پایان نامه با واژگان کلیدی کتابداران، توزیع فراوانی، علوم پزشکی، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

جداول و نمودارهای توصيفی (آمار توصيفی) و آزمونهای آماری شامل آزمونT برای مقايسه سطح هوش سازمانی در دو گروه از داده های مستقل (Independent-Sample T test) مانند جنسيت، آزمون آناليز واريانس برای مقايسه بيش از دو گروه مستقل (One Way Anova) مانند گروههای سنی، آزمون رگرسيون برای بررسی ارتباط بين متغير خلاقيت و هر يک از متغيرهای مربوط به سطوح هوش سازمانی (آمار استنباطی) استفاده شده است. استفاده از اين آزمونها با توجه به پيش فرضهای لازم مانند نرمال بودن دادههای مربوط به سطح هوش سازمانی امکانپذير میباشد و در صورت عدم برقراری اين پيش فرضها به جای استفاده از آزمونهای پارامتريک ذکر شده از آزمونهای ناپارامتريک مانند Mann-Whitney U ، Kruskal-Wallis H به ترتيب برای مقايسه بين دو گروه و بيش از دو گروه استفاده میشود. P-value يا P – مقدار (مقدار احتمال) کمترين مقداری از ميزان يا سطح آزمون (α) است که يافته آماره آزمون ممکن است موجب رد فرض اوليه آزمون شود. در اين تحقيق 05/0 = α در نظر گرفته شده است. مقادير P-value ( P ) کمتر از 05/0 موجب رد فرض برابری ميانگينها و مقادير P-value بيشتر از 05/0 موجب قبول فرض برابری ميانگينها میشود. و اين مقدار P همچنين برای پذيرش و عدم پذيرش وجود ارتباط دو متغير در آزمون رگرسيون نيز مورد استفاده قرار میگيرد.

3-7- مشکل تحقیق
عدم تمایل به همکاری برخی از کتابداران کتابخانهها در تکمیل پرسشنامه .

3-8- ملاحظات اخلاقی
مراجعه و توزیع پرسشنامه به کتابخانه با اخذ مجوز از مسئولین کتابخانهها انجام شد.
در پرسشنامههای توزیع شده نام و نام خانوادگی نمونه ها گنجانده نشد.

فصل چهارم
نتایج

4-1- مقدمه
تحلیل آماری دادهها به عنوان بخشی از روش شناسی علمی هر پژوهش است. موضوع آمار توصیفی بیان دقیق و کامل و نظامدار دادههای تجربی و نتایج عینی پژوهش است و آن قسمت از علم آماراست که درباره توصیف یک مجموعه از مشاهدات بدون استنباط آماری میباشد (نیکوکار و همکاران، 1380،ص2). موضوع آمار استنباطی تبیین نتایج توصیفی، تفسیر و تعیین میزان اهمیت و اعتبار آنهاست. در بیشتر موارد پی بردن به ماهیت کلی پدیده ها از روی شناخت نمونه ها و در حقیقت دستیابی به نتایجی است که دارای کلیت و اعتبار لازم برای یک قانون علمی باشد . بنابر این لازم است معنا و اهمیت مقادیر توصیفی را به عنوان مشخصههای آماری که گفته میشود به عنوان مقادیر اصلی جامعه معلوم کنیم. آمار استنباطی با استفاده از اصول و قوانینی که پایههای آنها بر تئوری احتمالات نهاده شده معین می کند که میزان اهمیت و اعتبار مقادیر توصیفی و احتمال درست بودن هریک از این مقادیر و نتایجی که بوسیله شاخصهای توصیفی بیان میشود چیست، درجه دقت و قطعیت آنها کدام است و چگونه میتوان آنها را برای شناخت موارد کلیتر جامعه کافی دانست (هومن، 1388،ص11-10).
در این قسمت از پژوهش حاضر به بررسی آمار توصیفی پرداخته ، در این تحقیق با استفاده نرم افزار spss از آمار توصیفی به محاسبه فراوانی، درصد، ترسیم نمودارها و تدوین جداول و بیان دادههای جمع آوری شده استفاده میشود. و نیز به آمارههای توصیفی مربوط به میانگین و انحراف استاندارد حداکثر نمره و حداقل نمرههای بدست آمده برای هر یک از مؤلفههای هوش سازمانی و متغیر خلاقیت میپردازیم. همانطور که در فصل سوم اشاره شد، تعدادحجم نمونه در این پژوهش 134 نفر میباشند تعداد پرسشنامههای توزیع شده برابر با حجم نمونهها بود ولی به دلیل اینکه برخی از کتابداران کتابخانهها تمایلی به همکاری و تکمیل پرسشنامه از خود نشان ندادند، در نهایت تعداد 105 پرسشنامه پر شده برابر با 4/78 دریافت گردید.

