پایان نامه با واژگان کلیدی کتابداران، هوش سازمانی، مقطع تحصیلی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

سن……………………………….62
جدول 4-14- آماره توصیفی میانگین مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک مقطع تحصیلی………………..63
جدول 4-15- آماره توصیفی میانگین مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک نوع دانشگاه…………………..65
جدول 4-16- آماره توصیفی متغیر خلاقیت به تفکیک جنسیت…………………………………………………….66
جدول 4-17- آماره توصیفی متغیر خلاقیت به تفکیک گروه سنی………………………………………………….66
جدول 4-18- آماره توصیفی متغیر خلاقیت به تفکیک نوع دانشگاه……………………………………………….67
جدول 4-19- آماره توصیفی متغیر خلاقیت به تفکیک مقطع تحصیلی………………………………………….67
جدول 4-20- آماره آزمون t‌ برای مقایسه دو متغیر نمره هوش سازمانی و خلاقیت…………………………68
در دو گروه زن و مرد
جدول 4-21- آماره آزمون تحلیل واریانس مقایسه هوش سازمانی و خلاقیت………………………………….69
دربین گروههای سنی
جدول 4-22- آماره آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفههای هوش سازمانی……………………………70
در بین دانشگاهها
جدول 4-23- آماره آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفههای هوش سازمانی…………………………..71
در بین مقاطع تحصیلی
جدول 4-24- آماره تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت…………… ………………..72
در گروه زنان
جدول 4-25- آماره ضرایب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت …………………… ………………..72
در گروه زنان
جدول 4-26- آماره تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت…………… ………………..73
در گروه مردان
جدول 4-27- آماره ضرایب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت ……………………. ………………..73
در گروه مردان
جدول 4-28- آماره تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت…………………….. ……….73
در گروه سنی 29-20 سال
جدول 4-29- آماره ضرایب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت …………………………….. ……….74
در گروه سنی 29-20 سال
جدول 4-30- آماره تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت…………………….. ……….74
در گروه سنی 39-30 سال
جدول 4-31- آماره ضرایب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت ……………………………. ………..74
در گروه سنی 39-30 سال
جدول 4-32- آماره تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت…………………….. ………..75
در گروه سنی 49-40 سال
جدول 4-33- آماره ضرایب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت …………………………… ………..75
در گروه سنی 49-40 سال
جدول 4-34- آماره تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت………………….. ………..75
در دانشگاه شهید چمران
جدول 4-35- آماره ضرایب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت ………………………. ………………76
در دانشگاه شهید چمران
جدول 4-36- آماره تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت………………. ……………..76
در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
جدول 4-37- آماره ضرایب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت ………………………. ……………..76
در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
جدول 4-38- آماره تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت……………… ……………..77
در سایر دانشگاهها
جدول 4-39- آماره ضرایب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت …………………….. ……………..77
در سایر دانشگاهها
جدول 4-40- آماره‌ تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت ……………… ……………..77
برای مقطع تحصیلی دیپلم
جدول 4-41- ضرايب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت………………………………… ……………..77
برای مقطع تحصیلی دیپلم
جدول 4-42- آماره‌ تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت ………………. ……………..78
برای مقطع تحصیلی فوق دیپلم
جدول 4-43- ضرايب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت……………………………….. ………………78
برای مقطع تحصیلی فوق دیپلم
جدول 4-44- آماره‌ تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت ……………. ……………….78
برای مقطع تحصیلی کارشناسی
جدول 4-45- آماره‌ ضرايب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت………………………………………….79
برای مقطع تحصیلی کارشناسی
جدول 4-46- آماره‌ تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت ……………… ……………….79
برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
جدول 4-47- آماره‌ ضرايب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت…………………………………………..79
برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
جدول 4-48- آماره تحليل واريانس مدل رگرسيون خلاقیت با سابقه کار………………………………………80
دربین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-49- آماره ضریب مدل رگرسيون خلاقیت با سابقه کار…………………………………………………80
دربین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-50- ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه های هوش سازمانی ……………………………………….81
و هوش سازمانی در کل با خلاقیت
جدول 4-51- تحليل واريانس مدل رگرسيون مؤلفه چشم انداز راهبردی با خلاقیت ………………………..82
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-52- ضرايب مدل رگرسيون مؤلفه چشم انداز راهبردی با خلاقیت……………………………………82
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-53- تحليل واريانس مدل رگرسيون مؤلفه سرنوشت مشترک با خلاقیت………………………….83
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-54- ضرايب مدل رگرسيون مؤلفه سرنوشت مشترک با خلاقیت………………………………………83
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-55- تحليل واريانس مدل رگرسيون مؤلفه میل به تغییر با خلاقیت…………………………………..84
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-56- ضرايب مدل رگرسيون مؤلفه میل به تغییر با خلاقیت…………………………………………….84
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-57- تحليل واريانس مدل رگرسيون مؤلفه روحیه با خلاقیت………………………………………85
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-58- ضرايب مدل رگرسيون مؤلفه روحیه با خلاقیت……………………………………………………85
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-59- تحليل واريانس مدل رگرسيون مؤلفه اتحاد و توافق با خلاقیت………………………………86
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-60- ضرايب مدل رگرسيون مؤلفه اتحاد وتوافق با خلاقیت………………………………………….86
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-61- تحليل واريانس مدل رگرسيون مؤلفه کاربرد دانش با خلاقیت………………………………87
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-62- ضرايب مدل رگرسيون مؤلفه کاربرد دانش با خلاقیت………………………………………….87
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-63- تحليل واريانس مدل رگرسيون مؤلفه فشار عملکرد با خلاقیت……………………………….88
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-64- ضرايب مدل رگرسيون مؤلفه فشار عملکرد با خلاقیت………………………………………….88
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-65- تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازمانی با خلاقیت……………………………………..89
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-66- ضرايب مدل رگرسيون هوش سازمانی با خلاقیت………………………………………………..89
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-67- تحلیل واریانس مدل رگرسيون گام به گام هوش سازمانی با خلاقیت………………………90
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
جدول 4-68- ضرايب مدل رگرسيون گام به گام هوش سازمانی با خلاقیت………………………………….91
در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی………………………………………….51
به تفکیک دانشگاه محل خدمت
نمودار 4-2- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی………………………………………….52
به تفکیک دانشگاه مدرک تحصیلی
نمودار 4-2- توزیع فراوانی سطح تحصیلات کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی…………………….53
بر حسب نوع دانشگاه
نمودار 4-3- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی…………………………………………54
به تفکیک جنسیت
نمودار 4-3- توزیع فراوانی جنسیت کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی……………………………….54
بر حسب نوع دانشگاه
نمودار 4-4- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی…………………………………………56
به تفکیک گروه سنی
نمودار 4-4- توزیع فراوانی گروه سنی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی……………………………..56
بر حسب نوع دانشگاه

چکیده
نظریه هوش سازمانی دکتر کارل آلبرخت به دنبال آن است که با سنجش وضعیت هوشمندی سازمانها، تواناییها و ضعفهای آنها را شناسایی و بر اساس نتایج به دست آمده راهکارهای لازم را ارائه نماید. مؤلفههای هوش سازمانی از نظر کارل آلبرخت چشم انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، کتابداران، توزیع فراوانی، مدیریت اطلاعات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، کتابداران، مدیران و کارکنان، انتقال اطلاعات