پایان نامه با واژگان کلیدی کارشناسی ارشد، حقوق ایران، قانون مجازات، پولشویی

دانلود پایان نامه ارشد

دوم ،چاپ چها رم،انتشارات سمت ،سال 1387.
24-فاضل لنکرانی،محمد ،رسا له عملیه،چاپ اول ،انتشارات امیر العلم،سال 1384 .
25-کاتوزیا ن،ناصر ،قانون مدنی در نظم کنونی،چاپ پنجم،نشر داد گستر ،سال 1380.
26-گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلا می،چاپ سیزدهم،انتشارات مجد،سال 1389.
27-گلدوزیان،ایرج، حقوق جزای اختصاصی،چاپ نهم،انتشارات دانشگاه تهران،سال 1382.
28-گلدوزیان،ایرج،حقوق جزای عمومی ایران،چلد اول، چاپ یازدهم،انتشارات دانشگاه تهر ان،سال 1388.
29-مومنی،مهدی، مبانی حقوق جزای بین الملل ایران،چاپ اول،عرش اندیشه،سال 1385.
30-میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی،چاپ اول، نشر جهاد دانشگاهی، سال 1370.
31-معاونت آموزش قوه قضائیه ،سیاست جنایی تفنینی ایران علیه جرائم اقتصادی،چاپ اول ، انتشارات جاودانه ،سال 1387.
32- میر محمد صادقی،حسین،حقوق جزای بین الملل ،چاپ سوم، نشر میزان،سال 1390.
33-میر محمد صادقی،حسین،جرائم علیه اموال وما لکیت، چا پ اول ،نشر جهاد دانشگاهی ،سال 1370.
ب – پایان نامه ها
34-یاراحمدی،رضا،سیاست کیفری ایران وفرانسه درقبال پول شویی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلا می واحد دامغان،سال 1386.
35- خامنیان، سمانه،تطهیر پول در حقوق ایران واسناد بین المللی،پایان نامه کار شناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سال 1386.
36-خسروی فارسانی،داریوش،تطهیر پول دراسنا د بین المللی وحقوق ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه
تربیت مد رس تهر ان، سال 1381.
37-خوشدل ،مر تضی،جنبه مدنی پول شویی در فقه امامیه واسناد بین المللی و حقوق ایران،پایانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلا می واحد دامغان،سال 1390.
ج- مجلا ت
38-احمدی، محمد،پول شویی و ماهیت آن،ماهنامه معرفت،شماره 125،سال 1390.
39-بهرام چوبین،فرتاش،نگاهی کوتاه به پول شویی درحقوق ایران واسنادبین الملی،ماهنامه دادرسی،شماره87،
سا ل 1390.
40-جزایری،مینا،نگاهی به جر م پول شویی ،نشریه اقتصاد،شماره های 42و 43، سال 1383.
د- قوانین
41-قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران.
42- قانون مجازات اسلا می ایران.
43- قانون تجارت .
44- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری.
45-قانون استر داد مجرمین ایران.
46-قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی.
47-قانون مبارزه با پو ل شویی.
48-قانون مدنی.
49- قانون جرائم رایا نه ای.
50- قانون تجا رت الکترونیکی.
51-قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و موسسات وابسته به آن.
52- قانون راجع به جلو گیری از قاچاق اجناس ممنو ع الورود مصوب 1311.
53-قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظا م.
54- قانون اقدامات تامینی مصوب 1339.
55- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374مجمع تشخیص مصلحت نظا م.
56-قانون منع خرید و فروش کوپن های کالا های اساسی مصوب 1367.

و- منابع الکترونیکی و اینتر نتی
57- www .accwiki.com/wiki/index.php/.
[email protected]
59-http://vista.ir/mail.khoshidi.
60-http://www.me.shams.ir/pg/maghalat.htm.
61-agaei50.blog fa.com/.
62-http://www.accwki.com.
63-http://www.hvin.ir.
64-http://vista.ir.
65-http://www.pajoohe.com.
66-http://www.khoshyar.com.
67-DR-salimi low blog fa.com.
68-http://bakakia-persianblog.com.
69-www.dadsetan.com.

