پایان نامه با واژگان کلیدی کتابداران، رگرسیون، سطح معنی داری، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

ل رگرسیون برای نشان دادن ارتباط بین هر کدام از مؤلفههای هوش سازمانی و همچنین هوش سازمانی در کل با خلاقیت با توجه به سوالات پژوهش استفاده میشود.

1- آیا بین هوش سازماني از نظر چشم انداز راهبردی و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟
جداول 4-51 و 4-52 تحلیل واریانس و مدل رگرسیون را برای سنجش رابطه بین مؤلفه چشم انداز راهبردی با خلاقیت در تمامی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز نشان میدهد که با درجه آزادی 104 و مقدار F 629/1 و با توجه به ضریب استاندارد بتا 125/0 و سطح معنی داری 205/0 رابطه معنی داری مشاهده نشد.
جدول 4-51 تحليل واريانس مدل رگرسيون چشم انداز راهبردی با خلاقیت در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
833/80
1
833/80
629/1
205/0
خطا
129/5111
103
623/49

جمع
962/5191
104

جدول4-52 ضرايب مدل رگرسيون چشم انداز راهبردی با خلاقیت در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
متغير
ضريب استاندارد β
ضريب غیر استاندارد β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت

378/1-
228/3
427/0-
670/0
چشم انداز راهبردی
125/0
169/0
133/0
276/1
205/0

2- آیا بین هوش سازماني ازنظر اعتقاد به سرنوشت مشترک و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟
جداول 4- 53 و 4-54 تحلیل واریانس و مدل رگرسیون را برای سنجش رابطه بین مؤلفه سرنوشت مشترک با خلاقیت در تمامی کتابداران شاغل درکتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز نشان میدهد که با درجه آزادی 104 و مقدار F 074/3 و با توجه به ضریب استاندارد بتا 170/0 و سطح معنی داری 083/0 این رابطه معنیدار نمیباشد.

جدول 4-53 تحليل واريانس مدل رگرسيون سرنوشت مشترک با خلاقیت در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
446/150
1
446/150
074/3
083/0
خطا
516/5041
103
947/48

جمع
962/5191
104

جدول 4-54 ضرايب مدل رگرسيون سرنوشت مشترک با خلاقیت در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز
متغير
ضريب استاندارد β
ضريب غیر استاندارد β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت

749/4-
274/4
111/1-
269/0
سرنوشت مشترک
170/0
298/0
170/0
753/1
083/0

3- آیا بین هوش سازماني ازنظر فشار عملکرد و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟
جداول 4-55 و 4-56 تحلیل واریانس و مدل رگرسیون را برای سنجش رابطه بین مؤلفه فشار عملکرد با خلاقیت در تمامی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز نشان میدهد که با توجه به ضریب استاندارد بتا 064/0- و سطح معنی داری 514/0 این رابطه معنیدار نمیباشد. در این مؤلفه درجه آزادی 104 و مقدار F بدست آمده 428/0 می باشد.

جدول 4-55 تحليل واريانس مدل رگرسيون فشار عملکرد با خلاقیت در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
481/21
1
481/21
428/0
514/0
خطا
480/5170
103
199/50

جمع
962/5191
104

جدول 4-56 ضرايب مدل رگرسيون فشار عملکرد با خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
متغير
ضريب استاندارد β
ضريب غیر استاندارد β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت

130/5
858/3
330/1
186/0
فشار عملکرد
064/0-
111/0-
170/0
654/0-
514/0

4- آیا بین هوش سازماني از نظر بین روحیه و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد ؟
جداول 4-57 و 4-58 تحلیل واریانس و مدل رگرسیون را برای سنجش رابطه بین مؤلفه روحیه با خلاقیت در تمامی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز نشان میدهد که با درجه آزادی 104 و مقدار F 131/0 و با توجه به ضریب استاندارد بتا 036/0- و سطح معنی داری 718/0 رابطه معنی داری بدست نیامد.

جدول 4-57 تحليل واريانس مدل رگرسيون روحیه با خلاقیت در کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
607/6
1
607/6
131/0
718/0
خطا
354/5185
104
343/50

جمع
962/5191
104

جدول 4-58 ضرايب مدل رگرسيون روحیه با خلاقیت در تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی
متغير
ضريب استاندارد β
ضريب غیر استاندارد β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت

013/4
832/3
047/1
297/0
روحیه
036/0-
058/0-
159/0
362/0-
718/0

5- آیا بین هوش سازماني ازنظر اتحا د و توافق کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟
جداول 4-59 و 4-60 تحلیل واریانس و مدل رگرسیون را برای سنجش رابطه بین مؤلفه اتحاد و توافق با خلاقیت در تمامی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز نشان میدهد که با درجه آزادی 104 و مقدار F 372/0 و با توجه به ضریب استاندارد بتا 060/0 و سطح معنی داری 543/0 این رابطه معنیدار نشده است .

جدول 4-59 تحليل واريانس مدل رگرسيون اتحاد و توافق با خلاقیت در تمامی شاغل در کتابداران دانشگاهی
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
700/18
1
700/18
372/0
543/0
خطا
261/5173
103
226/50

جمع
962/5191
104

جدول 4-60 ضرايب مدل رگرسيون اتحاد و توافق با خلاقیت در تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی
متغير
ضريب استاندارد β
ضريب غیر استاندارد β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت

033/0
341/4
008/0
994/0
اتحاد و توافق
060/0
107/ 0
175/0
610/0
543/0

6- آیا بین هوش سازماني ازنظر کاربرد دانش و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟
جداول 4-61 و 4-62 تحلیل واریانس و مدل رگرسیون را برای سنجش رابطه بین مؤلفه کاربرد دانش با خلاقیت در تمامی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز نشان میدهد که با توجه به ضریب استاندارد بتا 085/0 و سطح معنی داری 390/0 این رابطه معنیدار نمیباشد. در این مؤلفه درجه آزادی 104 و مقدار F بدست آمده 747/0 می باشد.

