پایان نامه با واژگان کلیدی کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد، توسعه صادرات، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

موجود ارزیابی عملکرد بانکی نشان می‏دهد که این‏ روش‏ها به نوعی تجربی و دربردارنده یک رشته نسبت‏های مالی هستند که به علت‏ عدم استاندارد و ناهمگونی فعالیت‏های بانک‏ها، نتایج آن‌ها در شعبه‏های مختلف درخور مقایسه نیست. از این‌رو، امروزه از فنون جدیدی برای ارزیابی عملکرد بانک‏ها استفاده‏ می‏شود که یکی از کاربردی‏ترین آن‌ها تکنیک تحلیل پوششی داده‏ها است. هدف اصلی آن، مقایسه و ارزیابی‏ تعدادی از واحدهای تصمیم‏گیرنده مشابه‌ها است که مقدار ورودی‏های‏ مصرفی و خروجی‏های تولیدی متفاوتی دارند.
در این تحقیق برای ارزیابی کارایی نسبی شعبه‏های بانک توسعه صادرات ایران، از دو مدل پایه‏ای تکنیک تحلیل پوششی داده‏ها (مدل CCR و BCC با ماهیت خروجی) استفاده شده و پس از مشخص کردن شعبه‏های ناکارا، راهکارهایی نیز در زمینه کارا کردن‏ شعبه‏های ناکارا ارایه شده است (افشار کاظمی،1385،48-42).
لیلی جوانمردی 1386، در مقاله ای با عنوان ارزيابي كارايي شعب بانك پارسيان با استفاده از روش تلفيقي داده كاوي و تحليل پوششي داده‌ها اشاره دارد که تعيين عوامل موثر بر كارايي در هر سازماني می‌تواند كمك شاياني به مديران سازمان در بهبود سازمان نمايد. يكي از مهم‌ترین سرمايه هاي يك سازمان، نيروي انساني آن است. در سال‌های اخير توجه به نيروي انساني در سازمان‌ها، بخش عظيمي از زمان و سرمايه سازمان‌های پيشرو را به خود اختصاص داده است. موفقيت یا شکست سازمان، بستگي كامل به چگونگي جذب و نگهداري منابع انساني آن دارد. در مورد بانک‌ها هم چنين وضعيتي وجود دارد. اگر چه، كارايي شعب بانک‌ها به عوامل مختلفي بستگي دارد، اما يكي از مهم‌ترین عوامل وضعيت نيروي انساني شعب مي‌باشد. با بررسي شاخص‌های نيروي انساني موثر بر سودآوری از قبيل: سن، جنس، تحصيلات، سابقه كار، حقوق و مزاياي كاركنان و … مي‌توان رابطه كارايي با شاخص‌های نيروي انساني را شناسايي كرد. در اين تحقيق سعي شده است با معرفي يك الگوريتم هوشمند، چگونگي ساخت يك سيستم خبره، با شناسايي مهم‌ترین عوامل تأثيرگذار بر كارايي واحد هاي تصميم (در گروه مورد مطالعه) بررسي شده و سپس الگوريتم پيشنهادي در مورد مطالعاتي شعب بانك پارسيان پياده سازي شده است. با انجام اين الگوريتم، وضعيت كاركنان شعب بانك پارسيان، جهت كشف الگوهاي موثر بر کارایی بررسي شده و عوامل تأثيرگذار بر كارايي شعب و روندهايي كه تا كنون ناشناخته بوده است، استخراج گشته و نهايتاً يك سيستم خبره جهت استفاده مديران طراحي شده است. براي كشف الگوهاي پنهان و غير بديهي موجود بين وضعيت‌هاي مختلف شاخص‌های پرسنل با کارایی، از دو ابزار داده كاوي و تحليل پوششي داده استفاده شده است. با استفاده از این اطلاعات و دانش بدست آمده، سیستم‌های پشتيباني تصميم مبتني بر مدل‌های شبكه عصبي براي پيش‌بيني كارايي شعب در حالات مختلف، ارائه گرديده است (لیلی جوانمردی، 1386).