4-2-آمار توصیفی
فراوانی نوع دانشگاه
جدول 4-1 توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز را به تفکیک دانشگاه نشان میدهد و همانگونه که مشاهده میگردد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با 8/44 بالاترین فراوانی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی را به خود اختصاص داده است. و کمترین درصد فراوانی مربوط به دانشگاه پیام نور اهواز با 9/2 بوده است.
جدول4 -1توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهوازبه تفکیک نوع دانشگاه
درصد فراوانی
فراوانی
دانشگاه
8/44
47
علوم پزشکی
8/43
46
شهید چمران
8/3
4
آزاد
9/2
3
پيام نور
7/4
5
علمی کاربردی
100
105
کل

نمودار 4-1 توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز را به خوبی نشان میدهد . همانطور که در این نمودار مشخص است بعد از دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه شهید چمران با 8/43 رتبه دوم را به لحاظ تعداد کتابداران دانشگاهی کسب کرده است.

فراوانی مقاطع تحصیلی
جدول 4-2 توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز را به تفکیک مدرک تحصیلی نشان میدهد. در این جدول بیشترین درصد فراوانی متعلق به مقطع کارشناسی با 6/48 درصد و کمترین درصد فراوانی متعلق به مقطع تحصیلی فوق دیپلم با 4/11 درصد در بین کتابداران میباشد.
جدول 4-2 توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهوازبه تفکیک مدرک تحصیلی
درصد فراوانی
فراوانی
تحصیلات
3/14
15
دیپلم
4/11
12
فوق دیپلم
6/48
51
کارشناسی
7/25
27
کارشناسی ارشد
100
105
کل

در نمودار 4-2 همانگونه که مشاهده میشود بعد از مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد با 7/25 درصد در مرتبه دوم قرار گرفته و مقطع تحصیلی دیپلم با 3/14درصد ، دیپلم با 4/11 درصد به ترتیب مرتبه سوم و چهارم را به خود اختصاص داده است.

نمودار 4-2- توزیع فراوانی تحصیلات را بر حسب نوع دانشگاه نشان میدهد. همانگونه که در نمودار زیر مشاهده میشود در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران دارای 16 نفر کتابدار بالاترین فراوانی را به خود اختصاص داده است ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دارای 9 نفرکتابدار در رتبه دوم و سایر دانشگاهها نیز با 2 نفر کتابدار پایینترین فراوانی را دارا میباشد. در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور دارای بالاترین فراوانی با 25 نفرکتابدار و بعد از آن دانشگاه شهید چمران با 19 نفر کتابدار و سایر دانشگاهها نیز با 7 نفر کتابدار در رتبه دوم و سوم قرار دارند. در مقطع فوقدیپلم به ترتیب دانشگاه شهید چمران با 5 نفر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با 4 نفر و سایر دانشگاهها با 3 نفر کتابدار مشاهده میگردد. در مقطع دیپلم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با 9 نفر و دانشگاه شهید چمران با 6 نفر کتابداردیپلم مشاهده میگردد، سایر دانشگاهها نیز در این مقطع کتابدار نداشتهاند.

فراوانی جنسیت
جدول 4-3 توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز را به تفکیک جنسیت نشان میدهد که بیشترین فراوانی متعلق به گروه زنان با 4/72 درصد است. این درصد نشان دهنده میزان علاقه زنان به رشته کتابداری و مشاغل فرهنگی نسبت به مردان میباشد.

جدول 4-3 توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهوازبه تفکیک جنسیت

درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت
4/72
76
زن
6/27
29
مرد
100
105
کل

در نمودار 4-3 توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز به تفکیک جنسیت به خوبی این تفاوت را نشان میدهد. بالاترین درصد در گروه زنان با 4/72 درصد و کمترین توزیع فراوانی در گروه مردان با 6/27 درصد میباشد.
نمودار 4-3- توزیع فراوانی جنسیت را بر حسب نوع دانشگاه نشان میدهد در این نمودار منظور از سایر دانشگاهها ( دانشگاههای آزاد اسلامی – پیام نور و علمی کاربردی میباشد ). دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دارای بالاترین فراوانی با 36 نفرکتابدار زن و بعد از آن دانشگاه شهید چمران با 32 نفر کتابدار زن و سایر دانشگاهها نیز در مرحله سوم جمعا” با 8 نفر کتابدار زن مشاهده می گردد. توزیع فراوانی گروه مردان نیز در نمودار ذیل نشان میدهد که بعداز دانشگاه چمران با 14 نفر کتابدار مرد ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با 11 نفر دارای رتبه دوم و سایر دانشگاهها با 4 نفر مرد در رتبه سوم قرار دارند.