هـ – منابع انگلیسی
70-بارتلت،برنت،اثرات پول شویی درتوسعه اقتصادی،مجله platypusشماره 77،سال 2002.
71-بوسار آندرو،بزهکاری بین المللی ،ترجمه نگار رخشانی،گنج دانش ،چاپ اول،سال 1375.
72-joras-ferwerda,MSG-utrect-univer sity-scooll of economic ,the Netherland-iuc-Dubrovnik April 21-24-2010
73-http://www-hot-48:moneny-lunder rin and inter nationnal Effort of fight ll-p.o
74-the 1988U.N.convention against lllcittraffic in narcotic Drugs and psyc hotropicsubstane.
75-united nation convention aginst tarnsnational organized crimes 2000.

ی – آیین نامه ها و مقررات و دستورالعمل ها
76-آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط باکشور مصوب03/07/1387هئیت وزیران.
77ـ آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی مصوب 10/06/1387هیئت وزیران.
78ـ آیین نامه مستندسازی جریان وجوه درکشور مصوب 26/12/1386هیئت وزیران.
79ـ دستورالعمل اجرایی تاسیس ،فعالیت ونظارت برصرافیها مصوب 09/10/1385شورای پول واعتبار به استناد
ماده11قانون پولی وبانکی کشور مصوب 18/04/1351.
80ـ دستورالعمل اجرایی تاسیس ،فعالیت ونظارت برشرکتهای لیزینگ مصوب 09/04/1386و16/04/1386شورای
پول واعتبار براساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/1383.
81ـ تصویب نامه مورخ 10/02/1385درمورد امحاءموادافیونی ومخدر.
82ـ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4ماده قانون اصلاح ماده19قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
واصلاحیه های بعدی آن مصوب 09/11/1313.
83ـ آیین نامه اجرایی تبصره 1ماده واحده قانون اصلاح ماده 19قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9بهمن ماه 1363.
84ـ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 02/11/1367نخست وزیری.
85ـ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری مصوب شهریور1387بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران دراجرای بندهای ماده (1)ازآیین نامه مستندسازی جریان وجوه درکشور موضوع تصویب نامه
مورخ2/12/1386هیئت وزیران.
86ـ آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب 26/12/1386هیئت وزیران.
87ـ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی وبانکی درمناطق آزاد تجاری.
88ـ آیین مالی ستاد مبارزه بامواد مخدر مصوب 02/11/1367.
89ـ آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/1367.
90ـ آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع مصوبه بیست وهفتمین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر
مورخ1373.
تقریرات
91-جزوه درسی روش تحقیق دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دامغان دکتر علی مهاجری زمستان 1390
92-جزوه روش مقاله و پایان نامه نویسی دانشگاه آزاد دامغان دکتر علیرضا حسنی زمستان 1390
93- جزوه درسی سمینار دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دامغان دکتر علیرضا جهانگیری بهار 1390

Abstract:
discount is one of new crimes that enter in country financial cycle. Serch about abject is so benefical and we try to servey discount meaning know its goals represent its toll,discount process and steps are things that freight our abject.we also analyze purge waysrlegalnature,its level in crimes category.and other features of it goal of this paper is national and altranatinal reactions with international coworking ,determation of peralresponsibil for legal people in discount according to erolution we will proride some adrise discount legal element in constitution and statute book and by law edited as search annex and atlast terminating of this work is search annex.and at last terminating of this work is resources that used.regard to proposals and articles used new refrence we hope it be beneficial.
Key words:purger illegal money purge process,purge ways.

1 دهخدا،علی اکبر،لغت نامه دهخدا،جلد 14،چا پ اول،انتشارات سیروس،بهمن 1342 ، صفحه 748
2 عمید،حسن،فر هنگ فا رسی عمید،چا پ هفتم،انتشارات امیر کبیر،سال 1375 ، صفحه 401
3 پیشین ،صفحه 748
4 دهخدا،علی اکبر،همان، صفحه 538
5 همان، صفحه 539
6 همان ،صفحه542
7 قا نو ن مبارزه با پو لشویی مجلس شو رای اسلا می مصوب 1386
8www.accwiki.com/wiki/index.php/
9 باشگاه اندیشه به نقل از:احمدی ،محمد،پولشویی و ماهیت آن ،ماهنامه معر فت،شماره 125،1390،صفحه1
10 معاونت آموزش قوه قضا ئیه،سیاست جنایی تقنینی ایران علیه جرائم اقتصادی،چا پ اول،انتشارات جاودانه،سا ل87،صفحه72

12 هما ن ،همان صفحه
13 همان ،همان صفحه
14 [email protected]
15 شفیعی خورشیدی،علی اصغر، مفهو م وآثار پولشویی ،صفحه 1،به آدرس:http://vista.ir/mail
16 یار احمدی،رضا،سیاست کیفری ایران وفرانسه در قبال پولشویی،کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد دامغان1386، صفحه 14
17 همان ،صفحه 17
18 پیشین،همان صفحه
19 -شفعیعی خو رشیدی،علی اصغر،همان ،صفحه 1، به آدرس: http://vista.ir/mail
20 همان
21 بهرام چوبین،فرتاش،نگاهی کوتاه به پول شویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی،ماهنامه داد رسی،شماره 87،1390
22 یاراحمدی،رضا،همان ، صفحه19
23 شمس ناتری ،محمد ابراهیم،به آدرس http://www.meshams.ir/pg/maghalat.htm
24 یاراحمدی، رضا،همان،صفحه 71
25 همان ، صفحه72
26 باشگاه اند یشه،به نقل از:احمدی،محمد،پو لشویی و ماهیت حقو قی آن،ماهنامه معر فت،شماره 125،سال 1390،صفحه 2
27 یاراحمدی،رضا،همان، صفحه 69
28 The UN Global programme against money laundering
29 آقایی ،علی اصغر،پولشویی و ماهیت آن ،به آدرس:agaei 50.blogfa.c om
30 یاراحمدی،رضا،همان،صفحه 92
31 قانون مجازات اسلامی، ماده ی9
32 قانون اساسی جمهو ری اسلا می ایران، اصل 49
33 خامنیان،سمانه،تطهیر پول درحقوق کیفری ایران واسناد بین المللی،کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد دامغان، 1386،صفحه 4
34 شفیعی مازندرانی،سید محمد،درسهایی ازوصیت نامه امام خمینی،چاپ پنجاه و هفتم،انتشارات معا رف،سال1390،صفحه 84
35 http:/www.accwki. com
36 یار احمدی ،رضا،همان ، صفحه 72
37 میر محمد صا دقی ،حسین،حقوق جزای بین الملل،چا پ سو م نشر میزان،آبا ن 1390،صفحه 332
38 با شگاه اند یشه،به نقل از:احمد ی ،محمد،همان ،صفحه 2
39 خسروی فارسانی،داریوش،تطهیر پول دراسنا د بین المللی و حقوق ایران،کارشناسی ارشد،دانشگاه تر بیت مدرس تهران ،
40 همان ،صفحه 33
41 همان ، صفحه 34
42 شفیعی خو رشیدی،علی اصغر،به آدرس الکتر و نیکی http://vista.ir/mail
43 هما ن
44 باشگاه اند یشه، به نقل از:احمدی ،محمد،همان،صفحه 5
45 خا منیان،سمانه ،همان،صفحه 24
46 – معاونت حقوقی و امو ر مجلس ،به آدرس الکترونیکی، http://www.hvin.ir
47 پیشین، صفحه 25
48 طرح مطالعاتی مبارزه با جر م پو لشویی مر کز پژو هش های مجلس شورای اسلامی،به آدرس،http://vista.ir
49 یاراحمدی،رضا،همان، صفحه 20
50 معاونت آموزش قوه قضا ئیه،سیاست جنایی تقنینی ایران درجرائم اقتصا دی،چا پ اول ،انتشا رات جا ودانه،1387،صفحه7
51 باشگاه اند یشه،احمد ی ،محمد،همان ،صفحه 4
52 باشگاه اند یشه،احمدی ، محمد ،همان ،صفحه 5
53 http://www.pajoohe.com
54طرح مطالعاتی مبا رزه با جرم پو لشویی مرکز پژو هش های مجلس شو رای اسلا می،به آدرسhttp://vista.ir
55 خامنیان ،سمانه،همان ،صفحه 25
56 طرح مطالعاتی مبارزه با جر م پو لشویی مر کز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،به آدرس :htt:// vista.ir
57 یاراحمدی،رضا ، همان ،صفحه93
58 دایره المعارف حسابداری ، به آدرس: http:// www.accwki.c om
59 باشگاه اندیشه به نقل از:احمد ی ،محمد،همان، صفحه 3
60 همان ، همان صفحه
61 جزایری،مینا،نگاهی به جرم پولشویی ،نشریه اقتصاد،شماره های 42و43، 1383صفحه 175
62 smurfing
63 پیشین ،همان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پولشویی، مواد مخدر، قانون مجازات، جرم پولشویی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، بیمه گذار، ماهیت حقوقی، روش تحلیلی