جدول 4-61 تحليل واريانس مدل رگرسيون کاربرد دانش با خلاقیت در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
367/37
1
367/37
747/0
390/0
خطا
595/5154
103
045/50

جمع
962/5191
104

جدول 4-62 ضرايب مدل رگرسيون کاربرد دانش با خلاقیت در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
متغير
ضريب استاندارد β
ضريب غیر ساستاندارد β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت

798/0-
047/4
197/0-
844/0
کاربرد دانش
085/0
145/ 0
167/0
864/0
390/0

7- آیا بین هوش سازماني از نظرمیل به تغییر و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟
جداول 4-63 و 4-64 تحلیل واریانس و مدل رگرسیون را برای سنجش رابطه بین مؤلفه میل به تغییر با خلاقیت در تمامی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز نشان میدهد که با درجه آزادی 104 و مقدار F 254/0 و با توجه به ضریب استاندارد بتا 050/0 و سطح معنی داری 616/0 این رابطه معنیدار نمیباشد.

جدول 4-63 تحليل واريانس مدل رگرسيون میل به تغییر با خلاقیت در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
753/12
1
753/12
254/0
616/0
خطا
209/5179
103
284/50

جمع
962/5191
104

جدول 4-64 آماره‌هاي ضرايب مدل رگرسيون میل به تغییر با خلاقیت در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
متغير
ضريب استاندارد β
ضريب غیر استاندارد β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت

456/0
406/4
104/0
918/0
میل به تغییر
050/0
097/0
193/0
753/1
616/0

8- آیا بین مؤلفه‌هاي هوش سازمانی بطور کلی و خلاقیت کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟
جداول 4-65 و 4-66 تحلیل واریانس و مدل رگرسیون را به طور کل برای سنجش رابطه بین هوش سازمانی با خلاقیت در تمامی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز نشان میدهد که با درجه آزادی 104 و مقدار F 562/16 و با توجه به ضریب استاندارد بتا 372/0 و سطح معنی داری 000/0 رابطه معنیدار مشاهده شده است. به بيان دیگر نشان میدهد که هوش سازمانی بالا میتواند خلاقيت سازمانی را در يک فرد بالا ببرد.
جدول 4-65 تحليل واريانس مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
رگرسيون
719/208
1
719/208
562/16
000/0
خطا
754/4472
103
425/43

جمع
962/5191
104

جدول4-66 ضرايب مدل رگرسيون هوش سازماني با خلاقیت در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
متغير
ضريب استاندارد β
ضريب غیر استاندارد β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت

150/16-
663/4
463/3-
001/0
هوش سازمانی
372/0
112/0
027/0
070/4
000/0

مؤلفه تبیین کننده
جدول 4-67 و 4-68 تحلیل واریانس و مدل رگرسیون گام به گام را برای نشان دادن مؤلفههای تبیین کننده هوش سازمانی میباشد. در خروجی بدست آمده مدل گام به گام در نهایت تنها مؤلفه سرنوشت مشترک با درجه آزادی 104 و مقدار F 074/3 و با توجه به ضریب استاندارد170/0 و سطح معنی داری 083/0 بیشترین قدرت تبیین کنندگی با خلاقیت را در بین مؤلفههای هوش سازمانی دارا می باشد.
جدول 4-67 تحليل واريانس مدل رگرسيون گام به گام هوش سازماني با خلاقیت در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
منبع تغييرات
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
مقدار F
pـ‌مقدار
A
رگرسيون
خطا
جمع

419/443
543/4748
962/5191

7
97
104

346/63
954/48

294/1

261/0
B
رگرسيون
خطا
جمع

383/430
579/4761
962/5191

6
98
104

730/71
588/48

476/1

194/0
C
رگرسيون
خطا
جمع

315/418
647/4773
962/5191

5
99
104

663/83
219/48

735/1

134/0
D
رگرسيون
خطا
جمع

069/412
893/4779
962/5191

4
100
104

017/103
799/47

155/2

80/0
E
رگرسيون
خطا
جمع

440/374
522/4817
962/5191

3
101
104

813/124
698/47

617/2

055/0
F
رگرسيون
خطا
جمع

915/271
047/4920
962/5191

2
102
104

958/135
236/48

819/2

064/0
G
رگرسيون
خطا
جمع

466/150
516/5041
962/5191

1
103
104

446/150
947/48

074/3

083/0

جدول4-68 ضرايب مدل رگرسيون گام به گام هوش سازماني با خلاقیت در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی
متغير
ضريب
استاندارد β
ضريب غیر استاندارد β
خطاي معيار
مقدار t
pـ‌مقدار
ثابت – A
چشم انداز راهبردی
سرنوشت مشترک
میل به تغییر
روحیه
اتحاد و توافق
کاربرد دانش
فشار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، رگرسیون، تحلیل واریانس، مدل رگرسیون Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، کتابداران، موفقیت سازمان، آموزش ضمن خدمت