پایان نامه با واژگان کلیدی پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، انگیزه تحصیلی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه بر حسب سطح پیشرفت تحصیلی

معدل
نوع مدرسه
پایین
متوسط
بالا
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مدارس هوشمند
1
7/0
18
4/12
126
9/86
145
0/100
مدارس عادی
15
7/9
51
9/32
89
4/57
155
0/100
کل مدارس
16
3/5
69
0/23
215
7/71
300
0/100

4-2-6. توصیف وضعیت پیشرفت تحصیلی نمونه ها با توجه به سطوح خودکارآمدی تحصیلی
میانگین پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارای خودکارآمدی تحصیلی بالا در کل دانش آموزان مورد مطالعه 81/18 با انحراف معیار 34/1 و در دانش آموزان دارای خودکارآمدی تحصیلی متوسط 79/18 با انحراف معیار 20/1 بود. و به تفکیک نوع مدرسه؛ میانگین پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارای خودکارآمدی تحصیلی بالا در مدارس هوشمند 62/0±46/19 و در مدارس عادی 55/1±12/18 و میانگین پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارای خودکارآمدی تحصیلی متوسط در مدارس هوشمند 89/0±08/19 و در مدارس عادی 98/1±50/18 بدست آمد که جزئیات به تفکیک مدارس هوشمند و عادی در جدول 4-17 نمایش داده شده است.

جدول 4-17 . مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی نمونه ها بر حسب سطوح خودکارآمدی تحصیلی

خودکارآمدی تحصیلی

پایین
متوسط
بالا

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
پیشرفت تحصیلی
هوشمند
02/19
74/0
08/19
89/0
46/19
62/0

عادی
51/17
46/1
50/18
39/1
12/18
55/1

کل
10/18
43/1
79/18
20/1
81/18
34/1

4-2-7. توصیف وضعیت پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه با توجه به سطوح انگیزه تحصیلی
میانگین پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی بالا در کل دانش آموزان مورد مطالعه 83/18 با انحراف معیار 18/1 و در دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی متوسط 57/18 با انحراف معیار 35/1 بود. میانگین پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی بالا در مدارس هوشمند 93/0±24/19 و در مدارس عادی 26/1±53/18 و میانگین پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی متوسط در مدارس هوشمند 78/0±10/19 و در مدارس عادی 59/1±01/18 بدست آمد. که جزئیات به تفکیک مدارس هوشمند و عادی در جدول 4-18 نمایش داده شده است.

جدول 4-18. مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطوح انگیزه تحصیلی

انگیزه تحصیلی

پایین
متوسط
بالا

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
پیشرفت تحصیلی
هوشمند
91/18
89/0
10/19
78/0
24/19
93/0

عادی
38/18
58/1
01/18
59/1
53/18
26/1

کل
68/18
21/1
57/18
35/1
83/18
18/1

4-2-8. توصیف وضعیت پیشرفت تحصیلی نمونه ها با توجه به سطوح انگیزه تحصیلی درونی
میانگین پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی درونی بالا در کل دانش آموزان مورد مطالعه 38/18 با انحراف معیار 13/1 و در دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی درونی متوسط 53/18 با انحراف معیار 35/1 بود. میانگین پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی درونی بالا در مدارس هوشمند 88/0±21/19 و در مدارس عادی 41/1±55/18 و میانگین پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی درونی متوسط در مدارس هوشمند 51/0±08/19 و در مدارس عادی 54/1±97/17 بدست آمد. که جزئیات به تفکیک مدارس هوشمند و عادی در جدول 4-19 شماره نمایش داده شده است.

جدول4-19 . مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطوح انگیزه تحصیلی درونی

انگیزه تحصیلی درونی

پایین
متوسط
بالا

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
پیشرفت تحصیلی
هوشمند
03/19
51/0
08/19
84/0
21/19
88/0

عادی
84/17
24/1
97/17
54/1
55/18
41/1

کل
38/18
13/1
53/18
35/1
85/18
23/1

4-2-9. توصیف وضعیت پیشرفت تحصیلی نمونه ها با توجه به سطوح انگیزه تحصیلی بیرونی
میانگین پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی بیرونی بالا در کل دانش آموزان مورد مطالعه 87/18 با انحراف معیار 09/1 و در دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی بیرونی متوسط 59/18 با انحراف معیار 36/1 بود. میانگین پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی بیرونی بالا در مدارس هوشمند 75/0±34/19 و در مدارس عادی 17/1±54/18 و میانگین پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی بیرونی متوسط در مدارس هوشمند 77/0±08/19 و در مدارس عادی 56/1±11/18 بدست آمد. که جزئیات به تفکیک مدارس هوشمند و عادی در جدول 4-20 نمایش داده شده است.

جدول4-20 . مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطوح انگیزه تحصیلی بیرونی

انگیزه تحصیلی بیرونی

پایین
متوسط
بالا

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
پیشرفت تحصیلی
هوشمند
08/19
77/0
08/19
87/0
34/19
75/0

عادی
30/18
61/1
11/18
56/1
54/18
17/1

کل
76/18
23/1
59/18
36/1
87/18
09/1

4-3. تحلیل متغیرهای پژوهش
سوالهای اصلی:
4-3-1. آیا بین خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 تفاوت وجود دارد؟
H0: خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 تفاوت وجود ندارد.
H1: خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 تفاوت وجود دارد.
جهت مقایسه خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده گردید نتایج حاصل از آزمون فرض فوق در جدول 4-21 ارائه شده است.

جدول 4-21. نتایج آزمون تی دو گروه مستقل مقایسهی خودکارآمدی تحصیلی در مدارس هوشمند و عادی
خودکارآمدی تحصیلی
تعداد
میانگین
انحراف معیار
خطای استاندارد
t
درجه آزادی
سطح
معنی داری
مدارس هوشمند
145
77/87
61/7
91703/0
470/0
289
639/0
مدارس عادی
155
34/87
22/8

با توجه به t محاسبه شده (470/0) و سطح معنی داری (639/0 )، با 95% اطمینان فرض صفر (H0) مورد تائید قرار می گیرد. بنابراین تفاوت معناداری بین خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی وجود ندارد.

نمودار4-6 . مقایسه میانگین خودکارآمدی تحصیلی افراد مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس هوشمند، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط