پایان نامه با واژگان کلیدی پولشویی، مواد مخدر، قانون مجازات، جرم پولشویی

دانلود پایان نامه ارشد

مصلحت نظام
براساس بند 3ماده 1 قانون مورداشاره نگهداری ،حمل، خرید،توزیع وفروش مواد مخدر وهمچنین محو، اختفاء،اد له جرم ،جرم محسوب شده وبرای کسانی بیش از5کیلوگرم مواد مخدررا واردیاصادر یا تولید یا توزیع یاخریدیا فروش یادرمعرض خرید یافروش قراردهندمجازات اعدام ومصادره اموال (به طورکلـی اعم ازاینکه این اموال حاصل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدرباشد یاخیر )درنظر گرفته شده است.
8-3 =قانون اقدامات تامینی مصوب 1339
ماده 15قانون مذکوربه منظورجلوگیری ازفروش اجناس قاچاق یامواد مخدرمقررکرده است :هرموسسه ای که وسیله ای برای ارتکاب جرم گردد ازقبیل موسساتی که درآنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدریا سمیات ،غیر ازآنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است، به عمل آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که درضمن حکم مجازات داده می شود بسته خواهد شد.
9-3 =ماده 187قانون مجازات اسلامی برای مقابله با تامین مالی تروریسم
براساس ماده 183 قانون مجازات اسلامی هرفردی که برای ایجاد ر رعب و وحشت و هراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد فی الارض تلقی خواهد شد .بنابراین قانون مجازات اسلامی صراحتاًتروریسم راجرم تلقی کرده است .ماده 187همین قانون برای جلوگیری ازتامین مالی تروریسم مقررشده است:هرفرد یا گروه که مطرح براندازی حکومت اسلامی رابریزد وبرای این منظوراسلحه ومواد منفجره تهیه کند ونیز کسانی که با آگا هی واختیار امکانات مالی موثر و وسایل واسباب کاروسلاح دراختیار آنها بگذارند محارب ومفسد فی الارض می باشند.

