پایان نامه با واژگان کلیدی کرامت انسان، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

ها را تقويت مي کند يا خير، اين کار فقط با بررسي صحنه جرم حاصل نمي شود. بلکه اطلاعات بدست آمده از آزمايشگاه جنايي، گزارشات پزشکان به دست آمده از معاينات پزشکي قانوني و افراد آسيب ديده را شامل مي شود. هر چيزي که با ديگر اجزاء فرضيه نمي خواند يا بايد با آن تطبيق داده شود يا اينکه مي بايست فرضيه تغيير داده کند. در نتيجه بازسازي صحنه جرم دائما در حال تغيير بوده و به علت کشف موارد تازه دائماً در حال تکامل مي باشد (لايل, 1388: 70-71).
2-4-2-3-2-6)يادداشت هاي صحنه جرم:
يادداشت هاي صحنه جرم، سندي کتبي دائمي از حقايق يک پرونده جهت استفاده درتحقيق بيشتر،گزارش نويسي و پيگيري پرونده هستند. يادداشت هاي دقيق نه تنها به يادآوري هاي آني کمک مي کنند بلکه براي تهيه کروکي ها و گزارش هم استفاده مي شوند. يادداشت ها در طول يک تحقيق جنايي کامل اهميّت دارند.
زمان يادداشت برداري: يادداشت برداري بلافاصله پس از دريافت پيام جهت اقدام، يادداشت برداري آغاز و با ثبت اطلاعاتي که در طول تحقيق دريافت مي شود ادامه مي يابد ( ام.هس و بنت40،1385: 162-164).
آنچه بايد ثبت شود: تمام اطّلاعاتي که در پاسخ به اين سوالات کمک مي کند بايد ثبت شود. چه کسي؟ چه چيزي؟ کجا؟ چه وقت؟ چگونه؟ چرا؟ (هس ورابلسکي41،1996: 24-25).
نحوه يادداشت برداري: نحوه انتخاب حقايق کليدي و ثبت آنها به صورت اختصار را بايد فرا گرفت. يادداشت ها بايد موجز، خوانا، به صورت کوتاه ، مختصر و قابل درک براي ديگران باشند.
2-4-2-3-2-7)ويژگي هاي يادداشت هاي موثر:
يادداشت هاي موثر، صحنه و حوادث را چنان خوب توصيف مي کنند. که دادستان، قاضي يا هيأت منصفه مي توانند آنها را تجسم نمايند.42معمولا يادداشت هاي موثر: کامل، دقيق، مشخص، واقعي، واضح، مرتّب و خوانا هستند.
هدف اصلي يادداشت ها ثبت حقايق يک پرونده است. لذا واقع بيني و بي طرفي در يادداشت برداري بايد به کار برده شود. زيرا يادداشت ها پايه و اساسي براي گزارش تحقيقات جنايي هر پرونده هستند (ام.هس و بنت43،1385: 168-174).
2-4-2-3-3)گزارش:
گزارش ها، سندي کتبي و دائمي ازحقايق مهم هستند که جهت مواردذيل قابل استفاده مي باشند: بررسي گذشته، در جريان قراردادن ساير مأموران پليس، ادامه دادن تحقيق، آماده کردن پرونده ها در دادگاه، ارائه حقايق مربوط به دادگاه، هماهنگ سازي فعاّليت هاي پليس و برنامه ريزي خدمات آتي پليس و ارزيابي عملکرد مأموران پليس.
2-4-2-3-3-1)مراحل گزارش نويسي:
1- گرد آوري حقايق،تحقيق، مصاحبه، باز جويي؛
2- ثبت آني حقايق؛ يادداشت برداري؛
3- مرتّب کردن حقايق؛
4- نوشتن گزارش،
5- ارزيابي گزارش: ويرايش و غلط گيري،در صورت نياز اصلاح گزارش.
2-4-2-3-3-2) انواع گزارش:
مأموران کشف جرم معمولاً سه نوع گزارش را تنظيم مي کنند::
1- گزارش اوليه يا مقدّماتي
2- گزارش تکميلي يا پيشرفته؛
3- -گزارش نهايي يا پاياني (ام.هس و بنت44،1385: 174-180).
