدری(1392)در پژوهشی با هدف تعيين نقش اضطراب، خودکارآمدي و کمال گرايي در پيش بيني اهمال کاري پايان نامه انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه برداري در دسترس 611 دانشجوي کارشناسي ارشد انتخاب شدند . نتايج آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام نشان دادند که بين اهمال کاري تهيه پايان نامه با اضطراب پايان نامه و کمال گرايي جامعه مدار همبستگي مثبت معنادار و بين اهمال کاري پايان نامه با خودکارآمدي پايان نامه و کمال گرايي خودمدار همبستگي منفي معنادار وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نيز آشکار کردند که در مجموع سه متغير اضطراب پايان نامه، خودکارآمدي پايان نامه و کمال گرايي جامعه مدار به ترتيب، بيشترين سهم را در پيش بيني اهمال کاري پايان نامه دارند.
سروقد، برزگر و بلاغی(1390) در پژوهشی به بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی با ابعاد کمال گرایی و شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر و پسر گروههای پرداختند. بدین منظور 370 نفر(185 دختر و 185 پسر) از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از گروههای مختلف انسانی، تجربی و ریاضی انتخاب شدند نتایج نشان دادند که بین ویژگی های شخصیتی (عامل های برون گرایی، باز بودن، توافق پذیری و وجدانی بودن) با کمال گرایی مثبت رابطه ی مثبت معنادار و بین عامل روان نژندی و کمال گرایی منفی رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. بین روان نژندی و شیوه های مقابله ای هیجان مدار رابطه ی مثبت و معنادار و بین توافق پذیری و شیوه های مقابله ای هیجان مدار رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد. هم چنین، بین وجدانی بودن و شیوه ی مقابله ای مسئله مدار رابطه ی مثبت وجود دارد. بین کمال گرایی مثبت و شیوه های مقابله ای مسئله مدار و بین کمال گرایی منفی و شیوه های مقابله ای هیجان-مدار، رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد.
ب- پژوهش های خارجی
اگنز، هندریکس و وندروف190 (2010) در پژوهشی نشان دادند كه ويژگيهاي شخصيتي مي تواند اهمال كاري تحصيلي را پيش بيني كند. نمونه اين مطالعه شامل 1471 دانشجوي هلندي بود. نتايج پژوهش نشان داد كه دانشجويان برونگرا، توافق پذير، و وظيفه شناس اهمالکاری کمتری دارند.
نتايج برخي مطالعات نشان مي دهد كه بين توافق پذيري و گشودگي با اهمال كاري بر اساس مدل پنج عاملي شخصيت نئو رابطه معناداري وجود ندارد (جانسون و بلوم، 1995؛ واتسون، 2001؛ به نقل از اگنز و همكاران 2010). اما بررسي شوئنبورگ و لاي191، 1995؛ به نقل از اگنز و همكاران 2010) نشان داد كه بين اين دو مولفه رابطه معنادر وجود دارد.
نتایج تحقیق کاگان و همکاران (2010) نشان داد که اهمال کاری آموزشی به طور معنادار با صفات شخصیت برون گرایی و مسئولیت پذیری و خرده مقیاس مقیاس نظم و ترتیب دادن در کمال گرایی رابطه منفی دارد. از طرف دیگر، اهمال کاری آموزشی به طور معناداری با خرده مقیاس تمایل به کنترل در وسواس و اهمال کاری آموزشی رابطه ای یافت نشد.
نتايج برخي بررسي ها نشان مي دهد كه بين روان رنجورخويي و اهمال كاري بر اساس مدل پنج عاملي شخصيت نئو رابطه مثبت معناداري وجود دارد (لي و همكاران، 2006؛ مك كاون و جانسون، 1991؛ ميلگرام و تنه، 2000؛ شوئنبورگ و لاي، 1995؛ واتسون، 2001؛ به نقل از اگنز و همكاران 2010).
در پژوهشي استوبر، اوتو و دالبرت192(2009) با عنوان کمال گرایی پنج عامل شخصیتی در مورد 214 نوجوان 14 تا 19 ساله كه دو بار در طول يك دورهي8-5 ماهه انجام دادند، نشان دادند كه وجداني بودن افزايش طولي را در كمال گرايي خود مدار پيش بيني ميكند و روان نژند گرايي هيچ نوع كمال گرايي را پيش بيني نكرد؛ نه كمال گرايي خود مدار و نه كمال گرايي القاء

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کمال گرایی، کمال گرایی مثبت، کمال گرایی منفی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کمال گرایی، همسانی درونی، روش نمونهگیری