پایان نامه با واژگان کلیدی چرخه عمر

دانلود پایان نامه ارشد

کرده که در آن زنجيره تأمين يک ارتباط مستقيم با محيط پيرامون پيدا ميکند. اين موضوع بسيار جالب است چرا که سال ها اين دو پديده در تضاد با هم بودند (سريواستاوا205 2007). اين ايده، بسياري از مراحل ساخت از اولين تا آخرين مرحله چرخه عمر محصول، از طراحي محصول گرفته تا بازيافت را در بر ميگيرد (ديابات و گويندان206(2011) ، وانگ و همکاران207(2011) ، ژو و سارکيس(2011) 208، التايب و همکاران209(2011) ، يه و چوآنگ210(2011) ، باي و سارکيس211(2010) ، شيو212 (2008)). يکي از مسائل مهمي که در اين حوزه بايستي مورد بررسي قرار بگيرد برنامهريزي توليد کلي در زنجيره تأمين است.
بسياري از مدلهاي قبلي که زنجيره تأمين را مخاطب قرار داده اند يک تابع هزينه اي خطي ساده براي حمل و نقل را به عنوان قسمتي از تابع هدف مسئله در نظر گرفته اند (نگ و همکاران213(2001) ، ليبلانک و همکاران214(2004)). اين رويکرد با فرض اينکه اين هزينه ها قسمتي از قيمت فروش واحد محصول است (و بنابراين توسط تأمين کننده مديريت ميشود) و يا اينکه ثابت هستند و در هزينههاي سفارش دهي مستترند، قابل توجيه است. علي رغم اين حقيقت که خطي فرض نمودن تابع هزينه حمل و نقل از نقطه نظر سادگي و سهولت مواجهه، مطلوب به نظر ميرسد ولي در عمل از دقت مناسبي برخوردار نيست (کارتر و فرين2151996 ). براي مثال بوهمن216 (2006) توضيح ميدهد که هزينه حمل و نقل وزنهاي بين 500 تا هزار پوند در مقايسه با حمل و نقل وزنهاي کمتر از 500 پوند تقريباً 8.5% کمتر است. اين هزينه براي اقلام با وزن بيشتر، با کاهش مجدد تقريبي 22% مواجه ميشود. توماس و گريفين217(1996) ، ارتوگرال و همکاران218(2007) ، هيل و گالبرث219 (2008) اثر ناديده گرفتن پيچيدگيهاي هزينههاي حمل و نقل را در هزينههاي کل سيستم توليدي و زنجيره تأمين شناسايي نموده و بر اين نکته که در ادبيات کمتر مورد توجه قرار گرفته است صحه گذاشتهاند. در مدل پيشنهادي فرض شده که امکان انتخاب وسيله حمل و نقل در بين چندين وسيله مختلف وجود دارد و هزينه حمل و نقل بستگي به هزينه ثابت و متغير وسيله انتخاب شده تغيير ميکند.
به دليل سختي ناشي از مواجهه با توابع غيرخطي بسياري از مدلهاي برنامهريزي توليد فرض ميکنند که قيمت خريد مواد اوليه ثابت است. با اين وجود اين فرض چندان واقع بينانه و کاربردي نيست. فروشندگان اغلب تخفيفاتي را براي تهييج مشتريان براي سفارش مقادير بيشتر، پيشنهاد ميدهند. همين طور توليد کنندگان با افزايش ميزان توليد، به سمت کاهش هزينه واحد توليد پيش ميروند. در مدل پيشنهادي يک برنامهريزي توليد کلي غير خطي توسعه يافته که قادر است توابع خطي، خطي شکسته، پله اي و غير خطي را براي قيمت خريد محصولات در نظر بگيرد.
علاوه بر اين، تابع هزينه کمبود به صورت غير خطي در نظر گرفته شده است. اين امر باعث ميشود توزيع کنندگان به کاهش بيش از پيش کمبود روي بياورند. به اين ترتيب، تعداد بيشتر کمبود هزينههاي بيشتر و بيشتري را به سيستم توليدي تحميل مينمايد. به عبارت بهتر شيب تابع جريمه کمبود با افزايش تعداد کمبودها بصورت تدريجي افزايش مييابد.
در نهايت، مفهوم زنجيره تأمين سبز با لحاظ نمودن مسائل زيست محيطي در متغيرهاي تصميم انتخاب وسيله حمل و نقل، انتشار گازهاي گلخانه اي و مديريت پسماندهاي توليدي مد نظر قرار گرفته اند. در حقيقت يک ارتباط معکوس بين زمان تدارک و هزينه حمل و نقل و همچنين بين وسيله حمل و نقل و ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي در نظر گرفته شده است. زمان تدارک کمتر، منجر به هزينه حمل و نقل بيشتر و انتشار گازهاي گلخانه اي بيشتر خواهد شد. از طرفي هر محصولي با توجه به فرآيندهاي توليدي ميزان مشخصي پسماندهاي صنعتي توليد مينمايد. ممکن است کالاي سودآوري پسماند بيشتري توليد نمايد و برعکس. مديريتِ ترکيب بندي نرخ توليد محصولات به نحوي که کل حجم پسماند توليدي از مقادير مشخص شده در قوانين حاکم بر کارخانجات متجاوز نگردد از جمله محدوديتهاي کارخانههاي توليدي است. از طرفي گستردگي زنجيرههاي تأمين باعث شده، توليدکنندگان و تأمينکنندگان از منظر جغرافيايي در حاکميتهاي سياسي مختلفي قرار گرفته باشند و تحت قوانين و مقررات زيست محيطي سخت گيرانه يا سهل گيرانه تري قرار داشته باشند.
در نهايت مدل غير خطي پيشنهادي با استفاده از رويکردهاي تئوري و عددي به يک مدل خطي تک هدفه برنامهريزي تصادفي دو مرحله اي تبديل شده و با استفاده از نرم افزار CPLEX 12.2 حل شده است.
با اين توضيحات، يک زنجيره تأمين سه سطحي با J سايت، K تأمين کننده و I نقطه مشتري را در نظر بگيريد. براي پاسخگويي به تقاضاي غير قطعي مشتريان، هر کارخانه چندين قلم کالاي مختلف توليد ميکند که به N خانواده محصولات تقسيم شده اند که در اينجا محصول خوانده ميشوند. هر محصول تنها از يک ماده اوليه تشکيل يافته است که بايستي از تأمين کنندگان تهيه گردد. هزينه توليد (متغير/ثابت) در کارخانههاي مختلف توليدي ميتواند متفاوت باشد. هزينه خريد مواد اوليه بسته به اندازه سفارش تغيير ميکند به اين معني که هرچقدر اندازه سفارش بزرگتر باشد قيمت خريد مشمول تخفيف ميگردد. همچنين قيمت پايه خريد نيز از يک تأمين کننده به تأمين کننده ديگر ميتواند متفاوت باشد. هر کارخانه داراي ظرفيت مشخصي براي انبارش و توليد است. ظرفيت توليد با ساعات کاري در دسترس کارکنان (عادي/اضافه کاري) بخش توليد محدود ميگردد. تأمين کنندگان، توليد کنندگان و نقاط تقاضا در يک گستره وسيع جغرافيايي پراکنده اند220 و هزينه حمل و نقل (ثابت/متغير) بسته به مسافت بين موجوديت ها و نوع وسيله حمل و نقل انتخاب شده تعيين ميشود. با اطلاع از اين که امکان انبار محصولات در نقاط مشتري فراهم است و نيز کمبود محصولات با يک تابع افزايشي غيرخطي جريمه ميشود، مسئله اصلي تعيين؛
1- ميزان محصولات توليد شده در وقت عادي/اضافه کاري و يا مقاطعه کاري براي پاسخگويي به تقاضاي غير قطعي مشتريان
2- ميزان و زمان سفارش مواد اوليه به تأمين کنندگان براي پاسخگويي به احتيجات خالص کارخانجات با در نظر گرفتن زمان تدارک انعطاف پذير
3- تعداد نيروي انساني، تعداد استخدام و اخراج ها در هر دوره و در هر کارخانه
4- ميزان محصولاتي که در هر دوره در نقاط مشتري و نيز کارخانجات انبار ميشود
5- نوع وسايل حمل و نقل براي ارسال ها و دريافت ها
6- ميزان تقاضايي که در هر دوره در نقاط مشتري بدون پاسخ ميماند و به تعويق ميافتد
به نحوي که زيان کل سيستم توليدي و زنجيره تأمين با توجه به قوانين و مقررات زيست محيطي نظير انتشار گازهاي گلخانه اي و مديريت پسماندهاي توليد، کمينه شود.
3-5-2- پارامترها و متغيرهاي مسئله