10- 3=قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز، مصوب 12/2/1374مجمع تشخیص
مصلحت نظام
براساس ماده3قانون مورد اشاره حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده است.علاوه برآن به منظورپیشگیری از نقل وانتقال اموال، معا مله وانتقال وجوه حاصل ازقاچاق کالا وارزدرماده 7قانون مورد اشاره مقررشده است:کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که ازطریق تخلفات مزبور به دست آمده یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم ازمنقول وغیرمنقول) پس ازتعیین تکلیف قطعی مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد فروخته شده 50 درصد وجوه حاصل ازاجـرای قانون مزبور برای کاشفین و سازما ن های کاشف و40 درصد آن به حساب خزانه دولت واریزمی گرددو10درصدنیزبه امرمبـارزه باقاچاق کالاوارز اختصاص خواهد یافت.مقررات ماده 43 کتا ب اول قانون مجازات اسلا می مصوب 7آذرما 1370:هرشخصی که موجبا ت تحریک یا ترغیب یاتهدید یـا تطمیع جرم پولشویی را فراهم آورد یا به وسیله دسیسه و فریب ونیرنگ موجب وقوع جرم پولشویی شود یاهرشخص با علم وعمد وسایل ارتکاب جرم پولشویی(نظیرمعرفی حساب بانکی یا صدورفاکتورهای صوری یا دراختیار گذاشتن امکانات بانک برای کمک وتسهیل در انتقال وجوه و…) رافراهم نمایدیا به مجرم برای تسهیل درپولشویی ارائه طریق
نمایدوعالمانه وقوع جرم پولشویی را تسهیل نماید وتسریع کند ممکن است بنا به تشخیص دادگاه به عنوان معاون جرم پولشویی شناخته شود. مشروط بر آنکه بین مباشرومعاون پولشویی وحد ت قصد تحقق یا ارتکا ب جرم پولشویی وهم زمانی نسبی ومتعارف بین اقدامات مباشرومعاون پولشــــــــویی وجود داشته باشد. براساس تبصره 2ماده 22قانون مجازات اسلامی درموارد تعدد جرم پولشویی وجرم منشأ نیز رعایت ودرتبصره
3ماده 9 قانــون مبارزه با پولشویی مقررشده است (مرتکبین جرم منشاء درصورت ارتکا ب جرم پولشویی علاوه برمجازات های متعددمربوط به جرم ارتکابی ،به مجازات های پیش بینی شده دراین قانون نیز محکوم خواهند شد).
ماده9قانون مجازات اسلامی درمورد کلیه جرایم مقرر کرده است :”مجرم بایدمالی رادراثرارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا”و اگرموجود نباشد مثل یا قیمت ان را به صاحبش رد کند وازعهده خسارت وارده نیزبرآید.
11-3=قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 1367
طبق ماده2این قانون:هرکس به جعل یاچاپ غیرقانونی کوپن اقدام کندیا مدارک وصورت جلسات امحائ وتحویل وتحول ،دخل وتصرف نماید،علاوه بر استردادوجوه حاازاین اعمال ،به حبس از1تا5سال وبه شلاق از10تا74ضربه محکوم می شود.
4- آیین نامه ها و مقرّرات
1-4=آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور مصوب 03/07/1387هیئت وزیران
2-4= آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی مصوب 10/06/1387هیئت وزیران
3-4= آیین نامه مستند سازی جریان وجوه درکشور مصوب 26/12/1386هیئت وزیران
4-4= دستورالعمل اجرایی تاسیس ،فعالیت ونظارت برصرافیها مصوب09/10/1385شورای پول واعتبار به استناد ماده 11قانون پولی وبانکی کشور مصوب 18/04/1351
5-4 =دستورالعمل اجرایی تاسیس ،فعالیت ونظارت برشرکتهای لیزنیگ مصوب09/04/1386و16/04/1386
شورای پول واعتباربر براساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/1383
6-4=دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری مصوب شهریور1387بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایــران در اجرای بندهای ماده(1)ازآیین نامه مستند سازی جریان وجوه درکشور موضوع تصویب نامه مورخ2/12/1386هیئت وزیران
7-4=آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب 26/12/1386هیئت وزیران به استناد مواد (5)و(8) قانون تسهیل
اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح وتسریع دراجراءطرحهای تولیدی وافزایش منابع مالی وکارایی بانکها مصوب 1386مقررات ناظــربر تاسیس وشیوه فعالیت موسسه های اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبات مورخ 13/04/1371و03/10/1373شورای پــــــول واعتبار.
8-4=دستورالعمل اجرایی عملیات پولی وبانکی درمناطق آزاد تجاری ،صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب13/06/1379 شورای پول و اعتبار براساس قانون پولی وبانکی کشورمصوب 1351وقانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362ودر اجرای آییـن نامه اجرایی مصوب 09/09/1378هیئت وزیران موضوع ماده (18)قانون چگونگی اداره منـــاطق آزادتجاری صنـــــــــعتی جمهوری اسلامی ایران.
9-4= آیین نامه مالی ستاد مبارزه بامواد مخدر مصوب 02/11/1367
ماده(1)این آیین نامه که به منابع مالی ستاداشاره دارد،دربند(د وهـ )چنین مقررمی دارد:”کلیه اموال وغیر منقول که به نفع ستــــــاد مصادره وضبط می شودونیز درآمدحاصل ازعملکرد اموال غیر منقول مصادره نشده اعم از کارخانجا ت ومستقلات جزو منابع مالی ستاد محسوب میگردد.”
10-4= آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/1367
ماده(1)کلیه ی دستگاه های اجرایی ومراجع قضایی ذی ربط رامکلف کرده است که کلیه وجوه ریالی وارزی ونیز مسکوکا ت طـلا وشمش طلا وجواهراتی که به موجب قوانین ومقررات مربوط تحت عنوان قاچاق کشف وتوقیف شده اند رادر حسابی در بانک مرکزی در تهران وشعبه مرکزی بانک ملی در شهرستانها واریزنمایند.”
11-4= آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع مصوبه بیست وهفتمین جلسه ستاد مبارزه بامواد مخدر
مورخ 1373 طبق (قسمت اول بندج)تحت عنوان “استنادات قانونی”درراستای تبصره 4 ماده 19قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312واصلاحات بعدی مقررمی دارد:”به دولت اجازه داده می شود50 درصدازکل عوایدحاصله ازمحل اخذجرایم واموال ضــبط شده قاچاقچیان مواد مخدر که به وسیله دادگاهها ودادسراهای انقلاب یاعمومی اخذ می گردد طبق آیین نامه ای که تصویب وزیر کشور میرسد به مخبرین کاشفین ومامورین انتظامی وسازمان کاشف اختصاص ومورد استفاده قراردهد.”
12-4= تصویب نامه مورخ 10/02/1358درمورد امحاءمواد افیونی ومخدر
این تصویب نامه درماده 3کلیه سازمانهای منطقه ای وبهزیستی استانها رامکلف کرده که درپایان هرفصل تریاک های مکشوفه و وسایل نقلیه ضبط شده را به اداره کل نظا رت بر مو اد مخدر و وزارت بهداری و بهزیستی ارسال دارند.