رضوان حجازي 1387، در مقاله ای با عنوان تحليل بهره‌وری كل بانك توسعه صادرات ايران و رشد بهره‌وری شعب آن با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها DEA بیان می‌کند که، بهره‌وری كل بانك توسعه صادرات ايران و تغييرات بهره‌وری شعب آن با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها، مورد بررسي قرار گرفته است. از مدل رتبه بندي كامل SBM (سنجه مبتني بر متغيرهاي كمكي) براي تحليل بهره‌وری كل بانك توسعه صادرات ايران طي سال‌ها 1373 تا 1384 و از شاخص بهره‌وری مالمكوئيست براي اندازه گيري رشد بهره‌وری شعب اين بانك طي سال‌های 1382 تا 1384 استفاده گرديده است. در مدل SBM از متغيرهاي هزينه مطالبات مشكوك الوصول، منابع مالي قابل استفاده جهت اعطاي تسهيلات و تعداد كاركنان به عنوان ورودي و تسهيلات اعطايي به عنوان خروجي و با فرض بازده به مقياس متغير استفاده گرديد. روند ميانگين متحرك امتياز كارايي بدست آمده نشان داد كه بهره‌وری كل بانك توسعه صادرات ايران بهبود يافته است. در مدل شاخص بهره‌وری مالمكوئيست از متغيرهاي تعداد كاركنان، سود و كارمزد پرداختي و هزينه هاي اداري و پرسنلي به عنوان ورودي و تسهيلات اعطايي، كارمزد دريافتي، سپرده هاي بدون هزينه و سپرده هاي هزينه زا به عنوان خروجي استفاده گرديد. نتايج بدست آمده نشان داد كه بهره‌وری شعب بانك در سال 1383 به طور متوسط يك درصد و در سال 1384، دو درصد رشد داشته است. همچنين شعب بانك بر اساس رشد بهره‌وری، رتبه بندي شدند (رضوان حجازي،1387،50-39).

اکبر عالم تبریز 1388، در مقاله ای با عنوان بررسي كاركرد تكنيك تاپسيس فازي در بهبود سنجش كارايي شعب بانک‌ها با استفاده از تكنيك DEA بیان می‌کند که، سنجش كارايي سازمان‌های مختلف و مقايسه كارايي بين واحدهاي آن‌ها، از جمله مسايل مهمي است كه امروزه در ادبيات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. در ميان سازمان‌های مختلف، بانک‌ها به عنوان يكي از مهم‌ترین نهادهاي هر نظام اقتصادي مطرحند. بنابراين، با توجه به نقش مهم بانک‌ها در توسعه كشور و همچنين تعدد شعب آن‌ها، اندازه گيري كارايي شعب بانك حائز اهميت می‌نماید. هدف اصلي اين مقاله بررسي اثرات لحاظ نمودن ميزان اهميت ورودی‌ها (ورودی‌ها و خروجی‌ها) در مدل تحليل پوششي داده‌ها می‌باشد. بر اين اساس، ابتدا سيستم مفهومي ارزيابي كارايي شعب بانك تعريف شده و سپس ميزان اهميت ورودی‌ها و خروجی‌ها با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي محاسبه شد تا بعداً در تكنيك DEA مورد استفاده قرار گیرد. در مرحله بعد، كارايي شعب در قالب مدل تحليل پوششي داده‌ها فرموله شد و سپس محاسبه گرديد. در پايان نيز به منظور تحليل اثرات به‌کارگیری ميزان اهميت ورودی‌ها، کارايي شعب بدون لحاظ نمودن ميزان اهميت ورودی‌ها مجدداً محاسبه شده تا كارايي شعب، در دو حالت مورد مقايسه قرار گيرد. نتايج نشان می‌دهد استفاده از ميزان اهميت ورودی‌ها (ورودی‌ها و خروجی‌ها)، توانسته است سنجش كارايي شعب بانك با استفاده از تکنیک DEA را دقیق‌تر نموده و بنابراين موجب افزايش روايي اين تكنيك شود
(اکبر عالم تبریز،1388،118-99).