2-4-2-3-3-3)سازمان دهي اطلاعات:
کليد نوشتن گزارش هاي خوب “رعايت کامل چهار چوب اصلي آن، سازماندهي و کاربرد صحيح واژگان مي باشد (کلارک45، 98:1375).
عمل نگارش کندتر از تفکّر کردن صورت مي گيرد، هنگامي که ذهن شما جلوتر از قدمتان حرکت مي کند. افکارتان را حذف خواهيد کرد با نوشتن رئوس مطالب مهم افکارتان حذف نخواهد شد. سپس آنچه را که مي خواهيد زير هر عنوان رئوس مطالب بگنجانيد، ليست نماييد. يادداشت هاي خود را باز بيني نموده وبه منظور تطابق با عنواني در رئوس مطالب خود، هر جمله را شماره گذاري کنيد (لوئيس،46,1378: 136)
2-4-2-3-3-4)نوشتن گزارش: تنظيم گزارش روايي تحقيق47
گزارش روايي تحقيق پليس حقيقتاً گزارشي فني، سازمان يافته، به ترتيب زماني بوده که تمامي حوادث و رويداد هاي تحقيق را شرح مي دهد. اين حوادث و رويدادها عباتند از:
1- شما، به عنوان مأمور گزارش کننده، از طريق رويت يا شنيدن چيزي،اطلاعاتي دريافت مي کنيد؛ به عنوان مثال، از طريق بررسي يک صحنه جرم يا مصاحبه با قرباني يا شاهد.
2- شما نسبت به اطلاعات دريافتي اقدام مي کنيد. به طور مثال، با جمع آوري شواهد و مدارک، صحبت با شاهدان ديگر وغيره.
3- اقدامات شما باعث دريافت اطلاعات بيشتري مي شود.؛ به طور مثال صحبت با شاهدان جديد جستجوي مناطق ديگر وغيره.
4- شما نسبت به اطلاعات دريافتي جديد اقدام مي کنيد.
اين فرايند تا زمان رسيدن به تمام سرنخ ها، تکميل تحقيق يا محول نمودن پرونده به نهادي ديگر از قبيل اداره کشف جرائم ادامه دارد.گزارش روايي تحقيق جنايي بايستي ابتدا صحنه را مشخص وتعيين کند: تاريخ، زمان، نحوه وارد شدن شما به پرونده و نوع حادثه را عنوان کند (هس ورابلسکي48،1996: 51-52).
2-4-2-3-3-5)گزارش نويسي رايانه اي:
رايانه مجهز به قلم نوري نيز گزارش نويسي را آسان تر کرده است رايانه مذکور با استفاده قلمي ويژه امکان نگارش بر روي صفحه رايانه را ايجاد مي نمايد. بزرگ ترين مزيّت رايانه اي مجهز به قلم نوري کاربرد آسان آنها است. وارد کردن کد با اين رايانه ها بسيار ساده مي باشد معمولا ليستي از کد هاي صحيح فايل انتخاب ظاهر شده که با فشردن قلم کنار هر کدام اجرا مي شود.
پيشرفت ديگر وارد کردن گزارش به کمک رايانه است اين سيستم فعال حول محور کاربريسم عمل مي کند. بدين صورت که کاربر رايانه از طريق نمايشگر هاي رايانه با ارائه سوالات از پيش طراحي شده به ديگر مسئولان امکان تکميل گزارش ها را ظرف چند دقيقه مي دهد. سيستم ثبت گزارش به وسيله رايانه49CARE دفعات گزارش نويسي را کاهش داده و کيفيت ، دقت و سرعت آنرا بهبود بخشيده است. علاوه براين، اطلاعات مربوط به گزارش يکپارچه گزارش50 به طور خود کار جمع آوري مي شود (کمندرس51,1374: 50)
2-4-2-3-4)جستجو و بازرسي:
جستجو و بازرسي در بسياري از تحقيقات جنايي امري بسيار مهم است زيرا از طريق آن، شواهد ومدارک دال بر ارتکاب جرم به وسيله مجرمان، به دست مي آيند. به هر حال، درک مأمور تحقيق از قوانين مربوط به جستجو و بازرسي از اهميّت يکساني برخوردار است. هر جستجو و بازرسي بايد کاملاً بر اساس درک محدوديت هايي که مأموران بايد رعايت کنند، انجام مي گيرد.
بازرسي يعني بازبيني و بررسي به منظور يافتن چيزي است. جستجو و بازرسي امري تصادفي يا اتفاقي نيست، بلکه کاملاً هدايت شده و سازمان يافته است.
بازرسي يعني تفحّص يک خانه يا چندين آپارتمان يا محوطه ساختمان يا بازرسي بدني يک فرد به منظور کشف اموال غير قانوني، مسروقه يا قاچاق يا شواهد ومدارکي که در تعقيب قانوني يک عمل مجرمانه و متهم کردن فرد قابل استفاده مي باشند.
مأمورين تحقيق انواع مختلفي از تحقيق را انجام ميدهند. آنها صحنه هاي جرم، مظنونين، اجساد، خودروها، اتاق هاي هتل، آپارتمان ها، منازل و دفاتر اداري را جستجو و بازرسي مي کنند.
قانون گذار در اصول 39،37،25،23،22،20،19 قانون اساسي کشورمان بر کرامت انسان ارج نهاده و هرگونه تعرضي را جرم ميداند و متخلف را براي قانون، مستحقّ مجازات دانسته است و در ق.آ.د کشورمان از ماده 78الي 111 نحوه بازرسي اماکن و منازل و کشف و ضبط آلات و عدوات جرم را مشروحاً توضيح داده است. با نگرش به اصول اشاره شده در قانون اساسي و قوانين ذکر شده، مشخص مي شود کليه اقدامات ضابطين قضايي در خصوص بازرسي از اماکن و منازل و بازرسي اتومبيل و افراد بايستي با اخذ مجوز قانوني ودر نظر گرفتن کليه شرايط قانوني صورت پذيرد (ام.هس و بنت،1385: 205-206).
2-4-2-3-4-1)شرايط توجيه پذيري و قانوني بودن يک بازرسي:
1- حکم بازرسي صادر شده باشد.
2- بازرسي با اجازه دادن طرف مقابل همراه باشد.52
3- بازرسي منضم به بازداشت قانوني باشد.
4- وضعيت اضطراري وجود داشته باشد ( همان:208).
2-4-2-3-4-2)جستجو و بازرسي با حکم:
به منظور اخذ حکم بازرسي معتبر، مأموران بايد دو مورد از ملزومات قانوني بسيار مهم را رعايت کنند.
1- داشتن دليل احتمالي براي اينکه در مکان مورد نظر شواهد ومدارک دال بر جرم وجود دارد.
2- آن مدارک را توصيف کنند ( کرارفورد53، 1378: 27).
2-4-2-3-4-3)بازرسي با رضايت و کسب اجازه:
بازرسي و جستجوي بدون حکم در صورت رضايت از جانب فردي که صلاحيت انجام چنين کاري را داشته باشد. امکان پذير است. اين فرد مي تواند همسر يا هم اتاقي بوده ودر صورت بازرسي مکان تجاري، شريک تجاري يا مالک خودرو و غيره باشد.
2-4-2-3-4-4)بازرسي همراه با بازداشت:
هر گونه بازداشت قانوني که همراه بازرسي فرد بازداشتي صورت گيرد جهت محافظت مأموران بازداشت کننده و ديگران و همچنين جلوگيري از امحاء شواهد و مدارک است. ممکن است هر گونه سلاح يا مواد يا شيء خطرناک که در طول بازرسي کشف مي شود، جمع آوري و توقيف گردد (ام.هس و بنت،1385: 211-213).
2-4-2-3-4-5)بازرسي در يک وضعيت اضطراري:
در مواردي که مأموران پليس به وجود موردي احتمالي اعتقاد دارند اما زماني براي اخذ حکم ندارند. توضيح اينکه شرايط اضطراري که نياز به بازرسي آني را ايجاب مي کند زماني به وجود مي آيد که خطر خشونت يا جراحت براي مأموران يا ديگران، خطر فرار سوژه يا احتمال امحا يا پنهان کردن مدارک وجود داشته باشد ( هال54,1375: 25).