13-4= آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4ماده قانون اصلاح ماده 19قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب
1312 واصلاحیه های بعدی آن مصوب 09/11/1313
آیین نامه درمواد1تا4ماده9اشعار میدارد که عواید حاصله ازمحل اخذجرایم واموال ضبط شده ازقاچاقچیان به استثنای وسایل نقلیه حامل مواد مخدر به حساب خاصی درخزانه که نزد بانک مرکزی مفتوح خواهد شد واریزمی گردد.
14-4= آیین نامه اجرایی تبصره 1ماده واحده قانون اصلاح ماده 19قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب
1312واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9بهمن ماه 1363
ماده1آیین نامه مقرر میدارد:”خزانه مکلف است برای هریک ازدستگاههای اجرایی مشمول قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 09/11/1363دراجرای قانون مذکور یک حساب بانکی نزد شعب بانک ملی ایران افتتاح نماید .هریـک ازدستگاه های اجرایی مذکور مکلفند کلیه وجوه حاصل از فروش و جریمه اجناس قاچاق وهمچنین ریالها ومعادل ریالی ارزهایی که کشف وبه طور قطعی به نفع دولت ضبط شده ویا به حساب مربوط واریزنمایند.”
15-4=آیین نامه اجرایی قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 02/11/1367نخست وزیری
این آیین نامه درماده 4ضمن اشاره به مصادره وضبط اموال در برخی جرایم ،درتبصره ذیل مقررمیداردکه”چنانچه متهم بـه منظورفرارازاجرای قانون وپرداخت جرایم اموال منقول وغیرمنقول خویش را به هرنحوی به دیگران ازجمله وارث صغیر خود به شکل صوری منتقل نموده یا نماید،درصورت محکومیت در دادگاه به مصادره یا ضبط قسمتی ازاموال وجریمه دادگاه با احرازموضوع،حکم به ابطال نقل وانتقالات صوری خواهد نمود.” امید واریم مجموعه ی عناصر قانونی تهیه شده برای جرم پول شویی مرجعی برای مراجعه محققان باشد.

منابع ومآخذ
الف- کتاب
1-قرآن کریم.
2-آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری،جلد دوم،چاپ ششم،انتشارات سمت،سال 1384.
3-آشوری،محمد،آیین داد رسی کیفری،جلد اول،چاپ دهم،انتشارات سمت،سال 1384.
4-اردبیلی،محمد علی،حقوق جزای عمومی ،جلد دوم،چاپ دوم،نشر میزان،سال 1378.
5- پاد،ابراهیم،حقوق کیفری و اختصاصی و تحلیلی،جزوه درسی دوره دکتری،دانشگاه تهر ان،سال 1371.
6-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی،چاپ بیست و دوم،انتشارات گنج دانش،سال 1388.
7-حسینی نیک،سید عباس،احمد زاده،ابوالفضل،مباحث حقوقی لمعة دمشقیة،چاپ ششم،انتشارات مجد،سال 1387.
8-حسینس نیک،سید عباس،مجمو عه قوانین کاربردی مجد،چاپ دهم،انتشارات مجد،سال 1390.
9-خا لقی،علی،آیین داد رسی کیفری،چاپ چها رم،شهر دانش،سال 1389.
10-دباغ،مجتبی،پول شویی،چاپ اول،انتشا رات چکاد ،امیر بهادر،سال 1385.
11-دشتی،محمد،تر جمه نهج البلاغه،،حکمت344،چاپ هفتم،نشر مشرقین،سال 1379.
12-دهخدا،علی اکبر،لغت نامه دهخدا،جلد چها ردهم،چاپ اول،انتشا رات سیروس،بهمن 1342.
13-شفیعی مازندرانی،سید محمد،درسهایی ازوصیت نامه امام خمینی (ره)،چاپ پنجاه وپنجم،انتشارات معا رف ،سال 1390.
14- شهیدی ،مهدی ،حقوق مدنی 6 ،چاپ سیز دهم،انتشارات مجد ،سال 1390.
15-شهیدی ،مهدی،حقوق مدنی 3(تعهدات)،چاپ چها ردهم،انتشارات مجد ،سال 1380.
16-شبرنگ ، محمد ،منشور ملل متحد،چاپ نهم ،انتشار ات دانشور ،سال 1388.
17-شامبیا تی ،هو شنگ،حقوق جزای عمو می،جلد اول ،چاپ پنجم،نشر ویستار،سال 1374.
18-شریعت با قری،محمد جو اد ،حقوق کیفر ی بین المللی،چا پ هفتم،انتشارات جنگل ،سال 1388.
19-صا نعی،پرویز،حقوق جزای عمومی،جلد دوم ،چاپ چها رم ،انتشارات گنج دانش،سال 1371.
20-صفایی ،سید حسین ،قو اعد عمومی قر ار د اد ها ،جلد دوم، چاپ هشتم،نشر میز ان ،سال 1389.
21-ضییایی بیگدلی،محمد رضا،حقوق بین الملل عمومی،چاپ سی و پنجم،انتشارات گنج دانش،سال 1387.
22-عمید ،حسن،فر هنگ فارسی عمید،چاپ هفتم،انتشارات امیر کبیر ،سال 1375.
23-عمید زنجانی،عباسعلی،قواعد فقه،جلد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، پولشویی، جرم پولشویی، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کارشناسی ارشد، حقوق ایران، قانون مجازات، پولشویی