پایان نامه با واژگان کلیدی پولشویی، قواعد آمره، ماهیت حقوقی، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

ممنوع وغیرقا نونی باشد معا مله باطل است”طبق ما ده 215 قا نون مد نی مورد معامله
باید دارای منفعت مشر وع با شد منفعت مشر وع در اصطلاح حقو قی منفعتی است که قا نون آن را منع نکــرده است.اگر منفعت مورد معا مله ممنوع وغیرقا نونی با شد .مورد معامله باطل خواهد بود120درتکمیل و تبین این مـــــاده می تو ان بیا ن کر د:
1-ط=مفهو م کلمه مشروع
ما اگر کلمه مشروع را خوب بشناسیم درک موضوع بهتر می شود.”منظور کلمه ی مشروع که در مواد مختلف
قا نون مدنی بکاررفته است مو افق قواعد آمره ،اعم ازقوانین موضو عه ومقررات شر عی، است ونا مشروع چیزی
است که برخلا ف قواعد آمره ی نا شی ازقا نون یا شرع باشد.121
2-ط= مفهو م کلمه نا مشروع
نامشروع یعنی:”مورد معا مله هنگا می نامشروع وبه عبا رت دیگردارای منفعت نا مشروع است که منع قا نونی یا
شر عی راجع به طبیعت شیء مورد معا مله وجود داشته و آن را ازجریان داد وستد خا رج کرده باشد122

3-ط =مخا لفت با قرار داد با نظم عمو می و اخلا ق حسن
پول شویی می تواند مخالف نظم باشد. “با ید اضا فه کرد که دراین موارد می توان به جا ی استنا د به نا مشروع بو دن مو رد معا مله به مخا لفت قرارداد با نظم عمومی واخلاق حسنه (ما ده ی 975 ق.م) تمسک جست،نظم عمومی واخلا ق حسنه دارای قلمروی گسترده است که موارد نا مشر وع بو دن مو ضوع را نیز دربرمی گیر د.123

نتیجه گیری
از گفتارنخست ماهیت حقوقی پو ل شو یی و تعریفی که ازماهیت حقوقی ارائه شدبه این نتیجه رسیدیم با توجه
به تعریفی ماهیت که درآن از کلمات بیع ، د ولت، ملت؛، وغیره بکارگیری شد وجرم پول شو یی خود هر یک از اینعنوان ها را دربرمی گیرد و همچنین در مباحث ریز مطرح شد ه به عباراتی برمی خوریم که هریک خود بارحقوقی را باخو د حمل می کند به نظر می رسد با ید در مباحث حقو قی و قضایی ما دارای جا یگا ه ویژه ای داشته باشد و تد وین و تکمیل قوا نین موضوعه از ضروریّا ت خواهد بو د .

گفتار دوم
جایگاه پو ل شویی در طبقه بندی جرائم
جرم پو ل شویی ازجرایمی است که درطبق بندی جرائم به آن اطلا ق ها ی متفا وتی می شود که هریک از این اطلا ق ها خود بخشی ازجرم های رایج و مشهورمورد شنا سایی قرارمی گیرد.برای تشخیص جایگاه جرم پول شویی درطبقه بندی جرائم لازم است واژه های را بررسی کنیم که ترجمه وتفسیرو بیان معانی جایگاه پول شویی رامعین می سازد.
الف :تعریف جرم
هر چند در خلا ل مباحث گذشته از جر م تعر یف کر ده ایم به لحاظ تقریب ذهن مجددا” یاد آوری می کنیم
“عملی است که قانون از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد 124با توجه به تعریف پو ل شویی وتعریف جرم مشخص شد که پو ل شویی یک جر م تلقی می شود.چرا که قانون برای آن کیفر تعیین کرده است.
ب- جر ائم عمو می
با تعر یف جرائم عمومی جا یگاه پو ل شو یی مشخص می گردد.”جرم های است که مستقیما”مصا لح عمومی
را مورد تهدید قرارمی دهد و لواینکه افراد هم بطورغیر مستقیم متضررشوند مانند جاسوسی ،اخلا ل درامنیت و…125در فصل اول از آثار زیانبار پو ل شویی مطالبی را عرض کردیم بررسی آثار نشان می دهد که پــول شویان درامنیت جا معه اخلا ل ایجاد می کنند پس پول شویی را می شود بنوعی از جرائم عمو می اطلا ق کرد.

