پایان نامه با واژگان کلیدی پیشگیری از جرم، جرم شناسی، قواعد آمره، شهادت شهود

دانلود پایان نامه ارشد

جلوگيري از فرار متهم را در نظر بگيرد؛
7. رعايت اصل سرعت عمل، يعني عمليات دستگيري بايد با سرعتي اجرا شود كه هرگونه عكس العمل براي فرار، حمله و امحاي آثار و دلايل جرم را از متهمان سلب كند. عمليات بايد با روحيه قوي، تهاجمي و تكنيكي و فني انجام شود تا ابتكار عمل ازمتهمان گرفته شود.48
پس از دستگيري متهم نيز پليس بايد بر ملاقات هاي متهم كنترل و نظارت كافي به عمل آورد تا متهم فراري داده نشده و نيز آلات، ادله و مدارك جرم از بين نرود. همچنين به هنگام بدرقه متهم نيز، مأموران پليس بايد كاملاً مراقب باشند تا متهم موفق به فرار نشود.

بند چهارم : اقدامات ناظر به تحقيق، بازجويي ، جمع آوري ادله واعلام گزارش جرم به مراجع قضایی
در اين بند اقدامات پليس در كاهش آسيب هاي ناشي از جرم و حمايت از بزه ديده كه ناظر به تحقيق، تفتيش ، بازجويي واعلام گزارش به مراجع قضایی است مورد بررسي قرار مي گيرد.

الف : تحقيقات محلي
تحقيقات محلي عبارت است از استماع شهادت شهود و اظهارات مطلعان به منظور كشف جرم و روشن شدن حقيقت.هرگاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و خصوصيات اخلاقي متهم و سوابق زندگي اوتحقيقات محلي ضرورت داشته باشد و همچنين در مواردي كه شاكي به
اطلاعات اهل محل استناد كند، اقدام به تحقيقات محلي مي شود.49
در جرائم مشهود، پليس حق دارد هر نوع تحقيقي را كه كمك به كشف جرم و روشن شدن موضوع مي كند،بدون نياز به هماهنگي با مرجع قضايي انجام دهد، اما در جرائم غيرمشهود در صورت اعطاي نمايندگي قضايي به پليس، تحقيق محلي انجام مي شود. تنظيم صورتجلسه از تحقيق محلي از قواعد آمره است و پليس موظف به تنظيم آن است. به منظورحمايت از بزه ديده، پليس بايد با دقت كامل، اظهارات مطلعان و شهودي را كه از سوي بزه ديده معرفي شده اند، صورتجلسه كرده و داخل در پرونده كنند.براي محافظت بهتر از اين اوراق و جدا نشدن از پرونده، لازم است اوراق پرونده ازجمله اوراق صورتجلسه تحقيق از شهود و مطلعان شماره گذاري شوند.
پليس بايد در تحقيقات خود براي پرسش هاي ذيل به دنبال پاسخ هاي مناسب باشد:
1.چه كسي؟ (متهم چه كسي است؟ چه كسي اعلام جرم كرده؟… )
2. چه چيزي؟ (چه چيزي اتفاق افتاده؟… )
3. چگونه؟ (جرم چگونه و با چه ابزاري و چه شيوه اي اتفاق افتاده؟ آيا مسلحانه بوده؟ جمعي يا تنهايي بوده؟… )
4. چرا؟ (دلايل ارتكاب جرم چه بود؟ به چه انگيزه اي بوده؟… )
5. چه وقت؟ (چه وقت اتفاق افتاده؟ چه وقت گزارش شده؟ چه وقت پليس مطلع شده؟ چه وقت پليس حركت كرده؟ چه وقت رسيده؟ مجرم چه وقت ديده شده؟… )
6. كجا؟ (جرم كجا واقع شده؟ قرباني كجا يافت شده؟ پليس كجا بوده؟ قرباني كجا بوده؟ شاهد كجا بوده؟… )
7.چه مقدار؟ (صدمه جسماني چه مقدار بوده؟ خسارات مالي چه مقداربوده؟… ).