2-4-2-3-4-6)انواع بازرسي:
انواع بازرسي عبارتند از : بازرسي ساختمان- بازرسي زباله يا سطل هاي زباله- بازرسي خودرو- بازرسي مضنون- بازرسي بدني- بازرسي دقيق- بازرسي دانش آموزان- بازرسي و باز بيني اجساد (ام.هس و بنت55،1385: 228-245).
2-4-2-3-4-7)محدوديت اصلي در بازرسي:
تمام بازرسي ها يک محدوديت دارند. و آن اينست که حيطه آن بايد محدود شود. بازرسي کلي بر خلاف قانون اساسي است. با در نظر داشتن محدوديت هاي قانوني در بازرسي، اکنون خود بازرسي را مد نظر داشته و با بازرسي و جستجوي صحنه جرم آغاز کنيد. گرچه هر صحنه جرمي منحصر به فرد است، اما از برخي راهکار هاي کلّي مي توان بهره برد (ام.هس و بنت،1385: 215).
2-4-2-3-4-8)جستجوي صحنه جرم:
يکي از وظايف اصلي مأموران کشف جرم، جستجوي بازرسي قانوني و کامل صحنه جرم است. هر چند شواهد ومدارک در ابتدا قابل روئيت نيستند، اما در اکثر صحنه هاي جرم به نوعي وجود دارند. هدف از جستجو و بازرسي در طول يک تحقيق، در صحنه جرم يا جاي ديگر، کشف شواهد و مدارکي است. که در موارد ذيل کمک مي کند:
1- تشخيص وقوع يک جرم و نوع خاص آن.
2- تشخيص زمان وقوع جرم
3- شناسايي مجرم
4- توضيح چگونگي وقوع يک جرم
5- پيشنهاد و ارائه دلايل وقوع جرم
طي يک جستجو يا بازرسي موفقيت آميز از صحنه جرم، تمام شواهد و مدارک موجود بايستي مشخص، شناسايي و حفظ شوند.
2-4-2-3-4-9)سازماندهي جستجوي صحنه جرم:
پس از رسيدگي به موارد اضطراري، محافظت از صحنه جرم، يافتن و فراخواندن شاهدان براي مصاحبه، تکميل عکس برداري و ترسيم کروکي صحنه جرم، بايد يک برنامه جستجو تنظيم گردد. همچنين بايد يک ستاد جستجو خارج از صحنه براي جلوگيري از امحاء شواهد و مدارک تشکيل شود. لذا سازماندهي جستجو شامل تقسيم وظايف، انتخاب الگوي جستجو، به کارگيري نيروها و تجهيزات و دادن دستورات لازم مي شود (همان:216-217).
2-4-2-3-5)مدارک عيني:
پيشينه علوم قانوني امروز، به سال 1910 بر مي گردد.زماني که دکتر ادموند لوکارد56، جرم شناس فرانسوي “اصل تبادل”57، را بنيان نهاد. اين فرضيه اساسا بيان مي کند که مجرم هميشه چيزي را از صحنه جرم برداشته يا مدرک جرمي را از خود به جا مي گذارد.
هر صحنه جرمي داستاني را بيان مي کند. نکته مهم، کليد کشف اشياء يا مدارکي است که نتيجه آغاز، ميانه و پايان غم انگيزي را آشکار مي سازد. هيچ شي اي هر قدر کوچک و بي ارزش باشد، نبايد ناديده گرفته شود. هدف اصلي يک تحقيق، يافتن مشخص کردن و نگهداري شواهد و مدارک جهت تشخيص حقايق پرونده، بررسي آتي در آزمايشگاه و ارائه مستقيم در دادگاه مي باشد (وکسلر58, 22:1378-25).
اخيراً جمع آوري شواهد و مدارک به علت اهميّت آن در محاکمات معروف، مرکز توجه واقع شده است. اين موضوع آگاهي و هوشياري مردم را نه فقط نسبت به جمع آوري شواهد و مدارک بلکه اهميت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی محل وقوع جرم، عدم تمرکز Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، مواد مخدر