محمد نمازی 1389، در مقاله ای با عنوان بررسي كارايي بانک‌های ايران با استفاده از تكنيك DEA به روش پله ای بیان می‌کند که بانک‌ها نقش مهمي را در اقتصاد ملي و كمك به رشد و شكوفايي آن ايفا می‌کنند. در اين راستا پژوهش‌های چندي در مورد ارزيابي عملكرد آن‌ها با استفاده از روش تحليل پوششی داده‌ها DEA انجام شده است. اما در اكثر اين پژوهش‌ها، توجه چنداني به نحوه‌ی انتخاب متغيرها نشده است. اين در حالي است كه تغيير در متغيرهاي ورودي و خروجي باعث می‌شود، نمرات كارايي واحدهاي تصميم گيرنده و ارزیابی‌های حاصل بسيار متفاوت باشد. از این‌رو، در اين مقاله با استفاده از يك روش قانونمند تحت عنوان روش پله اي Stepwise كارايي فنی 10 بانك تجاري و تخصصي در ايران محاسبه می‌شود. نتايج به‌کارگیری اين روش بيانگر آن است كه سهم تغییر اصلی در اين مدل عبارتند از: ميزان دارایی‌های ثابت، تعداد كاركنان و مشارکت‌ها و سرمايه گذاری‌های مستقيم و سه بانك كارا نيز مشخص شدند (محمد نمازی،1389،174-159).

عبد الرسول قاسمی 1390، در مقاله ای با عنوان برآورد كارايي مؤلفه هاي شعب بانك مسكن در تجهيز منابع و تخصيص تسهيلات: رويكرد مدل ابر كارايي با محدودیت‌های وزني بیان می‌کند که، محدود بودن منابع مالي و امكانات بانک‌ها، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه همانند ايران نياز به برنامه ريزي براي افزايش كارايي و بهره‌وری بانک‌ها را بيش از پيش ضروري ساخته است. لازمه‌ی اين افزايش كارايي، سنجش عملكرد و شناخت قوت و ضعف شعب بانكي است. مقاله‌ی حاضر با استفاده از تركيبی از روش‌های مهم همچون مدل روش غیر پارامتریک DEA اصلاح شده و روش AHP به محاسبه‌ی كارايي مؤلفه هاي شعب بانك مسكن در تجهيز منابع و مصارف می‌پردازد. در اين باره نتايج اجراي مدل‌های طرف منابع و مصارف، شعب كارا و ناكاراي بانك مسكن را در زمينه تجهيز منابع و تخصيص تسهيلات مشخص نموده و زمينه لازم جهت ارايه رويكرد فعاليتي شعب اين بانك را با تأكيد بر تجهيز منابع يا تخصيص تسهيلات، فراهم آورده است (عبد الرسول قاسمی،1390،128-113).

2-15-2 مرور ادبیات موضوع کارت امتیازی متوازن
لیتلر، ایستروپ، هادسون و کیسی 2000، در تحقیقی با عنوان یک روش جدید برای ایجاد ارتباط بین تدوین استراتژی و اجرای استراتژی: یک مثال از بخش بانکداری بریتانیا بیان می‌کنند که تلاش سازمان‌ها برای دور شدن از حالت استراتژی بالا و پایین صرفاً در مراحل ابتدایی است و سازمان‌های مختلف طرفدار ساختارها و مدل‌های مختلف برای تسهیل جریان عمودی (پایین به بالا) اطلاعات هستند. به علاوه آن‌ها کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان مدلی که ممکن است یک ابزار کمکی به جریان عمودی (پایین به بالا) اطلاعات باشد پیشنهاد کردند. تجربه یکی از بانک‌های بزرگ بریتانیا برای نشان دادن اینکه چگونه کارت امتیازی متوازن به عنوان بخشی از فرآیند استراتژی به از بین رفتن جریان عمودی (پایین به بالا) اطلاعات کمک می‌کند مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه که از این تجربه گرفته شده است که پیاده سازی BSC نیاز به تعریف فرآیند تدوین استراتژی دارد (لیتلر و همکاران، 2000،428-411).