تعداد کالاي توليد شده نوع n در اوقات عادي در کارخانه j در دوره t

تعداد کالاي توليد شده نوع n در اوقات اضافه کاري در کارخانه j در دوره t

تعداد کارکنان توليدي در کارخانه j در دوره t

تعداد کارکنان توليدي اخراج شده در کارخانه t در دوره t

تعداد کارکنان توليدي استخدام شده در کارخانه j در دوره t

سطح موجودي کالاي نوع n ( 1, 2, …, N)در کارخانه j درانتهاي دوره t ( 1, 2, …, T)

سطح موجودي کالاي نوع n در نقطه تقاضاي i (1, 2, …, I) در انتهاي دوره t

تعداد کالايي از نوع n که از تأمين کننده s (1, …, S) به توليدکننده j با استفاده از وسيله حمل و نقل g در دوره t ارسال ميگردد.

تعداد کالاي نوع n که از کارخانه j به نقطه تقاضاي i توسط وسيله حمل و نقل g در دوره t ارسال ميگردد.

تعداد کمبود کالاي n در نقطه تقاضاي i در دوره t

متغير صفر و يک که مشخص مينمايد آيا کارخانه j در دوره t کالاي نوع n را توليد کرده است يا خير

تعداد وسيله حمل و نقل نوع g که براي حمل و نقل بين تأمين کننده k و کارخانه j در دوره tاستفاده شده است

تعداد وسيله حمل و نقل نوع g که براي حمل و نقل بين کارخانه j و نقطه تقاضاي i در دوره tاستفاده شده است

تقاضاي کالاي n در نقطه تقاضاي i در دوره t تحت سناريوي s

هزينه متغير توليد محصول نوع n در اوقات عادي در کارخانهj

هزينه متغير توليد محصول نوع n در اوقات اضافه کاري در کارخانه j

هزينه راه اندازي توليد محصول نوع n در کارخانه j

قيمت فروش کالاي نوع n در نقطه تقاضاي i

هزينه نيروي کار در کارخانه j
anj
نيروي کار مورد نياز براي توليد يک واحد کالاي نوع n در کارخانه j

هزينه اخراج در کارخانه j

هزينه استخدام در کارخانه j

هزينه نگهداري کالاي نوع n در کارخانه j

هزينه نگهداري کالاي نوع n در نقطه تقاضاي i

ضريب مجاز اضافه کاري

هزينه متغير حمل و نقل وسيله نوع g

هزينه ثابت حمل و نقل وسيله نوع g

فاصله بين تأمين کننده k و کارخانه j

فاصله بين کارخانه j و نقطه مشتري i

قيمت خريد ماده اوليه n از تأمين کننده k

ظرفيت انبارش کارخانه j

ظرفيت انبارش در نقطه مشتري i

ظرفيت توليد ماده اوليه n توسط تأمين کننده k در هر دوره

حجم واحد کالاي نوع n (m3)

حجم بار وسيله حمل و نقل g (m3)

ميزان انتشار گاز CO2 توسط وسيله حمل و نقل g در واحد مسافت

سطح مجاز انتشار گازهاي گلخانه اي در هر دوره توسط کارخانه j

حجم مجاز پسماندهاي صنعتي توليد شده توسط هر کارخانه

پسماند توليد شده توسط يک واحد کلاي نوع n در کارخانه j

زمان تدارک براي ارسال کالاي نوع n از تأمين کننده k به کارخانه j توسط وسيله حمل g

زمان تدارک براي ارسال کالاي نوع n از کارخانه j به نقطه مشتري i توسط وسيله حمل g

هزينه کمبود محصول n در نقطه تقاضاي i
?s
احتمال وقوع سناريوي s

هزينه نيروي انساني
(‏3-80)

هزينه موجودي
(‏3-81)

هزينه حمل و نقل
(‏3-82)

هزينه توليد و خريد
(‏3-83)

هزينه کمبود
(‏3-84)

درآمد فروش
(‏3-85)

(‏3-86)

(‏3-87)

(‏3-88)

(‏3-89)

(‏3-90)

(‏3-91)

(‏3-92)

(‏3-93)

(‏3-94)

(‏3-95)

(‏3-96)

(‏3-97)

(‏3-98)

(‏3-99)

(‏3-100)

(‏3-101)

(‏3-102)
تابع هدف مدل پيشنهادي چهارم، کمينه سازي زيان کل سيستم توليدي و زنجيره تأمين است و شامل هزينههاي نيروي انساني (حقوق، استخدام و اخراج)، هزينه نگهداري موجودي در کارخانه ها و نقاط مشتري، هزينههاي حمل و نقل، هزينههاي توليد در وقت عادي، اضافه کاري، هزينههاي خريد و هزينههاي کمبود که از آن درآمد حاصل از فروش کل، کسر گرديده است.
محدوديت (3-87) معادله بالانس موجودي و سفارشات عقب افتاده در نقاط تقاضا است. محدوديت (3-88) يک معادله تعادل براي موجودي در کارخانجات است. محدوديتهاي (3-89) و (3-90) حد بالاي اوقات عادي و اضافه کاري در کارخانجات را مشخص مينمايد. محدوديت (3-91) يک معادله تعادلي براي سطح نيروي انساني است و تضمين ميکند تعداد نيروي انساني موجود در دوره فعلي برابر تعداد نيروي انساني در دوره قبلي است بعلاوه تغييرات در سطح نيروي انساني در دوره فعلي. محدوديتهاي (3-92) و (3-93) انتشار گازهاي گلخانه اي حاصل از حمل و نقل در زنجيره تأمين و نيز حجم پسماند توليدي ناشي از فرايند توليد کارخانه را به يک سطح از پيش تعيين شده محدود مينمايد. محدوديت (3-94) ظرفيت تأمين کنندگان را مشخص مينمايد. محدوديتهاي (3-95) و (3-96) ظرفيت انبارش در کارخانههاي توليدي و نقاط مشتري را مشخص ميکند. محدوديتهاي (3-97) و (3-98) تعداد وسايل حمل نقل مورد استفاده براي جابجايي مواد اوليه و محصولات نهائي از تأمين کنندگان به کارخانجات و از کارخانجات به نقاط مشتري را مشخص مينمايد. محدوديت (3-99) يک محدويت کمکي است و تضمين ميکند چنانچه حداقل يک محصول در کارخانه j توليد گردد متغير صفر و يک مربوطه مقدار يک ميگيرد و در غير اينصورت مقدار صفر ميگيرد. اين متغير در تابع هدف براي محاسبه هزينه راه اندازي در کارخانجات استفاده شده است. محدوديت (3-100) تعداد کالاي توليدي در اوقات عادي و اضافهکاري را به تعداد مواد اوليه موجود در کارخانجات محدود ميکند. محدوديت (3-101) تضمين ميکند که تعداد کالاي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون کار، حل اختلاف، منابع حقوق Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون کار