پایان نامه با واژگان کلیدی کارت هوشمند سوخت، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

استانداردهاي امنيتي برخوردار است (خلعتبري، 1389: 286- 289).
2-4-6-2-12)سيستم جامع پشتيباني:
هر چند موضوع بانک هاي اطلاعاتي پشتيباني خارج از بحث اين پژوهش است، اما از آنجا كه در برخي از اين بانک هاي اطلاعاتي نيز اطلاعاتي وجود دارد كه قابل بهره برداري واحدهاي اجرايي و تخصصي و همچنين مديران اجرايي و عملياتي است و از طرفي در سطوح مياني و عالي مديريت سازمان نيز از بعد برنامه ريزي زياد حائز اهميّت است. لذا به چند نمونه اشاره مي شود:
2-4-6-2-12-1) سيستم جامع جامع نيروي انساني:
در اين سيستم جامع كليه موارد مربوط به جذب و سازماندهي ستادي، جذب و سازماندهي اجرائي، گزينش و استخدام ستادي، گزينش و استخدام اجرائي، امور وظيفه، حقوق و مزايا، قضايي و انضباطي، انجام مي گيرد.
2-4-6-2-12-2)سيستم جامع آموزش:
اين سيستم جامع شامل مواردي مانند اطلاعات پايه، نياز سنجي آموزشي، برنامه ريزي دوره هاي آموزشي، آموزش تير اندازي، امور قراردادهاي آموزشي و غير آموزشي، پژوهش و تأليفات، كتابخانه، انتشارات، سمعي و بصري و … مي باشد(جهانشيري،104:1389).
2-4-6-2-12-3) سيستم جامع آماد و پشتيباني:
در اين سيستم مواردي از قبيل كنترل اموال و دارايي ها و انبارداري موجود مي باشد.
2-4-6-2-12-4)سيستم جامع بودجه و اعتبارات:
در اين سيستم جامع زير بانک هاى اطلاعاتي برنامه ريزي، اعتبارات، اطلاعات پايه و نظارت وجود دارد. (دو ماهنامه تخصصي فاوا، فروردين و ارديبهشت 1386: 24).
2-4-6-2-12-5)سيستم جامع بازرسي:
در اين سيستم مواردي شامل دبير خانه و اسناد، امور اداري، نظارت همگاني، ارزشيابي و انتصابات مديران ناجا، جرايم و تخلفات كاركنان ناجا، بازرسي، صيانت و پيشگيري موجود مي باشد (دو ماهنامه تخصصي فاوا، فروردين و ارديبهشت 1386: 24-25).
2-4-6-3)بانک هاي اطلاعاتي درون سازماني مورد بهره برداري در پليس کشف جرائم:
رشد سريع فناوري اطلاعات و ارتباطات امكان گردآوري مجموعه عظيمي از اطلاعات ارزشمند و متنوع را در قالب بانک هاي اطلاعاتي در ناجا فراهم آورده، اما آيا سازمان توانسته نياز ها و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مناسبي را جهت تبادل اطلاعات و دسترسي مناسب به اطلاعات مهيا نمايد؟ آيا مديريت صحيحي جهت دسترسي مناسب به اطلاعات اعمال شده است؟ در ادامه بحث سعي شده به اين مقولات پرداخته شود.
در حال حاضر بانک هاي اطلاعاتي درون سازماني زير نيز در پليس کشف جرائم موجود بوده و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
2-4-6-3-1) بانک اطّلاعاتي گذر نامه:
با همکاري پليس ا.و.ا.ناجا در اختيار گذاشته شده و استفاده مطلوبي در رديابي متهمان و مجرمان دارو اين بانک اطلاعاتي مشخصات کامل فرد(حتي به صورت لاتين) با آخرين نشاني محل سکونت و همچنين عکس وي و همراهانش ارائه مي دهد و از همه مهمتر،نشاني افرادي که وي را معرفي نموده اند (معرفان) نيز داراست که از طريق آنهامي توان رديابي و پيگيري متهم را ادامه دادتا به هدف رسيد.
سيستم رايانه اي گذر نامه به صورت يکطرفه با سيستم کد ملي سازمان ثبت احوال در ارتباط بوده و مشخصات و شمار ملي و زنده يا مرده بودن متقاضيان يا همراهان آنها را بررسي مي کند ( نگاري،290:1387).
2-4-6-3-2) بانک اطّلاعات افراد:
در اين بانک به صورت يکپارچه و متصل به هم، چهار بانک اسمي به شرح زير وجود دارد. که شامل اين افراد مي شود.
الف- کساني که گواهينامه جديد دريافت نموده اند.
ب-کساني که سابقه اي در شماره گذاري دارند يابه نوعي خودرويي به نام آن ها شده است
پ- کساني که کارت سوخت دريافت کرده اند
ت-کساني که خدمت وظيفه انجام داده اند يا معاف شده اند (بياباني،308:1389).