ب : تفتيش منزل، اماكن و اشيا
بازرسي يا به اصطلاح قديم تفتيش، عبارت از عمل تجسس و تفحص است كه معمولاً در منزل شخص متهم به ارتكاب جرم به وسيله مقامات قضايي يا نواب آن ها به عمل مي آيد.50
در جرائم مشهود در صورت ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در منزل مورد نظر، پليس مي تواند نسبت به بازرسي و تفتيش آن اقدام كند، اما در مورد جرائم غيرمشهود نياز به اخذ مجوز از مقام قضايي است.51
تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشيا در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.52
در جهت حمايت از حقوق بزه ديده، پليس در تفتيش منازل، اماكن و اشيا بايد نكات ذيل را رعايت كند:
1. شناسايي دقيق آدرس محل مورد نظر و راه هاي ورودي و خروجي و موقعيت خيابان هاي اطراف؛
2. شناسايي افرادي كه در محل، رفت وآمد دارند؛
3. كنترل دقيق محل، قبل از شروع به بازرسي و محاصره آن تا شعاع اطمينان بخش؛
4. پس از ورود به منزل و دستگيري متهمان، بلافاصله بازرسي بدني از آنان به عمل آمده و جدا از هم نگهداري شوند؛
5. بازرسي اتاق ها در جهت گردش عقربه هاي ساعت بوده و بايد با حضور متهم(در صورت امكان) و از طبقه پايين شروع شده و به طبقات بالا ختم شود؛
6. بازرسي منزل بايد با حوصله انجام گيرد و تمام اشيا و لوازم منزل دقيقاً بازرسي شوند؛
7. به هنگام بازرسي بايد تغيير حالت و وضع ظاهري متهمان مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا در كشف جرم مؤثر است و معمولاً وقتي بازرس به دلايل و مدارك جرم نزديك مي شود، حالت چهره و روحيه متهم دگرگون مي شود و اين تغيير حالت مي تواند در كشف دلايل جرم مؤثر باشد.53

پ : بازجويي مقدماتي
بازجويي به معني عام آن، سؤال و جواب و اخذ اطلاعات از همه افراد مرتبط باپرونده اعم از شاكي، متهم، شاهد، مطلع و كارشناس است، و در معناي خاص، سؤال وجواب و اخذ اطلاعات از متهم پرونده به منظور كشف حقيقت و تكميل پرونده است.
منظور از بازجويي مقدماتي، بازجويي اي است كه توسط پليس و ضابطان دادگستري صورت مي گيرد.
به منظورحمايت از بزه ديده و كاهش آسيب هاي ناشي از جرم، مأموران پليس در انجام بازجويي ها، بايد نكات ذيل را رعايت كنند:
.1 در انجام بازجويي بي طرفي را رعايت كرده و از هرگونه حب و بغض نسبت به طرفين دعوا پرهيز كنند؛
2. در بازجويي صبور بوده و با پشتكار و اعتماد به نفس آن را انجام دهند؛
3. به اصول و فنون بازجويي و روش هاي مختلف آن آشنايي كامل داشته باشند؛
4. به هنگام بازجويي بايد مراقب اوراق بازجويي و مدارك پرونده باشند، زيرا امكان دارد هر زمان متهم با قاپيدن برگ بازجويي يا برخي مدارك پرونده، آن ها را پاره كرده يا ببلعد؛
5. اوراق بازجويي و پاسخ سؤال ها را به امضاي متهم برسانند؛
6. در صورت امتناع از پاسخ دادن به سؤالات يا امضاي اوراق بازجويي، مراتب در صورت مجلس قيد شود.54

ت : اقدامات ناظر به تكميل پرونده و اجراي تصميمات قضايي
اين اقدامات شامل تكميل كردن پرونده تنظيم گزارش نهايي، ابلاغ اوراق قضايي واجراي تصميمات قضايي است كه به آن ها مي پردازيم:
آخرين مرحله تحقيقات مقدماتي، تكميل پرونده و تنظيم گزارش نهايي است. پس از اين كه جرم كشف شد و آثار و دلايل جرم جمع آوري شد و بعد از انجام بازجويي، معاينه محل، دستگيري متهم و تحقيقات محلي نوبت به تنظيم گزارش نهايي مي رسد.
گزارش نهايي خلاصه و چكيده كليه اقدامات انجام شده در خصوص جرم است. علاوه بر آن، پليس بايد نسبت به حفظ و نگهداري آلات، ادله و مدارك جرم دقت لازم را به عمل آورد.در تنظيم گزارش نهايي و ارسال آن به مقام قضايي، موارد ذيل بايد مورد توجه پليس قرار گيرد تا حمايت لازم از بزه ديده صورت گيرد:
1. گزارش دقيق، جامع و مانع بوده و خلاصه همه اقدامات انجام شده در آن قيد شود؛
2. تعداد صفحات پرونده و پيوست هاي آن در گزارش نهايي ذكر شود؛
3. به درخواست هاي بزه ديده يا بستگان او در جهت تكميل هرچه بهتر و دقيق ترپرونده، مانند افزودن اسناد و مدارك يا ذكر توضيحات ارائه شده از سوي او توجه كافي شود تا حقوق نام برده به شكل صحيحي استيفا شود؛
4. به هنگام ارسال پرونده و بدرقه متهم به مرجع قضايي، مراقبت هاي لازم در جهت حفظ پرونده و جلوگيري از فرار متهم صورت پذيرد؛
.5 پرونده به موقع به مرجع قضايي ارسال شود؛
6. در قبال تحويل پرونده و نيز اشيا و مدارك پيوست آن به مرجع قضايي، باذكر مشخصات دقيق، رسيد اخذ شود.55
به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و بالا بردن صحت و دقت تنظيم پرونده ها در كلانتري ها و حوزه هاي انتظامي از سوي رئيس قوه قضائيه در تاريخ 30/8/1385دستورالعملي تصويب و ابلاغ شده است كه برخي از بندهاي آن به شرح ذيل است:
– در جهت كاهش اطاله دادرسي و تكريم ارباب رجوع و ممانعت از مراجعات غيرضرور آنان، حوزه هاي انتظامي موظفند در تكميل پرونده ها و اجراي دستورات مقام قضايي، نهايت دقت را به عمل آورند و در مواردي كه ابهام وجود دارد، سريعاً موضوع را به مقام قضايي مربوطه اعلام كنند تا راهكاري عملي انديشيده شود و از توقف بي مورد پرونده در كلانتري يا حوزه انتظامي خودداري شود؛
– پرونده هاي مربوط به تصادفات رانندگي بايد بدون فوت وقت و در حداقل زمان ممكن پس از اعلام نظر افسر كاردان فني، با تنظيم كروكي لازم و اظهارنظر صريح و شفاف (شامل: علت تصادف و تعيين مقصر و گواهي پزشكي قانوني) تكميل و به دادسرا ارسال شود و از ارسال پرونده هاي ناقص خودداري شود.
– در كليه پرونده ها- به ويژه پرونده هاي مهم از قبيل قتل، آدم ربايي و… ضمن تشريح ماوقع، آلات جرم، مواد مكشوفه، مستندات و دلايل جرم را ضميمه پرونده كنند و از نگهداري آلات جرم در حوزه هاي انتظامي به شدت پرهيز كنند؛
– آمار دقيق پرونده هاي مختومه، در دست بررسي و ارسال، به صورت ماهانه تنظيم و به دادسرا ارسال شود؛
– ارسال پرونده به دادسرا بايد در ابتداي وقت اداري و با برنامه ريزي و به صورت منظم صورت پذيرد و از ارسال بدون ضابطه پرونده ها خودداري شود؛
– گزارش نهايي بايد به صورت كامل و مستند به دستورات قضايي باشد و فرم مربوط به چك ليست تحقيقات اوليه مراجع انتظامي (به شرح پيوست) با اهتمام و دقت كافي تكميل شود و از ارسال پرونده، بدون تكميل كردن فرم مزبور خودداري شود.56
يكي ديگر از وظايف پليس، به عنوان ضابط دادگستري، ابلاغ اوراق قضايي است.57
محاكم قضايي هنگامي مي توانند با سرعت، دقت و عادلانه به مسائل قضايي مردم رسيدگي كنند كه ابزار
مطمئن و مناسبي براي ابلاغ اوراق قضايي داشته باشند.دراين جاست كه باز هم نقش مهم پليس به عنوان ضابط قضايي در حمايت از حقوق بزه ديده به خوبي نمايان مي شود.
اگر مأموران پليس براي ابلاغ اوراق قضايي – اعم از اظهارنامه، اخطاريه، احضاريه و برگ جلب از دانش، تجربه و كارآيي لازم برخوردار باشند، ابلاغ اوراق قضايي در مراحل مختلف دادرسي به درستي انجام و از ضايع شدن حقوق بزه ديده جلوگيري مي شود.
ابلاغ اوراق قضايي هرچند در ظاهر امر ساده اي به نظر مي رسد، ولي با تمام سادگي، نقش بسيار مهمي را در تصميم گيري قاضي دادگاه و اجراي تصميم وي ايفا مي كند.

حركت چرخ دادرسي منوط به ابلاغ صحيح و سريع اوراق قضايي است و با مختل شدن آن ، دادرسي به
جريان نمي افتد ويا حركتش كند مي شود.
مسئله اجراي تصميمات قضايي توسط ضابطان از جمله پليس نيز به سهم خود در امر قضاوت و حل و فصل خصومت و دفاع از حقوق بزه ديده، نقش مهم وتعيين كننده اي دارد. منظور از اجراي تصميمات قضايي، به كار بستن تصميمات قضايي اعم از قرارها و احكام دادگاه ها است. پليس در فرآيند دادرسي با
اجراي صحيح و سريع قرارهاي صادره از سوي مقامات قضايي، نقش بسيار مهمي در حمايت از بزه ديده
دارد. همچنين حلاوت و شيريني يك حكم زماني براي بزه ديده و بستگان او چشيده و درك مي شود
كه حكم صادرشده از دادگاه به نحو صحيح و با سرعت لازم توسط ضابطان ازجمله پليس به اجرا دربيايد.

فصل دوم : پیشگیری از جرم
فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است.درمبحث نخست،گفتار اول مربوط به مفهوم لغوی پیشگیری بوده ودرگفتار دوم، مفهوم اصطلاحی وجرم شناسی پیشگیری ارائه شده است.درمبحث دوم نیز ،گفتار اول مربوط به انواع پیشگیری ازحیث رویکرد است که درآن به پیشگیری کیفری وپیشگیری غیر کیفری اشاره می گردد،در گفتار دوم انواع پیشگیری ازحیث نحوه عمل که شامل پیشگیری فعال وپیشگیری انفعالی است توضیح داده می شود ودر گفتار سوم، انواع پیشگیری ازحیث سطوح اجرایی که شامل پیشگیری اولیه ثانویه وثالث است تبیین می شود.

مبحث اول : تعریف پیشگیری
از پیشگیری از جرم تعاریف ومعانی مختلفی ارائه شده است واین امر حاکی از گستردگی موضوع است تا جایی که می توان گفت دراکثر علوم ورشته ها به آن پرداخته شده وراهکارهای مختلف ومتفاوتی ارائه شده است.در مبحث حاضر ابتدا به تعریف و مفهوم پیشگیری از جرم ازدیدگاه لغوی پرداخته سپس مفهوم جرم شناسی پیشگیری مورد مطالعه قرار می گیرد.
در ماده یک لایحه پیشگیری از جرم ، پیشگیری از وقوع جرم « پیش بینی ، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی محل وقوع جرم، ادله جرم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پیشگیری از جرم، جرم شناسی، اعمال مجرمانه، عدالت کیفری