ت – جر م جزائی
جرم جزایی را بدینگونه تعریف کرده اند”جرم جزائی عملی است که قانون برای آن مجازات معین کرده باشددر یک معنی محدودتربه جنحه گفته می شود 126باتوجه به قوانین مجازات اسلا می وآئین داردرسی کیفری بالاخص ماده 9قانون پولشویی که دراین ما ده برای پولشویان مجازات تعیین کرده است پس جرم پولشویی ازجرائم جزائی می باشد.
ث- جر م دائم
جرم دائم را این چنین تعر یف کر ده اند:
“جرمی است که بعد از و قوع باقی می ماند مانند ساختن سکه قلب یا جعل سند.127
همانطوردربحث های آتی ،می پردازیم جرم پول شویی ازجرائم دیگر منشاء می گیرد یعنی بوسیله ارتکاب
جرائم دیگرمثل کلا هبرداری ،سکه قلب ،جعل سند ،سرقت ،اختلاس ،تحصیل درآمد می کند. به لحاظ اینکه جـــــرم پو ل شویی می تو اند از ساختن سکه قلب و یا جعل سند نشات بگیرد می توان آنر ا از جرائم دائمی هم اطلا ق نمو د.
پ-جر م عمد
در تعر یف جر م عمد می گو یند:” جر می که مجر م قصد نتیجه عمل خو د را کرده و وارد عمل شود128
مجر ما ن پو لشویی به قصد تحصیل در آمد هنگفت و آنهم در زما ن کو تاه و تلا ش بر ای اختفاءو پنهان سازی آن به لحا ظ فر ار از کیفر قا نون که همه آنها با نقشه و قصد و نیت قبلی صورت می گیرد از جر ائم عمد ی می باشد.
ج-جر م مر تبط
چه جرمی مرتبط تلقی می شود:”جرائمی که چند نفر مجتمعا”مرتکب شوند یا چند نفر آن را درازمنه وامکنه
مختلف با تبا نی قبلی صورت دهند.”129 مجرمان پول شویی برای ارتکاب جرم تلا ش دارند کلا هبرداری نما یند. تحقق کلا هبرداری لا زمه همکا ری چند نفر می با شد و برای عملیاتی کردن مقا صد خو د با ید نقض قوانین کنند گا هـــا”مجبو را”به خا رج از کشور اقدامی انجا م دهند با وا کاوی این جرم مشخص می شود که پول شویی از جرائم مرتبط هم می تو اند با شد.
چ-جر م مر کب
جرم مر کب چه جر می است؟”جر م مرکب از چند عمل که از یک جنس نباشندو بطور توالی صورت گیرد
و مجموع آن اعما ل جر م واحدی را تشکیل دهند مانند کلا هبر داری از طریق تو سل بو سائل تقلبی”130 این تعریف کا ملا”روشن و آشکار هست چر ا که پو لشویی از کلا هبر داری هم منشاء می پذیرد پس جر م مرکب می با شد.

ح-جر م مطلق
جرم مطلق چگو نه تعر یف کر ده اند:” جر می که قبل از حصول غرض مطلوب مجر م ،جر م تلقی شده باشد
مانند جعل سند”131مجر م پو لشویی تلا ش دارد که درآمدی را با جعل سند کسب نما ید. قبلا” ازاینکه به مقا صد ونتیجه فعل خود برسد تو سط مامو رین دستگیر می شود .هر چند درآمدی از این اقدام کسب نکرده است. ولی خود جعل سند یک جر م تلقی می شود.
خ –جر م منشاء
جر می که مقدمه و منشاء جر م دیگری باشد.”منشا یعنی جا ی پیدا شدن ،محل پیدایش ، محل نمو و پر ورش”132جر م پو لشویی چو ن از جرائمی مثل کلا هبر داری ،اختلا س ، سرقت ، جعل سند و… نشات می گیرد از جر ائمی است که تلا ش می شو د منشاء جر م خو د را پنها ن سازد.
د- جر م مستقل
جر می است که به خو دی خود جر م بوده و برای آن مجا زات و کیفر تعیین شده باشدبا ید عر ض کنیم هر چند پو ل شو یی جرمی است که از جرائمی دیگر منشاء می شود ولی خو د یک جرم مستقل تلقی می گردد.
ذ – پنها ن سازی رابطه جر م و مجر م و دشوار کر دن کشف جر و مبنا
مجر مان کو شش می کنند رابطه بین جر م و مجر م را پنها ن نمو ده و راه کشف این جر ائم را مشکل سازند
چر ا که این کار از کشف جرم مبنا جلو گیری می کند.”133در واقع پو لشویی رابطه بین جرم و مجر م را پنها ن نمو ده و راه کشف این جرائم را مشکل می سازد .زیرا با انجا م پو ل شو یی تو جیه قا بل قبو ل و مشروعی برای پول هایی که در دست دارد ارائه می کند و با مخفی نگه داشتن منبع، ماهیت و منشاء قانو نی جلوه دادن آنها برحسب درآمد های حا صله را پو شیده ودر رد یابی و کشف این جر ائم (جر م مبنا ) را دشوار می سازد. “134
ر – پو ل شویی جر م ثا نو یه
شاید بتوان جرم ثانویه را همان جر م مبنا و منشاءمعنی کر د چر ا که برای ار تکاب این جر م باید جر م
دیگری اتفا ق بیفتد.”135مفهو م ثا نویه برای جرم پول شویی یعنی برای ارتکاب این جرم با ید جرم دیگری ازقبیل قاچا ق مو اد مخد ر و آدم ربایی ،اعضای بدن و .. اتفا ق بیفتد
ز:دیدگاه کارگروه اقدام مالی درخصوص طبقه بندی جرم پول شویی
این سازمان ضمن مستقل دانستن جرم پول شویی، آن را منشاء از جر ائم دیگر می داند .جدولی ارائه کرده
است که شامل 20عنوان می باشد.در کار گروه اقدام ما لی برای مبارزه باپولشویی ،قاچاق مواد مخدر و جرایم ما لی را بعنوان اصلی ترین منابع عواید غیر قانونی معرفی کرده است دیگر جرائم منشأ پولشویی طبق نظر این سازمان در جدول زیر ارائه شده اند.
1-ز=شرکت در گروه ها ی جنایی سازمان یافته
2- ز=پول تقلبی
3-ز= ترروسیم از جمله تأمین مالی ترروسیم
4-ز= سرقت هنری
5- ز= قا چاق انسان وقاچاق مهاجر
6-ز = قاچاق مواد مخدر و…
20-ز= خیانت در امانت .
ژ:برداشت دیگر از جرم مرکب
یک کارشناس حقوقی در خصوص جرم مر کب می گوید.”جرم مرکب دارایی اجزایی است که هر یک به تنهایی قابل مجازات نمی باشند.بلکه مجموع آنها جرم را بوجود می آورد مانند کلا هبرداری که ازچند جزتشکیل می گردد.
توسل به وسایل متقلبانه برای اغوای دیگری وبد ست آوردن مال یا وجه نقد یا اسناد یا اوراق بهاداروامثال آن”136
س:چند بعدی بودن جرم پول شویی
مفهوم چند بعدی بو دن پو ل شویی به چه معنا می باشد؟”پول شویی جرمی چند بعدی است به طوری که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی ،سیاسی،اقتصادی واجتماعی نیزتأثیر دارد”137