2-4-6-3-3)بانک اطّلاعات شماره گذاري :
شامل اطلاعات خود رو هاي شماره گذاري شده با پلاک کشوري و مشخصات مالکان آنهاست. با توجه به شماره گذاري خودروها بر حسب مالکيت و وجود پلاک هاي جديد( تعلّق به مالک) به وسيله اين بانک مي توان تاريخچه پلاک را از زمان توليد و نصب روي خود رو هاي متفاوت با مالکيت هاي مختلف بررسي نمود.
2-4-6-3-4)بانک اطّلاعات گواهينامه:
در اين بانک، اطلاعات و مشخصات شناسنامه اي با عکس و نشاني تمام کساني که گواهينامه پايه هاي مختلف نموده اند وجود دارد. با عنايت به اينکه گواهينامه ها از طريق پست و به نشاني پستي افراد ارسال مي گردد، در اکثر مواقع مشخصات و نشاني هاي فرد صحيح بوده و براي پيگيري و رديابي هدف ها سيار قابل استفاده و رديابي اطلاعاتي است. همچنين کارآگاه از طريق اين بانک قادر خواهد بود تاريخچه هايي از گواهينامه هاي فرد با نشاني هاي مختلفي، که هر بار ارائه داده را به دست آورد (بياباني، 1389: 311-312).
2-4-6-3-5)بانک اطّلاعات جامع نيروي انساني:
شامل اطلاعات تمام پايوران نيروي انتظامي است که بيشتر مشخصات پايوران رها شده مد نظر است ودر پرونده هاي سرقت هاي مسلحانه و… کاربرد دارد.
2-4-6-3-6)بانک اطّلاعاتي سازمان وظيفه عمومي ناجا:
در حال حاضر علاوه بر مراکز استان ها، بعضي شهرستان هاي بزرگ نيز اين اطلاعات مشمولان را به صورت مستقيم وارد سيستم مي نمايند و استعلام سوابق مشمولان در حال حاضر با کد ملي آنها در مراکز استان ها و طي مراحل اداري امکانپذير است. کليه اطلاعات اين سيستم به صورت شبکه سراسري ناجا و به روز است ( نگاري،290:1387).
2-4-6-3-7)بانک اطّلاعاتي اقامتي پليس امنيت و اطلاعات:
کليه هتل ها و مسافر خانه ها و مهمانپذير ها در حال حاضر به صورت رايانه اي تحت کنترل اداره اماکن پليس امنيت و اطلاعات ناجا هستند و تمامي مسافران داخلي و خارجي با ارائه مدارک شناسايي معتبر اسکان مي يابند و مسولان هتل ها و مهمانپذير ها طبق فرم هاي اداره اماکن مشخصات شناسنامها و مدارک معتبر آنها را وارد سيستم رايانه هاي اقامتي اداره اماکن مي نمايند. اطلاعات اين سيستم هميشه به روز بوده و به صورت شبکه سراسري ناجا قابل دسترسي و استعلام است.
در حال حاضر و در صورت نياز به اين اطلاعات، با مشخص شدن مشخصات اسمي و شناسنامه اي افراد ايراني کد ملّي و مليّت آنها و مشخص شدن شماره گذر نامه و ويزاي مسافران اتباع خارجي از طريق سيستم فوق قابل بررسي است (نگاري،291:1387).
2-4-6-3-8)بانک اطّلاعاتي سيستم اماکن پليس امنيت و اطلاعات:
طبق بررسي هاي به عمل آمده کليه مشاغلي که نياز به اخذ مجوز رسمي دارد بايد جهت تايين صلاحيت فردي انتظامي، ترافيکي طبق نامه رسمي از اماکن عمومي در خواست استعلام نمايد. اداره اماکن عمومي با اخذ مدارک مربوطه اعم از معرفي نامه رسمي از مراجعه سدور مجوز، تصاوير صفحات شناسنامه، کارت ملّي، پايان خدمت، عکس، فرم مخصوص اماکن، برگ سوء پيشينه و تست مرفين پرونده متقاضي را تکميل و برابر فرم هاي مخصوص وارد سيستم رايانه اماکن مي نمايند و استعلام و استخراج سوابق بدين طريق با مشخصات اسمي و کد ملي افراد صورت مي گيرد در حال حاضر در مراکز استان هاو بعضي شهرستان هاي بزرگ اطلاعات فوق وارد سيستم رايانه اماکن مي شود ( نگاري،291:1387).
2-4-6-3-9)بانک اطّلاعاتي سيستم اصناف:
بررسي سوابق اصناف در اين سيستم با کد ملي و مشخصات اسمي اسناد قابل استعلام و بررسي است ( نگاري، 293:1387).