فراوانی گروه سنی
جدول 4-4 توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز به تفکیک گروه سنی میباشد. در این جدول گروه سنی 39-30 سال با 7/46 بیشترین درصد و گروه سنی 49-40 سال با 8/24 کمترین درصد فراوانی را بخود اختصاص دادهاند. همانطوری که در جدول منعکس است تعداد 79 نفر از کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز بین 39-20 سال است و تنها سن 8/24 درصد از این کتابداران بالای 40 سال می باشد
جدول 4-4 توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز به تفکیک گروه سنی
درصد فراوانی
فراوانی
سن
6/28
30
29-20 سال
7/46
49
39-30 سال
8/24
26
49-40 سال
100
105
کل

نمودار 4-4 توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز را به تفکیک گروههای سنی به خوبی نشان میدهد. همانگونه که مشاهده میشود بعد از گروه سنی 39-30 سال که دارای بالاترین درصد فراونی است گروه سنی 29-20 در رتبه دوم با 6/28 درصد و پایین ترین درصد فراوانی متعلق به گروه سنی 49-40 سال با 8/24 درصد می باشد.

نمودار 4-4-توزیع فراوانی گروههای سنی بر حسب نوع دانشگاه را نشان میدهد. همانگونه که مشاهده میگردد در گروه سنی 29-20 سال دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با 14 نفر دارای بالاترین فراوانی میباشد دانشگاه چمران با 9 نفر و سایر دانشگاهها با 7 نفر در مرحله دوم و سوم قرار دارند. در گروه سنی 39-30 سال بالاترین فراوانی متعلق به دانشگاه شهید چمران با 23 نفر میباشد و دانشگاه علوم پزشکی با 21 نفر و سایر دانشگاهها با 5 نفر به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. در گروه سنی 49-40 سال دانشگاه شهید چمران با 14 نفر بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است، دانشگاه علوم پزشکی با 12نفر در ردیف دوم قرار دارد و در سایر دانشگاهها فراوانی در گروههای سنی یاد شده مشاهده نگردید.

فراوانی سابقه کار
جدول 4-5 میانگین سابقه کار کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی را نشان میدهد. جدول بیانگر بالاترین فراوانی سابقه کار در بین سن 39-30 ساله است که بین 10-6 سال سابقه کار داشته اند. تعداد کل در این جدول بدلیل عدم پاسخگویی برخی از کتابداران به این گزینه 91 نفر می باشد.

جدول 4-5 سابقه کار کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز
کل
بیشتر از 20 سال
20-16
15-11
10-6
5-1
سابقه کار
سن
25
0
0
3
5
17
29-20
45
0
4
10
24
7
39-30
21
11
7
2
1
0
49-40
91
11
11
15
30
24
کل
جدول 4-6 تعداد سوالات مؤلفههای هوش سازمانی و دامنه پاسخگويي
آزمون هوش سازمانی
تعداد سوأل
حداقل نمره
حداکثر نمره
تعداد
چشم انداز برنامه راهبردی
7
7
35
105
سرنوشت مشترک
7
7
35
105
میل به تغییر
7
7
35
105
روحیه
7
7
35
105
اتحاد و توافق
7
7
35
105
کاربرد دانش
7
7
35
105
فشار عملکرد
7
7
35
105

در جدول 4-6 نشان دهنده تعداد سوالات هر کدام از مؤلفههای هوش سازمانی است. هر کدام از مؤلفهها دارای 7 سوال، حداقل نمره 7 و حداکثر نمره 35 میباشد. تعداد پاسخگویان به سوالات هر مؤلفه 105 نفر می باشند.

در جدول 4-7 در بین مؤلفههای هو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، ابزار پژوهش، سازمان یادگیرنده، عملکرد کارکنان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، علوم پزشکی، کارشناسی ارشد، برنامه راهبردی