ش:مستمر بودن جرم پول شویی
مفهوم مستمربودن جرم پول شویی یعنی:”پول شویی جرم مستمراست که ازوضعیت چندبعدی آن حاصل می شود
به عبارت دیگرشستن وقانونی جلوه دادن پول کثیف فرآیندی است که لزوماً بایستی بامراحل این فرآیند طی شود”138
ص:سازمان یافته بودن جرم پول شویی
سازمان یافتگی ازویژگی های مهم پو ل شو یی درطبقه بند ی جرائم می باشد.”پول شویی جرمی سازمان یافته است
وبا بازداشت یک نفر ازاعضای سازمان جرم هنوزبه پایان نرسیده است چون امکان جایگزینی فرددیگروجود دارد.”139
ط:پول شویی جرمی دوگا نه
پو ل شویی جر می دو گانه است یعنی چه؟”پول شویی جرمی دوگانه است یعنی برای تطهیر پول نیاز به وجود جرم اولیه (منشأ)می باشد.و تا آن جرم صورت نگیرد.پول شویی محقق نمی شود.”140

نتیجه گیر ی
با بر رسی جایگاه پول شویی در طبقه بندی جر ائم وتعا ریفی که از انواع و اقسام جرم ها شد معین گر دید که
جر م پو ل شو یی ازجرائمی است که استمرار داردعمو میت پیدا می کند با دیگر جرائم ارتبا ط دارد مر کب و دائمی می باشد در ردیف جر ائم جزایی قرار گر فته ضمن مستقل بو دن جر م ثا نویه اطلا ق می شو د از ابعاد مختلفی بر خو ردار بوده و در عین حا ل که سازمان یافته تلقی می شود چند بعدی هم هست در یک جمله اگر خلا صه نما ئیم باید بگو ئیم در هر طبقه ای خو استه باشیم این جر م را قرار بدهیم با تو جه به خصو صیات آن امکا ن قرارگر فتن در آن طبقه را دارا می باشد .
پژوهشگر:پول شویی جرمی که می شود بیان کرد عمومی،جزائی،دائمی،عمدی،مرتبط،مرکب،مطلق،منشاء،مستقل،
ثانویه،چند بعدی،مستمر،سازمان یافته،دو گانه می باشد

گفتار سوم
ویژگی های بز ه پول شویی
بزه پول شویی از جمله جرائمی است که ویژگی های خاص خودش رادارد .شناخت ویژگی ها سبب شناخت
عمیق تر ماهیت پول شویی می شود وشناخت ماهیت درجلو گیری وشناسایی عوامل مؤثر،بسیار مفید خواهد بود پول شویی ویژگی های مختلف و متفاوتی دارد امّا تلاش می شود ویژگی های آنهارا به اختصارنام ببریم ودرادامه به چهار ویژگی مهمتر که شعاع وسیعتری راپوشش می دهدبه توضح وتفسیر وتبیین بپردازیم.
الف = سازمان یا فته بودن
ب = فراملی بودن
ج = مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا
د = تعد د مباشر
ذ = تخصصی بودن ارتکاب
ر = پول شویی جرم ثانویه
ز = پول شویی جرم فرهیختگان
الف – سازمان یافتگی
ازویژگی های مهم جرم پول شویی سازمان یافته بودن این جرم است .لازمه حیات این جرم سازمانی بودن آن
می باشد.قبل ازاینکه بحث را باز کنیم . ابتدا کلمه سازمان را بیشتر بشناسیم.
1-الف – تعریف سازمان
در تعر یف سا زما ن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دیوان بین المللی، ماهیت حقوقی، حمل و نقل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، سازمان ملل متحد، جرایم سازمان یافته، سازمان ملل