2-4-6-4) بانک هاو منابع اطّلاعاتي برون سازماني :
در دسترس بودن اطلاعات سازمان ها و اداره هاي مختلف از دير باز مورد توجه پليس کشف جرائم بوده و اقدامات مناسبي در جهت جمع آوري، تجميع و تبديل بانک هاي اطلاعاتي انجام شده است تا تمامي رده هاي تابعه قادر به استفاده از آنها در اجراي بهتر مأموريت هايشان باشند.
ضرورت دسترسي به اطلاعات افراد و سرنخ يابي موضوعي، موجب شد تا پي جويي در فضاي مجازي به عنوان يکي از مهارت هاي دهگانه گاراگاهان در نظر گرفته شود. اثر بخشي کار به نحوي است که کاراگاهان در کمترين فرصت زماني قادر به جستجو هاي موثر و مفيد در بانک هاي اطلاعاتي هستند و مخصوصاً در پرونده هاي خشن بتوانند با اخذ اطلاعات تکميلي، تصميم گيري در مراحل بعدي کار را به سرعت و صحت انجام داده و نيل به اهداف بعدي را تسهيل بخشند (بياباني:304:1389).
2-4-6-5)بانک هاي اطّلاعاتي مورد بهره برداري پليس کشف جرايم ناجا :
2-4-6-5-1) ثبت احوال( کد ملي):
در اين بانک مشخصات هويتي تمام اتباع ايراني، موجود و قابل جست وجو است و براي احراز هويت افراد به سه طريق زير مورد استفاده قرار مي گيرند:
الف- درج کد ملي ب- درج شماره سريال و سري شناسنامه پ- درج مشخصات فردي 2-4-6-5-2)بانک اطّلاعاتي خانوار ( کالا برگ ستاد بسيج اقتصادي):
با رايزني هاي انجام شده با وزارت بازرگاني،Databce بانک خانوار ستاد بسيج اقتصادي که بالغ بر 70 ميليون ثبت است
2-4-6-5-3)بانک هاي اطّلاعاتي کارت هوشمند سوخت:
در اين بانک که با درج شماره خودرو و يا موتور سيکلت، جست و جو صورت مي گيرد (بياباني،361:1389).
2-4-6-5-4) بانک اطّلاعات زندانيان ( سازمان زندان ها)
در اين بانک، اطلاعات کامل کليه زندانيان مو جود در زندان هاي سراسر کشور موجود است. بسيار اتفاق
افتاده است که فقداني يا متهم تحت تعقيب با جرم ديگري در زندان تحمل کيفر نموده است و حتي گاهي
اسم خود را نيز جعلي اعلام کرده، که با استفاده از اين بانک، شناسايي و اقدامات بعدي انجام شده است. از
اين بانک همچنين براي کنترل مجرمان استفاده مي شود.
2-4-6-5-5)بانک هاي اطّلاعاتي خطوط ارتباطي:
با همکاري مرکز پشتيباني عمليات پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا، از اين بانک ها بهره برداري مي شود
(همان،355-356).
2-4-6-5-6)مجموعه بانک هاي اطّلاعات جمعيتي پليس اطّلاعات و امنيت:
بانک ها به صورت مستقل ( سينگل) بوده و قابليت استفاده گسترده ( تحت وب) را ندارد، ولي بر اين است که اطلاعات آنها در سامانه هاي ديگر تبديل و به صورت مستقيم(online) مورد استفاده از سراسر مي گيرد. در حال حاضر اين امر از طريق تلفن يا اتوماسيون اداري انجام مي شود.
2-4-6-5-7)بانک اطّلاعات اماکن اقامتي و رفاهي:
اين بانک براي پيدايش فقداني ها، ردزني و کلاهبرداران و افراد متواري مورد استفاده کارآگاهان قرار مي گيرد.
2-4-6-5-8)بانک اطّلاعاتي بنگاه هاي املاک:
از اين بانک اطلاعاتي براي تحت نظر قرار دادن مجرمان يا متهمان و اطلاع از نقل و انتقلات آنها استفاده مي شود. (بياباني،1389: 367،368).
2-4-6-5-9) بانک اطّلاعات ردگيري قطعات خودرو:
عاملان جرايم، بويژه سارقان خودرو با استفاده از اسناد، قطعات و پلاک هاي خودرو هاي تصادفي روي خودرو هاي مسروقه و به کار گيري شيوه هاي فني در تغيير مشخصات براحتي از آنها استفاده مي کنند.
2-4-6-5-10)بانک هاي اطّلاعاتي استاني:
با عنايت به اهميّت موضوع ونقش موثري که بانک هاي اطلاعاتي در پي جويي وکشف جرايم داشته است، موضوع اخذ بانک هاي اطلاعاتي منطقه اي و محلي از سال 1385در دستور کار پليس آگاهي سراسر کشور قرار گرفت که اقدامات لازم در جهت اخذ و استفاده بهينه از آنها براي پي جويي پرونده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، استان کرمان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اسناد و املاک، ثبت اسناد، شرکت مخابرات