دیویس و آلبرایت 2004، در تحقیقی با عنوان بررسی اثر پیاده سازی کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی بیان می‌کنند در یک مطالعه نیمه تجربی، پیاده سازی کارت امتیازی متوازن (BSC) در شعب بانک و عملکردی فراتر از عملکرد شعب بانک‌ها در داخل سازمان‌های بانکی را روی شاخص‌های کلیدی مالی اندازه گیری می‌کنند. آن‌ها شاخص‌هایی مانند حجم وام، حجم سپرده بدون بهره، درصد بهره وام، درآمد بدون بهره، خالص مالیات، هزینه بودجه، هزینه بدون بهره، هزینه های حقوق و درآمد و … را در مطالعات خود به کار بردند. اگرچه BSC، در میان مدیران به عنوان یک ابزار اندازه گیری عملکرد محبوبیت به دست آورده، شواهد تجربی اندکی برای اثبات این ادعا وجود دارد که BSC به بهبود عملکرد مالی در مقایسه با سیستم اندازه گیری عملکرد سنتی کمک کرده باشد. در این پژوهش شواهدی از بهبود عملکرد عالی مالی برای شعبی که BSC را پیاده سازی کرده‌اند در مقایسه با زمانی که شعبه ابزاری غیر BSC را استفاده می‌کرده ارائه شده است (دیویس و آلبرایت،2004،153-135).
وی وو، تزنگ و چن 2009، در تحقیقی با عنوان روش MCDM فازی برای ارزیابی عملکرد بانکداری بر اساس کارت امتیازی متوازن رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی (FMCDM) را برای ارزیابی عملکرد بانکداری پیشنهاد کردند. برای طراحی، چهار منظر کارت امتیازی متوازن آن‌ها ابتدا خلاصه شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک را بر اساس مطالعات پیشین با هم ترکیب کردند. سپس، به وسیله غربالگری این شاخص‌ها 22 شاخص مناسب برای ارزیابی عملکرد بانکداری را از طریق پرسش از خبرگان انتخاب شدند. این شاخص‌ها عبارتند از :

آموزش:
1.واکنش ناشی از خدمات به مشتریان 2.آموزش حرفه ای 3.ثبات کارکنان 4.رضایت کارکنان 5.شایستگی سازمانی
فرآیند های داخلی:
1.تعداد خدمات جدید 2.بهره‌وری معامله 3.شکایات مشتری 4.فرم‌ها و فرایندهای منطقی 5.عملکرد فروش 6.مدیریت عملکرد
مشتری :
1.رضایت مشتری 2.سود هر مشتری 3.سهم بازار 4.نرخ حفظ مشتری 5.نرخ افزایش مشتری
مالی:
1.فروش 2.نسبت بدهی 3.بازگشت دارایی 4.درآمد هر سهم 5.حاشیه سود خالص 6.بازگشت سرمایه گذاری
علاوه بر این، وزن نسبی شاخص‌های انتخاب شده به وسیله ارزیابی سلسله مراتبی تحلیلی فازی (FAHP) محاسبه شدند؛ و سه ابزار تصمیم گیری چند معیاره MCDMSAW، TOPSIS، و VIKOR به ترتیب برای رتبه بندی عملکرد بانکی و بهبود شکاف برای نمونه روی سه بانک صورت گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل جنبه های مهمی از معیارهای ارزیابی را مشخص می‌کند و همچنین شکاف را به منظور بهبود عملکرد بانکی برای دستیابی به سطح مورد نظر مشخص می‌کند. این نشان دهنده آن است رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی FMCDM به عنوان مدل ارزیابی عملکرد بانکداری با استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن BSC می‌تواند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده‌ها، ارزیابی عملکرد، شبکه عصبی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده‌ها، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن